Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław MARZEC"

Higieniczna ocena promieniowania nadfioletowego łuków spawalniczych z zastosowaniem wskaźnika WHI

Czytaj za darmo! »

W pracy podano teoretyczny sposób oszacowania narażenia pracowników na promieniowanie nadfioletowe łuków spawalniczych, na podstawie znajomości, opracowanego w Stanach Zjednoczonych, wskaźnika WHI (welding hazard index). Znając natężenie prądu spawania i wskaźnik WHI, który zależy od metody spawania i rodzaju spawanego metalu, można określić narażenie pracownika na promieniowanie UV w określone[...]

Propozycje oceny narażenia pracowników na cyklicznie powtarzające się promieniowanie podczerwone

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że dla powtarzających się ekspozycji na promieniowanie podczerwone, dozwolony czas jednorazowego narażenia zależy od natężenia napromienienia i czasu przerwy między ekspozycjami. Wyznaczono minimalny czas odstępu miedzy powtarzającymi się ekspozycjami, powyżej którego pojedyncze narażenie można traktować jako niezależne od pozostałych. Abstract. It was proved that for repeated exposures on infrared radiation, permitted uninterrupted exposure time depends on irradiance and time of interval between exposures. It was estimated of minimum interval between repeated exposures, over which single exposures can be treated as independent. (Proposals of evaluation exposure of workers on cyclic repeated infrared radiation). Słowa kluczowe: promieniowanie podczerwone, skóra, ocena naraż[...]

Propozycja zasad oceny właściwości barierowych wyrobów włókienniczych dla promieniowania UV źródeł sztucznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę zagrożeń związanych z ekspozycją skóry pracowników na promieniowanie UV źródeł sztucznych oraz propozycję zasad oceny właściwości barierowych wyrobów włókienniczych przeznaczonych na odzież ochronną. Oceny zagrożenia skóry nadfioletem słonecznym dokonuje się według skuteczności CIE, natomiast nadfioletem źródeł sztucznych - według skuteczności IRPA/INIRC, mających podobny [...]

Warunki oświetleniowe w mieszkaniach - wyniki badań ankietowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych, mających na celu rozpoznanie w jaki sposób oświetlane są polskie mieszkania, jakie są zwyczaje, upodobania i odczucia mieszkańców w zakresie oświetlenia wnętrz mieszkalnych, co stwarza największy problem w kreowaniu optymalnych warunków oświetlenia we własnym mieszkaniu oraz jak może ono wpływać na samopoczucie i zdrowie mieszkańców. Abstract. In the article the results of surveys were shown, which had the aim to determinate the lighting conditions in the Polish apartments, inhabitants’ habits, fancy and feelings in scope of rooms lighting, the biggest problems with creation of optimal lighting conditions in own flat and the influence on the mood and health of inhabitants. (The lighting conditions in the flats - surveys results) Słowa kluczowe: mieszkanie, oświetlenie, praca wzrokowa, samopoczucie Keywords: apartment, lighting, visual work, mood Wstęp Jednym z czynników kształtujących warunki życia w mieszkaniu jest oświetlenie. Oświetlenie w mieszkaniu powinno umożliwiać mieszkańcom bezpieczne przemieszczanie się i sprawne wykonywanie różnorodnych czynności oraz zapewniać odpowiedni klimat świetlny. Do problematyki higienicznego oświetlania mieszkań nie przywiązuje się zbyt dużej wagi, zazwyczaj pozostawiając mieszkańcom wolną rękę w kształtowaniu warunków oświetlenia w ich mieszkaniach. W artykułach prasowych omawiane jest najczęściej wzornictwo opraw oświetleniowych czy energooszczędność nowoczesnych źródeł światła, brakuje natomiast przystępnie napisanych poradników o zasadach i praktycznych sposobach realizacji prawidłowego oświetlenia w mieszkaniach. Nie ma w Polsce osobnej normy dotyczącej oświetlania mieszkań światłem elektrycznym. Jedynie w wycofanej niedawno normie PN-84/E-02033 [1], obok zaleceń dotyczących oświetlenia stanowisk pracy zawodowej, podane były zalecenia dotyczące oświetlenia domów mieszkalnych. Zgodnie z zapisem wspomnianej normy, średnie natężeni[...]

Porównawcza ocena wpływu światła żarówek i świetlówek kompaktowych na sprawność i komfort widzenia osób z różnych grup wiekowych

Czytaj za darmo! »

Analizie porównawczej poddano wartości kilkunastu parametrów opisujących sprawność i komfort widzenia, wyznaczonych u młodych i starszych wolontariuszy przy świetle żarówek oraz świetlówek kompaktowych o trzech temperaturach barwowych. Abstract. Several parameters were analyzed, describing the efficiency and comfort vision, which were set in young and elderly volunteers in experiments with incandescent lamps and also with compact fluorescent lamps with tree color temperatures. (Comparative assessment of incandescent lamps’ and compact fluorescent lamps’ light impact on the efficiency and comfort vision of people with different age’s groups) Słowa kluczowe: żarówki, świetlówki kompaktowe, temperatura barwowa, sprawność widzenia, wiek wolontariuszy. Keywords: incandescent lamps, compact fluorescent lamps, color temperature, efficiency of vision, volunteers’ age Wstęp Zbadano wpływ światła nowoczesnych świetlówek kompaktowych na sprawność i komfort widzenia osób z różnych grup wiekowych. Badania polegały na wyznaczeniu wybranych parametrów, opisujących sprawność wzrokową i odczuwany komfort widzenia u wolontariuszy - przy oświetleniu świetlówkami kompaktowymi o różnych temperaturach barwowych i dla porównania przy oświetleniu żarówkami. Do podjęcia badań skłonił fakt wycofywania z powszechnego użytku tradycyjnych żarówek i zastępowania ich źródłami energooszczędnymi, jakimi są świetlówki kompaktowe [1,2]. Potrzebnym staje się zbadanie wpływu oddziaływania światła źródeł oświetleniowych o innym niż żarówki widmie promieniowania na narząd wzroku i samopoczucie człowieka. Szczególnie istotne wydają się być te badania w aspekcie oddziaływania światła świetlówek kompaktowych na osoby starsze, które do sprawnego wykonywania prac wzrokowych potrzebują więcej światła, rekompensującego powstające wraz z wiekiem upośledzenie wzroku. Materiał i metodyka badań Wolontariuszami były osoby młode oraz starsze. Grupę osób [...]

Ocena wpływu warunków oświetleniowych na sprawność widzenia starszych pracowników

Czytaj za darmo! »

Zachodzące z wiekiem zmiany w strukturze gałki ocznej powodują tłumienie światła docierającego do siatkówki, dlatego zachodzi pytanie w jakich warunkach oświetlenia starsi pracownicy zachowują sprawne widzenie. Zbadano sprawność widzenia młodych i starszych osób przy natężeniu oświetlenia 100-750 lx. Stwierdzono, że poziom natężenia oświetlenia ma istotne znaczenie dla osób starszych, przy czym nawet przy 750 lx ich możliwości wzrokowe nadal są mniejsze niż osób młodych. Zatem podnoszenie poziomu natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy osób starszych nie może być jedynym sposobem ułatwiającym im pracę wzrokową. Abstract. The changes in eye-ball coincide with the process of ageing and cause the light suppression on retina, therefore the question is: in which lighting conditions the elderly workers are characterised by an efficient vision. The visual efficiency of young and elderly volunteers in 100-750 lx illuminance was assessed. Research results showed, that for elderly people the illuminance level had meaning but even for 750 lx, the visual possibilities of elderly people were much lower than of young people. Then, the illuminance level uplift may not be the single way of improvement of elderly people visual work. (Evaluation of the lighting conditions influence on the visual efficiency in elderly workers) Słowa kluczowe: starzenie się, wydajność wzrokowa, oświetlenie Keywords: ageing, visual efficiency, lighting.W wyniku sukcesywnego wzrostu w ostatnich i prognostycznie w przyszłych dziesięcioleciach liczebności populacji osób starszych, prawdopodobnie wzrastać będzie również liczba osób w wieku starszym pracujących zawodowo. W związku z powyższym istotnym problemem staje się zapewnienie starszym pracownikom optymalnych warunków pracy, co jest możliwe tylko pod warunkiem znajomości ich ograniczeń, które pojawiają się w wyniku fizjologicznego procesu starzenia się organizmu. Przy wykonywaniu większości prac ważną rolę odgrywa spr[...]

 Strona 1