Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Samojeden"

Zastosowanie cenosfer promowanych jonami żelaza i miedzi jako katalizatorów w reakcji selektywnej redukcji katalitycznej tlenku azotu(II) amoniakiem DOI:10.15199/62.2019.4.5


  Zastosowanie węgla kamiennego jako źródła energii, oprócz znaczącej ilości pyłów, powoduje również wprowadzanie do środowiska innych zanieczyszczeń, w tym głównie SO2 i NOx. Te ostatnie są szczególnie szkodliwe, zarówno dla ludzi, jaki i dla środowiska, a ilości emitowane są regulowane w Dyrektywie1). Celem ograniczenia emisji NOx w elektrowniach i kotłach przemysłowych stosuje się, oprócz metod pierwotnych, których efektywność nie jest wystarczająca, dodatkowo technologię2-6) SCR (selektywna redukcja katalityczna), technologię SNCR (selektywna redukcja niekatalityczna) oraz technologie hybrydowe SNCR-SCR. Najefektywniejszą metodą usuwania NOx z gazów odlotowych jest 542 98/4(2019) Dr Dorota DURACZYŃSKA w roku 1994 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach podjęła pracę zawodową w Zakładach Azotowych w Tarnowie- Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.). W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na University of Nevada, Reno (USA). Od 2005 r. jest zatrudniona w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie. Specjalność - synteza katalizatorów heterogenicznych zawierających nanocząstki rutenowe osadzone na nośnikach mezoporowatych i polimerowych oraz ich zastosowanie w reakcjach uwodornienia. SCR, ale wymaga ona odpowiedniego katalizatora. Obecnie stosowany w energetyce katalizator to V2O5 naniesiony na TiO2 promowany WO3 i umieszczony na monolicie. Katalizator ten ma jednak kilka wad. Wysoką aktywność osiąga on tylko w zakresie średniotemperaturowym (300-400°C), a w wyższych temperaturach następuje zmiana struktury nośnika. Katalizator zawiera ponadto szkodliwy dla środowiska wanad7, 8). Ze względu na te wady, nadal poszukuje się nowych katalizatorów do procesu SCR. Opisane w literaturze katalizatory to najczęściej tlenki metali przejściowych naniesione na nośnik tlenkowy, często z dodatkiem promotorów zwiększających ich stabilność termiczną i[...]

 Strona 1