Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mikołaj Ostrowski"

Klasyfikacja popiołów lotnych krzemionkowych kategorii S DOI:10.15199/33.2015.10.34


  W artykule omówiono cztery frakcje popiołu lotnego krzemionkowego spełniające kryteria miałkości popiołu kategorii S. Badano wpływ frakcji tych popiołów na parametry zapraw cementowych będące przedmiotem oceny zgodności wg PN-EN 197-1. Oznaczonomiałkość, wytrzymałość na ściskanie, wskaźniki aktywności, zawartość węgla organicznego, uziarnienie oraz opis morfologiczny SEM/EDS. Wykazano, że separacja popiołu powoduje poprawę właściwości fizykochemicznych cementów popiołowych. Słowa kluczowe: cement, popiół lotny krzemionkowy, popiół lotny krzemionkowy kategorii S.Popiół lotny krzemionkowy jest produktem spalania węgla kamiennego w elektrowniach. Wykorzystywany jest jako: dodatek mineralny do produkcji cementów; aktywny dodatek mineralny i mikrokruszywo do produkcji betonu zwykłego oraz samozagęszczającego się (SCC); jeden ze składników do produkcji betonów wysokowytrzymałościowych i betonów o wysokiej trwałości; składnik betonów komórkowych, drogowych i innych [1-4]. Stosowane są różne kryteria oceny jakości popiołów lotnych i ich klasyfikacji. Najpopularniejsze to takie, które przyjmują za podstawę: skład chemiczny; zawartość substancji amorficznej i krystalicznych składników mineralnych; uziarnienie (miałkość); zawartość niespalonego węgla [3]. Z uwagi na miałkość popiół lotny krzemionkowy klasyfikuje się w kategorii N i S [5]. Popiół lotny krzemionkowy N (górna wartość graniczna pozostałości na sicie 45 μm - 40% masy) wykorzystywany jest do produkcji cementów portlandzkich popiołowych, cementów pucolanowych i cementów wieloskładnikowych oraz jako dodatek typu II do betonu.Wwyniku separacji (jedna z kilku metod uzdatniania popiołu lotnego wg PN-EN 450-1) [5] można uzyskać popiół kategorii S, o kryterium miałkości do 12% masy pozostałości na sicie 45 μm,wykorzystywany do produkcji betonówwysokowytrzymałościowych (BWW) i samozagęszczalnych (SCC) [6, 7]. W artykule przedstawiono wpływ popiołów kategorii [...]

Odpowiedzialność za zatrucie się gościa DOI:


  Zatrucie się gościa sprzedawanym lub serwowanym przez restaurację jedzeniem ma poważne konsekwencje zarówno wizerunkowe, jak i prawne.W sferze prawnej następują skutki na gruncie prawa cywilnego (odszkodowanie i zadośćuczynienie), administracyjnego (kontrola i kary Sanepidu) oraz karnego (narażenie na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu). Poniżej opiszemy, jaki jest zakres odpowiedzialności właściciela restauracji oraz w jaki sposób może on się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością. Zanim jednak omówimy znane nam z doświadczenia zawodowego zdarzenia, podkreślimy jedną fundamentalną kwestię: to gość musi udowodnić, że zatruł się jedzeniem w konkretnej restauracji. Nie musi natomiast udowadniać, czym się konkretnie zatruł. Odpowiedzialność restauratora, ubezpieczenie OC W pracy restauratora nie można całkowicie wyeliminować możliwości, że podawane jedzenie nie spowoduje zatrucia się gościa. Mimo zachowania najwyższych standardów, może dojść do sytuacji, że jeden z użytych produktów będzie nieświeży, jedzenie będzie niestarannie przygotowane, zaś w okresie letnim przechowanie niektórych produktów będzie nieodpowiednie. Powodów zatrucia się gościa może być wiele, wszystkie jednak skutkują odpowiedzialnością za wyrządzoną mu szkodę. Najłatwiejszym sposobem zabezpieczenia się przed roszczeniami cyw[...]

Wykorzystanie mieszanych popiołów lotnych z oddzielnego spalania pyłu węglowego i paliw wtórnych w produkcji spoiw wiążących DOI:10.15199/33.2015.12.11


  Wartykule przedstawiono aktualny stan i perspektywy wykorzystania popiołów lotnych jako składnika spoiw hydraulicznych oraz aktywnego dodatku typu II w składzie betonu, powstających w procesie spalania pyłu węglowego, z uwzględnieniem rozwiązań równoczesnego spalania paliw wtórnych (alternatywnych). W części doświadczalnej przedstawiono wyniki badań popiołów z kotłów fluidalnych spalających tylko paliwa z grupy biomasy, tj.materiały roślinne, drewno i biomasę z upraw roślinnych. Badania wykazały możliwość wykorzystania tych popiołów w technologii produkcji spoiw hydraulicznych. Słowa kluczowe: popiół lotny, paliwa wtórne, współspalanie, spoiwa. Abstract. The article presents the current state and perspectives of using fly ash as a component of hydraulic binders and active type II additive in concrete, obtained in professional power plants in the coal combustion process with a focus on the solutions of cocombustion of hard coal and secondary fuel.The experimental part presents the results of ash obtained fromfluidized bed combustion of secondary fuels, without the participation of coal. The results of investigations of ashes obtained into so-called "Green" biomass group boilers were presented. The laboratory results showed the possibility of using the ashes, such as the ones obtained from fluidized bed combustion, in the production of hydraulic binders. Keywords: fly ash, secondary fuel, co-combustion, binder.Krzemionkowe popioły lotne, powstające podczas spalania węgla kamiennego w kotłach pyłowych w zakładach energetyki zawodowej, są powszechnie wykorzystywane jako pucolanowy składnik cementów i spoiw hydraulicznych [1] oraz aktywny dodatek typu II w składzie betonu [2]. Przemysł cementowy wykorzystuje w procesie produkcji cementów wieloskładnikowych ok. 2 mln t krzemionkowych popiołów lotnych rocznie. Podobna ilość tych popiołów zagospodarowywana jest przez przemysł betonowy jako dodatek typu II w składzie betonu. Zg[...]

Cementy napowietrzające beton DOI:10.15199/33.2015.10.31


  W polskich warunkach klimatycznych mrozoodporność betonu jest jedną z głównych cech użytkowych kształtujących trwałość konstrukcji betonowych. Istnieje wiele rozwiązań i czynników technologicznych mających wpływ na mrozoodporność betonu. Najbardziej efektywnym ze stosowanych obecnie rozwiązań poprawy mrozoodporności betonu jest modyfikacja struktury porowatości matrycy cementowej przez wprowadzenie domieszki napowietrzającej do mieszanki betonowej. Wartykule przedstawiono sposób kształtowania mrozoodporności betonu przez poprowadzenie domieszki napowietrzającej z cementem, w przeciwieństwie do stosowanych rozwiązań dozowania domieszki in situ w węźle betoniarskim. Tematyka ta jest przedmiotem realizowanego programu badawczego w ramach projektu NCBiR pt. Innowacyjne cementy napowietrzające beton. Słowa kluczowe: cement, cementy napowietrzające beton, mrozoodporność betonu.Beton narażony jest na ekstremalne oddziaływania środowiska, przede wszystkim na agresję chemiczną, wilgoć i mróz. Odpowiednie zaprojektowanie, wykonanie, zabudowanie oraz pielęgnacja zapewnia trwałość betonu w określonych warunkach jego eksploatacji [1].Do obiektówbudowlanych najbardziej narażonych na niszczące oddziaływanie środowiska należą mosty i wiadukty, betonowe nawierzchnie drogowe, chodniki i krawężniki drogowe, konstrukcje betonowe będące w kontakcie z wodą morską. Nieodporny na działanie mrozu beton jest bardzo często przyczyną wad i uszkodzeń konstrukcji budowlanych, których naprawa jest bardzo kosztowna i nie zawsze do końca skuteczna. Najczęściej występujące wady związane z brakiem mrozoodporności betonu omówiono w monografii [2]. Obszerna literatura przedmiotu oraz praktyka dowiodły, że beton wykonany z udziałem cementów wieloskładnikowych z dużą zawartością dodatków mineralnych (żużla wielkopiecowego i/lub popiołu lotnego krzemionkowego), pomimo lepszej szczelności, jest mniej mrozoodporny niż beton z cementem CEM I [3, 4]. Zg[...]

Wpływ rozdrobnienia granulowanego żużla wielkopiecowego i współczynnika w/c na wytrzymałość cementów żużlowych DOI:


  Coraz większa w ostatnich latach produkcja cementu zawierającego uboczne produkty z przemysłu energetycznego i hutniczego, które zastępują klinkier portlandzki, wpisują się w strategię zrównoważonego rozwoju przemysłu cementowego [4, 12, 13]. Ganulowany żużel wielkopiecowy to dodatek mineralny stanowiący niezbędny składnik współcześnie produkowanego cementu i/lub betonu. Powstaje jako produkt uboczny w procesie wielkopiecowym przy produkcji surówki żelaza.Wykazuje utajone właściwości hydrauliczne i jest stosowany jako główny składnik cementu oraz dodatek typu II do betonu, mający duży wpływ na właściwości kompozytów cementowych z jego udziałem [8, 9, 11]. W porównaniu z cementem portlandzkim CEM I, cementy zawierające granulowany żużel wielkopiecowy charakteryzują się mniejszą dynamiką przyrostu wytrzymałości do 28 dni oraz znacznym przyrostem wytrzymałości w dalszym okresie twardnienia.Wzrost zawartości żużla przy określonymstopniu rozdrobnienia zmniejszawytrzymałośćwczesną cementów, korzystnie kształtując wytrzymałość normową po 28 dniach i po długimokresie twardnienia [7, 9]. Zwiększenie rozdrobnienia cementu hutniczego CEMIII/Azawierającego żużel z 4150 do 4550 cm2/g wyraźnie poprawia wytrzymałość wczesną po 2 dniach twardnienia. Cement o większymstopniu rozdrobnienia spełnia wymagania klasy 42,5N, podczas gdy cement o mniejszej powierzchni właściwej odpowiada klasie 32,5N. Wzrost stopnia rozdrobnienia cementuwpływa również bardzo korzystnie na wytrzymałość po długim okresie twardnienia. Poprawa aktywności hydraulicznej i dynamiki narastaniawytrzymałości cementów żużlowych przez wzrost stopnia ich rozdrobnieniawynika z różnego udziału granulowanego żużlawielkopiecowego i klinkieru portlandzkiego w procesie hydratacji oraz twardnienia cementów żużlowych [1, 5, 6, 10]. Nowoczesne technologiemielenia cementówdo bardzo dużej powierzchniwłaściwej pozwalają na skuteczną aktywacjęwłaściwości hydraulicznych granulowanego żużl[...]

 Strona 1