Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Xueyan Bai"

Nowatorska i wydajna synteza SV119 DOI:


  Receptory sigma stanowią odrębną klasę białek, występują w ośrodkowym układzie nerwowym i w tkankach obwodowych1). Powszechnie przyjmuje się, że istnieją co najmniej dwa typy tych receptorów: sigma-1 i sigma-22). Masa cząsteczkowa receptora sigma-2 wynosi ok. 21,5 kDa, nie został on sklonowany3-5). Receptor sigma-2 ulega zwiększonej ekspresji w wielu rodzajach guzów litych, w tym raka gruczołu krokowego, piersi i płuc, co sugeruje, że może on być z powodzeniem wykorzystany w obrazowaniu nowotworów i terapii celowanej6-8). Małocząsteczkowe ligandy receptorów sigma-2 uważa się za potencjalne środki do obrazowania nowotworów9). SV119 jest syntetyczną cząsteczką, która może specyficznie wiązać się z receptorami sigma-2, do których wykazuje duże powinowactwo10) i może być stosowana jako docelowy nośnik środków kontrastowych. Skuteczność SV119 w "namierzaniu" nowotworu wykazano przez sprzężenie SV119 z peptydami indukującymi apoptozę, co powodowało selektywne uśmiercanie komórek nowotworowych11). Synteza związków SV119 została skrótowo przedstawiona przy okazji opisu syntezy N-podstawionych analogów 9-azabicyklo[3.3.1]nonan- -3-ylokarbaminianowych jako ligandów receptora sigma-212). Reakcja pomiędzy aminą drugorzędową i N-(bromoalkilo)ftalimidami dała produkty pośrednie, a po ich obróbce bezwodną hydrazyną uzyskano aminy pierwszorzędowe. Proces ten jest dość skomplikowany, a surowiec mało dostępny. W ramach badania opracowano nowatorską i kompletną metodę syntezy SV119 z kwasu 1,3-acetonodikarboksylowego, aldehydu glutarowego i chlorowodorku benzyloaminy jako surowców poprzez syntezę jednoreaktorową, reakcję redukcji, reakcje izocyjanianów z grupami hydroksylowymi, reakcję z przeniesieniem wodoru i syntezę Gabriela. We wszystkich pięciu etapach pozyskanie surowców było stosunkowo łatwe, a związek docelowy można było uzyskać bez wydzielania półproduktów, unikając strat półproduktów podczas oczyszczania. Opracowana synteza Sigma recept[...]

 Strona 1