Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kamila Mazur"

Procesy chemiczne w glebie przy stosowaniu gnojowicy zakwaszonej kwasem siarkowym w uprawach polowych DOI:10.15199/62.2019.3.13

Czytaj za darmo! »

Rośliny pobierają z gleby azot w formie amonowej NH4 + lub azotanowej (saletrzanej) NO3 -. Te formy azotu stosowane są w nawozach mineralnych. Niezależnie od tego stosuje się w nawozach azot amidowy NH2 -, który występuje w moczniku i w różnych nawozach organicznych. Nie pobrany przez rośliny azot z nawozów ulega w glebie wielorakim przemianom. Większość tych przemian ma charakter biologiczny, głównie przy udziale grzybów i roślin wyższych7). Najliczniejszym przemianom wprowadzonych do gleby związków azotu ulega azot amidowy NH2 -. Z tego powodu podany na rys. 1 schemat przemian nawozów azotowych w glebie rozpoczęto od formy NH2 -. Mocznik w glebie bardzo szybko ulega hydrolizie, która jest procesem zachodzącym przy udziale ureazy, do postaci węglanu amonowego (1): C O(NH2)2 + 2H2O → (NH4)2CO3 (1) 98/3(2019) 425 Dr inż. Witold J. WARDAL w roku 1993 ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: inżynieria rolnicza. Jest adiunktem w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Oddział w Warszawie. Specjalność - technologia i mechanizacja w produkcji zwierzęcej. Szybkość hydrolizy mocznika zależy głównie od wilgotności, temperatury i zawartości substancji organicznej w glebie. Przy sprzyjających warunkach klimatycznych, już po kilku dniach mocznik prawie w całości ulega hydrolizie. Azot amonowy powstały z mocznika lub zastosowany w nawozach amonowych może być w tej formie pobrany przez rośliny8). Nie pobrana część może być wymiennie zaabsorbowana przez kompleks sorpcyjny gleby, a część pozostała poza kompleksem może ulegać nitryfikacji do NO3 -. Jest to proces biologicznego utleniania jonów amonowych, zachodzący w warunkach tlenowych przy udziale bakterii Nitrosomonas (utlenianie NH4 + do NO2 -) i Nitrobacter (utlenianie NO2 -do NO3 -). [...]

Emisje tlenku azotu(I) i ditlenku węgla z aplikacji nawozów nieorganicznych i naturalnych w wybranych technologiach upraw kukurydzy na kiszonkę DOI:10.15199/62.2019.6.7


  W związku z przyjętą przez Unię Europejską strategią polityki klimatycznej na lata 2014-2020 przywiązuje się ogromną wagę do monitoringu zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych do atmosfery. Ze względu na ogólnoświatowy zasięg problematyki zmian klimatycznych, badania emisji gazów cieplarnianych są przedmiotem wzmożonych badań i prac międzynarodowych organizacji i instytucji. Działania te są wynikiem postanowień Protokołu z Kioto, w wyniku których Polskę obowiązuje m.in. prowadzenie badań i monitoringu w zakresie zmian klimatycznych oraz przekazywanie do Sekretariatu Konwencji w Bonn corocznej inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Oceny wielkości emisji oraz pochłaniania tych gazów należy dokonywać zgodnie z ujednoliconą, aktualną metodyką Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), która obejmuje m.in. 902 98/6(2019) Table 2. The nitrogen content in the mineral fertilizers, % Tabela 2. Zawartość azotu w nawozach mineralnych, % Nazwa nawozu Zawartość N Lubofos Corn 5-10-21 5 Mocznik 46 Fosforan amonu 18 Polifoska 8R NPK(S) 8-24-24(9) 8 Salmag N(CaMg) 27,5 Basfoliar® 2.0 36 Extra 27 Table 3. The nitrogen, phosphorus and potassium content in natural fertilizers5), % Tabela 3. Zawartość azotu, fosforu i potasu w nawozach naturalnych5), % Rodzaj zwierząt Obornik Gnojowica azot fosfor potas azot fosfor potas Jałówki, byczki 12-24 0,52 0,32 0,65 0,35 0,13 0,48 Krowy (4 tys. L mleka) 0,55 0,32 0,54 0,42 0,17 0,46 Średnia dla bydła 0,54 0,32 0,60 0,38 0,15 0,47 Table 4. Greenhouse potential of greenhouse gases6) Tabela 4. Potencjał cieplarniany GHG6) Gaz CO2 N2O CH4 Przelicznik do równoważnika CO2 1 298 25 zalecenia dotyczące wyboru sposobu obliczeń, wskaźników emisji, danych o źródłach emisji i metodach szacowania dokładności wyników, a także procedury oceny jakości danych i wyników1). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Ins[...]

DEVELOPMENT OF PLANT CULTIVATION USING PRECISION AGRICULTURE DOI:10.15199/180.2019.2.3

Czytaj za darmo! »

Summary: Processed aerial and satellite photographs, adjusted to the points of geodesy base in a specified coordinate system occur in a form of ortofotomaps. Satellite systems make possible to obtain information about soil structure and different types of crops including feed plants; owing to precision agriculture we may obtain not only obtain very high and good quality yields but also have an influence on limiting of natural environment pollution and reduction of production costs. Obtaining data by using teledetection methods are integrated with information concerning spatial variability of soil and plants, which comes from register units provided recording of changes of different parameters, heaving importance from the point of view application in precision agriculture. IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, soil sampling, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID, monitoring of farm machinery work. Besides that it can rationalize process of payments management concerning IACS computer system, contribute to the development of precise agriculture by steering of farm machinery during field work, doing monitoring of biomass and crop yields, taking soil samples, dosing of mineral fertilizers and pesticides, field crops measurement, monitoring of animals, generation of field parcels ID and monitoring of farm machinery work. Key words: precision agriculture, agricultural engineering, ecology, cultivation, control, satellite systems, aerial photographs, GPS, monitoring, digital maps, fertilization, harvesting, progress Streszczenie: Przetworzone zdjęcia lotnicze i satelitarne, dostosowane do punktów bazy geodezyjnej w określonym układzie współrzędnych występują w postaci ortofotomap. Systemy satelitarne umożliwiają uzyskiwanie i[...]

Uwarunkowania prawne stosowania dodatku kwasu siarkowego do gnojowicy w celu zmniejszenia strat azotu DOI:10.15199/62.2019.8.1


  Zakwaszanie gnojowicy jest sposobem zmniejszania emisji amoniaku z nawozu naturalnego w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich, podczas przechowywania w zbiorniku oraz w trakcie aplikacji na gruntach ornych i użytkach zielonych. Obniżenie wartości pH zmniejsza straty azotu poprzez przesunięcie równowagi chemicznej między jonami amonowymi i amoniakiem w kierunku większej ilości azotu amonowego, który nie może się ulatniać w formie gazowej. Zakwaszanie gnojowicy w budynku i w zbiorniku do pH 5,5 dało efekt zmniejszenia emisji amoniaku do powietrza o 64% w porównaniu z gnojowicą bez dodatku H2SO4. Zastosowanie technologii zakwaszania gnojowicy do pH 6,4 podczas jej rozlewania na polu spowodowało zmniejszenie emisji amoniaku o 49% w porównaniu z nawożeniem gnojowicą niezakwaszoną. Podczas stosowania kwasu siarkowego do obniżania pH gnojowicy przeznaczonej do celów rolniczych jako nawóz naturalny należy zachować szczególną ostrożność. Pary kwasu siarkowego mogą mieć bardzo szkodliwy, kancerogenny wpływ na drogi oddechowe i błony śluzowe osoby przeprowadzającej taki zabieg, dlatego niezbędne jest przestrzeganie stosownych przepisów odnośnie oznakowania i przechowywania pojemników z kwasem, ochrony indywidualnej, a także sposobu postępowania z pustymi opakowaniami. Nawozy naturalne, w tym gnojowica, powstające na skutek produkcji zwierzęcej są doskonałym źródłem składników pokarmowych potrzebnych do nawożenia upraw, jednak przy braku prawidłowego przechowywania i aplikacji mogą stanowić zagrożenie w postaci wycieku do wód gruntowych i emisji do atmosfery. W polskich warunkach geograficznych oznacza to odpływ azotu do Morza Bałtyckiego. Największy udział w emisji amoniaku ma rolnictwo, dlatego środki mające na celu zmniejszenie jego emisji mają duży wpływ na całkowitą emisję, a ograniczenie przedostawania się azotu do wód odgrywa ważną rolę w zmniejszeniu eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Zmniejszenie strat azotu z[...]

 Strona 1