Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JAN MIZERACKI"

Preparatyka i badanie nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych

Czytaj za darmo! »

Metodę suszenia rozpyłowego wykorzystano do preparatyki nawozów o spowolnionym uwalnianiu składników mineralnych. Materiałem wyjściowym był chitozan (polimer biodegradowalny tworzący matrycę) oraz wieloskładnikowe nawozy mineralne. Otrzymane w wyniku suszenia rozpyłowego produkty charakteryzowano przy użyciu SEM, XRD i FTIR. Stwierdzono, że otrzymane produkty charakteryzują się mniejszym stopniem uwalniania składników mineralnych (od 31,0% do 50,1%) w porównaniu z wyjściowym nawozem wieloskładnikowym (92%) w badanym przedziale czasowym. Uzyskane materiały nie spełniają kryteriów stawianych nawozom o spowolnionym lub kontrolowanym uwalnianiu składników mineralnych. Aq. solns. of biodegradable chitosan matrix and multicomponent mineral fertilizers were spray-dried under lab. conditions at 170°C to prep. slow-release fertilizers. The prepd. fertilizers showed lower release ability (31.0-50.1% after 60 min) than the original fertilizers (92%) but did not meet the std. requirements for the slow-release fertilizers. The resulted powders were studied for their structure by x-ray diffraction, IR spectroscopy and SEM. Mimo wzrostu produkcji rolnej oraz nawo􀄪enia przyswajanie sk􀃡adników od􀄪ywczych przez ro􀄞liny pozostaje nadal na niskim poziomie. Szacuje si􀄊, 􀄪e w przypadku azotu wynosi ono zaledwie 30-50%1, 2). Niska efektywno􀄞􀃼 przyswajania azotu stanowi powa􀄪ny problem z punktu widzenia ochrony 􀄞rodowiska2-5), jest równie􀄪 niekorzystna w aspekcie ekonomicznym, gdy􀄪 straty azotu, zu􀄪yta energia oraz wk􀃡ad pracy ludzkiej pogarszaj􀄅 bilans ekonomiczny produkcji agrochemicznej. Jednym ze sposobów ograniczenia negatywnego wp􀃡ywu nawozów na 􀄞rodowisko mo􀄪e by􀃼 rozwój, produkcja i zastosowanie nawozów o spowolnionym i kontrolowanym uwalnianiu sk􀃡adników mineral[...]

 Strona 1