Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew ZIMNIAK"

Zwiększenie efektywności tłoczenia elektromagnetycznego


  W artykule przedstawiono badania, których celem było zwiększenie efektywności tłoczenia elektromagnetycznego. W tym celu autorzy wykorzystali stanowisko badawcze z możliwością wielokrotnego rozładowania baterii kondensatorów. Zaproponowana metoda wytłaczania elektromagnetycznego pozwala na uzyskanie większej o 32% głębokości wytłoczek w porównaniu do technologii tradycyjnej. W pracy pokazano również zastosowanie pola elektromagnetycznego jako narzędzia do procesu cięcia blach. W tym celu wykorzystano standardowy przyrząd do cięcia, który uzupełniono o specjalnie wykonaną głowicę induktorową. Wykazano, że metoda wielokrotnego rozładowania bate- rii kondensatorów, znacząco zwiększa możliwości konwencjonalnych procesów tłoczenia elektromagnetycznego. In this article authors describes increase efficiency of the electromagnetic sheet metal forming. For this operations authors suggest using multiple-discharge-forming. This pulsed deep drawing provides relative improvement in maximum deformation of the blank in range of 32 %. Paper presents also the application of the electromagnetic field as a tool for sheet metal cutting. The process of electromagnetic cutting can be conducted using the conventional cutting tools supplemented with a coil. Method using a multiple step strategy offers much greater capabilities then traditional electromagnetic stamping methods. Słowa kluczowe: obróbka plastyczna, cięcie blach, pole elektromagnetyczne, blacha aluminiowa Key words: metal forming, sheet metal cutting, electromagnetic field, aluminium sheet 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HU[...]

Modelowanie efektów skali występujących w procesach mikroformowania DOI:


  Podczas zmniejszania wymiarów geometrycznych części metalowych odkształcanych za pomocą obróbki plastycznej do rozmiarów odpowiadających mikroskali, zrozumienie i p rzewidywanie zjawisk kształtowania plastycznego staje się trudne. Tradycyjne modele deformacji materiału są nieodpowiednie dla mikroskali ze względu na występujący tzw. efekt skali, który odpowiada za odmienne zachowanie się materiału podczas mikroformowania plastycznego. W pracy zbadano, jaki jest wpływ efektu skali dotyczącego zarówno wielkości ziarna materiału jak i geometrycznego skalowania wielkości próbki na naprężenia uplastyczniające materiału. Wykorzystując model konstytutywny uwzględniający dwa analizowane efekty skali, przeprowadzono symulacje MES dla procesu ściskania walcowych próbek wykonanych z różnymi współczynnikami skali. When the geometry of deformed metal part is scaled down to micro-scale, the understanding and prediction of micro deformation behavior becomes difficult. This is because the conventional material deformation models are no longer valid in micro-scale due to the size effect, which affects the deformation behavior in micro plastic deformation. In this research the grain and geometry size effect on the flow stress of workpiece is thus investigated. Using constitutive model considered size effects, the micro-bulk upsetting with different scale parameters are numerically simulated by Finite Element Method. Słowa klucze: mikroformowanie, efekt skali, model konstytutywny, metoda elementów skończonych Key words: microforming, size effect, constitutive model, finite element method.Wstęp. Mikroformowanie jest stosunkowo niedawno opracowaną technologią obróbki plastycznej, dzięki której mogą być wykonywane elementy metalowe o wymiarach poniżej 1 mm [1]. Jednym z najważniejszych zagadnień w badaniu procesów mikroformowania jest tzw. efekt skali (size effect). Zaobserwowano, że wraz ze zmianą wymiarów geometrycznych próbki - zmieniają się również własno[...]

Zastosowanie stali austenitycznej w słupach kompozytowych DOI:10.15199/33.2016.05.47


  W artykule omówiono możliwości zastosowania stali austenitycznej H20N12S2/1.4828 w słupach CFST oraz CFDST. Przedstawiono zagadnienie ochrony ogniowej stali oraz przegląd badań literaturowych dotyczących odporności ogniowej słupów CFST oraz CFDST. Badania własne obejmowały mikrostrukturę, twardość oraz statyczną próbę rozciągania próbek pobranych wzdłuż oraz w poprzek osi walcowania. Doświadczenia wykonane na słupach z wykorzystaniem stali żaroodpornej potwierdziły zasadność jej stosowania jako elementów nośnych. Słowa kluczowe: słupy kompozytowe, stal austenityczna, odporność ogniowa.Słupy typu CFST i CFDST (rysunek 1) składają się z rury stalowej wypełnionej betonem bądź dwóch rur stalowych, między które wprowadza się beton. Słupy przedstawione na rysunku 1mają przekrój okrągły, natomiast stosowane są również rury o innym przekroju, np. kwadratowym. Brak betonowej otuliny jest ważnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie użytkowania słupów CFST i CFDST. Zewnętrzne, stalowe elementy konstrukcji są narażone na bezpośrednie oddziaływanie zarówno czynników korozyjnych, jak i na obciążenia termiczne podczas pożaru. W celu ochrony stali przed oddziaływaniem wysokiej temperatury powszechnie stosuje się: powłoki ogniochronne, farby pęczniejące, płytowe powłoki ogniochronne na bazie wełny mineralnej czy płyty gipsowo-kartonowe. Rozwiązaniemalternatywnymmoże [...]

Powłoki galwaniczne w łączeniu materiałów trudnospajalnych. Cz. 1. Wpływ przygotowania powierzchni na przyczepność powłoki galwanicznej do podłoża niemetalowego DOI:10.15199/40.2017.5.8


  Przedstawiono problematykę dotyczącą przygotowania powierzchni kompozytu grafitowego przed nałożeniem galwanicznej powłoki miedzianej i jej wpływ na lutowanie miękkie ze stopem aluminium PA38 (6060). Na próbki z kompozytu grafitowego, którego powierzchnię przygotowano różnymi metodami, naniesiono galwanicznie warstwę miedzi, a następnie wykonano próbne złącza lutowane na miękko z elementami ze stopu aluminium PA38. Przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych oraz badania metalograficzne przy użyciu mikroskopii świetlnej. Słowa kluczowe: kompozyt grafitowy, aktywacja powierzchni, galwaniczna powłoka miedziana, lutowanie miękkie, stop aluminium PA38 (6060) 1. Wstęp Spajanie materiałów takich, jak ceramika, grafit i materiały kompozytowe na osnowie grafitu stanowi zwykle duży problem technologiczny. Połączenia te są zwykle wykonywane poprzez procesy lutowania wysokotemperaturowe w próżni, w których decydujący wpływ mają zjawiska o charakterze dyfuzyjnym [3]. Połączenia materiałów o budowie kompozytowej na osnowie grafitu z aluminium i jego stopami znajdują zastosowanie w urządzeniach przewodzących prąd elektryczny, dlatego też złącza muszą cechować się odpowiednią przewodnością elektryczną i wytrzymałością mechaniczną. Dobrą przewodność elektryczną można uzyskać stosując połączenie metaliczne uzyskane w procesie lutowania miękkiego i twardego. Lutowanie grafitu w sposób bezpośredni jest jednak niemożliwe do wykonania z uwagi na brak jego zwilżalności lutami miękkimi i twardymi [5]. Aby wykonać połączenia lutowane o dobrych właściwościach eksploatacyjnych niezbędne jest zastosowanie w procesie lutowania warstw pośrednich nanoszonych na powierzchnię kompozytu grafitowego. Dobrym rozwiązaniem wydaje się tu zastosowanie powłok galwanicznych, głównie z uwagi na możliwość kontrolowanego nanoszenia nawet bar- Issues concerning the preparation of a graphite composite surface before deposition of a galvanised copper coating and its in[...]

Elektroplastyczne skręcanie oscylacyjne mosiądzu CuZn30 DOI:10.15199/148.2018.2.6


  Oprócz tradycyjnych metod kształtowania plastycznego coraz częściej pojawiają się ostatnio nowe, niekonwencjonalne sposoby realizacji procesów kształtowania plastycznego. Jednym z nich jest metoda, która wykorzystuje efekt elektroplastyczny (EPE). Efekt ten występuje w metalach podczas ich plastycznego odkształcania z jednoczesnym pulsacyjnym przepływem prądu o dużej gęstości. Metoda EPE powoduje szeroko rozumianą zmianę własności materiału odkształcanego, szczególnie w obszarze naprężenia uplastyczniającego, tj. powstających naprężeń własnych oraz ewolucji mikrostruktury i opóźnienia początku procesu pękania. Badania tego efektu prowadzono najczęściej w próbie rozciągania. W niniejszej pracy po raz pierwszy wykorzystano badania plastometryczne do oceny wpływu EPE na naprężenie uplastyczniające i zmiany struktury metalograficznej mosiądzu CuZn30. Dotychczas efekt ten nie został zbadany, a jedyne próby z udziałem prądu, przeprowadzane na tym materiale, miały miejsce w procesie rozciągania i z zastosowaniem prądu stałego, a nie impulsowego [1]. Zmianę własności materiałów pod wpływem przepływu pulsacyjnego prądu o dużej gęstości w trakcie odkształcania plastycznego odkryli Troitskii [2] oraz Conrad [3 - 5] i nazwali efektem elektroplastycznym. Efekt ten może być z powodzeniem zastosowany do różnych operacji kształtowania plastycznego [6]. Jednym z praktycznych zastosowań techniki elektropulsacyjnego odkształcania metali jest proces walcowania: zaobserwowano zmniejszenie siły walcowania próbki, opóźnił się też początek procesu pękania [7]. Kolejnym zastosowaniem EPE jest zmiana faz strukturalnych materiału, której skutkiem jest zwiększenie odporności zmęczeniowej [8 - 9]. Mikroskopowy mechanizm EPE nie został jeszcze dokładnie wyjaśniony. Istnieją trzy główne modele próbujące to wyjaśnić: model Troitskiiego [10], mówiący o ruchu ele[...]

 Strona 1