Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW MROWEC"

Badania typu zdefektowania dominującego w disiarczku niklu NiS2

Czytaj za darmo! »

W celu określenia typu dominującego zdefektowania sieci krystalicznej NiS2, zbadano mechanizm powstawania tego siarczku stosując metodę markerów. Badania te przeprowadzono w zakresie temperatur 823-923 K przy prężności par siarki 103-104 Pa. Stwierdzono, że markery złota naniesione przed reakcją na powierzchnię fazy NiS znajdują się po zakończeniu procesu siarkowania w połowie grubości warstwy produktu reakcji (NiS2). Wynik ten oznacza, że dominujące zdefektowanie w badanym siarczku występuje w obrębie podsieci kationowej. Słowa kluczowe: NiS2, siarkowanie, mechanizm reakcji On the predominant disorder in the crystalline lattice of NiS2 In order to elucidate the predominant disorder in the crystalline lattice of NiS2, the mechanism of sulphidation of NiS has been studied using marker technique. Experiments have been carried out in the temperature range 823-923 K in sulphur vapors under pressure between 103-104 Pa. It has been found that gold markers deposited on the surface of NiS substrate have been found after sulphidation in the interior of the NiS2 product layer, just in the middle of the thickness of it. These results have demonstrated that predominant defects in NiS2 disulphide occur in the cation sublattice. Keywords: NiS2, sulphidation, reaction mechanism ochrona przed korozja 11/2010 s. 564-566 1. Wstęp Disiarczki żelazowców (FeS2, CoS2 i NiS2) znajdują coraz szersze zastosowanie w szeregu gałęziach nowoczesnej technologii, a w szczegól[...]

Wysokotemperaturowa korozja stali zaworowych w atmosferze zawierającej parę wodną i kwas octowy

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę utleniania stali zaworowych X33CrNiMn23-8 i X50CrMnNiNbN21-9 w temperaturze 1173 K w atmosferze powietrza zawierającego 49,5% pary wodnej oraz 0,5% par kwasu octowego. Stwierdzono, że mechanizm korozji badanej stali we wspomnianych warunkach jest złożony. Po okresie początkowym, trwającym od 20 do 40 godzin, proces utleniania zachodzi w przybliżeniu zgodnie z prawem parabolicznym. Stwierdzono, że obecność kwasu octowego w sposób znaczący zwiększa szybkość korozji stali X33CrNiMn23-8, nie wpływając praktycznie na szybkość degradacji stali X50CrMnNiNbN21-9 o mniejszej zawartości chromu. Słowa kluczowe: stal wysokostopowa, biopaliwa, korozja wysokotemperaturowa, kinetyka reakcji The high temperature corrosion of valve steels in water vapor and acetic acid containing at[...]

Utlenianie stopów Ni-Pt w wysokich temperaturach

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę utleniania stopów Ni-Pt w funkcji ich składu (10-90% at. Ni) oraz prężności tlenu (25-105 Pa) i temperatury (1273-1473 K) ciągłą metodą grawimetryczną. Wykazano, że niezależnie od składu stopu proces utleniania przebiega zgodnie z prawem parabolicznym, a więc determinowany jest dyfuzją. W przypadku stopów bogatych w nikiel najwolniejszym procesem cząstkowym w reakcji powstawania zgorzeliny NiO jest odrdzeniowa dyfuzja jonów niklu w fazie tlenkowej. Natomiast szybkość narastania zgorzeliny tlenkowej na stopach bogatych w platynę determinowana jest dyfuzją w fazie metalicznej. Słowa kluczowe: stopy Ni-Pt, utlenianie, kinetyka, mechanizm reakcji Oxidation of Ni-Pt alloys at high temperatures Oxidation kinetics of Ni-Pt alloys have been studied as a function of alloy composition (10-90% at. Ni), as well as oxygen pressure (25-105 Pa) and temperature (1273-1473 K), using microthermogravimetric technique. It has been found that the oxidation rate of all of the alloys follows parabolic kinetics being thus diffusion controlled. The slowest step of the overall reaction rate of the alloys with higher nickel content is determined by the outward diffusion of nickel cations in the growing NiO scale. On the other hand, the growth rate of the NiO scale on the alloys with higher platinum concentration is governed by the solid state diffusion in the alloy. Keywords: Ni-Pt alloys, oxidation, kinetics, mechanism of the reaction 1. Wstęp Intensyfi kacja procesów technologicznych we wszystkich praktycznie gałęziach nowoczesnej techniki stawia coraz wyższe wymagania materiałom konstrukcyjnym w odniesieniu do ich własności żaroodpornych. Ponieważ materiały te pracują z reguły pod obciążeniem, muszą posiadać oprócz wysokiej żaroodporności także odpowiednie własności żarowytrzymałe. W tym zakresie nowoczesna metalurgia notuje znaczące osiągnięcia, w obrębie których jednym ze szczytowych dokonań jest tzw. rodzina superstopów posiadających[...]

Metoda markerów w układach z ceramicznym substratem o dużym stężeniu defektów punktowych


  W pracy omówiono wpływ zdefektowania sieci krystalicznej siarczku lub tlenku, będącego substratem, na wynik w badaniach typu dominującego zdefektowania metodą markerów. Wykazano, że aby uzyskać racjonalne wyniki w przypadku substratów charakteryzujących się dużym stężeniem defektów punktowych, substraty te powinny być przed procesem "markowania" homogenizowane w stałej temperaturze i przy maksymalnym ciśnieniu utleniacza, przy którym pozostają stabilne. Ponadto, niestechiometria związków powinna być uwzględniona przy pisaniu odpowiednich reakcji chemicznych, w oparciu o które przewiduje się położenie markerów wewnątrz produktu reakcji. Rozważania teoretyczne przedstawione w niniejszej pracy zilustrowane zostały wynikami badań metodą markerów CoS2 i NiS2, narastającymi na silnie zdefektowanych siarczkach Co1-yS i Ni1-yS. Słowa kluczowe: eksperyment markerowy, ceramiczny substrat, niestechiometria Marker method in systems containing ceramic substrate with high concentration of point defects The infl uence of crystalline lattice disorder of oxide or sulphide, being the substrate in investigations of predominant disorder, on the results obtained using marker method has been studied. It has been shown that the correct results of marker experiments in the case of highly defected ceramic substrates can be obtained, if these substrates before the reaction are submitted to homogenization at constant temperature and under highest oxidant activity under which they remain stable. In addition, in the case of highly defected compounds, the nonstoichiometry must be considered in formulating appropriate chemical reactions, being the basis for anticipating the location of markers in the interior of reaction product. Theoretical considerations presented in this work have been illustrated by the results of predominant disorder, obtained using marker method in CoS2 and NiS2, growing on highly disordered Co1-yS and Ni1-yS. Keywords: marker experiment, ceramic[...]

Wysokotemperaturowa korozja stali zaworowych w warunkach szoków termicznych

Czytaj za darmo! »

Odporność metali na korozję wysokotemperaturową zależy w pierwszym rzędzie od własności ochronnych zgorzeliny oraz od jej przyczepności do podłoża. Przyczepność ta odgrywa szczególnie doniosłą rolę w warunkach wstrząsów cieplnych, podczas których w układzie zgorzelina-metal powstają naprężenia sprzyjające odpadaniu (odpryskiwaniu) warstwy zgorzeliny od podłoża. W związku z tym, podstawowym problemem w przypadku materiałów przeznaczonych do pracy w warunkach wstrząsów cieplnych jest zapewnienie możliwie dobrej przyczepności zgorzeliny do podłoża. Szczególnie drastyczne warunki występują podczas pracy zaworów wylotowych w silnikach spalinowych Diesla. Wśród materiałów stosowanych do wyrobu wspomnianych zaworów stosowane są tzw. stale zaworowe X33CrNiMn23-8 i X50CrMnNiNbN21-9. Stwierdz[...]

Kinetyka utleniania stali stosowanych do wyrobu zaworów w silnikach spalinowych

Czytaj za darmo! »

Zbadano kinetykę utleniania trzech gatunków stali zaworowych (X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 i X55CrMnNiN20-8) w funkcji temperatury (973-1273 K) i ciśnienia tlenu (1-105 Pa). Wykazano, że proces degradacji stali w tych warunkach determinowany jest dyfuzją reagentów w zgorzelinie, której skład fazowy i budowa morfologiczna zależy głównie od zawartości chromu, niklu i manganu. Najwyższą odporność na agresywne działanie tlenu w wysokich temperaturach wykazuje badana wcześniej stal X33CrNiMn23-8 [7], zawierająca najwięcej chromu (23,4% wag.) i niklu (7,8 % wag.). Pozostałe trzy stale o praktycznie takiej samej zawartości chromu (≈ 20% wag.) różnią się nieco odpornością korozyjną, co wiązać można z różną zawartością niklu i manganu. Stwierdzono również, że szybkość korozji wszystkich badanych stali po ustaleniu się stanu stacjonarnego nie zależy w szerokich granicach od prężności tlenu. Słowa kluczowe: stal, kinetyka utleniania, żaroodporność Oxidation kinetics of steel utilized for the production of valves in car engines The oxidation kinetics of three X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8 steels have been studied as a function of temperature (973-1273 K) and oxygen pressure (1-105 Pa). It has been shown that the degradation process of these steels under such conditions is determined by the diffusion of the reagents through the scale, which the phase composition and the morphology structure depends fi rst of all on the content of chromium, nickel and manganese. The highest oxidation resistance at high temperatures is observed in the case of previously studied X33CrNiMn23-8 steel [7], containing 23.4% wt. Cr and 7.8% wt. Ni. The remaining three steels with virtually the same chromium content (≈ 20% wt.) show comparable oxidation resistance, small differences in the oxidation rates may be related to different nickel and manganese contents. It has been found also that the rate of corrosion of all steels under[...]

Wpływ SO2 na kinetykę utleniania stali zaworowych w wysokich temperaturach


  Tablica 1. Skład chemiczny badanych stali zaworowych [% wag.] Table 1. The chemical composition of valve steels under discussion [% wt.] Typ stali C Mn Si Cr Ni N W Nb S P Mo Fe X33CrNiMn23-8 0,35 3,3 0,63 23,4 7,8 0,28 0,02 - <0,005 0,014 0,11 bal. X50CrMnNiNbN21-9 0,54 7,61 0,30 19,88 3,64 0,44 0,86 2,05 0,001 0,031 - bal. X53CrMnNiN20-8 0,53 10,3 0,30 20,5 4,1 0,41 - - <0,005 0,04 0,12 bal. 342 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 obecność SO2 w atmosferze powoduje wyraźny wzrost szybkości korozji. Dane te przedstawiono raz jeszcze na rysunku 2 w tzw. układzie parabolicznym, tzn. w postaci kwadratów przyrostów masy próbek odniesionych do ich jednostkowej powierzchni w funkcji czasu reakcji. Z danych tych wynika, że proces korozji stali X33CrNiMn23-8 przebiega w atmosferze zawierającej ślady SO2 zgodnie z prawem parabolicznym. W odróżnieniu jednak od atmosfery czystego powietrza w przypadku obecności SO2 w tej atmosferze obserwuje się okres wstępny (inkubacyjny) trwający około 30 godzin, w którym występują odstępstwa od przebi[...]

Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin gazu LPG


  Zbadano przebieg korozji czterech gatunków stali zaworowych (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 i X55CrMnNiN20-8) w atmosferze spalin gazu LPG, w warunkach wstrząsów cieplnych. Wykazano, że proces korozji przebiega najwolniej w przypadku stali o największej zawartości chromu (X33CrNiMn23-8). Szybkość korozji wszystkich badanych stali w atmosferze spalin gazu LPG jest porównywalna do tej obserwowanej w przypadku atmosfer gazów spalinowych etyliny z 5% zawartością etanolu. Słowa kluczowe: stale zaworowe, korozja, wstrząsy cieplne, gazy spalinowe LPG Corrosion of valve steels in combustion gases of LPG The corrosion of four valve steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8) in combustion gases of LPG has been studied under thermal shock conditions. It has been found that X33CrNiMn23-8 steel, containing highest chromium concentration, shows best resistance to corrosion attack in comparison to other steels under investigation. The corrosion resistance of all studied steels in combustion gases of LPG is comparable with that observed in the case of combustion gases of petrol containing 5 wt. % of ethanol. Keywords: valve steels, corrosion, thermal shocks, combustion gases of LPG 1. Wstęp Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia obserwuje się stały wzrost liczby samochodów osobowych wyposażonych w instalacje gazowe, umożliwiające zasilanie gazem LPG (liquid petrol gas). Ze względów ekonomicznych, tj. znacznie niższych cen gazu LPG od benzyny, a także stosunkowo niskich kosztów instalacji do zasilania gazem, tendencja ta szczególnie widoczna jest w naszym kraju, gdzie liczba pojazdów przystosowanych do spalania gazu LPG w roku 2011 przekroczyła 2,6 mln, a ich udział we fl ocie samochodów osobowych stanowił koło 15% [1]. Niestety, stosowanie gazu LPG do napędu silników samochodowyc[...]

Korozja stali zaworowych w atmosferze spalin oleju napędowego zwierającego 10% biokomponentów


  ochrona przed korozja 6/2011 2. Z. Grzesik, S. Mrowec, Z. Jurasz, K. Adamaszek, Ochrona przed Korozją 53, 274-276 (2010). 3. P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London and New York, 1988. 4. N. Birks and G.H. Meier, Introduction to High temperature Oxidation of Metals, Edward Arnold, 1983. 5. S. Mrowec and T. Werber, Modern Scaling- Resistant Materials, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982. 6. S. Mrowec and Z. Grzesik, J. Phys. Chem. Solids 65, 1651-1657 (2004). 344 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 6 Corrosion of valve steels in combustion gases of diesel oil containing 10 wt. % of bio-components The corrosion of four different steels (X33CrNiMn23-8, X50CrMnNiNbN21-9, X53CrMnNiN20-8 and X55CrMnNiN20-8) in combustion gases of diesel oil containing 10 wt. % of bio-components has been studied under thermal shock conditions. These steels are utilized in the production of valves in diesel engines. It has been found that X33CrNiMn23-8 steel, containing highest concentration of chromium, shows best resistance to corrosion attack in comparison to other steels under investigation. Good corrosion resistance of X33CrNiMn23-8 steel results from the formation on the surface of this material highly protective chromia scale, showing excellent adherence to the steel surface. In the case of remaining three other steels, with lower chrom[...]

 Strona 1