Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"WACŁAW MUZYKIEWICZ"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT

Czytaj za darmo! »

Uchwałą Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Nauko-wo-Technicznych NOT z dnia 22 czerwca 2006 r. Stowa-rzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych zo-stało przyjęte w poczet członków zwyczajnych Federacji. Decyzją I Zjazdu Delegatów SITMN, przedstawicielem Stowarzyszenia w FSN-T NOT — członkiem Rady Krajo-wej jest Wiceprezes Zarządu SITMN, Kol. Wacław Muzy-kiewicz. Rada Krajowa R[...]

"NAGRODA SITMN DLA NAJLEPSZEGO ABSOLWENTA WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH AGH W KRAKOWIE"

Czytaj za darmo! »

Od piętnastu lat, każdego roku, na Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej najlepszym absolwentom studiów stacjonarnych (magisterskich) przyznawane są nagrody i wyróżnienia naszego branżowego stowarzyszenia inżynierskiego. Wcześniej, do roku 2004, były to nagrody Oddziału Metali Nieżelaznych SITPH (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego). Obecnie, odkąd Oddział działa jako samodzielne Stowarzyszenie, jest to nagroda SITMN (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych). Poszukując nowych form działalności stowarzyszeniowej w środowisku akademickim, chcąc czynić tę działalność namacalnie użyteczną, w październiku 1993 r. Zarząd wydziałowego Koła SITPH wystąpił z inicjatywą ufundowania przez Zarząd Oddziału Metali Nieżelaznych co[...]

AKTUALNY SYSTEM I OFERTA KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE METALI NIEŻELAZNYCH AKADEMII GÓRNICZO‐HUTNICZEJ W KRAKOWIE


  W artykule scharakteryzowano nowy system kształcenia na poziomie akademickim, wynikający z wymogów Krajowych Ram Kwalifikacji. Programy kształcenia w tym systemie oparte są o język efektów kształcenia. Ich wdrażanie w Polsce rozpoczyna się w bieżącym roku akademickim (2012/2013). W dalszej części przedstawiono aktualną ofertę kształcenia na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie. Słowa kluczowe: kształcenie, Krajowe Ramy Kwalifikacji, efekty kształcenia, program kształcenia, moduł kształcenia, punkty ECTS CURRENT EDUCATIONAL SYSTEM AND OFFER OF EDUCATION ON THE FACULTY OF NON‐FERROUS METALS OF THE AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CRACOW Characteristics of the new academic educational system, which comes out of the requirements of the National Qualifications Frameworks, have been given in this paper. Syllabi in this system are based on the language of learning outcomes. Its implementation in Poland starts this academic year (2012/2013). In the further part of the text the current educational offer of the Faculty of Non‐Ferrous Metals AGH UST in Krakow has been presented. Keywords: education, National Qualifications Frameworks, learning outcomes, syllabus, learning pathway, module of education, ECTS‐credits, European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Dr inż. Wacław Muzykiewicz — Prodziekan ds. Kształcenia i Współpracy, AGH Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. Mickiewicza 30, 30‐059 Kraków. Wprowadzenie Rok akademicki 2012/2013 jest pierwszym rokiem wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji w polskich uczelniach. Po niespełna pięciu latach od poprzedniej, głębokiej reformy studiów, wymagało to dostosowania planów studiów i programów nauczania do wymogów określonych w Krajowych Ramach Kwalifikacji, stworzenia programów kształcenia w oparciu o język efektów kształcenia. W tym celu Senat AGH musiał zatwierdzić, zaproponowane przez wydziały, efekty kształ[...]

WRĘCZENIE DYPLOMÓW ABSOLWENTOM WYDZIAŁU METALI NIEŻELAZNYCH AGH


  W Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 17. lutego, miała miejsce podniosła i miła uroczystość wręczenia dyplomów kolejnemu rocznikowi absolwentów studiów magisterskich Wydziału Metali Nieżelaznych. Tradycyjnie, uroczystość odbyła się w dostojnej scenerii Auli Akademii. Tradycyjnie też rozpoczęła ją pieśń Gaude Mater Polonia, po czym Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Maria Richert otworzyła spotkanie i przywitała zebranych. Swoją obecnością zaszczycili uroczystość Prorektor AGH ds. Studenckich prof. dr hab. Anna Siwik i Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowankó[...]

TECHNOLOGIE PRODUKCJI RUR W PRZEMYŚLE METALI NIEŻELAZNYCH DOI:10.15 199/67.2015.12.24


  Publikacja jest retrospektywnym spojrzeniem na problematykę konferencji o takim tytule, organizowanej w latach 1980÷2012. Obok obszarów tematycznych, podejmowanych przez jej uczestników w opracowaniach i dyskusjach naukowych, zamieszczono też dane faktograficzne, obejmujące cały okres jej organizacji. Okazją szczególną, impulsem do podjęcia tego tematu na łamach czasopisma "Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling" właśnie teraz jest Jubileusz 60-lecia Czasopisma, w którym publikowane były wyniki prac naukowo-badawczych i opracowań technologicznych uczestników konferencji. Słowa kluczowe: rury, metale nieżelazne, technologie produkcji, przemysł TUBE MANUFACTURING TECHNOLOGIES IN THE NON-FERROUS METALS INDUSTRY The paper is a retrospective look at the issues of the conference named similarly, which had been organized in the years 1980÷2012. Next to the thematic areas brought up by the participants in the studies and scientific discussions, there is factual data covering the entire period of its organization also included. The special occasion, the impulse to raise this subject in the Journal “Rudy i Metale Nieżelazne, Recykling" right now is the 60th anniversary of the Journal, where the results of scientific research and technological studies of the conference participants were published. Keywords: tubes, non-ferrous metals, production technologies, industry.Konferencja naukowo-techniczna "Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych" była organizowana w latach 1980÷2012, w cyklu dwuletnim. Miała zasięg krajowy. W wielu, zwłaszcza wcześniejszych, jej edycjach brało udział liczne grono uczestników z zagranicy — najczęściej z Czech, U krainy i S łowacji, ale również z Rosji, Białorusi, Jugosławii, Bułgarii, Węgier, Francji, Austrii, USA i Niemie[...]

BADANIA JEDNOOPERACYJNEGO TŁOCZENIA BLACHY BIMETALOWEJ Cu-Al

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono graniczne możliwości tłoczenia (ciągnienia i dwuosiowego rozciągania) blachy bimetalowej Cu/Al. Próby przeprowadzono w dwóch wariantach kontaktu bimetalu z narzędziami (w układzie matryca-aluminium i matryca-miedź). Wyznaczona wartość granicznego współczynnika wytłaczania blachy Cu/Al wynosi mgr ? 0,5. Wartość wskaźnika tłoczności Erichsena dla układu Cu-Al jest większa o 0,5 mm w po[...]

ANALIZA SIŁY CIĄGNIENIA I ODKSZTAŁCEŃ MATERIAŁU W PROCESIE WIELOOPERACYJNEGO TŁOCZENIA BLACHY BIMETALOWEJ Cu/Al

Czytaj za darmo! »

W pracy analizowano wyniki badań wielooperacyjnego tłoczenia blachy bimetalowej Cu/Al. Przeprowadzono próbę wytłaczania ze współczynnikiem m1 = 0,54 i dwie operacje przetłaczania, odpowiednio ze współczynnikami m2 = 0,7 i m3 = 0,78. Tłoczenie realizowano w dwóch wariantach kontaktu bimetalu z narzędziami: w układzie matryca-aluminium (Al-Cu) i matryca- miedź (Cu-Al). Porównano wartości siły dla[...]

ANALIZA NUMERYCZNA WPŁYWU GEOMETRII NARZĘDZI NA ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ W WYROBIE PODCZAS WYCISKANIA PRZECIWBIEŻNEGO CIENKOŚCIENNYCH WYPRASEK

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych metodą elementów skończonych (MES) procesu wyciskania przeciwbieżnego cienkościennych wyprasek. Badano wpływ geometrii narzędzi na rozkład naprężeń w końcowej fazie wyciskania. Analizowano możliwości jednostronnego i obustronnego kształtowania części dennej wypraski. Obliczenia MES wykonano dla aluminium w stanie miękkim przy użyciu programu[...]

DOŚWIADCZALNA ILUSTRACJA WPŁYWU PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA NA PRZEBIEG I WYNIKI ROZCIĄGANIA


  W artykule pokazano wpływ prędkości odkształcenia na charakterystyki mechaniczne taśmy ze stopu aluminium EN AW‐5182, wyznaczone w próbie rozciągania (Rp0,2, Rm, A50 mm, krzywe rozciągania σ‐ε). Dokonano też obserwacji powierzchni próbek po rozciąganiu. Słowa kluczowe: prędkość odkształcenia, próba rozciągania, własności mechaniczne EXPERIMENTAL ILLUSTRATION OF THE STRAIN RATE EFFECTS OF THE COURSE AND RESULTS OF TENSION The strain rate effects of the mechanical characteristics of the EN AW‐5182 sheet aluminum alloy, determined in the tensile test (Rp0,2, Rm, A50 mm, stress‐strain curve) have been given in this paper. Observation of specimens surface after tension also has been performed. Keywords: strain rate, tensile test, mechanical properties l v l dt dl dt d = = t ε ε = 1 & (1) Wprowadzenie Przy wyznaczaniu własności mechanicznych blach i taśm, istotnym parametrem jest prędkość rozciągania, przy jakiej prowadzi się testy (vt), mająca bezpośrednie przełożenie na prędkość odkształcenia materiału ( ε& ), zgodnie z zależnością g ε — odkształcenie, dzie l - aktualna długość próbki, t - czas, Dr inż. Wacław Muzykiewicz, dr inż. Robert Hanarz — AGH Akademia Górniczo‐Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30‐059 Kraków. dε, dl, dt — przyrosty wyżej wymienionych wielkości. Norma, dotycząca próby rozciągania [1], wprowadza ograniczenie prędkości odkształcenia do wartości nie większej niż 0,0025 s-1 dla zakresu odkształceń plastycznych przy wyznaczaniu umownej granicy plastyczności. Przy dalszym odkształcaniu lub przy wyznaczaniu jedynie wytrzymałości na rozciąganie (i/lub wydłużenia procentowego po zerwaniu) prędkość odkształcenia nie powinna przekraczać 0,008 s-1. Dla zobrazowania, jak istotny jest wpływ prędkości odks[...]

SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE METALI NIEŻELAZNYCH AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. S. STASZICA W KRAKOWIE DOI:10.15199/67.2015.10.5


  Jakość kształcenia na wyższej uczelni to ciągłe doskonalenie systemu jakości, które ma na celu spełnienie wymagań studenta, które powinno przekładać się na jego sukces zawodowy w postaci zdobycia kompetencji niezbędnych na rynku pracy. Niniejszy artykuł przedstawia system jakości kształcenia na przykładzie Wydziału Metali Nieżelaznych (WMN) Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (AGH). WMN kształci na kilku kierunkach i poziomach studiów. Organem odpowiedzialnym za monitorowanie tych działań jest Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia kierowany przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia. WMN ma strategię rozwoju systemu kształcenia, która jest dobrze oceniana przez studentów, absolwentów oraz pracodawców. Słowa kluczowe: jakość kształcenia, zarządzanie jakością, Wydział Metali Nieżelaznych AGH THE SYSTEM OF THE QUALITY OF EDUCATION ON THE FACULTY OF NON-FERROUS METALS OF THE AGH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN CRACOW The quality of education in higher education is a continuous improvement of the quality system, which should meet the requirements of the student, what should translate into his professional success as skills during working. This article presents a quality system of education at the example of the Faculty of Non-Ferrous Metals (WMN), AGH University of Science and Technology in Cracow. WMN educates in several branches and levels of study. The cell responsible for monitoring these activities is the special team, led by Dean responsible for quality of education. Development strategy of the education system in WMN is well evaluated by students, graduates and employers. Keywords: quality of education, quality management, Faculty of Non-Ferrous Metals of the AGH UST Wstęp Jakość to jeden z najbardziej znanych przez społeczeństwo terminów specjalistycznych, który ma w teorii i praktyce wiele znaczeń szczególnych, w tym także w kształceniu na uczelniach wyższych. Norma ISO 9000:2006 definiuje: [...]

 Strona 1  Następna strona »