Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"BARTŁOMIEJ KOBIAŁKA"

Dlaczego związki fosforoorganiczne mogą być skutecznymi wielofunkcyjnymi inhibitorami korozji stali węglowej w obojętnych środowiskach wodnych? DOI:10.15199/40.2017.5.3


  W pracy przedstawiono wyniki badań elektrochemicznych i antyosadowych wybranych związków fosforoorganicznych mogących stanowić bazę do opracowania wielofunkcyjnych inhibitorów korozji stali w obojętnym środowisku wodnym. Słowa kluczowe: organiczne inhibitory korozji, związki fosforoorganiczne, stal 1. Wstęp Problemy związane z korozja są nieodłącznie związane z rozwojem cywilizacji. Procesy korozji przebiegają samorzutnie wskutek termodynamicznej nietrwałości materiałów (metali) w otaczającym je środowisku. Korozji nie można całkowicie zahamować, ale można ją w znacznym stopniu ograniczyć poprzez racjonalny dobór materiałów konstrukcyjnych i warunków ich użytkowania, projektowanie nowych materiałów konstrukcyjnych, a także powszechne stosowanie odpowiednich metod ochrony. Wśród metod ochrony przed korozją szczególne miejsce zajmuje ochrona inhibitorowa dzięki swojej prostocie, uniwersalności i efektywności. Od lat 70. ubiegłego stulecia zaczęto stosować związki organiczne jako inhibitory korozji. Wówczas nastąpił gwałtowny wzrost doniesień o opracowaniu i stosowaniu nowych organicznych inhibitorów w skład których wchodzą związki organiczne. W świetle znanych teorii o właściwościach inhibitorowych związków organicznych w środowisku wodnym decyduje zdolność do adsorpcji na powierzchni oraz właściwości fizyczne tworzących się warstw adsorpcyjnych związku lub produktów reakcji chemicznych na powierzchni metalu. Ilościowe ujęcie wpływu inhibitorów organicznych na hamowanie procesu korozji metali w opisanych warunkach jest bardzo trudne i wymaga wprowadzenia empirycznych współczynników w stosowanych równaniach. Obecnie li- The work presents the results of a study of selected electrochemical and anti-scaling organophosphate compounds which may constitute a basis for the development of multifunctional corrosion inhibitors of stainless steel in neutral water environments. Keywords: organophosphate compounds, organic corrosion inhibito[...]

Nowe powłoki z dodatkiem pigmentu na bazie kompozytu polianiliny z rdzeniem i nano-tlenkiem tytanu(IV) do zastosowań antykorozyjnych DOI:10.15199/40.2019.9.2


  1. Wprowadzenie Ostatnie długoterminowe badania nowych rodzajów antykorozyjnych powłok ochronnych bazujących na modyfikowanej polianilinie wskazują, że dodatek pigmentu na bazie polianiliny z rdzeniem poprawia ich właściwości antykorozyjne. Nasze ostatnie badania wykazują, że wprowadzenie do tychże powłok modyfikowanych polianiliną cząsteczek nano-TiO2 znacząco wpływa na barierowość powłoki. Celem poniższej publikacji było sprawdzenie, czy istnieje efekt synergiczny przy zastosowaniu zarówno polianiliny osadzonej na rdzeniu oraz nano-TiO2. W ostatnich latach kwestie środowiskowe zyskują coraz ważniejsze znaczenie, co można również zaobserwować w przypadku wytwarzania i użytkowania powłok antykorozyjnych. Standardy dotyczące zdrowia i ochrony środowiska doprowadziły do drastycznego ograniczenia stosowania pigmentów na bazie toksycznych chromianów i ołowiu w organicznych powłokach ochronnych. Z tego też powodu wzrasta zapotrzebowanie na nowe, wydajne i nietoksyczne pigmenty, które gwarantowałyby efek- Otrzymano / Received: 05.03.2019. Przyjęto / Accepted: 13.05.2019. DOI: 10.15199/40.2019.9.2 Bartłomiej Kobiałka - magister inżynier, absolwent studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa. Obecnie doktorant na tymże wydziale. Zatrudniony w NanoPure Sp. z o.o. na stanowisku Specjalisty ds. Badań i Rozwoju. Zainteresowania naukowe obejmują zastosowanie polimerów przewodzących jako pigmentów antykorozyjnych, oddziaływania pomiędzy dodatkami antykorozyjnymi a spoiwami malarskimi oraz metody badań antykorozyjnych. E-mail: bartlomiej.kobialka@nanopure.pl Jakub S. Śliwiński - magister inżynier, chemik technolog. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Obecnie zatrudniony jako Specjalista ds. Badań i Rozwoju w firmie NanoPure Sp. z o.o. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół technologii polimerów, ich przetwórstwa, zastosowań w nowoczesnych materiałach, a także zaga[...]

 Strona 1