Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JAN M. ŁYSKO"

Anizotropia trawienia i piezorezystancji w kryształach półprzewodników. Przykłady wykorzystania w przyrządach MEMS.

Czytaj za darmo! »

Rozprawa podejmuje tematykę anizotropii trawienia i zjawiska piezorezystancji w krysztale krzemu, wskazując przykłady ich stosowania w przyrządach MEMS opracowanych, badanych i wytwarzanych w Instytucie Technologii Elektronowej. Struktura krystaliczna jako źródło anizotropii Kryształ krzemu, podobnie jak węgla C(d), cyny Sn(α) i germanu Ge, ma komórkę elementarną o strukturze regularnej[...]

Narażenia sprzętu elektronicznego promieniowaniem elektromagnetycznym - sposoby generacji i metody ochrony DOI:10.15199/48.2015.11.11

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono przyczyny zainteresowania kwestią narażeń sprzętu elektronicznego promieniowaniem elektromagnetycznym. Podano przykłady generatorów impulsowych pól elektromagnetycznych dla celów wojskowych. Szerzej omówiono metody ochrony sprzętu elektronicznego przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Zwrócono uwagę na wymagane wyposażenie do prowadzenia badań laboratoryjnych odporności sprzętu elektronicznego na oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Abstract. The reasons of interest in problems of electromagnetic radiation threat of electronic systems are given. Some examples of pulse electromagnetic fields generators for military purposes are presented. The methods of protection of electronic equipment and systems against electromagnetic radiation are reviewed.. Remarks on requirements of laboratory testing of electronic systems immunity against electromagnetic radiation are also quoted.. (Electromagnetic radiation threat of electronic equipment - methods of generation and protection means). Słowa kluczowe: promieniowanie elektromagnetyczne, generator pola elektromagnetycznego, odporność na narażenia elektromagnetyczne. Keywords: electromagnetic radiation, electromagnetic field generator, immunity to electromagnetic exposure. Wstęp W okresie ostatnich kilku-kilkunastu lat kwestia odporności różnych układów, urządzeń i systemów elektronicznych na promieniowanie elektromagnetyczne (EM) w zakresie mikrofalowym (fale centymetrowe i milimetrowe) nabrała dużego znaczenia. Energia przenoszona przez wiązkę promieniowania EM może bowiem wywołać uszkodzenie lub wręcz zniszczenie wrażliwych podzespołów i obwodów elektrycznych, doprowadzając do utracenia funkcji przez "oświetlony" (atakowany) obiekt. Następuje to wskutek indukowania dużych chwilowych napięć i prądów oraz lokalnego wzrostu temperatury w obwodach elektrycznych i przewodnikach. Energia promieniowania elektromagnetycznego może również stanowić zagrożenie dla perso[...]

Microfluidic devices for biomedical applications

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule przedstawiono zastosowania dwóch układów mikrofluidycznych w diagnostyce biomedycznej. Pierwszy lab-ona- chip (LOC) przeznaczony jest do elektrochemicznego oznaczania leków psychotropowych w ślinie, natomiast drugi do optycznego wykrywania oraz rozpoznawania bakterii. Abstract. Two types of microfluidic devices demonstrators designed for biomedical applications are presented. The first one is modular lab-on-achip (LOC) system, intended for the electrochemical detection of psychotropic drug presence and content in the human saliva. The second device was an optical and microfluidic system for bacteria detection and recognition. (Zastosowanie układów mikrofluidycznych w diagnostyce biomedycznej). Słowa kluczowe: lab-on-a-chip, mikrofluidyka, cystometria przepływowa, technologia krzemowa. Keywords: lab-on-a-chip, microfluidics, flow cytometry, silicon technology. Introduction Microfluidic devices have been widely applied for the analytical systems due to their fast response capabilities, low cost and small amounts of necessary, very expensive chemical bioreceptors, such as: antibodies, aptamers or enzymes [1]. Microfluidic systems may be fabricated using: polymers, glass or silicon. Chemical and plasma etching steps, photolithography and mold techniques were applied in technological process sequence to form microchannels, pillars, chambers and other microfluidic elements. Electrodes for the electrochemical detection may be formed from the deposited metal layers (for instance Au, Pt, Ag, Ti, Cr), metal oxides and chlorides, non-metals (e.g. carbon, diamond like layers) and electroconductive polymers. Computer modeling and simulation were applied as a very useful tool for improvements of the design of device geometry, as well as for the optimization of the technological and functional parameters [2]. Design and technology Our research was focused on design and manufacturing technology of the lab-on-a-chip (LOC) [...]

Mikroprzepływowe immunoczujniki z detekcją amperometryczną

Czytaj za darmo! »

W przypadku nowoczesnych urządzeń analitycznych, takich jak bioczujniki bardzo istotnymi cechami są: niski koszt pojedynczego testu, jak najkrótszy czas w którym można uzyskać wyniki, wielofunkcyjność, duża czułość oraz możliwość analizowania złożonych próbek. Można to uzyskać poprzez zastosowanie układu mikroprzepływowego, amperometrycznego systemu detekcji oraz analitycznych technik immunoenzymatycznych, takich jak ELISA (Enzyme-Linked Immunoassay), czy ELISPOT (Enzyme-Linked Immuno-Spot Assay) [1]. W przypadku detekcji amperometrycznej najczęściej używane są immunoglobuliny z klasy G (IgG) znakowane enzymami, takimi jak: fosfataza alkaliczna, peroksydaza, katalaza, laktaza i galaktozydaza. Istnieje szeroki wybór testów ELISA nadający się do aplikacji w czujnikach do oznacz[...]

 Strona 1