Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAW MAZURKIEWICZ"

Wpływ warunków eksploatacji na korozję paleniska kotła parowego

Czytaj za darmo! »

W pracy określono przyczyny wysokotemperaturowej degradacji stalowych i ceramicznych elementów paleniska kotła parowego opalanego węglem kamiennym. Stwierdzono uszkodzenia polegające na korozyjnym zniszczeniu stalowej osłony rusztu oraz elementów ceramicznych jak uszczelnienie rusztu i kurtyn ceramicznych. Analiza zgorzeliny i żużla wykazała obecność pierwiastków jak: fl uor, chlor, sód i potas charakterystycznych dla spalania biomasy. Żużel zawierał także zawyżone ilości tlenku glinu i tlenków żelaza. Pozwala to wnioskować, że przyczyną uszkodzeń było stosowanie niewłaściwego paliwa. Słowa kluczowe: korozja wysokotemperaturowa, żużel, zgorzelina The infl uence of the exploitation conditions on corrosion of the steam boiler furnace The research presents the reasons for high-tempera[...]

Korozja materiałów polietylenowych w instalacjach geotermalnych

Czytaj za darmo! »

Materiały polimerowe są używane jako alternatywne, odporne na korozję materiały w instalacjach geotermii niskiej entalpii. Polietylen jako HDPE i PEX z barierą antydyfuzyjną zabezpieczającą przed przenikaniem tlenu i pary wodnej znalazł szerokie zastosowanie. Badania przeprowadzono w instalacji geotermalnej w wodach solankowych nasyconych CO2 i H2S. W warunkach przemysłowych badano wyłożenie z HDPE rur stalowych i rury z HDPE wzmacniane pokryciem epoksydowym z włóknem szklanym. Chemiczną destrukcję polimeru zaobserwowano po sześciomiesięcznej ekspozycji w wodzie geotermalnej w warunkach przemysłowych (temp. 80°C, ciśnienie 15 bar, szybkość przepływu 1-1,5 m/s) bez dostępu tlenu atmosferycznego. Czas indukcji utleniania (OIT) HDPE obniżył się do poziomu poniżej akceptowalnego przez normy ASTM. W oparciu o badania FTIR wykazano chemiczną destrukcję powierzchni HDPE polegającą na depolimeryzacji, hydroksylacji powierzchni i tworzeniu się grup karbonylowych. Słowa kluczowe: geotermia, korozja HDPE Corrosion of polyethylene materials in geothermal plants Polymer materials are used as alternative corrosion resistant materials in geothermal low enthalpy plants. Polyethylene as HDPE and PEX[...]

Problem korozji mikrobiologicznej w instalacjach geotermalnych


  W toku badań korozyjnych prowadzonych w instalacjach geotermalnych stwierdzono występowanie bakterii redukujących siarczany SRB. Na podstawie badań mikrobiologicznych bakterie SRB zostały stwierdzone w średniozmineralizowanej wodzie Geotermii Podhalańskiej oraz w wodzie solankowej (11% NaCl) Geotermii Stargard. Rozwój kolonii bakteryjnych doprowadził do utworzenia biofi lmu. Strukturę biofi lmu i produktów korozji badano metodami FTIR, SEM, EDX, dyfrakcji rentgenowskiej i analizy elementarnej. Warunki korozji stali w polisacharydowej warstwie biofi lmu są odmienne i przebiegają w stężeniach siarkowodoru wystarczających do utworzenia makinawitu FeS1-x. Zastosowanie stali chromowych ogranicza korozję i tworzenie się biofi lmu. Tworzenie się tej struktury występuje do zawartości chromu w stali około 9%. Szybkość korozji stali kwasoodpornych chromowo-niklowych jest mniejsza niż 0,02 mm/rok, a warstwa biofi lmu nie jest obserwowana. Słowa kluczowe: korozja indukowana mikrobiologicznie, geotermia, bakterie redukujące siarczany Problems of microbiologically induced corrosion in geothermal plants The corrosion investigations in geothermal plants of Poland revealed existence of sulphates reducing bacteria SRB. Microbiological tests proved the presence of SRB as well in middle mineralized water in Geotermia Podhalańska plant as in brine (11% NaCl) of Geotermia Stargard plant. Growth of bacteria colonies resulted in formation of biofi lm. Structure of biofi lm and corrosion products were investigated with use of FTIR, SEM, EDX and X-ray diffraction techniques as well as combustion analysis. Conditions of corrosion processes in polysacharide biofi lm are distinct and proceed with hydrogen sulphide concentrations enough for formation of makinvite FeS1-x. Application of chromium steel reduces corrosion and biofi lm formation. Biofi lm appears at steels with chromium content up to 9%. Passivating chromium-nickel stainless steels under oxygen-fr[...]

Mechanizm i kinetyka korozji żelaza i jego stopów w układzie H2O – NaCl – CO2 – H2S. Badania w warunkach laboratoryjnych i w polskich instalacjach geotermalnych

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest przeglądem naszych badań w zakresie mechanizmu korozji i pasywacji żelaza, stali konstrukcyjnych oraz stali stopowych w systemie H2O - NaCl - CO2 - H2S, w podwyższonej temperaturze i podwyższonym ciśnieniu. Praca ma duże znaczenie dla doboru stali odpornych na korozję, przeznaczonych do budowy instalacji geotermalnych. Zaproponowany został mechanizm korozji stali konstrukcyjnych, wyjaśniony wpływ zawartości chromu oraz obróbki cieplnej na odporność korozyjną stali niskostopowych. Praca przedstawia również właściwości elektrochemiczne (pasywację) stali stopowych w wodzie o silnej mineralizacji (solance). Artukuł omawia zarówno badania laboratoryjne (w autoklawie) jak i w instalacji przemysłowej. Te ostatnie pozwoliły na uzyskanie charakterystyki elektrochemicznej stop[...]

Korozja stali konstrukcyjnej P5 w wodzie termalnej


  Przeprowadzono badania właściwości elektrochemicznych stopów Fe-5%Cr w 0,1 M Na2SO4 oraz w wodzie termalnej pochodzącej z odwiertu Bańska IG-1 (Geotermia Podhalańska S.A.). Celem tych badań było poznanie mechanizmu tworzenia warstewki produktów korozji odpowiedzialnych za stosunkowo dobrą odporność korozyjną stali/staliwa P5 w wodach termalnych o średniej mineralizacji i o temperaturze do 100oC. Przedstawiono mechanizm i kinetykę tworzenia anodowej warstewki produktów korozji na powierzchni stopu Fe-5%Cr oraz staliwa P5. Słowa kluczowe: stal P5, stop Fe-5%Cr, właściwości anodowe, korozja, woda termalna, obróbka cieplna Corrosion of P5 constructional steel in thermal water Electrochemical behavior of Fe-5%Cr alloys has been investigated in aqueous solution of 0.1 M Na2SO4 and in thermal water from Bańska IG-1 well (Geotermia Podhalańska S.A.). The aim of the investigations was to explain the formation mechanism of surface corrosion product. The layer formed on the metal surface determines relative good corrosion resistance of P5 steel in thermal waters with medium salinity in temperature range up to 100oC. The mechanism and kinetics of the formation of the anodic surface fi lm, on the Fe-5%Cr alloy and on the cast steel P5 has been presented. Keywords: P5 steel, Fe-5%Cr alloy, anodic behavior, corrosion, thermal water, heat treatment ochrona przed korozja 3/2012 1.Wstęp Stale niskochromowe charakteryzują się większą odpornością korozyjną w wodzie o podwyższonej temperaturze niż zwykłe stale konstrukcyjne [1-4]. Nasze badania odporności korozyjnej stali komercyjnych wykazały, że zawartość chromu około 5% wag. jest wystarczająca do uzyskania odporności rzędu 0,05 mm/rok w średniozmineralizowanej wodzie termalnej o temperaturze do 100oC [3, 4]. Ze względu na stosunkowo dużą odporność korozyjną oraz niską cenę stal o zawartości około 5% wag Cr (stal typu P5 wg normy ASTM A335) znalazła szerokie zastosowanie w energetyce. Odp[...]

Electrochemical properties of selected types of steel in thermal water under conditions of drilling operation of Skierniewice GT-1


  This paper presents the results of corrosion resistance tests of structural carbon St3S steel, low alloyed steel containing 5 or 9% Cr and stainless steel H18N11M3 in thermal water saturated with CO2 of Skierniewice thermal installation. The study was conducted using polarization techniques (OCP, LSV) and impedance spectroscopy (EIS). Corrosion of structural steel is determined by cathodic reduction of carbonic acid, a direct product of corrosion is a surface layer of magnetite. In case of high saturation of surface with CO2, diffusion control changes into mixed diffusion-capacitive control associated with the formation of corrosion products layer. Low alloyed chromium steel (P5) covers with more corrosion-resistant layer of corrosion products, and the corrosion rate is controlled by the barrier properties of this fi lm (anodic control). The increase in the content of chromium in low-and medium-chromium steels stimulates the barrier properties of the anodic fi lm. These layers observed at P5 and P91 steel are thick layers of sedimentary type. Proper passivation occurs only in the case of stainless steel H18N11M3. Keywords: corrosion of steel, geothermal water, carbonic acid corrosion Badania właściwości elektrochemicznych wybranych gatunków stali w wodzie geotermalnej w warunkach eksploatacji odwiertu Skierniewice GT-1 W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej węglowej stali konstrukcyjnej St3S, niskostopowych stali zawierających 5 i 9% chromu oraz stali nierdzewnej H18N11M3 w instalacji termalnej Skierniewice w wodzie termalnej nasycanej CO2. Badania prowadzono za pomocą technik polaryzacyjnych (OCP, LSV) oraz spektroskopii impedancyjnej (EIS). Korozja stali konstrukcyjnych determinowana jest katodową redukcją kwasu węglowego, a bezpośrednim produktem korozji jest powierzchniowa warstewka magnetytu. W przypadku dużego nasycenia powierzchni stali w CO2 kontrola dyfuzyjna przechodzi w kontrolę mieszaną dyfuzyjno-pojemnościow[...]

Corrosion experiments in closed H2O-CO 2 system, the problem of physicochemical stability DOI:10.15199/40.2015.11.5


  Corrosion problems of carbon steel and low alloyed steel in H2O-CO2-H2S system and explanation of its mechanism and kinetics is an important issue in oil and gas industry. The majority of corrosion and electrochemical tests in above mentioned media is conducted in autoclaves under elevated pressure. The corrosion process in such closed system leads to increased concentrations of soluble corrosion products, which is followed by the change of the conductivity and the acidity of the corrosive medium. This paper concerns effect of changes in physical-chemical properties (pH, conductivity, redox potential) in a closed H2O-CO2 and H2O-CO2-H2S system on the electrochemical properties and corrosion of iron. Keywords: iron, carbon dioxide, carbonic acid corrosion, Badania korozyjne w zamkniętym systemie H2O-CO 2, problem stabilności parametrów fizykochemicznych Korozja stali węglowej i stali niskostopowych w zamkniętym systemie H2O-CO2-H2S oraz zrozumienie jej mechanizmu i kinetyki są bardzo ważnymi zagadnieniami zarówno w przemyśle gazowym, jak i naftowym. Większość badań obejmujących te zagadnienia przeprowadza się w autoklawach w podwyższonym ciśnieniu. Procesy korozyjne zachodzące w takich zamkniętych systemach prowadzą do wzrostu stężenia rozpuszczalnych produktów korozji, co z kolei powoduje zmiany przewodnictwa i pH medium korozyjnego. Niniejsza praca obejmuje wpływ zmian fizykochemicznych właściwości (pH, przewodnictwo, potencjał redoksowy) w zamkniętym systemie H2O-CO2 i H2O-CO2-H2S na właściwościości elektrochemiczne i korozję żelaza. Słowa kluczowe: żelazo, dwutlenek węgla, korozja w kwasie węglowym 1. Introduction Problem of corrosion of iron, carbon steel and low alloyed steel in H2O-CO2-H2S system and explanation of its mechanism and kinetics is an important issue in petroleum [1-5] and geothermal industry [6-8]. Most of the work devoted to this issue was carried out in aqueous solutions of electrolytes, mainly in NaCl [9-12]. Les[...]

 Strona 1