Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Jarmakiewicz"

Mechanizm wspierania jakości usługi VoIP w warunkach przeciążeń sieci IPv6

Czytaj za darmo! »

Telefonia realizowana w sieci IP ma wielką zaletę, którą jest wysoka efektywność usługi i dzięki temu stosunkowo niska cena jej świadczenia. Jednocześnie jej wadą jest brak gwarancji jakości, co może prowadzić do znacznego pogorszenia lub nawet zrywania połączenia telefonicznego. Dzieje się tak, ponieważ obecne sieci pakietowe zazwyczaj nie mają wbudowanego mechanizmu sterowania przyjmowanie[...]

OCENA EFEKTYWNOŚCI METOD WIELODOSTĘPU IEEE 802.15.6 SENSORÓW BEZPRZEWODOWYCH ELEKTRONIKI UBIERALNEJ W ZASTOSOWANIACH TELEMEDYCZNYCH DOI:10.15199/59.2017.6.66


  W ciągu 15 lat, licząc w cenach z 2017 r., Polska musi zwiększyć finansowanie służby zdrowia o ok. 50 mld złotych (dla porównania wszystkie wydatki budżetu na 2017 r. to 384,6 mld zł). Dlaczego? Dlatego, bo dramatycznie zwiększy się liczba osób powyżej 60 roku życia. Dane ze świata pokazują, że im większy jest odsetek osób powyżej 60 roku życia tym większe są wydatki na służbę zdrowia. Powielanie starego modelu służby zdrowia polegającego na tym, że wszelkie nieefektywności ukrywane są poprzez coraz większe dotacje nie sprawdziło się. Dlatego niezbędne jest szybkie przewartościowanie w dziedzinie ochrony zdrowia i szybkie wprowadzenie telemedycyny. Jednym z narzędzi obniżenia kosztów służby zdrowia jest powszechne wykorzystanie elektronika ubieralnej. Zastosowanie technik teleinformatycznych w medycynie prowadzi do urzeczywistnienia koncepcji zdrowia mobilnego (m-health), a w efekcie do zwiększenia efektywności służby zdrowia i lepszego wykorzystania środków podatników. Dzięki dynamicznemu rozwojowi niskoenergetycznych sensorów, implantów, technologii sieciowych oraz metod ich zdalnego zasilania realne jest wykorzystanie szeregu czujników na ciele człowieka, które zapewnią zbieranie danych na temat jego zdrowia (Rys. 1.). Można zaryzykować twierdzenie, że na naszych oczach urzeczywistnia się myśl Aldusa Huxleya, iż badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego człowieka. Nic, z technicznego punktu widzenia, nie stoi na przeszkodzie, aby poprawić komfort życia ludzi, nie tylko tych którzy chorują, ale i tych którzy są zdrowi. GPS ECG i EEG Tętno Temperatura Saturacja Jakość powietrza Smartfon Akcelerometr Żyroskop Krokomierz Potliwość Sensor ruchu Zegar Zdalne podawanie leków (iniektor) Okulary rzeczywistości rozszerzonej VoIP Centrum telemedyczne Rys. 1. Wykorzystanie elektroniki ubieralnej do monitorowania stanu zdrowia Obecnie realizowane są liczne prac[...]

Internet rzeczy - wyzwania i zagrożenia DOI:10.15199/59.2017.8-9.1


  Nieszczęsnym i dziwacznym zrządzeniem losu stało się tak, że znaczna większość tego, co wyfantazjowałem, zastyga w rzeczywistość [1]. Tak pisał na progu XXI wieku Stanisław Lem, nasz wielki rodak, pisarz i futurolog. Jego wizjonerskie Bajki robotów, Cyberiada, Czy Pan istnieje, Mr Johnes, Bomba Megabitowa, Kongres Futurologiczny i inne dzieła dzisiaj, na naszych oczach, zamieniają się w rzeczywistość. Wizja Internetu rzeczy IoT (Internet of Things), która kusi ludzkość, może stać się urzeczywistnieniem zła niczym jabłko Adama albo zbawieniem i receptą na większy komfort życia. Zarówno pierwsza, jak i druga alternatywa, wydają się równie prawdopodobne. My naukowcy uważamy, że rozwój Internetu rzeczy jest konieczny. Ale czy na pewno rozsądne jest dla własnych sukcesów sprzedawanie przyszłości naszych dzieci? Rozwinięciem myśli zawartej w tytule jest wywiad Stanisława Lema. Udzielając tygodnikowi "Der Spiegel" wywiadu w sprawie antymaterii (tuż po jej syntezie), powiedziałem, że antymaterii obawiam się mniej aniżeli Internetu. Wydawało mi się to trywialnie oczywiste, ponieważ prawdopodobieństwo natrafienia na biologicznie szkodliwą ilość antymaterii jest praktycznie równe zeru. …jakież to ryzyka wiążące się z masowym użytkowaniem Internetu potrafię wymienić, że każda bez wyjątku nowa technologia ma awers korzyści i zarazem rewers nowych, nieznanych dotychczas bied [1]. Wśród artykułów i prac badawczych, które zostały zrealizowane przez autorów w Wojskowej Akademii Technicznej, są prace związane z Internetem nanorzeczy [2], [3], [4], Internetem rzeczy wojskowych [5], jak i elektroniką ubieralną w zastosowaniach telemedycznych [6]. Przekrój prac ukazuje wczesne, śmiałe prace koncepcyjne, związane z nowymi technologicznie problemami wykorzystania nanosensorów przemieszczających się w ciele człowieka do diagnozowania jego stanu zdrowia [2]. Nanosensory mogą identyfikować zwężenia tętnic, zakrzepy, realizować dokładne pomiary [...]

Sieć smartfonów ieee 802.11ac w trybie ad-hoc z VoIP w sytuacjach kryzysowych DOI:10.15199/59.2015.4.10


  Z sytuacjami kryzysowymi mamy do czynienia na świecie na co dzień, środki masowego przekazu dostarczają wiadomości o nich błyskawicznie. Sytuacje te występują zarówno w krajach stabilnych i bogatych, takich jak Francja, jak i niestabilnych, do których można zaliczyć Ukrainę. Atak na redakcję Charlie Hebdo czy atak rakietowy na Mariupol są różnymi przypadkami nieszczęść, łączy je jednak wspólna cecha. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku, dostęp do usług telefonii mobilnej był ograniczony, w pierwszym przypadku - z powodu przeciążenia sieci mobilnej, a później jej wyłączenia - a w drugim z powodu uszkodzeń sieci stacjonarnej. Jeszcze cięższa sytuacja wystąpiła w 2004 i 2011 roku, w Indonezji i Japonii, gdzie kataklizm tsunami spowodował śmierć setek tysięcy ludzi, zaś na terenach katastrof brak było dostępu do telefonii, tak bardzo przydatnego w takiej sytuacji. Z powodu uszkodzeń elektrowni pracujących w zintegrowanym systemie elektroenergetycznym, na dużym obszarze Japonii (nawet tym niedotkniętym bezpośrednim oddziaływaniem żywiołu) zapanował black-out. Rozwój standardów sieci Wi-Fi powoduje, że są one coraz bardziej zbliżone swą przepustowością do sieci przewodowych opartych na Ethernecie. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić telewizor, aparat fotograficzny czy smartfon bez Wi-Fi, są one, można rzec, tak popularne, jak powszechna usługa telekomunikacyjna. Interfejs radiowy Wi-Fi w wydaniu domowym jest ograniczony swym zasięgiem do kilkudziesięciu metrów i zapewnia szybką metodę wymiany danych pomiędzy różnymi urządzeniami. Cena jednostkowa wytworzenia urządzenia nadawczo-odbiorczego z chipem Wi-Fi umożliwia nawet korzystanie z tego rozwiązania jako urządzenia jednorazowego użytku [1]. W przytoczonych sytuacjach kryzysowych jedyne urządzenia, które nadawały się do wykorzystania jeszcze przez pewien czas, to smartfony i laptopy z Wi-Fi, umożliwiające współpracę między sobą w trybie ad-hoc. Sieci urządzeń Wi-Fi najczęściej maj[...]

INTERNET NANORZECZY W SIECI m-ZDROWIA DOI:10.15199/59.2016.6.111


  INTERNET OF NANOTHINGS IN m-HEALTH NETWORK Streszczenie: W artykule przedstawiono Internet Nano Rzeczy pracujący w sieci usług m-Zdrowia. Zawarto analizę systemów akwizycji, przetwarzania i dystrybucji informacji medycznej. Dokonano przeglądu standardów telemedycznych, stanu badań i rozwoju sieci sensorycznych i nanosensorycznych. Przedstawione analizy poparto wynikami badań sieci nanosensorycznej funkcjonującej w układzie krwionośnym człowieka. Zbadano charakterystyki transportu danych medycznych do nanointerfejsów na styku z sieciami BAN i WAN. Abstract: The Internet of Nano-Things working in m- Health services network was described in the paper. The analysis of medical data acquisition and processing systems was performed. A review of the contemporary standards for telemedicine, and current state of research and development in the field of sensor and nanosensor networks was conducted. Aforementioned analyses were supported by the simulation experiment results of the nanosensor network deployed in a human bloodstream. Słowa kluczowe: Internet Nano Rzeczy, bezprzewodowa sieć nanosensoryczna, systemy zdrowia e-Zdrowie, WBAN Keywords: Internet of Nano-Things, wireless nanosensor network WNSN, Personal Health Systems e-Health, WBAN 1. WSTĘP Dzięki osiągnięciom współczesnej elektroniki i telekomunikacji oraz rozwojowi Internetu Rzeczy myśl Aldousa Huxleya badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już jednego zdrowego człowieka, ma szansę wreszcie się spełnić. Medycyna wchodzi na drogę gruntownych zmian w dziedzinie ochrony zdrowia. Sieć na ciele człowieka BAN (Body Area Networks), minimalizacja rozmiarów sensorów, powszechność smartfonów, standaryzacja współpracy urządzeń medycznych oraz bezpieczna wymiana danych z "bazami danych zdrowia" wiedzie ku poprawie komfortu życia człowieka. Uważa się, że postęp w badaniach grafenu jako karbonowej sieci nanorurek doprowadzi do zbudowania zdalnie za[...]

INTERNET RZECZY WOJSKOWYCH W ŚRODOWISKU ZURBANIZOWANYM THE MILITARY INTERNET OF THINGS IN AN URBAN ENVIRONMENT DOI:10.15199/59.2016.8-9.22


  W artykule omówiono wykorzystanie środków technicznych, wpisujących się w paradygmat Internetu Rzeczy (IoT - Internet of Things), w celu zapewnienia świadomości sytuacyjnej dla wsparcia działań zwiadu taktycznego w terenie zurbanizowanym. Dokonano charakterystyki elementów wchodzących w skład Internetu Rzeczy Wojskowych (MIoT - Military Internet of Things). Przeanalizowano przykładowe scenariusze wykorzystania MIoT, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych obszarów zastosowania na współczesnym polu walki. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które podsumowano wnioskami. Nakreślono istotne rozwojowe kierunki badań w omawianym obszarze. Abstract: This article discusses the use of technical means, classified under the paradigm of the Internet of Things (IoT), in order to provide situational awareness to support the tactical reconnaissance operations in urban areas. The characteristics of the Military Internet of Things (MIoT) elements were described. MIoT usage scenarios were analyzed, with particular emphasis on the modern battlefield potential areas of application. The results of the simulation experiments were presented and concluded. Significant directions of research in described area were outlined. Słowa kluczowe: Internet Rzeczy Wojskowych, MIoT, Połączony Obraz Sytuacji Operacyjnej, POSO, Taktyczny System Zarządzania Keywords: Battlefield Management System, BMS, Military Internet of Things, MIoT, Situational Awareness Picture 1. WSTĘP Na współczesnym teatrze działań bojowych o osiągnięciu sukcesu decyduje mobilność i przewaga informacyjna, które pozwalają na koncentrację środków walki w odpowiednim miejscu i czasie. Świadomość sytuacyjna w szybkozmiennym środowisku zurbanizowanym wymaga dostarczania wielu różnych informacji bezpośrednio do żołnierzy w czasie rzeczywistym i w takiej formie, aby procesy analizy i tworzenia wizualizacji odbywały się możliwie szybko. W zastosowaniach wojskowych środki łącznośc[...]

Cyberbezpieczeństwo systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną


  Systemy zarządzania procesem wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej wymagają szczególnych zabezpieczeń i kompleksowej ochrony przed zagrożeniami komputerowymi. Systemy te są przedmiotem intensywnej inwigilacji prowadzonej nie tylko przez środowiska hakerów, ale także przez zespoły zajmujące się profesjonalnie walką cybernetyczną. Do niedawna bezpieczeństwo infrastruktury przemysłowych systemów sterowania było osiągane przede wszystkim przez stosowanie proceduralnych i technicznych środków ochrony fizycznej obiektów sterowania, a także ich separację od innych sieci, w tym publicznych. Postęp technologiczny, wymagania efektywności ekonomicznej i reguły wolnorynkowe, a także rozwój technik internetowych stymulują rozwój rozproszonych, inteligentnych systemów elektroenergetycznych, które zwiększają efektywność procesów sterowania i zmniejszają koszty wytwarzania oraz dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to konieczność stosowania i ciągłego doskonalenia rozwiązań, zapewniających ochronę cybernetyczną takich systemów. Jednakże różnice między typowymi sieciami teleinformatycznymi a sieciami sterowania, dotyczące zarówno ich architektury, jak i zadań systemów ochrony, powodują konieczność opracowania nowych zabezpieczeń, dostosowanych do specyficznych właściwości i uwarunkowań funkcjonowania sieci przemysłowych. Tworząc mechanizmy bezpieczeństwa dla systemów zarządzania siecią elektroenergetyczną należy brać pod uwagę wiele uwarunkowań, m.in. wymienionych poniżej. - Przemysłowe sieci sterowania projektowano przyjmując m.in. jako główny priorytet zapewnienie ciągłości ich działania, bez uwzględniania wymagań w zakresie ochrony przez zagrożeniami cybernetycznymi. - Mechanizmy bezpieczeństwa muszą być w pełni zintegrowane z istniejącymi rozwiązaniami, nie powodując degradacji charakterystyk jakościowych procesów sterowania. - W trakcie projektowania sieci i rozwiązań sterowania nie przewidywano ich zdalnego s[...]

AUTONOMICZNY MECHANIZM UWIERZYTELNIANIA WĘZŁÓW SIECI MANET OSADZONY W WARSTWIE ŁĄCZA DANYCH DOI:10.15199/59.2015.8-9.109


  W artykule przedstawiono autorski mechanizm bezpieczeństwa i spójności komunikacji osadzony w warstwie łącza danych, i przeznaczony dla środowiska mobilnych sieci ad-hoc. Zaproponowano funkcję uwierzytelniania węzłów sieci doraźnie organizowanej w sposób niezależny od mechanizmów bezpieczeństwa stosowanych w warstwach wyższych. W implementacji wykorzystano kryptografię symetryczną, bez scentralizowanego systemu zarządzania, w celu zminimalizowania wprowadzanych narzutów informacyjnych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów energetycznych węzłów. 1. WSTĘP Środowisko mobilnych sieci typu ad-hoc ze względu specyfikę medium transmisyjnego i metod dostępu do kanału cechuje się szczególną podatnością na różnego typu ataki. Atakujący ma możliwość stosunkowo łatwego wstrzykiwania i analizowania przechwyconych jednostek danych wymienianych w sieci. Istotną rolę dla skuteczności mechanizmów bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych odgrywa usługa uwierzytelniania węzłów. Ogólny poziom narażenia systemu na ataki zależy w dużym stopniu od skuteczności zastosowanego mechanizmu uwierzytelnienia elementów sieci. Gruntowna analiza literatury w zakresie opracowanych, zaimplementowanych i stosowanych koncepcji i mechanizmów wykorzystywanych w istniejących systemach uwierzytelniania dedykowanych sieciom typu MANET (ang. Mobile Ad-Hoc NETwork) przeprowadzona w [1] wskazuje na brak rozwiązań zapewniających jednocześnie: - zdecentralizowany charakter działania (brak konieczności stosowania serwerów, centrów autoryzacji, węzłów uprzywilejowanych, itp.); - minimalizację wykorzystania zasobów obliczeniowych i energetycznych węzłów; - minimalizację wprowadzanych narzutów, obniżających efektywną przepustowość użytkową; - odporność lub ograniczanie efektów ataku typu odmowy usługi (DoS, ang. Denial of Service); - niezależność od stosowanych protokołów warstw wyższych, w szczególności protokołu routingu oraz mechanizmów bezpieczeństwa warstw wyższ[...]

 Strona 1