Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"Cezary Ziółkowski"

System jednoczesnej lokalizacji obiektów bazujący na technologii SDF


  W czasie klęsk żywiołowych, efektywne prowadzenie działań przez jednostki ratownictwa, uwarunkowane jest koniecznością bieżącej lokalizacji zarówno wykorzystywanych środków, jak i poszczególnych członków ekip ratunkowych. Dane te umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału jednostek w zakresie prowadzenia ewakuacji ludzi i sprzętu z zagrożonych obszarów oraz stanowią wsparcie dla ratownictwo medycznego. Jedna z głównych metod realizacji procedur lokalizacji elementów jednostek ratowniczych bazuje na zastosowaniu systemu GPS (Global Positioning System) [1, 2]. Jednakże wykorzystanie tego systemu w obszarach zurbanizowanych napotyka na znaczne ograniczenia związane z brakiem widoczności wymaganej liczby satelitów. W artykule [3] przedstawiono koncepcję systemu, który minimalizuje ograniczenia związane z zastosowaniem GPS. Jednakże wykorzystanie tego rozwiązania ma ograniczony zasięg obszarowy i wymaga dodatkowej transmisji informacji pomiędzy poszczególnymi elementami systemu o ich wzajemnym położeniu. Stąd też, występuje potrzeba opracowania w pełni autonomicznego sytemu lokalizacji elementów jednostek ratownictwa występujących na poszczególnych szczeblach struktury organizacyjnej. Możliwości takie stwarza technologia SDF (Signal Doppler Frequency) [4, 5] bazująca na pomiarze zmian częstotliwości sygnału odbieranego przez przemieszczający się odbiornik. Przeprowadzone praktyczne badania testowe, których wyniki przedstawiono m.in. w publikacjach [5-8] pokazują praktyczną użyteczność metody SDF w zastosowaniu do lokalizacji źródeł emisji fal radiowych. Jednocześnie uzyskane rezultaty stanowiły podstawę do opracowania koncepcji systemu, który zapewni lokalizację i jednoczesne monitorowanie położenia wielu źródeł sygnałów związanych z indywidualnymi użytkownikami systemu. Niniejsze opracowanie poświęcone jest problematyce wykorzystania technologii SDF w systemie lokalizacji poszczególnych elementów jednostek ratowniczych (medycz[...]

Zastosowanie technologii SDF do lokalizowania źródeł emisji BPSK i QPSK DOI:10.15199/48.2015.03.14

Czytaj za darmo! »

Metoda SDF, zwana także dopplerowską metodą lokalizacji, służy do estymacji współrzędnych położenia źródeł emisji przez ruchomy odbiornik pomiarowy. Niniejszy artykuł został poświęcony zastosowaniu technologii SDF w odniesieniu do źródeł emitujących sygnały z kluczowaniem fazy. W artykule przedstawiono m.in. sposób wyznaczania częstotliwości Dopplera na podstawie analizy widmowej odbieranego sygnału, opis przeprowadzonych badań empirycznych oraz uzyskane wyniki. Abstract. SDF method, also known as the Doppler location method, is used to estimate the position coordinates of the emission sources by the mobile measuring receiver. In this paper is presented how to use SDF technology to locate sources that emit the phase shift keying signals. In the paper are presented i.a.: a methodology for determining of the Doppler frequency based on the spectral analysis of the received signal, a description of the empirical studies and the obtained results. (The use of SDF technology to BPSK and QPSK emission sources’ location). Słowa kluczowe: lokalizacja źródeł emisji, efekt Dopplera, technologia SDF, kluczowanie fazy. Keywords: localization of the emission sources, Doppler effect, SDF technology, phase shift keying. Wstęp Lokalizacja, zwana również pozycjonowaniem, to proces, który polega na wyznaczeniu estymowanych wartości współrzędnych położenia źródła sygnału na podstawie cech odbieranego sygnału, który został wypromieniowany przez lokalizowany obiekt. Podstawowym kryterium klasyfikacji metod lokalizacji jest rodzaj parametru wyznaczanego w odbieranym sygnale, na podstawie którego określana jest pozycja źródła sygnału w danej metodzie. W omawianej klasyfikacji wyróżnić można pięć podstawowych grup metod pozycjonowania [1-7]: Arrival), [...]

Influence of the propagation environment on statistical properties of bearing DOI:10.15199/48.2015.03.23

Czytaj za darmo! »

The paper relates to issue of the radio direction finding. The impact of the propagation environment on the angle dispersion of the received signal is presented. This analysis is based on the measurements that are shown in open literature. The empirical results are the basis to determine the mutual relationship between the rms angle spread and rms delay spread. The Laplacian function is used to describe the statistical properties of received signal angle. For this function, the optimal fit to type of propagation environment is determined based on the relationship between the rms delay spread and the function parameter. As the match criterion of this function, the least-square error is used. The resulting statistics makes it possible to assess of the impact of the propagation environment on accuracy of the radio direction finding procedures. Streszczenie. Artykuł poświęcony jest problematyce namierzania radiowego. Bazując na wynikach pomiarów prezentowanych w literaturze, przedstawiono w nim analizę wpływu właściwości transmisyjnych środowiska na rozrzut kąta odbioru sygnałów. Na podstawie wyników pomiarów wyznaczona została wzajemna relacja pomiędzy rozproszeniem kąta dotarcia sygnału do odbiornika a wartością skuteczną rozmycia opóźnienia sygnału. Do opisu właściwości statystycznych kąta odbioru sygnału wykorzystana została funkcja Laplace’a. Optymalne dopasowanie tej funkcji do typu środowiska propagacji zostało wyznaczone na podstawie związku jej parametru z rms opóźnienia. Jako kryterium dopasowania wykorzystano błąd średniokwadratowy. Uzyskana statystyka daje możliwość oceny wpływu środowiska na dokładność realizacji procedury namierzania. (Wpływ środowiska propagacji na statystyczne właściwości namiaru). Keywords: radio direction finding, multipath environment, channel dispersion, angle spread. Słowa kluczowe: namierzanie radiowe, środowisko wielodrogowe, dyspersja kanału, rozmycie kąta odbioru sygnału. Introduction The degree o[...]

WPŁYW ŚRODOWISKA NA KĄTOWĄ DYSPERSJĘ ODBIERANEGO SYGNAŁU DOI:10.15199/59.2015.4.94


  Problematyka artykułu dotyczy oceny wpływu środowiska na kątową dyspersję odbieranych sygnałów. Przedstawione podstawowe charakterystyki, są podstawą dla liczbowej oceny intensywności kątowego rozproszenia sygnałów. Na podstawie danych literaturowych dokonano oceny zróżnicowania rozproszenia mocy odbieranych sygnałów, jako funkcji typu środowiska charakteryzowanego przez rms rozmycia opóźnienia. Uzyskane wyniki analizy pokazują, że założenia modelu Clarke’a istotnie odbiegają od warunków występujących w rzeczywistym środowisku. 1. WSTĘP W systemach radiokomunikacji mobilnej rozkład kąta dotarcia do odbiornika składników wielodrogowej propagacji w istotnym stopniu wpływa zarówno na poziom jak i charakter zmian odbieranego sygnału. Sątd też, do statystycznego modelowania wpływu kanału na deformacje struktury czasowo-spektralnej transmitowanych sygnałów niezbędna jest znajomość probabilistycznych właściwości tego kąta. W większości bezprzewodowych systemów dostępowych wykorzystywane anteny to anteny dookólne bądź sektorowe w płaszczyźnie azymutu. Natomiast w płaszczyźnie elewacji szerokości charakterystyk promieniowania anten wynoszą od kilku do kilkunastu stopni. Oznacza to, że dominujący wpływ na kształtowanie struktury odbieranego sygnału maąj zjawiska propagacyjne występujące w płaszczyźnie azymutu. Dlatego, prezentowane w literaturze [1],[2] analizy teoretyczne korelacji i widma odbieranych ysgnałów bazują przede wszystkim na statystycznych właściwościach kąta odbioru (ang. angle of arrival, AOA) w płaszczyźnie azymutu. Jednym z podstawowych modeli kanałów dla środowisk zurbanizowanych, który opisuje właściwości korelacyjne i widmowe sygnałów, jest dwuwymiarowy izotropowy model Clarke’a. Równomierność rozkładu kąta dotarcia sygnału do odbiornika jest jednym z podstawowych założeń, którego skutkiem jest charakterystyczny kształt widma w postaci litery U. Widmo tego modelu nosi nazwę widma Jakesa. Przyjęte[...]

PORÓWNANIE WYBRANYCH MODELI PAS NA BAZIE POMIARÓW EMPIRYCZNYCH DOI:10.15199/59.2015.4.95


  Statystyczne właściwości kąta odbioru odgrywają istotną rolę w kształtowaniu właściwości korelacyjnych i widmowych sygnałów. W artykule dokonano anaizl y porównawczej dwóch modeli kątowego rozproszenia mocy PAS. Spośród wielu modeli wybrano model o rozproszeniach gaussowskich GDSM i model eliptyczny UERO. Jako dane referencyjne wykorzystano wyniki pomiarów dla zróżnicowanych scenariuszy. Ocenę dokładności dopasowania modeli i danych empirycznych oparto na bęłdzie średniokwadratowym i rms rozmycia kąta odbioru. 1. WSTĘP Wyniki licznych pomiarów pokazują, że właściwości środowiska propagacji istotnie wpływaąj na rozproszenie kąta odbioru sygnału. Zjawisko to odgrywa istotne znaczenie w mobilnych systemach ąłczności, co związane jest z występowaniem efektu Dopplera. W konsekwencji deformacji ulega korelacja i widmo transmitowanych sygnałów. Stąd też, w badaniach symulacyjnych odwzorowanie zjawiska rozmycia kąta odbioru sygnału zapewnia uzyskanie wyników w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Charakterystyki promieniowania anten w większości mobilnych systemów dostępowych cechuje duża rozwartość w płaszczyźnie azymutu zaś mała w płaszczyźnie elewacji. Dlatego też, decydujący wpływ na kształtowanie struktur czasowowidmowych odbieranych sygnałów ma rozmycie kąta w płaszczyźnie azymutu. Podstawowymi modelami opisującymi rozproszenie kąta odbioru sygnału są: funkcja gęstości prawdopodobieństwa kąta odbioru f([...]

WPŁYW ŚRODOWISKA PROPAGACJI NA KĄTOWE ROZPROSZENIE MOCY ODBIERANYCH SYGNAŁÓW DOI:10.15199/59.2016.6.66


  INFLUENCE OF PROPAGATION ENVIRONMENT ON ANGULAR POWER SPECTRUM OF THE RECEPTION SIGNALS Streszczenie: Artykuł poświęcony jest problematyce oceny intensywności zjawiska kątowego rozproszenia mocy odbieranych sygnałów, jako funkcji warunków propagacji występujących w środowisku. Do oceny wpływu środowiska na kątowe rozproszenie mocy wykorzystany jest wieloeliptyczny model propagacji, który bazuje na charakterystykach wywodzących się z odpowiedzi impulsowej kanału. Ocena kątowego rozproszenia moc przedstawiona jest, jako funkcja typu środowiska, kierunku transmisji sygnałów i odległości pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Abstract: The paper is devoted to the problem of assessing the intensity of the angular power spectrum phenomenon of the received signals as a function of the propagation conditions in environment. To assess the impact of environment on the angular power spectrum, the multi-elliptical propagation model is used. This model is based on characteristics that derive from impulse response of channel. Evaluation of angular power spectrum is shown as a function of the type propagation environment, direction signal transmission, and distance between transmitter/receiver. Słowa kluczowe: kątowe rozproszenie mocy, rms kąta odbioru, typ środowiska propagacji, wieloeliptyczny model kanału. Keywords: multi-elliptical channel model, power azimuth spectrum (PAS), rms angle spread, type of propagation environment. 1. WSTĘP W złożonych środowiskach propagacyjnych, struktura odbieranego sygnału powstaje, jako superpozycja wszystkich składników fali radiowej, które docierają do odbiornika różnymi ścieżkami propagacyjnymi. Analiza zjawiska rozproszenia kierunku nadejścia sygnału ma istotne znaczenie dla konstrukcji i techniki wieloantenowej, zwłaszcza techniki MIMO. Decyduje również o właściwościach korelacyjnych odbieranych sygnałów. Jednym z podstawowych sposobów modelowanie wpływu przestrzennych zjawisk propagacyjnych na [...]

MODELOWANIE ZANIKÓW SYGNAŁU JAKO SKUTKU EFEKTU DOPPLERA W DYSPERSYJNYM ŚRODOWISKU PROPAGACJI DOI:10.15199/59.2016.6.67


  MODELING SIGNAL FADING AS THE RESULT OF THE DOPPLER EFFECT IN DISPERSION PROPAGATION ENVIRONMENT Streszczenie: Celem niniejszego artykułu jest ocena wpływu parametrów transmisyjnych środowiska propagacji na właściwości statystyczne zaników sygnału. Ocena ta jest pokazana na podstawie badań symulacyjnych, w których wykorzystany został wieloeliptyczny model propagacji. Jako miary intensywności zaników wykorzystano takie parametry jak częstość przekroczenia poziomu przez obwiednię sygnału i średnia długość zaniku. W zakresie właściwości statystycznych obwiedni uzyskane wyniki pokazują zgodność symulacji z wynikami analizy teoretycznej. Abstract: The purpose of this paper is to assess the impact of the transmission parameters of propagation environment on the properties of statistical fading. Assessment is shown on the basis of simulation studies that multi-elliptical propagation model is used. Such parameters as level crossing rates and average fade durations are applied as a measure of intensity fading. In terms of statistical properties envelope, the obtained results show compliance of simulation results with a theoretical analysis. Słowa kluczowe: badania symulacyjne, efekt Dopplera, łączność bezprzewodowa, model kanału, radiokomunikacja mobilna, zaniki. Keywords: channel model, Doppler effect, fading, mobile communications, simulation studies, wireless communications. [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 1. WPROWADZENIE Zjawisko zaniku sygnału w istotnym stopniu wpływa na jakość transmisji sygnałów w kanałach radiowych. Stąd też, w badaniach symulacyjnych wierne odwzorowanie losowych zmian poziomu odbieranego sygnału zbliża uzyskiwane wyniki badań do rezultatów występujących w rzeczywistym środowisku. Dotychczas wykorzystywane metody generacji zaników, jak na przykład metoda Jakesa, związane są z sygnałami wąskopasmowymi. Dynamiczny rozwój szerokopasmowych systemów transmisji wymusza poszukiwanie nowych metod generacji zan[...]

GENERACJA KĄTA ODBIORU SYGNAŁU W BADANIACH SYMULACYJNYCH 3D DOI:10.15199/59.2017.6.96


  Przestrzenny rozkład fali docierającej do odbiornika decyduje o właściwościach korelacyjnych i widmowych odbieranych sygnałów. Wykorzystanie geometrycznych modeli kanałów zapewnia odwzorowanie tych właściwości. Struktury przestrzenne tych modeli definiowane są przez założony kształt obszarów występowania rozproszeń oraz przestrzenny rozkład elementów rozpraszających na danym obszarze. Dwuwymiarowe modele geometryczne (2D) reprezentują największą grupę modeli, które występują w literaturze. Zastosowanie modeli z tej grupy ma uzasadnienie, gdy rozwartość charakterystyk promieniowania anten nadawczych i odbiorczych w płaszczyźnie elewacji nie przekracza kilkunastu stopni. W celu pełniejszego odwzorowania zjawisk, które towarzyszą propagacji fal, rozwijane są modele trójwymiarowe (3D). Pomimo dość dużej liczby publikacji brak jest jednoznacznej weryfikacji tych modeli względem wyników empirycznych. Zasadnicza trudność wykorzystania modeli geometrycznych w badaniach symulacyjnych związana jest z problemem zdefiniowania wielkości i położenia obszarów rozproszeń w odniesieniu do właściwości propagacyjnych badanego środowiska. W praktyce, typ środowiska propagacji definiowany jest na podstawie rozkładu mocy odbieranego sygnału w dziedzinie czasu. Wykorzystywane w badaniach symulacyjnych standardowe modele kanałów takie jak COST207, WINNER, SCM [1] stanowią przykład takiego sposobu definiowania scenariuszy propagacyjnych. Oznacza to, że w badaniach symulacyjnych, wykorzystywana struktura geometryczna modelu powinna być związana z profilem opóźnienia mocy (PDP) lub rozproszeniem opóźnienia moc (PDS), które opisują rozkład mocy w dziedzinie czasu. Występowanie lokalnych ekstremów w PDP lub PDS jest podstawą dla wieloeliptycznego modelu 2D, dla którego estymator gęstości prawdopodobieństwa (PDF) kąta i statystyczny model kątowego rozkładu mocy (PAS) noszą nazwy DBMM [5] i DLCM [4], odpowiednio. W tym przypadku, położenie elementów[...]

METODYKA ADAPTACJI ROZKŁADÓW KĄTA ODBIORU W BADANIACH SYMULACYJNYCH DOI:10.15199/59.2017.6.98


  Charakterystyczną cechą propagacji fal elektromagnetycznych w trenach wysokogórskich czy obszarach zurbanizowanych jest wielodrogowość. Zjawisko to wynika z występowania przeszkód terenowych na drodze propagacji fali. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z przeszkodami skutkuje różnymi zjawiskami, takimi jak odbicie, załamanie, pochłanianie, dyfrakcja, interferencja lub rozproszenie fal. W literaturze tematu, zwłaszcza poświęconej pomiarom i modelowaniu kanałów bezprzewodowych, zjawiska te określane są często wspólnym pojęciem rozpraszania (scattering). W wyniku występowania tych zjawisk, propagacja fali ma charakter wielodrogowy. Oznacza to zatem, że odbierany sygnał jest superpozycją poszczególnych składowych docierających do odbiornika z różnych kierunków oraz z różnymi opóźnieniami. Możemy zatem mówić o dyspersji odbieranego sygnału w dziedzinie czasu i kąta odbioru. W przypadku opisu kanałowej dyspersji sygnału w dziedzinie czasu wykorzystywane są charakterystyki profilu opóźnienia mocy (power delay profile, PDP) lub widma opóźnienia mocy (power delay spectrum, PDS). Charakterystyki te są pochodnymi odpowiedzi impulsowej kanału (channel impulse response, CIR). Na podstawie charakterystyk PDP/PDS można wyznaczyć rozmycie opóźnienia (delay spread, DS). Parametr ten służy do określania wielkości dyspersji czasowej. Jednocześnie w tzw. standardowych modelach kanałów, np. COST 207 [4], SCM [1], DS stanowi podstawowy parametr, który jest wykorzystywany do klasyfikacji typów środowisk lub scenariuszy propagacyjnych. Do oceny dyspersji kątowej wykorzystuje się charakterystyki kątowego rozproszenia mocy (power angular spectrum, PAS), które mogą być wyznaczane w płaszczyźnie azymutu lub elewacji. Na potrzeby analizy teoretycznej lub symulacyjnej, charakterystyki te przekształcane są zwykle do postaci funkcji gęstości prawdopodobieństwa kąta nadejścia sygnału (probability density function of angle of arrival, PD[...]

Modelowanie właściwości korelacyjnych i widmowych sygnałów w warunkach ruchu nadajnika/odbiornika w środowisku miejskim DOI:10.15199/59.2017.8-9.6


  Zjawiska wielodrogowości propagacji i dyspersji kanałowej oraz skutki ruchu obiektów w istotnym stopniu wpływają na deformacje struktur widmowych i korelacyjnych transmitowanych sygnałów. Stąd też opracowanie optymalnych procedur odbioru sygnałów wymaga znajomości modeli opisujących te zjawiska. Dwuwymiarowy izotropowy model Clarka [1] jest jednym z najbardziej popularnych i szeroko wykorzystywanych modeli opisujących właściwości korelacyjne i widmowe odbieranych sygnałów w środowisku zurbanizowanym. Równomierność rozkładu kąta dotarcia sygnału AOA (Angle Of Arrival) w płaszczyźnie azymutu jest jednym z podstawowych założeń tego modelu. Jego widmo PSD (Power Spectrum Density), zwane widmem Jakesa, ma charakter teoretyczny ze względu na występującą nieograniczoność i brak ciągłości funkcji, która je opisuje. Jednym z najprostszych sposobów eliminacji nieograniczoności wartości PSD jest wykorzystanie tzw. rozszerzonego modelu Clarke’a (ECM) [2]. Innym sposobem modelowania PSD i funkcji korelacji autokorelacji ACF (Autocorrelation Function) jest wykorzystanie przestrzennych (3D) modeli obszarów rozproszeń. Jedne z pierwszych modeli 3D, które stanowiły podstawę do wyznaczenia PSD, wprowadzili Aulin [3], Parsons i Turkmani [4] [5]. Wspólnymi założeniami modeli przedstawionych w cytowanych publikacjach są: przestrzenna ciągłość obszaru występowania rozproszeń oraz równomierność funkcji gęstości prawdopodobieństwa PDF (Probability Density Function) kąta AOA w płaszczyźnie azymutu. Model uwzględniający nierównomierność PDF kąta azymutu odbioru sygnału przedstawiono w [6]. W tym przypadku analityczny opis PSD i ACF uzyskano na podstawie rozkładu von Misesa, jako modelu PDF AOA. Wyniki pomiarów wskazują, że w dziedzinie czasu odbierany sygnał tworzą klastry o zróżnicowanych strukturach widm. Uwzględniając to zjawisko, w przedstawionej w [7] analizie widma wykorzystuje się superpozycję składowych, pochodzących od dyskretnie usyt[...]

 Strona 1  Następna strona »