Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej Bałtowski"

Impact of copper industry on the accumulation and mobility of copper in soils Wpływ przemysłu miedziowego na akumulację i mobilność miedzi w glebach DOI:10.15199/62.2016.3.31


  Profile of Cu content anal. was performed in samples of agricultural soil from 13 measured areas located in Legnica Glogow Copper District. The av. Cu content in the tested samples was more than 5 times higher than in uncontaminated soils. In the top layer of the soil, over 40% of total Cu occurred in fraction connected with Fe and Mn oxides and more than 30% in fractions connected with org. matter. Oceniono zanieczyszczenie gleb miedzią i jej mobilność w rejonie oddziaływania przemysłu miedziowego. Zawartość miedzi w analizowanych glebach wielokrotnie przewyższa zawartość miedzi w glebach niezanieczyszczonych. Ilość miedzi, która może stać się mobilna w wyniku zmian w środowisku stanowi 83% całkowitej jej zawartości. W Polsce zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi, w tym miedzią, mają charakter lokalny, rzadko regionalny i dotyczą regionów uprzemysłowionych, w których zlokalizowany jest przemysł wydobywczy i przetwórczy. W przypadku miedzi głównym źródłem zanieczyszczenia są emisje zakładów Kombinatu Górniczo- -Hutniczego Miedź SA (KGHM SA) w rejonie legnicko-głogowskim. Największym krajowym zakładem hutniczym jest Huta Miedzi Głogów, dlatego podjęto badania dotyczące akumulacji miedzi w glebach zlokalizowanych w tym rejonie. W wyniku długotrwałej emisji przemysłowej nadmierna ilość pierwiastków śladowych, głównie metali ciężkich, prowadzi do niekorzystnych zmian gleby. Zmiany te stwarzają zagrożenie dla organizmów żywych poprzez włączanie metali ciężkich do obiegu biologicznego przez rośliny oraz wskutek ich migracji z wierzchnich warstw gleby do poziomów wodonośnych będących źródłem wody pitnej. Miedź i inne pierwiastki śladowe kumulują się w wierzchnich warstwach gleby, a ich ogólna zawartość służy do oceny antropopresji i chemicznej degradacji gleb. Jest to podstawą do podjęcia decyzji w zakresie prac rekultywacyjnych na tym terenie. Do oceny zagrożenia ekologicznego i doboru odpowiedniej metody rekultywacji nie[...]

 Strona 1