Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Remigiusz Baran"

APLIKACJA MOBILNA DO ROZPOZNAWANIA NUMERÓW LINII KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ DOI:10.15199/59.2016.6.110


  MOBILE APP FOR PUBLIC TRANSPORT DESTINATION SIGN RECOGNITION Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki bada nad rozpoznawaniem numerów autobusów i tramwajów w warunkach rzeczywistych i przy użyciu urz nych. Celem ww. badań było opracowanie skutecznych narzędzi wspomagających osoby z upośledzeniem w w korzystaniu ze środków komunikacji miejskiej. wielu różnych analizowany podejść, w artykule zapreze towane jedynie to, na którym oparto ko przeprowadzonych prac, tj. aplikację mobiln dla tej kategorii osób. Podejście to obejmuje dwie, wybr ne techniki przetwarzania obrazów, bazuj na metodzie Haar-Like [7] oraz filtracji kolorów. W art kule przedstawiono szczegóły obu metod oraz zaprezent wano rezultaty testów nad ich zastosowaniem do rozp znawania numerów linii. Szczegóły implementacji ww. aplikacji mobilnej również zostały przedstawi tywność jej działania została podsumowana i poddana ocenie. Słowa kluczowe: filtr kolorów, metoda Haar komputerowa, aplikacja mobilna, 1. WPROWADZENIE Samodzielne przemieszczanie się miejskim stanowi poważny problem dla ludzi niepełn sprawnych, a zwłaszcza dla ludzi niewidz niedowidzących. Problematyka automatycznej lokaliz cji i identyfikacji obiektów jako metod w osoby niewidome lub z niepełnosprawno szeroko reprezentowana w literaturze. W pozycji [ przedstawiono np. algorytm, który wspomaga osoby niepełnosprawne wzrokowo poprzez automatyczn tekcję i rozpoznawanie napisów obecnych li w ich otoczeniu. Napisy te są najpierw lokalizowane za pomocą kaskady Haara (metody Haar nie rozpoznawane przy użyciu komercyjnego oprogr mowania OCR. W pracy [6] zaprezentowano system czasu rzeczywistego do rozpozna kategorii obiektów, znajdujących się w otoczeniu osób niewidomych. Skuteczne działanie tego systemu p twierdzono na przykładzie rozpoznawania Aplikacja mobilna, będąca końcowym efektem prac przedstawionych w niniejszym artykule, jest dedykow na właśnie dla osób z dysfunkcją wzroku pomocne[...]

 Strona 1