Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ ŚLEBODA"

WPŁYW TEMPERATURY ODKSZTAŁCENIA NA REKRYSTALIZACJĘ DYNAMICZNĄ STOPU WASPALOY


  Celem niniejszego artykułu było potwierdzenie oraz uszczegółowienie danych odnoszących się do wpływu temperatury odkształcenia na mikrostrukturę stopu Inconel 718. Próbki spęczano w symulatorze termomechanicznym Gleeble w temperaturach: 900, 1000, 1050, 1100 i 1150 °C z prędkością odkształcenia 0,01 s-1. Określono zakres występowania węglika Cr23C6, którego wydzielenia charakteryzowały materiał w stanie dostawy. Osnowa ulega w całej objętości rekrystalizacji dynamicznej jeszcze przed rozpuszczeniem wydzieleń węglika Cr23C6. Określono wpływ temperatury odkształcenia na wielkość ziarna powstałego w wyniku rekrystalizacji dynamicznej. Określono wpływ mikrostruktury, w tym rekrystalizacji dynamicznej na twardość badanego stopu po odkształceniu. Zaobserwowano, że rekrystalizacja dynamiczna rozpoczyna się na granicach odkształconych ziarn osnowy. Zastosowanie temperatury odkształcenia 1050°C pozwala na objęcie przez rekrystalizację dynamiczną całej osnowy. Słowa kluczowe: stopy niklu, Waspaloy, rekrystalizacja, odkształcenie plastyczne, węglik Cr23C6 Dr inż. Janusz Krawczyk, dr inż. Tomasz Śleboda, dr inż. Marek Wojtaszek — AGH Akademia Górniczo - Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: jkrawcz@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 632÷638 633 THE INFLUENCE OF DEFORMATION TEMPERATURE ON THE DYNAMIC RECRYSTALLIZATION OF WASPALOY ALLOY This work is focused on the analysis of the influence of the processing temperature on the microstructure of Inconel 718 alloy. The samples of the investigated alloy were tested In compression on Gleeble thermomechanical simulator at the temperatures: 900, 1000, 1050, 1100 and 1150 °C with strain rate of 0.01 s-1. The range of the occurance of Cr23C6 carbide, present in the investigated material in as-delivered condition, was also determined. The whole volume of the alloy matrix underwent dynamic recrystallization before dissolution [...]

WPŁYW TEMPERATURY I INTENSYWNOŚCI ODKSZTAŁCENIA NA MIKROSTRUKTURĘ STOPU INCONEL 718


  Celem niniejszego artykułu było określenie wpływu temperatury oraz prędkości odkształcenia na mikrostrukturę stopu Inconel 718. Próbki spęczano w symulatorze termomechanicznym Gleeble w temperaturze: 900, 1000, 1050, 1100, 1150 i 1200 °C z prędkością odkształcenia: 0,01; 0,1; 1; 10 i 100 s-1 do odkształcenia rzeczywistego równego 1. Przedstawiono diagramy opisujące wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na zakres występowania fazy δ oraz rekrystalizację dynamiczną badanego stopu. Zaobserwowano, że osnowa ulega w całej objętości rekrystalizacji dynamicznej jeszcze przed rozpuszczeniem wydzieleń fazy δ. Ponadto wybielenia fazy δ w przypadku gdy występują w odpowiednio dużym udziale i morfologii płytkowej, efektywnie blokują rozrost ziarn powstałych w wyniku rekrystalizacji dynamicznej. Na rekrystalizację dynamiczną istotny wpływ ma również intensywność odkształcenia oraz czas ekspozycji materiału na działanie zadanej temperatury. Powoduje to, że proces rekrystalizacji dynamicznej w stopniu najmniejszym zachodzi dla prędkości odkształcenia 1 s-1. Postęp rekrystalizacji oraz rozrost ziarna po rekrystalizacji determinuje zmniejszenie twardości materiału po odkształceniu. Słowa kluczowe: stopy niklu, Inconel 718, rekrystalizacja, odkształcenie plastyczne, faza δ Dr inż. Janusz Krawczyk, dr inż. Aneta Łukaszek-Sołek, dr inż. Tomasz Śleboda — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. e-mail: jkrawcz@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 11 s. 651÷658 652 THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND EQUIVALENT STRAIN ON MICROSTRUCTURE OF INCONEL 718 ALLOY This work discusses the influence of the processing temperature and processing strain rate on the microstructure of Inconel 718 alloy. The samples were compressed on Gleeble thermomechanical simulator at the temperatures: 900, 1000, 1050, 1100, 1150 and 1200 °C with strain rates: 0.01; 0.1; 1;[...]

OPRACOWANIE I WERYFIKACJA PARAMETRÓW KUCIA MATRYCOWEGO NA GORĄCO WYPRASEK ZE STOPU Ti10V2Fe3Al


  W artykule podjęto próbę wykorzystania technologii metalurgii proszków do wytwarzania wysokiej jakości wyrobów ze stopu Ti10V2Fe3Al. Do realizacji tego celu zastosowano procesy izostatycznego prasowania na gorąco proszku oraz kucia matrycowego na gorąco wyprasek. W roli materiału wyjściowego użyto mieszaninę proszków elementarnych tytanu, wanadu, żelaza oraz aluminium, co prowadzi do obniżenia kosztów otrzymywania wyrobów, w porównaniu do produktów formowanych z proszku stopowego o tym samym składzie chemicznym. W wyniku realizacji procesu zagęszczania na gorąco proszku w ściśle kontrolowanych warunkach, przy zaproponowanych parametrach otrzymano półwyrób o gęstości względnej zbliżonej do litego materiału. Dało to podstawę do wykorzystania do opisu materiału podczas symulacji numerycznej MES charakterystyk płynięcia litego tworzywa o tym samym składzie chemicznym, otrzymanych przy wykorzystaniu symulatora termomechanicznego Gleeble. W oparciu o dane otrzymane na podstawie analizy numerycznej oszacowano dla badanego stopu korzystne parametry termomechaniczne procesu kucia matrycowego wyrobu o wytypowanej geometrii. Ich weryfikacji dokonano w oparciu o eksperyment, próbę kucia przeprowadzono w warunkach przemysłowych. Określono wybrane własności materiału w stanie po kuciu, jakość odkuwki oceniono na podstawie wyników badań metalograficznych. Słowa kluczowe: metalurgia proszków, stop tytanu, analiza numeryczna MES, kucie na gorąco, mikrostruktura DESIGN AND VERIFICATION OF THE PARAMETERS OF HOT FORGING OF Ti10V2Fe3Al ALLOY COMPACTS This research work was focused on the application of powder metallurgy technology for producing high quality product from Ti10V2Fe3Al alloy. For the purpose of the investigations hot compaction and hot close-die forging processes were used. As an initial material a mixture of elemental powders of titanium, vanadium, iron and aluminum was applied. The application of the mixture of elemental powders as initial mate[...]

Techniczno-technologiczne aspekty procesu ciągnienia dwufazowych stopów tytanu DOI:10.15199/24.2015.1.3


  Autorzy podjęli próbę przeprowadzenia eksperymentu ciągnienia dwufazowego stopu tytanu w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na realizację procesu ciągnienia z małymi prędkościami. Wykazano, że oprócz właściwego doboru smaru, istotny jest dobór odpowiedniej prędkości ciągnienia. Badania wykazały, że dla założonej geometrii narzędzi stabilny przebieg procesu ciągnienia badanego stopu jest moż- liwy dla prędkości ciągnienia do 50 mm/s. The results of laboratory tests of two phase titanium alloy drawing are presented in this paper. The tests were carried out at low strain rates. The investigations showed, that proper selection of the lubricant is equally as important as appropriate strain rate conditions. For the applied geometry of drawing tools the drawing process of the investigated alloy can be successful when performed at the strain rates lower than 50 mm/s. Słowa kluczowe: Ti6Al4V, ciągnienie Key words: Ti6Al4V, drawing.Wprowadzenie. Procesy ciągnienia są operacjami dającymi, przede wszystkim, półfabrykaty służące jako wsad do wykonania wyrobu gotowego, jakim może być śruba lub wkręt. Rzadko bywa gotowym wyrobem fi- nalnym. Proces kształtowania śrub i wkrętów jest pro- cesem wielooperacyjnego kształtowania objętościowe- go, prowadzonego na zimno lub na gorąco. Wsadem jest drut lub pręt poddany wcześniej procesom ciągnienia z międzyoperacyjną obróbką cieplną, celem uzyskania wymaganej średnicy i własności mechanicznych. Znane są prawie wszystkie tajemnice procesów kształtowania złączy śrubowych z różnych gatunków stali węglowych i stopowych [1÷3]. Jeżeli jednak materiałem, z którego ma być wytworzona śruba lub wkręt, jest dwufazowy stop tytanu, pojawiają się duże problemy, nie tylko z samym procesem kształtowania Hutnik-WH, t. 82, 2015, nr 1, s. 18÷23 DOI 10.15199/24.2015.1.3 Techniczno-technologiczne aspekty procesu ciągnienia dwufazowych stopów tytanu Technical and technological aspects of two phase titanium alloy drawi[...]

Wpływ procesu kucia matrycowego na mikrostrukturę stopu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

Stop Ti-6Al-4V jest szeroko stosowany przede wszystkim w przemyśle lotniczym ze względu na mały ciężar właściwy oraz atrakcyjną kombinację własności wytrzymałościowych, odporności na pękanie i wysokiej odporności na korozję [1]. Jest to stop trudno odkształcalny, stąd formowanie części o złożonej geometrii z tego typu stopu wymaga precyzyjnie dobranych parametrów cieplno- -mechanicznych. W praktyce przemysłowej jego kształtowanie odbywa się najczęściej przez kucie lub wyciskanie. Własności wytrzymałościowe oraz plastyczne stopu Ti-6Al-4V są silnie związane z jego mikrostrukturą. Wiele prac poświęcono zagadnieniom związanym z ewolucją mikrostruktury tego stopu podczas jego odkształcania na gorąco [2, 3]. Badaniom poddano również wpływ charakteru mikrostruktury wsadu na sposób płynięcia materiału podczas odkształcania na gorąco [3÷5]. Zmiany w mikrostrukturze stopu Ti-6Al-4V związane z zachodzącymi w trakcie odkształcenia procesami rekrystalizacji dynamicznej i zdrowienia dynamicznego były również dyskutowane w pracach [6÷8]. W prezentowanej pracy analizie poddano wpływ kucia na gorąco na zmiany mikrostruktury stopu Ti-6Al-4V. materiał do BADAŃ Stop Ti-6Al-4V był dostarczony w formie pręta o średnicy Ø50 mm. Mikrostrukturę stopu w stanie dostawy przedstawiono na rysunku 1. Skład chemiczny badanego stopu podano w tabeli 1. BADANIA DYLATOMETRYCZNE Badania dylatometryczne wykonano za pomocą dylatometru DT1000 francuskiej firmy Adamel (próbki Ø2×12 mm). Na rysunku 2 przedstawiono uzyskaną krzywą dylatometryczną nagrzewania (Vnagrz. = 300°C/h, do 1000°C), która umożliwiła wyznaczenie punktów charakterystycznych stopu Ti-6Al-4V. Podczas nagrzewania przemiana α → β rozpoczyna się w temperaturze około 810°C. W zastosowanym zakresie pomiarowym przemiana ta nie zachodzi do końca. W tabeli 2 zaprezentowano wyznaczone współczynniki rozszerzalności liniowej stopu Ti-6Al-4V. Silny spadek współczynnika rozszerzaln[...]

Mikrostruktura odkuwek narzędzi chirurgicznych ze stopu tytanu

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu charakteryzujące się wysoką wytrzymałością względną oraz odpornością na korozję są stosowane w wielu gałęziach przemysłu: chemicznym, medycznym, okrętowym, motoryzacyjnym, energetycznym i lotniczym. Duże możliwości kształtowania właściwości mechanicznych i chemicznych stopów tytanu metodami przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej sprawiają, że stają się one jednymi z najbardziej konkurencyjnych materiałów konstrukcyjnych. Do najszerzej stosowanych stopów tytanu należy dwufazowy (α + β), martenzytyczny stop Ti6Al4V [1÷6]. Pomimo wielu badań nadal stwarza on istotne problemy podczas kształtowania plastycznego i obróbki cieplnej. Stąd celem prezentowanej pracy była analiza zmian mikrostruktury na poszczególnych etapach produkcji narzędzi chirurgicznych ze stopu tytanu Ti6Al4V. Wyniki badań posłużą do optymalizacji procesu produkcyjnego narzędzi chirurgicznych pod względem ekonomiki oraz jakości wyrobów. Opis analizowanego procesu ukucia Proces wytwarzania narzędzi chirurgicznych ze stopu Ti6Al4V (dostarczonego w postaci pręta - rys. 1a) prowadzono w warunkach: a) nagrzewanie i wytrzymanie w temperaturze 940°C przez 15 min, b) kucie wstępne - wydłużanie (rys. 1b), c) nagrzewanie i wytrzymanie w temperaturze 940°C przez 15 min, d) gięcie w wykroju gnącym [7], e) kucie wstępne w wykroju, trzy uderzenia młota (rys. 1c), f) chłodzenie w powietrzu, g) nagrzewanie do temperatury 940°C i wytrzymanie przez 15 min, h) kucie w wykroju wykańczającym, jedno uderzenie młota (rys. 1d). Wykonano również kucie ze smarowaniem (rys. 1e). Materiał po wydłużeniu pokrywano Smarem Thermex GL 7150 przed ponownym nagrzaniem do kucia w pierwszym wykroju. Natomiast matryce pokrywano smarem Thermex WG 1262. Proces kucia wykonywano na młocie o energii 8 kJ. MATERIAŁ WYJŚCIOWY Mikrostruktura stopu w stanie wyjściowym (oznaczanego literą A) składa się z faz α i β o różnej morfologii będącej efektem odkształcenia plastyczn[...]

Metaloznawcze aspekty procesu ciągnienia stopu Ti6Al4V DOI:10.15199/24.2017.1.10


  Wykonano proces ciągnienia stopu Ti6Al4V z prędkościami 20 mm/s oraz 50 mm/s. Wykonano ciąg z ø 7,30 mm na ø 7,08 mm (ε = 5,94%). Uzyskano pozytywny efekt w postaci wyrobu końcowego przydatnego do kształtowania elementów złącznych. W niniejszej pracy przedstawiono zmiany w mikrostrukturze ciągnionych prętów. Wykazano wpływ procesu ciągnienia na zmiany w udziale składników strukturalnych zarówno w warstwie przypowierzchniowej, jak i w rdzeniu ciągnionego pręta. Po procesie ciągnienia wzrostowi uległ udział pierwotnej (sferoidalnej) fazy α. Wpłynęło to na zmianę własności mechanicznych pręta. Wzrosły własności wytrzymałościowe kosztem własności plastycznych. Odwróceniu uległ również rozkład twardości na przekroju pręta. Słowa kluczowe: Ti6Al4V, ciągnienie, mikrostruktura, własności mechaniczne.Wprowadzenie. Skład chemiczny stopów tytanu ma decydujące znaczenie w procesie kształtowania się ich mikrostruktury, zarówno w stanie poprodukcyjnym, jak również po procesie odkształcenia. Dwufazowe stopy tytanu cechują się dobrymi własnościami mechanicznymi, zwłaszcza wytrzymałością względną w dużym zakresie temperaturowym, ponadto posiadają dobrą odporność na korozję w agresywnych środowiskach chemicznych [1, 4]. Otrzymanie wymaganych własności mechanicznych uzależnione jest od doboru składu chemicznego i poprawnych parametrów przeróbki plastycznej i cieplnej. Stopy dwufazowe tytanu są szczególnie wrażliwe na kształtowanie plastyczne. Istotne w tych procesach są: odpowiedni dobór temperatury odkształcenia oraz jego prędkość. Odkształcenie plastyczne takich stopów odbywa się zazwyczaj w procesie kucia, w których siłę należy tak dobrać, aby była około 30-40% większa, w porównaniu do siły potrzebnej do kucia stali. Temperatura odkształcenia powinna kształtować się w okolicach 800-950°C [4]. Jest to w przypadku stopu Ti6Al4V temperatura, w której występuje jeszcze faza α obok fazy β [4]. Niewielki udział fazy &[...]

 Strona 1