Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Kosmatka"

RBI jako nowe podejście do inspekcji urządzeń ciśnieniowych DOI:


  1. Wstęp Obecnie w porozumieniu z Urzędem Dozoru Technicznego wprowadzany jest w PKN ORLEN kompleksowy system nadzoru nad urządzeniami, oparty na zasadach oceny ryzyka tzw. RBI - Risk Based Inspection. Proces wdrażania RBI wymaga znajomości wielu wzajemnie powiązanych i uzupełniających się dokumentów. Jednym z podstawowych jest API Recommended Practice 580 Risk-Based Inspection, w którym ogólnie omówiono cały proces i zasady wdrożenia podejścia prowadzenia inspekcji w oparciu o analizę ryzyka. Zawarte w tych wytycznych wymagania należy traktować jako minimalne, bez spełnienia których przeprowadzenie procesu może być bardzo utrudnione lub nawet niemożliwe. Kolejne podstawowe dokumenty to API RP 571 Damage Mechanisms Affecting Fixed Equipment in the Refining Industry (wydanie drugie, kwiecień 2011), opisujący mechanizmy uszkodzenia wpływające na urządzenia statyczne przemysłu naftowego oraz obecnie chyba najważniejszy API RP 581 Risk-Based Inspection Methodology (wydanie trzecie, kwiecień 2016), który w sposób szczegółowy i systematyczny prowadzi krok po kroku po metodologii RBI. Podejście i metodologia RBI podlega cały czas udoskonalaniu. Pierwsza edycja API RP 580 i API RP 581 wydana w 2000 r. opierała się na analizie jakościowej opartej na wprowadzeniu opisowych informacji o stanie urządzeń, warunkach środowiskowych, prawdopodobieństwie i konsekwencji awarii. Potrzeba zapewnienia dokładności, a przede wszystkim powtarzalności i spójności wyników, przesunęła metodologię RBI w kierunku analizy ilościowej, co znalazło swoje odzwierciedlenie w zasadniczo przebudowanych kolejnych wydaniach API RP 580 z 2009 r. i API RP 581 z 2008 r. Niezmienną ideą procesu RBI jest konieczność jego rewidowania po uzyskaniu kolejnych danych z wykonanych inspekcji i zaleconych badań. Zapewnienie ciągłości procesu i zachowanie spójności a[...]

 Strona 1