Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"DOROTA BRZEZIŃSKA"

Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych

Czytaj za darmo! »

Znowelizowane w 2009 r. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wprowadziły znaczące zmiany w sposobie podejścia do projektowania instalacji oddymiania w obiektach budowlanych. Wśród projektantów rodzi to obecnie szereg trudności, z których niektóre spróbujemy rozwiązać w cyklu artykułów omawiających techniki obliczeniowe, poparte przykładami, dla kilku grup powszechnie występujących budynków. Pierwsza część stanowi wstęp do cyklu i omawia ogólny sposób podejścia do problemu oraz zakres zmian wprowadzonych do przepisów. Keywords: fast fire, routine conditions, hazardous conditions, extreme conditions, extreme conditions, critical conditions Abstract The revised in 2009 regulations on technical conditions to be met by buildings and their location have introduced significant changes in the treatment of the smoke exhaust system design in the buildings. The regulations arouse many difficulties among the designers. The author’s proposal tries to solve some problems in a series of articles discussing the computational techniques, supported by examples for several groups of commonly occurring buildings. The first part provides an introduction to the cycle and discusses the general approach to the problem including the scope of amendments to the legislation. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Dorota Brzezińska - specjalistka w zakresie projektowania wentylacji pożarowej, pracownik dydaktyczny Politechniki Łódzkiej; d.brzezinska@grid-lodz.pl Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych Smoke Extraction from Building Interiors After Revision of Technical Rules for Construction DOROTA BRZEZIŃSKA*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 41/7-8 (2010) 279÷282 www.cieplowent.pl WENTYLACJA · KLIMATYZACJA W ZNOWELIZOWANYM w ubiegłym roku Rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków t[...]

Oddymianie atriów DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano procedurę obliczeniową, której podstawą jest założenie pożaru na posadzce atrium. Procedura ta umożliwia wyznaczenie wymaganej wydajności wentylatorów oddymiających lub powierzchni klap dymowych, zapewniających utrzymanie odpowiednich warunków we wszystkich drogach ewakuacyjnych z atrium.W POPRZEDNIM artykule (Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 7-8/2010) omówione zostały ogólne zasady projektowania systemów oddymiania obiektów wynikające z nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych. Niniejsza publikacja rozpoczyna cykl artykułów, których tematem będzie prezentacja technik obliczeniowych, umożliwiających wyznaczanie wydajności instalacji oddymiających w różnego rodzaju obiektach, w zależności od ich architektury oraz przeznaczenia. Obecnie, jednym z najczęściej realizowanych elementów obiektów budowlanych są atria. W elementach tych obowiązek stosowania systemów oddymiania wprowadza § 247 ust. 2 przepisów techniczno-budowlanych [1] w którym zapisano, że "w przekrytym dziedzińcu wewnętrznym, należy stosować rozwiązania techniczno-budowlane zabezpieczające przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych". Istnieją różnego rodzaju atria, różniące się zarówno konstrukcją jak i przeznaczeniem. Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną w Wielkiej Brytanii [4], pod względem architektonicznym atria dzielimy na cztery podstawowe typy: - atrium sterylne (ang. sterile tube atrium), - atrium zamknięte (ang. closed atrium), - atrium częściowo otwarte (ang. partially open atrium), - atrium otwarte (ang. fully open atrium). Atrium sterylne (rys. 1), charakteryzuje się pełnym oddzieleniem od pozostałej części obiektu za pomocą przegród dymoszczelnych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej EI. W idealnych warunkach na posadzce tego typu atrium nie powinny występować żadne materiały palne i powinna ona spełniać wyłącznie funkcje komunikacyjne. Rys. 1. Atrium sterylne (ang. sterile tube atrium) [4] Kolejny typ - atrium [...]

Oddymianie atriów Część II

Czytaj za darmo! »

Jedną z najczęściej oddymianych przestrzeni w obiektach budowlanych są atria. Wyznaczenie w nich właściwych parametrów instalacji oddymiającej jest niejednokrotnie bardzo kłopotliwe. W artykule zaprezentowano ciąg dalszy procedury obliczeniowej, która omawiana była w poprzednim numerze, zakładający tym razem scenariusz pożaru w pomieszczeniu przyległym do atrium, pozwalającej określić wymaganą wydajność wentylatorów oddymiających bądź powierzchnię klap dymowych, zapewniającą utrzymanie odpowiednich warunków ewakuacyjnych na wszystkich drogach ewakuacyjnych przyległych do atrium.W NUMERZE 9/2010 Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa, Wentylacji omówiono zasady obliczeń inżynierskich umożliwiających wyznaczenie wydajności wentylatorów oddymiających lub powierzchni klap dymowych (w zależności od przyjętego systemu) w atrium dla jednego z możliwych scenariusza pożarowego - pożaru zlokalizowanego bezpośrednio na posadzce atrium. W niniejszym artykule przedstawiono zasady obliczeń dla drugiego ze scenariuszy pożarowych - pożaru zlokalizowanego w pomieszczeniu przyległym do atrium. Ostateczną wydajność instalacji oddymiającej przyjmuje się po porównaniu wyników dla obydwu scenariuszy i wyłonieniu wartości większej, zapewniającej prawidłowe oddymianie atrium w obydwu scenariuszach pożarowych. Wyznaczanie parametrów instalacji oddymiającej atrium Podobnie jak poprzednio zaprezentowano zasady wyznaczania odpowiedniej powierzchni czynnej klap dymowych lub wydajności wentylatorów oddymiających (w zależności od wybranego systemu oddymiania) na podstawie normy brytyjskiej BS 7346-4:2003 [3]. Na rysunku 1 przedstawiono schemat wielokondygnacyjnego atrium otwartego, w którym dym usuwany jest za pomocą punktów wyciągowych zlokalizowanych w świetliku, a napływ powietrza uzupełniającego następuje przez otwarte drzwi wejściowe do atrium. Dolna granica warstwy dymu znajduje się ponad najwyższym poziomem przebywania ludzi, tak aby zapewniona była odpow[...]

Oddymianie hal widowiskowo-sportowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Słowa kluczowe: pożar, hala widowiskowo-sportowa, oddymianie, symulacje, CFD Streszczenie W ostatnich latach w Polsce powstało już kilka nowoczesnych obiektów widowiskowo-sportowych i wciąż powstają nowe. Wyznaczenie w nich właściwych parametrów instalacji oddymiającej jest niejednokrotnie bardzo kłopotliwe. A artykule zaprezentowano propozycję procedury postępowania przy projektowaniu systemów oddymiania w tego typu obiektach, która zapewnia, że spełnione będą wymagania przepisów w zakresie zapewnienia w obiekcie odpowiednich warunków ewakuacji. Keywords: fi re, a sports hall, smoke extraction, simulation, CFD Abstract In recent years, Poland has given rise to several modern sports and entertainment facilities, and the new ones have been coming into being. Defi ning of relevant parameters of smoke exhaust systems in these objects is often very diffi cult. The paper presents a proposal for a procedure to be followed in the design of smoke ventilation systems in such facilities. The procedure is provided to meet regulatory requirements for the facility to ensure appropriate conditions for the evacuation. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Dorota Brzezińska - specjalistka w zakresie projektowania wentylacji pożarowej, pracownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, WIPOS, Politechnika Łódzka; d.brzezinska@grid-lodz.pl Oddymianie hal widowiskowo-sportowych Smoke Removing in Concert & Sports Halls DOROTA BRZEZIŃSKA*) W NUMERACH 7-8 oraz 9/2010 czasopisma "Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja" omówione zostały zasady projektowania systemów oddymiania atriów. Obecnie, zajmiemy się halami widowiskowosportowymi, które od kilku lat powstają w wielu miastach Polski i najczęściej są wyposażane w samoczynne urządzenia oddymiające. Przedstawione zostaną zasady obliczeń inżynierskich umożliwiające wyznaczenie prawidłowej wydajności wentylatorów oddymiających lub powierzchni klap d[...]

Wentylacja awaryjna w strategii przeciwpożarowej budynków DOI:


  Strategiczne podejście do problemu ochrony przeciwpożarowej budynków polega na doborze odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych,w tymsystemów wentylacji awaryjnej, zapewniających osiągnięcie oczekiwanego poziomu ochrony przeciwpożarowej. Zdarza się, że wentylacja awaryjna stanowi jedyny system ochrony przeciwpożarowej, mimo że skuteczność jej działania jest bardzo ograniczona. Zasady doboru systemów wentylacji awaryjnej Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, wentylację awaryjną należy stosować w pomieszczeniach, w których w wyniku awarii mogą wydzielać się substancje toksyczne lub bardzo toksyczne albo substancje stwarzające zagrożenie wybuchem. Wentylacja ta powinna zapewniać odpowiednią wymianę powietrza dostosowaną do przeznaczenia pomieszczeń, aby nie dopuścić do przekroczenia progowych stężeń substancji niebezpiecznych lub temperatury. Działanie wentylacji awaryjnej przewiduje się w sytuacjach nadzwyczajnych, najczęściej w przypadku awarii urządzeń lub instalacji, bądź pożaru. Systemy wentylacji awaryjnej stosowane do odprowadzania dymu i ciepła w przypadku wystąpienia pożaru są nazywane systemami wentylacji pożarowej. Mogą one służyć zarówno do oddymiania przestrzeni objętych pożarem, jak i zapobiegania zadymieniu przestrzeni z nimi sąsiadujących, wspomagają ograniczanie rozwoju pożaru i tworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działań ratowniczych, obejmujących zarówno ewakuację ludzi, jak i działania gaśnicze. Systemów wentylacji awaryjnej dotyczą odrębne uregulowania prawne, określone w RozporządzeniuMinistra Infrastruktury, zgodnie z którymi wentylacja ta ma za zadanie zapewniać usuwanie dymu z taką intensywnością, aby w czasie potrzebnymdo ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpiło zadymienie lub temperatura uniemożliwiające bezpieczną ewakuację (§ 270 ust. 1). Do oceny poziomu bezpieczeństwa budynków opracowana została ind[...]

Najnowsze możliwości modelowania funkcjonowania systemów wentylacyjnych za pomocą technik CFD


  Techniki komputerowe CFD są w ostatnich latach coraz powszechniej wykorzystywane do projektowania różnego rodzaju instalacji w obiektach budowlanych. W artykule zaprezentowano najnowsze osiągnięcia nauki w zastosowaniu modelowania komputerowego instalacji HVAC, które w najbliższym czasie powinny zrewolucjonizować pracę projektantów tych systemów.TECHNIKI komputerowe CFD są w ostatnich latach coraz powszechniej wykorzystywane do projektowania różnego rodzaju instalacji w obiektach budowlanych. Z zakresu wentylacji, dotychczas najpowszechniej wykorzystuje się je w projektowaniu i weryfikowaniu skuteczności działania instalacji oddymiających. W Polsce, najczęściej analizy te wykonuje się za pomocą programu komputerowego FDS utworzonego w 2002 r. przez NIST. Obecnie funkcjonuje jego wersja 5.6, a w przygotowaniu jest wersja 6.0. W programie tym, ze względu na ograniczone możliwości zmniejszania siatki obliczeniowej, dotychczas nie było możliwości modelowania całego układu przebiegu kanałów wentylacyjnych. Najczęściej uwzględniana była jedynie lokalizacja, wielkość i wydajność poszczególnych punktów wentylacyjnych, przy założeniu, że w rzeczywistości system zostanie tak zaprojektowany i wykonany, aby te zakładane wielkości zrealizować. W sierpniu br. w USA odbyła się szczególnie interesująca konferencja techniczna, w całości poświęcona przede wszystkim problematyce modelowania rozwoju pożarów i przebiegu ewakuacji (2011 Fire and Evacuation Modeling Technical Conference), [...]

Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych -systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych Część 1. Wentylacja pożarowa klatek schodowych w budynkach średniowysokich


  Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest systemom wentylacji pożarowej pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych. Przedstawione i omówione zostaną w nim wyniki prowadzonych przez autorów badań symulacyjnych oraz fizykalnych, układów oddymiania i napowietrzania pożarowego (wentylacji pożarowej) w obiektach o różnym przeznaczeniu, wysokości, organizacji architektonicznej itd. Zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, cechujące się wysoką skutecznością i niezawodnością w ochronie pożarowej budynków.Systemy wentylacji pożarowej - wymagania prawne Podstawowym zadaniem instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków jest umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz ułatwienie jednostkom ratowniczym podjęcia akcji gaśniczej. Cel ten realizowany jest przez instalację w obiekcje zintegrowanych systemów detekcji pożarowej, instalacji gaśniczej (np. tryskaczowej) oraz wentylacji pożarowej. Poprawne działanie i współpraca wymienionych elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych ma szczególne znaczenie w przypadku budynków wysokich, gdzie podjęcie akcji ratowniczej z zewnątrz jest bardzo utrudnione, a w przypadku kondygnacji zlokalizowanych powyżej 50 m wręcz niemożliwe. Obiekty tego typu przez czas niezbędny do ewakuacji muszą bronić się same, co oznacza, że drogi ewakuacyjne muszą pozostać drożne i wolne od dymu, aby zapewnić ludziom możliwość bezpiecznego opuszczenia obiektu. Taki stan rzeczy ma odzwierciedlenie w krajowych przepisach, w których znajdują się, m.in. następujące zapisy "z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem" [1] oraz "z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikac[...]

Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych – systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych Część 2. System mechanicznego oddymiania klatki schodowej a bezpieczeństwo ewakuacji


  Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest systemom wentylacji pożarowej pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych. Przedstawione i omówione zostaną w nim wyniki prowadzonych przez autorów symulacyjnych oraz fizykalnych, badań układów oddymiania i napowietrzania pożarowego (wentylacji pożarowej) w obiektach o różnym przeznaczeniu, wysokości, rozwiązania architektonicznego itd. Zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, cechujące się wysoką skutecznością i niezawodnością w ochronie pożarowej budynków.PRZEDSTAWIONE w pierwszej części prezentowanego cyklu artykułów wyniki symulacji CFD, których obiektem była klatka schodowa budynku średniowysokiego jednoznacznie wykazały, że wyposażenie tej przestrzeni budynku jedynie w grawitacyjny system oddymiania nie zawsze zapewnia odpowiednie warunki ewakuacji. Oddymianie takie w pewnym stopniu umożliwia usuwanie dymu, który przedostał się na klatkę, ale tylko pod warunkiem, że jego ilość jest niewielka. Jest to możliwe wtedy, gdy zastosowano wydzielenie pożarowe klatki schodowej oraz jej zamykanie za pomocą szczelnych drzwi wyposażonych w samozamykacze, gwarantujących, że w pozycji otwartej będą one pozostawać tylko w czasie trwania ewakuacji użytkowników danej kondygnacji. Ponadto klapy dymowe w omawianym układzie powinny być otwierane automatycznie po wykryciu pożaru przez system detekcji na zagrożonej kondygnacji. Wobec konieczności spełnienia powyższych warunków praktyczna skuteczność oddymiającej wentylacji grawitacyjnej, jako zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacji, jest poważnie ograniczona. Niejednokrotnie, jako alternatywne rozwiązania spełniające, w opinii ich twórców, wymagania bezpiecznej ewakuacji, stosowane są systemy mechanicznego oddymiania klatek schodowych. Na pierwszy rzut oka rozwiązania takie pozbawione są wielu wad systemu grawitacyjnego (np. skuteczności uzależnionej od temperatury dymu czy zewnętrznych warunków atmosfe[...]

Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych – systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych Część 3. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych


  Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest systemom wentylacji pożarowej pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych. Przedstawione i omówione zostaną w nim wyniki prowadzonych przez autorów symulacyjnych oraz fizykalnych, badań układów oddymiania i napowietrzania pożarowego (wentylacji pożarowej) w obiektach o różnym przeznaczeniu, wysokości, rozwiązania architektonicznego itd. Zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, cechujące się wysoką skutecznością i niezawodnością w ochronie pożarowej budynków.OMÓWIONE w poprzednich częściach cyklu wyniki symulacji komputerowych oraz obserwacji prowadzonych podczas testów w obiektach średniowysokich, wskazują jednoznacznie na zdecydowaną przewagę układów różnicowania ciśnienia nad systemami oddymiania w skuteczność ochrony ewakuacyjnych klatek schodowych. Przewaga jest tym bardziej widoczna im większa jest wysokość chronionego budynku. Wobec tego faktu, w pełni uzasadniony jest prawny wymóg (zawarty w przepisach techniczno-budowlanych [1]) obligatoryjnego stosowania systemów zapobiegania zadymieniu w obiektach wysokich i wysokościowych. Jak wykazują jednak doświadczenia praktyczne, uzyskanie wysokiej skuteczności tych systemów nie jest uzależnione wyłącznie od spełnienia założeń projektowych. Równie ważnym zagadnieniem jest uwzględnienie w procesie projektowania i wykonania instalacji faktu, że budynki wysokie są obiektami niestabilnymi hydraulicznie. Oznacza to, że szczególnie przy dynamicznych zmianach warunków otoczenia, podczas pożaru, w budynku występuje wiele czynników wpływających na kształtowanie się układu ciśnienia wewnętrznego, który może wpływać na parametry pracy systemów zapobiegania zadymieniu. W niniejszej trzeciej części cyklu przedstawione i omówione zostaną wymagania stawiane układom różnicowania ciśnienia stosowanym na klatkach schodowych oraz zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich [...]

Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych- systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych Część 4. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych


  Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest systemom wentylacji pożarowej pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych. Przedstawione i omówione zostaną w nim wyniki prowadzonych przez autorów symulacyjnych oraz fizykalnych, badań układów oddymiania i napowietrzania pożarowego (wentylacji pożarowej) w obiektach o różnym przeznaczeniu, wysokości, rozwiązania architektonicznego itd. Zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, cechujące się wysoką skutecznością i niezawodnością w ochronie pożarowej budynków.W POPRZEDNICH artykułach prezentowanego cyklu opisane zostały zasady funkcjonowania systemów zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych. Z przeprowadzonych rozważań jasno wynika, że najwyższą skutecznością w tym zakresie charakteryzują się systemy różnicowania ciśnienia. Prowadzone od wielu lat badania, próby, symulacje komputerowe i eksperymenty naukowe, wykazują mocne i słabe strony powszechnie stosowanych systemów wentylacji klatek schodowych oraz skutkują opracowaniem nowocześniejszych i bardziej skutecznych rozwiązań. W prezentowanym artykule opisano podstawowe właściwości dwóch typów układów zapobiegania zadymieniu oraz przedstawiono najnowsze rozwiązania, zarówno w sposobach napowietrzania pożarowego jak i automatycznego sterowania układami tego typu. Systemy napowietrzania pożarowego klatek schodowych Do realizacji zadań scenariusza pożarowego (szerzej opisanych w części 3 cyklu) wykonywane są w budynkach wielokondygnacyjnych układy napowietrzania pożarowego potocznie nazywane systemami różnicowania ciśnienia. Systemy te można zaklasyfikować pod względem sposobu regulacji podstawowych parametrów nadciśnienia i przepływu jako pasywne i aktywne. Układy pasywne Działanie układów pasywnych (rys. 1) opiera się najczęściej na wykorzystaniu klap upustowych jako elementów stabilizacji ciśnienia na pionowych drogach ewakuacji. W tego ty[...]

 Strona 1