Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Józef Jasiński"

Model mechanizmu dyfuzyjnego nasycania stali w złożu fluidalnym

Czytaj za darmo! »

Wieloletnie badania oraz doświadczenia związane zarówno z aspektem poznawczym oddziaływania złoża fluidalnego na powierzchnię stali, jak i z zastosowaniem tego ośrodka do przeprowadzenia procesów cieplnochemicznych dla poprawy trwałości i niezawodności eksploatacyjnej części maszyn i narzędzi w przemysłowych zastosowaniach, umożliwiło ocenę zjawisk przyśpieszających proces dyfuzyjnego nasycan[...]

Modele mechanizmu fluidalno-atmosferowej obróbki dyfuzyjnej

Czytaj za darmo! »

Ocenę oddziaływania złoża fluidalnego w procesach dyfuzyjnego nasycania stali rozwiązano, stosując matematyczne planowanie doświadczeń i opis zjawisk fizycznych i chemicznych dla oceny przyczyn przyspieszenia procesów powierzchniowych i dyfuzyjnych w złożu fluidalnym. Wykonano badania porównawcze, stosując jako materiał złoża korund i grafit. Aspekt poznawczy pracy dotyczy kinetyki nasycania niskowęglowych stali atomami pierwiastków międzywęzłowych C i N, modelu mechanizmu oddziaływania złoża z powierzchnią stali obrabianych w ośrodkach różniących się diametralnie właściwościami, fizykochemicznymi . Poznanie fizycznych i chemicznych zjawisk nasycania stali węglem i azotem w złożu fluidalnym umożliwia opracowanie sposobów wytwarzania warstw utwardzonych oraz modelowanie procesów dla wizualizacji kontroli i regulacji parametrów procesów dla zastosowań do opracowania bazy danych [1]. Uzyskane wyniki badań stanowią podstawę do opracowania komputerowej bazy danych o procesach fluidalno-atmosferowej obróbki dyfuzyjnej zastosowanych w przemyśle. modele mechanizmu dyfuzyjnego nasycania stali Ocenę istoty oddziaływania złoża fluidalnego w układzie materiał ziarnisty-powierzchnia stali wykonano na podstawie badania wpływu rodzaju materiału ziarnistego i czynnika aeromechanicznego na efekty nasycania dyfuzyjnego stali C20, zgodnie z planem badań (tab. 1). Spośród wielu materiałów ziarnistych dla zaprezentowania uzyskanych wyników wybrano grafit i korund obojętny chemicznie. Do badań nasycania dyfuzyjnego stali wykorzystano matematyczne planowanie doświadczeń. Dla ustalenia wpływu rodzaju materiału ziarnistego złoża, tj. korundu i grafitu oraz czynnika aeromechanicznego, decydującego o szybkości procesów nasycania stosowano plan rotatabilny dwuczynnikowy. Wyniki zestawiono w tabeli 1. Pozwoliło to na dokonanie wyboru materiału złoża, dla którego efekty nasycania były większe, dla tych samych po[...]

Using neural networks application for prediction of parameters of carbonizing process in fluidized bed

Czytaj za darmo! »

This paper presents neural network model used for designing the assumed curve of hardness after carbonizing steel in fluidized bed. This process is very complicated and difficult as multi-parameters changes are non linear and car drive cross structure is non homogeneous [1÷2]. This fact and lack of mathematical algorithms describing this process makes modeling required curve of hardness by tr[...]

Modelowanie parametrów procesu nawęglania

Czytaj za darmo! »

Cechą charakterystyczną złoża fluidalnego jest to, że stanowi ono układ przepływowy co najmniej dwóch faz. Najczęściej jedną z nich jest materiał sypki, który podczas fluidyzacji stanowi zawiesinę w medium fluidyzującym, którym jest gaz lub ciecz przepływająca przez retortę złoża z odpowiednio dobraną prędkością. Przepływ gazu w złożu fluidalnym musi być bardziej intensywny niż w piecu konwencjonalnym, ponieważ to on wywołuje fluidyzację cząstek materiału ziarnistego. Przepływ ten powoduje przemieszczanie się materiału ziarnistego w strumieniu gazów oraz przyjmowanie cech charakterystycznych dla quasi-cieczy, takich jak: posiadanie siły wyporu, zachowanie płynności i spełnianie zasady naczyń połączonych [1÷4]. Zjawisko fluidyzacji jest zależne od prędkości przepływu gazu, jest[...]

Analiza numeryczna naprężeń w elemencie maszynowym ze stali C90U generowanych procesem hartowania

Czytaj za darmo! »

Przewidywanie finalnych właściwości elementu obrabianego cieplnie jest możliwe po określeniu rodzaju i właściwości mikrostruktury powstającej w procesie jego obróbki cieplnej. Aby osiągnąć ten cel jest konieczne ustalenie równań opisujących: zjawiska cieplne, przemiany fazowe, a także zjawiska mechaniczne towarzyszące obróbce cieplnej [1÷4]. W prezentowanej pracy rozważania ogranicza się do opisu zjawisk hartowania [3, 5, 6]. Modele procesu hartowania to trzy wzajemnie sprzężone części: cieplna, strukturalna oraz mechaniczna. Analiza tych zjawisk jest oparta na modelowaniu matematycznym, a następnie numerycznym [1, 3, 6, 7]. Modele analityczne są w wielu przypadkach przydatne do analizy zjawisk hartowania, ale nie nadają się do modelowania zjawisk sprzężonych oraz modelowania w obszarach o złożonej geometrii. Dlatego to metody numeryczne są obecnie wiodące w modelowaniu procesów technologicznych. Cechuje je duża elastyczność zarówno z punktu widzenia rozbudowy modelu, jak również możliwości uwzględniania zmiennych parametrów termofizycznych modelu. Do implementacji algorytmów numerycznych stosuje się najczęściej metodę elementów skończonych. Metoda ta pozwala na łatwe uwzględnianie zarówno nieliniowości, jak i niejednorodności materiału [5, 6, 8÷10]. Mając na uwadze aktualny stan wiedzy na temat hartowania, opracowano model hartowania stali narzędziowej uwzględniający zjawiska cieplne, przemiany fazowe oraz zjawiska mechaniczne [3÷6]. Model zjawisk cieplnych bazuje na równaniu przewodnictwa z członem źródłowym uzupełnionym odpowiednimi warunkami brzegowymi. Podstawowym równaniem do opisu przemian austenitu w ferryt, perlit i bainit jest równanie Avramiego dla modeli bazujących na wykresach CTPi i CTPc [3, 11] oraz uogólnione równanie Kołgomorowa, Johnson-Mehla Avramiego dla modeli wykorzystujących klasyczną teorię zarodkowania. Do wyznaczania udziału fazy martenzytycznej jest stosowane na ogól równanie Koistinena, Marburgera[...]

Analiza numeryczna składu fazowego i naprężeń hartowniczych w warstwie wierzchniej elementu stalowego

Czytaj za darmo! »

Praca dotyczy modelowania i analizy numerycznej zjawisk cieplnych, przemian fazowych w stanie stałym oraz zjawisk mechanicznych towarzyszących hartowaniu elementów wykonywanych z węglowej stali N8E. Model zjawisk cieplnych zastosowano równanie nieustalonego przepływu ciepła, natomiast w modelu przemian fazowych wykorzystano formuły Avramiego oraz Koistinena i Marburgra. Założono, że naprężeni[...]

 Strona 1  Następna strona »