Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Dorota Nowaczewska"

An attempt to assess physicochemical properties of soil fertilized with fresh and treated digestate from biogas plant Próba oceny właściwości fizykochemicznych gleb nawożonych świeżym i uzdatnionym pofermentem z biogazowni DOI:10.15199/62.2016.3.43


  Two biogas prodn. plant digestates and pellets of compost from the solid fraction of the digestates were added to soils used then for growing corn. The addn. of digestates resulted in a significant increase of silage maize yield. The soils were studied for pH and N, C, P, K, Mg, Zn, Cu and Mn contents. The single application of digestates and pellets had a negligible effect on assessed soil parameters. Omówiono wpływ nawozowego wykorzystania dwóch rodzajów pofermentu oraz granulatów z kompostów z frakcji stałej pofermentu na wybrane parametry gleb (pH, zawartość węgla organicznego, azotu ogólnego, dostępnych form fosforu, potasu, magnezu, miedzi, cynku oraz manganu). Uzyskane wyniki wskazują, że zastosowane produkty pofermentacyjne spełniły podstawowe funkcje nawożenia poprzez istotne zwiększenie plonowania kukurydzy i utrzymanie zasobności gleb na niezmienionym lub wyższym poziomie. Podstawowym celem nawożenia jest uzyskanie wysokich plonów uprawianych roślin o odpowiednich parametrach jakościowych oraz utrzymanie lub zwiększenie dotychczasowej zasobności gleb1). W analizach chemiczno-rolniczych gleb zwraca się szczególną uwagę na zakwaszenie oraz zasobność w dostępne dla roślin formy składników pokarmowych, takich jak fosfor, potas i magnez. Te parametry decydują o prowadzonej na danej glebie gospodarce nawozowej. Z punktu widzenia środowiskowego istotna jest także analiza zawartości w glebie związków węgla i azotu i wynikający z tego stosunek C:N oraz zawartości metali ciężkich, których nadmierna kumulacja w formach ruchomych może toksycznie oddziaływać na uprawiane rośliny. Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce jest bardzo powolny. Powodem tego jest m.in. niestabilny system wsparcia produkcji energii odnawialnej z tego źródła, wysokie koszty inwestycyjne oraz złożoność procedur prawnych zarówno na etapie przygotowywania projektu, budowy, jak i eksploatacji. Biogazownie w Polsce napotykają także na duży opór społeczeń[...]

 Strona 1