Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Piotr P. Wieczorek"

Membrany ciekłe jako efektywna metoda wydzielania, rozdziału i oczyszczania mieszanin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej zastosowania membran do wydzielania i oczyszczania substancji ze szczególnym uwzględnieniem membran ciekłych. Omówiono poszczególne rodzaje membran ciekłych, w tym ciekłe membrany grubowarstwowe (BLM), membrany emulsyjne (ELM) i unieruchomione membrany ciekłe (SLM) oraz membrany hybrydowe (kontaktory membranowe) wraz z ich charakterystyką i spo[...]

Metody wydzielania, zatężania i oznaczania związków fenolowych z próbek środowiskowych i żywności


  Przedstawiono przegląd literatury dotyczącej metod wydzielania, oczyszczania i oznaczania związków fenolowych z próbek środowiskowych oraz z żywności. Scharakteryzowano bisfenol A, alkilofenole i pochodne, ich zastosowanie i aktywność biologiczną, ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na układ hormonalny. Przedstawiono charakterystykę technik ekstrakcyjnych wykorzystywanych do zatężania pochodnych fenolowych. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu polimerów z odciskiem molekularnym jako selektywnych sorbentów w ekstrakcji do fazy stałej. A review, with 53 refs. In particular Bisphenol A, alkyl phenols and other PhOH derivatives were taken into consideration. Związki fenolowe od wielu lat są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Fenol jest surowcem do otrzymywania m.in. klejów, żywic fenolowo-formaldehydowych, preparatów dezynfekcyjnych, środków ochrony roślin i barwników. Jego alkilowe pochodne AP (alkylphenol), alkilofenole oksyetylenowe APE (AP ethoxylated) oraz chlorofenole wykorzystywane są do otrzymywania masy celulozowej i papieru (nonylofenol, chlorofenole) w procesach przetwarzania wyrobów włókienniczych i skóry oraz w pestycydach (o-fenylofenol). W przemyśle tworzyw sztucznych stosuje się m.in. bisfenol A (BPA) i bisfenol F (BPF) do otrzymywania żywic epoksydowych, poliestrów i polieterów oraz etery diglicydylowe BPA i BPF jako stabilizatory tych materiałów. Pentachlorofenol znalazł zastosowanie przy konserwacji drewna. Związki te ze względu na swoją toksyczność stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Mogą wykazywać aktywność biologiczną nawet w niewielkich stężeniach oraz działać mutagennie i teratogennie. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość oddziaływania tych substancji na układ hormonalny i rozrodczy, przyczyniającego się do niepłodności oraz nieprawidłowości w budowie i działaniu narządów płciowych. Związki mogące wpływać na funkcjonowanie ukł[...]

Separation and identification of biologically active compounds from algae and their use in nutrition of plants. Wyodrębnienie i identyfikacja substancji biologicznie czynnych z glonów oraz ich zastosowanie w żywieniu roślin


  A review, with 44 refs., of phytohormones, polysaccharides, sterols and betains contained in algal exts. Methods for recovering, anal. and use of the compds. in agriculture were also presented. Rozwój współczesnych technologii uprawy roślin sprawił, że obok tradycyjnego stosowania nawozów mineralnych, coraz częściej przeprowadza się zabiegi nawozowe z użyciem specyficznych związków fitoaktywnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się substancje promujące wzrost uprawianych roślin, pozyskiwane ze źródeł naturalnych. W tej grupie coraz bardziej rozpowszechnione stają się preparaty zawierające substancje biologicznie czynne pochodzenia glonowego z powodzeniem stosowane w rolnictwie. Postęp technologiczny umożliwił zastąpienie przestarzałych i nieekonomicznych metod ekstrakcji rozpuszczalnikowych, nowymi, znacznie bardziej przyjaznymi dla środowiska i bardziej opłacalnymi procesami, które pozwalają na uzyskanie satysfakcjonujących zawartości związków aktywnych w ekstraktach glonowych. Ponadto dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod analitycznych do określenia zawartości substancji stymulujących wzrost i rozwój roślin, możliwe staje się oszacowanie efektów zastosowania preparatów, zawierających naturalne fitostymulanty pozyskane z glonów.Glony (algi) s. organizmami fotosyntetyzuj.cymi, sk.adaj.cymi si. albo z pojedynczych komorek (glony jednokomorkowe), ktore mog. organizowa. si. w kolonie, albo tworz. organizmy wielokomorkowe, w ktorych strukturze grupy wyspecjalizowanych komorek mog. pe.ni. funkcje prostych tkanek. Wielko.. tych ro.lin waha si. w granicach 3.10 ?Ęm dla glonow jednokomorkowych i osi.ga nawet 70 m, w przypadku glonow morskich rosn.cych z szybko.ci. 0,5 m/dzie.. Algi wyst.puj. powszechnie w morzach, rzekach, jeziorach i na terenach nadbrze.nych oraz w wilgotnej glebie, czyli praktycznie w ka.dym [...]

Możliwości wykorzystania w praktyce analitycznej sorbentów polimerowych z odciskiem molekularnym do wyodrębniania i/lub wzbogacania analitów z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych z próbek środowiskowych DOI:10.15199/62.2017.6.24


  Sorbenty typu MIP Według informacji opublikowanych przez ekspertów z Komisji Sztokholmskiej substancje chemiczne z grupy TZO definiowane są jako związki, które po wprowadzeniu do środowiska pozostają niezmienione przez długi czas, ulegają akumulacji w organizmach żywych (głównie w tkankach tłuszczowych) oraz wykazują toksyczne działanie na te organizmy, w tym na ludzi i zwierzęta1, 2). W celu uzyskania miarodajnej informacji analitycznej na temat związków chemicznych zaliczanych do grupy TZO, takich jak polichlorowane bifenyle, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polibromowane etery difenylowe i krótkołańcuchowe chlorowane parafiny, stosowane są wieloetapowe procedury badawcze3, 4). Najbardziej czasochłonny, pracochłonny oraz wymagający największych nakładów sprzętowych jest etap prawidłowego przygotowania próbek środowiskowych do analizy. Najczęściej jest on związany z (i) wyodrębnianiem i/lub wzbogaceniem zdefiniowanego związku chemicznego lub grupy związków chemicznych z określonej próbki środowiskowej oraz z (ii) usunięciem lub znacznym zmniejszeniem wpływu matrycy na wynik analizy poprzez obniżenie zawartości związków w znaczny sposób utrudniających uzyskanie wyniku, który będzie źródłem miarodajnej informacji analitycznej5). W codziennej praktyce laboratoryjnej na etapie przygotowania próbek środowiskowych do analizy (włączając w to etap wydzielania i/lub wzbogacania analitów) wykorzystuje się m.in. (i) ekstrakcję rozpuszczalnikową w układzie ciało stałe-ciecz lub ciecz-ciecz, (ii) ekstrakcję z wykorzystaniem aparatu Soxhleta, (iii) ekstrakcję rozpuszczalnikową wspomaganą ultradźwiękami lub promieniowaniem mikrofalowym oraz (iv) przyspieszoną ekstrakcję za pomocą rozpuszczalnika (ASE). Ponadto, coraz częściej na tym etapie stosowane są różnego typu rozwiązania aparaturowe w dziedzinie techniki SPE. Każda z tych technik ma zarówno zalety, jak i ograniczenia6, 7). Ważne jest, aby zgodnie z filozofią zie[...]

Biowęgiel jako środek polepszający właściwości gleby DOI:10.15199/62.2019.1.15


  Biowęgiel (biochar, biocoal lub agrichar) to drobnoziarnisty materiał bogaty w węgiel, powstały w procesie pirolizy biomasy pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, którego wytwarzanie jest zgodne z prawem i który można bezpiecznie wprowadzać do gleb. Biowęgiel jest uzyskiwany przez termochemiczną konwersję biomasy bez dostępu tlenu1). Według wytycznych European Biochar Certificate (EBC) biowęgiel to heterogeniczny, bogaty w węgiel aromatyczny i związki mineralne materiał, który powstaje w wyniku pirolizy biomasy, którą to biomasę pozyskuje się w sposób zrównoważony, w kontrolowanych warunkach procesu (350-1000oC) i przy wykorzystaniu czystych technologii2). Zgodnie z wytycznymi EBC biowęglem nie jest materiał, który powstaje w wyniku toryfikacji czy hydrotermicznej karbonizacji. Za biowęgiel uważa się jedynie taki materiał, który zawiera powyżej 50% węgla w suchej masie. Materiał, który zawiera go mniej niż 50% jest określany jako pirogeniczny materiał węglowy PCM (pyrogenic carbonaceous material)2). Według International Biochar Initiative (IBI) biowęgiel jest materiałem stałym uzyskanym przez termochemiczną konwersję biomasy w środowisku o ograniczonej ilości tlenu. Biowęgiel może być stosowany jako gotowy produkt lub jako składnik mieszaniny (głównie jako środek poprawiający właściwości gleby) w celach poprawy efektywności wykorzystania zasobów, do rekultywacji i/lub ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska, a także jako sposób ograniczania emisji gazów cieplarnianych (GHG)3). Biowęgiel może być wykorzystany doglebowo w taki sposób, by poprawić właściwości gleb oraz warunki życia roślin i organizmów glebowych. Zgodnie z podanymi definicjami biowęglem nie można nazywać materiału po termochemicznej konwersji biomasy, który będzie wykorzystywany do celów energetycznych jako np. paliwo odnawialne. Biowęglem nie jest również spreparowana mieszanina biomasy i miału węglowego. Biowęgiel powstaje od wieków w glebach na całym świeci[...]

Możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych zawierających związki fenolowe w rolnictwie ekologicznym DOI:10.15199/62.2017.7.15


  W ostatnich dekadach ochrona środowiska stała się ważnym aspektem przy wyborze sytemu produkcji rolniczej, w szczególności mającej na celu produkcję żywności. Stosowanie pestycydów i nawozów mineralnych w rolnictwie konwencjonalnym jest jednym z głównych problemów środowiskowych. Przyczyniają się one wprawdzie do znaczącego wzrostu produkcji, ale powodują również degradację i zanieczyszczenie środowiska. Wyniki badań wskazują na ich łatwe przedostawanie się do środowiska naturalnego oraz szkodliwy wpływ na funkcjonowanie ekosystemów, a także na zdrowie człowieka1, 2). W związku z tym poszukiwane są produkty zawierające związki organiczne pochodzenia naturalnego, które mogą zastąpić substancje syntetyczne i być równie skuteczne w zwiększaniu produkcji roślinnej. Alternatywą dla nawozów mineralnych i pestycydów mogą być formulacje powstałe na bazie ekstraktów pochodzenia roślinnego. W przeciwieństwie do związków syntetycznych, ekstrakty roślinne są zazwyczaj nietoksyczne, biodegradowalne i nie zanieczyszczają środowiska. Są także nieszkodliwe dla organizmów żywych zasiedlających ekosystemy sąsiadujące z polami uprawnymi3). Rolnictwo ekologiczne Rolnictwo ekologiczne to system zarządzania produkcją, wykorzystujący głównie środki pochodzenia biologicznego i mineralnego, nie przetworzone w sposób technologiczny. Ma ono na celu utrzymanie produkcji rolniczej przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowej aktywności biologicznej gleby, a jego metody nie powodują degradacji środowiska. Głównym założeniem metod rolnictwa ekologicznego jest brak stosowania agrochemikaliów, a wysoka jakość biologiczna plonów oraz żyzność gleby ma być zapewniona dzięki aktywizacji naturalnych zasobów rolnych. 96/7(2017) 1519 Prof. dr hab. inż. Piotr P. WIECZOREK - notkę biograficzną i fotografię Autora wydrukowaliśmy w nr. 6/2017, str. 1341. Dr inż. Krzysztof AMBROZIAK w roku 2000 ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki [...]

Muchomor czerwony (Amanita muscaria) jako obiecujące źródło ergosterolu


  Ergosterol (prowitamina D) jest jednym z głównych składników błon komórkowych grzybów. Ma on obiecujące właściwości immunostymulujące i przeciwrakowe. Muchomor czerwony stanowi bogate źródło ergosterolu, który po ekstrakcji n-heksanem lub octanem etylu łatwo jest otrzymać w formie krystalicznej. Fly agaric was extd. with n-hexane or EtOH optionally under microwave aid to recover ergosta-5,7,22-trien-3β- ol and other steroids. The highest yield was achieved by extn. of the gills, EtOAc was more efficient than n-hexane as a solvent. Ergosterol (ergosta-5,7,22-trien-3β-ol) (1) jest biologicznym prekursorem (prowitaminą) witaminy D2 1). Jest to główny steryd błon komórkowych grzybów. Ponieważ rzadko występuje w roślinach, jest stosowany jako ich specyficzny biomarker2). Ergosterol wykazuje właściwości antyalergiczne, immunostymulacyjne i przeciwnowotworowe1, 3-6) i dlatego poszukiwanie nowych źródeł tego związku cieszy się coraz większym zainteresowaniem. (1) Muchomor czerwony (Amanita muscaria) jest jednym z najpopularniej rosnących grzybów w Polsce. Klasyfikowany jest on jako aUniwersytet Opolski; bPolitechnika Wrocławska; cUniwersytet Wrocławski Ewa Maciejczyka, *, Izabela Jasicka-Misiaka, Piotr Młynarzb, Tadeusz Lisc, Piotr P. Wieczoreka, Paweł Kafarskia, b Muchomor czerwony (Amanita muscaria) jako ob[...]

 Strona 1