Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"JAROSŁAW PIĄTKOWSKI"

ZASTOSOWANIE ANALIZY TERMICZNEJ I KALORYMETRYCZNEJ DO BADAŃ PRZEMIAN FAZOWYCH W SILUMINACH

Czytaj za darmo! »

W artykule wyznaczono wartości entalpii topnienia i krzepnięcia siluminów AlSi6 AlSi12 oraz AlSi18 podczas nagrzewania i chłodzenia po procesie modyfikowania. Pomiary kalorymetryczne, poprzedzone badaniami metodą analizy termicznej ATD przeprowadzono na wysokotemperaturowym kalorymetrze skaningowym multi HTC firmy SETARAM metodą bezpo-średniego określania parametrów procesów wysokotemperaturowych,[...]

Analiza działalności centrów serwisowych w sektorze przetwórstwa wyrobów stalowych w Stanach Zjednoczonych

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano opisu i analizy wybranych centrów serwisowych (Red Bud Industrial, Steel Service Institute, Metals Service Center), jako pośrednich ogniw w logistycznym łańcuchu dostaw pomiędzy przedsiębiorstwami hutniczymi, a producentami gotowych wyrobów stalowych. Przedstawiono genezę powstania, rolę oraz zakres usług oferowanych przez centra serwisowe działające w branży hutniczej na teren[...]

Model centrum serwisowego wyrobów stalowych kształtowanych na zimno na przykładzie wybranej huty

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono opis i analizę wybranego centrum serwisowego, jako pośredniego ogniwa w logistycznym łańcuchu dostaw pomiędzy przedsiębiorstwami hutniczymi, a producentami gotowych wyrobów stalowych, kształtowanych na zimno. Przedstawiono genezę powstania, rolę oraz zakres usług oferowanych przez centrum serwisowe działające w branży hutniczej na przykładzie wybranej huty na terenie Polsk[...]

WPŁYW PRZEGRZANIA NA PROCES KRYSTALIZACJI I MIKROSTRUKTURĘ STOPU AlSi17Cu4


  W artykule przedstawiono wpływ temperatury przegrzania na proces krystalizacji i mikrostrukturę siluminu AlSi17Cu4. Ciekły stop wytrzymano przez 40 min w temperaturze: 780, 860, 940 i 1020 °C, a następnie odlano w temperaturze 780 °C do standardowego tygla ceramicznego. Wyznaczono charakterystyczne parametry krzepnięcia stopu AlSi17Cu4, a zwłaszcza charakterystycznych wartości temperatury, Tliq, TE, Tsol.. Przeprowadzono badania mikrostruktury, z których wynika, że im wyższa temperatura przegrzania ciekłego stopu, tym większe rozdrobnienie pierwotnych kryształów krzemu.[...]

ZASTOSOWANIE ANALIZY TERMICZNEJ ATD I SKANINGOWEJ DSC W BADANIACH TOPNIENIA I KRZEPNIĘCIA STOPÓW Al-Si

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono wartości entalpii topnienia i krzepnięcia oraz temperatury krystalizacji składników fazowych stopów Al-Si. Przeprowadzono badania metodą analizy termicznej ATD oraz analizy kalorymetrycznej DSC, na podstawie których okre-ślono efekty endotermiczne podczas topnienia i egzotermiczne podczas krzepnięcia badanych siluminów. Opierając się na układzie równowagi fazowej oraz wykorzystując wyni[...]

SIMULATION OF SOLIDIFICATION PROCESS FOR AlSi7 HYPOEUTECTIC SILUMINS WITH APPLICATION NUSCAS PROGRAM

Czytaj za darmo! »

The study presents the results of simulation of the solidification process of castings made from AlSi7 silumin carried out on a demo version of the NuscaS software program. The aim of the simulation was to choose the thermal and geometrical parameters that would facilitate the computation of casting design and would help to develop guidelines for the casting manufacture technology. The liquid metal ability to fill the mould cavity and the solid phase content under preset technological parameters of the mould and casting material were analysed. The study presents the results of preliminary computations and the plotted solidification curve that has been compared with the true solidification curve generated by the thermal method of ATD. Keywords: simulation of solidification process, s[...]

Utlenianie stali Cr-Mn w atmosferze mieszaniny tlenków węgla


  Badano kinetykę utleniania stali chromowo-manganowej o strukturze austenitycznej w atmosferze tlenków węgla. Pomiary szybkości utleniania w temperaturze 1173 K przeprowadzono metodą termograwimetryczną przy użyciu termowagi. Produkty korozji analizowano przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). Stwierdzono, że utlenianiu ulega głównie mangan. W temperaturze 1173 K i ciśnieniu cząstkowym tlenu 10-11-10-2 Pa, zgorzelina jest zbudowana z tlenku MnO, a mechanizm utleniania ma charakter paraboliczny. Obliczono współczynnik dyfuzji własnej manganu w tlenku MnO. W temperaturze 1173 K współczynnik dyfuzji własnej manganu w MnO jest następującą funkcją ciśnienia: DMn = const. nO p 1 2 Wartość wykładnika potęgowego 1/n wynosi 1/6. Oxidation kinetics of chromium-manganese steel of an austenitic structure in the atmosphere of carbon dioxide and carbon monoxide mixture was investigated. Measurements of the oxidation rate at a temperature of 1173 K were carried out by the thermogravimetric method using. Corrosion products have been characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM). Manganese was found to be the main element undergoing the oxidation process. At a temperature of 1173 K and oxygen partial pressure of 10-11-10-2 Pa, the scale was composed of MnO oxide, and the course of oxidation was parabolic. The coefficient of manganese self-diffusion in manganese oxide MnO was calculated. At a temperature of 1173 K, the coefficient of manganese self-diffusion in MnO was a function of pressure according to the following equation: DMn = const. nO p 1 2 The value of 1/n exponent was 1/6. Słowa kluczowe: stale Cr-Mn, utlenianie, analiza termograwimetryczna, dyfuzja Key words: Cr-Mn steels, oxidation, thermogravimetric analysis, diffusion 1. Wprowadzenie. W procesach technologicz- nych, takich jak zgazowanie czy uwodornienie węgla, spalanie odpadów, tworzywa metaliczne narażone są na działanie gazów, które oprócz tlenu zawierają tlenki w[...]

WPŁYW STOPNIA PRZEGRZANIA NA PARAMETRY STEREOLOGICZNE PIERWOTNYCH KRYSZTAŁÓW KRZEMU W STOPIE AlSi17Cu5


  W artykule przedstawiono wpływ stopnia przegrzania i procesu modyfikowania fosforem na sposób zarodkowania i wzrost pierwotnych kryształów krzemu w stopie AlSi17Cu5 poprzez określenie ich morfologii w wyniku pomiarów stereologicznych. Przedmiotem badań był stop AlSi17Cu zbliżony do serii A3XX.X przeznaczony do odlewania w formach piaskowych i kokilach, m.in. na odlewy tłoków silników spalinowych, bloków i korpusów cylindrowych sprężarek, pomp i hamulców. Uzyskane wyniki pozwalają zauważyć, że pierwotne kryształy krzemu w odlewach niepoddanych modyfikowaniu i bez przegrzania są duże i w większości przypadków przybierają formę gwieździstych, płytkowych wydzieleń o niejednorodnym kształcie i powierzchni bocznej ramion. Modyfikacja fosforem w postaci zaprawy CuP10 każdorazowo prowadzi do rozdrobnienia pierwotnych kryształów Si i ich równomiernego rozłożenia w osnowie stopu. Podobne rozdrobnienie tych kryształów stwierdzono dla stopu AlSi17Cu5 po przegrzaniu do temperatury 920 °C i przetrzymaniu w niej przez 30 min oraz przegrzaniu i modyfikowaniu wg parametrów jak wyżej. Z badań tych wynika, że pierwotne kryształy krzemu w stopie AlSi17Cu5 odlanego z temperatury 820 °C osiągają wymiar od 1 do nawet 2 mm, wykazując budowę wieloboczną, gwieździstą o nieregularnych kształtach. Natomiast te same kryształy krzemu w stopie przegrzanym do temperatury 920 °C i wytrzymanym przez 30 min, charakteryzuje budowa regularna, blokowa i najczęściej tetraedryczna. Słowa kluczowe: pierwotne kryształy krzemu, stop AlSi17Cu THE EFFECT OF OVERHEATING ON THE STEREOLOGICAL PARAMETERS OF PRIMARY SILICON CRYSTALS IN THE ALLOY AlSi17Cu5 The article shows the influence of the degree of overheating and the process of modifying the phosphorous on the nucleation and growth of primary silicon crystals in AlSi17Cu5 rate by identifying their morphology as a result of stereological measurements. The subject of the study was alloy AlSi17Cu similar to alloy A3XX.X series designe[...]

MIKROSTRUKTURA STOPU AlSi17Cu5 PO PRZEGRZANIU ZNACZNIE POWYŻEJ TEMPERATURY LIKWIDUS


  W artykule przedstawiono badania mikrostruktury stopu AlSi17Cu5. W celu rozdrobnienia pierwotnych kryształów krzemu zastosowano tzw. "obróbkę termiczno-czasową" (TTT) polegającą na przegrzaniu ciekłego stopu znacznie powyżej temperatury Tliq., wygrzaniu w niej przez 30 min i odlaniu do formy metalowej. Stwierdzono, że proces taki powoduje uzyskanie struktury drobnokrystalicznej, a pierwotne kryształy Si przybierają formę pięciościanów lub ostrosłupów. Stosując mikroanalizę rentgenowską i rentgenograficzną analizę fazową stwierdzono występowanie międzymetalicznych faz Al2Cu, Al4Cu9 wchodzących w skład eutektyki alfa-AlCu-beta oraz fazy Al9Fe2Si, wchodzącej w skład eutektyki alfa-AlFeSi-beta. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy Al-Si, mikrostruktura, obróbka termiczna w stanie ciekłym MICROSTRUCTURE OF ALLOY AlSi17Cu5 WHEN OVERHEATED MUCH ABOVE LIQUIDUS TEMPERATURE This paper presents a study on the microstructure of the alloy AlSi17Cu5. In order to fragmentation of primary silicon crystals u[...]

Czynniki szkodliwe na stanowisku pracy związanym z walcowaniem wyrobów


  W artykule przedstawiono wyniki badań dla czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy związanych z walcowaniem wyro- bów w hucie. Stale obserwujemy wzrost znaczenia bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności na stanowiskach, na których występuje wiele czynników zagrożenia. Do takiego miejsca pracy możemy zaliczyć stanowiska związane z walcowaniem wyrobów gdzie pracownicy narażeni są na zagrożenia nadmiernego poziomu hałasu oraz zapylenia pyłami przemysłowymi powstałe podczas realizacji procesu walco- wania. W oparciu o opis i analizę procesu walcowania, przedstawiono klasyfikację i wybrane zagrożenia (skutki i przyczyny) źródeł zagro- żeń, ze szczególnym uwzględnieniem hałasu oraz pyłów na wybranym oddziale walcowniczym. Chorobotwórcze działanie tych czynników, powstałe w wyniku długotrwałego narażenia (wdychania włókien pyłowych), opisano w ujęciu o ogólną sytuację skutków oraz zagrożeń w środowisku pracy walcownika. The article presents the results of tests for harmful factors present at the work-related products in a steel mill rolling. Constantly observe an increase in the importance of occupational health and safety, particularly at positions where there are many risk factors. Such jobs can include positions related to rolling catalog where workers are exposed to risks of excessive noise and dust of industrial dust produced during the process of rolling. Based on the description and analysis of the rolling process, presents the classification and selection of risks (causes and effects) sources of danger, with particular regard to noise and dust on the selected branch rolling. Pathogenic effect of these factors, as a result of prolonged exposure (inhalation of dust lanes), is described in terms of the overall situation of effects and hazards in the rolling work environment. Słowa kluczowe: hałas, pył przemysłowy Key words: noise, industrial dust.Wprowadzenie. Niektóre gałęzie przemysłu wymagają określenia szczegółowych[...]

 Strona 1  Następna strona »