Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Graniewska"

Zinc accumulation and mobility in the soils of the Upper Silesian Industrial District Akumulacja i mobilność cynku w glebach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego DOI:


  Soils from 9 industrial Upper Silesia districts were extd. by the Tessier method and studied for Zn content. The mobile Zn forms constituted 86% of the total Zn content. Oceniono wpływ przemysłu na całkowitą zawartość cynku i jego mobilność w glebach Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Badania wykazały, że ilość cynku, która potencjalnie może występować w formie mobilnej w wyniku zmian środowiskowych stanowi 86% całkowitej jego zawartości. Badane gleby ze względu na całkowitą zawartość cynku zostały zakwalifikowane do gleb słabo lub średnio zanieczyszczonych tym pierwiastkiem. Głównym antropogenicznym źródłem zanieczyszczenia gleb cynkiem jest przemysł górniczy i hutniczy1). Oprócz źródeł przemysłowych mogą być również źródła komunalne, komunikacyjne, spływy z ulic2), składowiska odpadów stałych3), nawozy i środki ochrony roślin4), a także pylenie i rozwiewanie hałd lub osadników przemysłowych5). Dane literaturowe wskazują, że na obszarach emisji zanieczyszczeń miejsko-przemysłowych zawartość cynku w glebach przekracza wartości normatywne (300 mg/kg s.m.). Cynk jest zaliczany do metali o dużej mobilności w środowisku glebowym, a największa biodostępność Zn występuje w glebach kwaśnych6). W Polsce zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi, w tym cynkiem, mają charakter lokalny, rzadko regionalny i dotyczą regionów uprzemysłowionych, w których zlokalizowany jest przemysł wydobywczy i przetwórczy. Problem ten dotyczy m.in. regionu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Nadmierne emisje przemysłowe cynku mogą przyczynić się m.in. do poważnego zanieczyszczenia gleb tym metalem. Znaczące jest ryzyko przechodzenia Zn do łańcucha żywieniowego, ze względu na dobrą rozpuszczalność związków zawierających cynk oraz jego łatwą przyswajalność przez rośliny7-10). Decydujący wpływ na rozpuszczalność związków cynku, a tym samym na jego biodostępność, ma odczyn gleby. Należy zaznaczyć, że toksyczność cynku dla organizmów roślinnych jest z[...]

Impact of copper industry on the accumulation and mobility of copper in soils Wpływ przemysłu miedziowego na akumulację i mobilność miedzi w glebach DOI:10.15199/62.2016.3.31


  Profile of Cu content anal. was performed in samples of agricultural soil from 13 measured areas located in Legnica Glogow Copper District. The av. Cu content in the tested samples was more than 5 times higher than in uncontaminated soils. In the top layer of the soil, over 40% of total Cu occurred in fraction connected with Fe and Mn oxides and more than 30% in fractions connected with org. matter. Oceniono zanieczyszczenie gleb miedzią i jej mobilność w rejonie oddziaływania przemysłu miedziowego. Zawartość miedzi w analizowanych glebach wielokrotnie przewyższa zawartość miedzi w glebach niezanieczyszczonych. Ilość miedzi, która może stać się mobilna w wyniku zmian w środowisku stanowi 83% całkowitej jej zawartości. W Polsce zanieczyszczenia gleb pierwiastkami śladowymi, w tym miedzią, mają charakter lokalny, rzadko regionalny i dotyczą regionów uprzemysłowionych, w których zlokalizowany jest przemysł wydobywczy i przetwórczy. W przypadku miedzi głównym źródłem zanieczyszczenia są emisje zakładów Kombinatu Górniczo- -Hutniczego Miedź SA (KGHM SA) w rejonie legnicko-głogowskim. Największym krajowym zakładem hutniczym jest Huta Miedzi Głogów, dlatego podjęto badania dotyczące akumulacji miedzi w glebach zlokalizowanych w tym rejonie. W wyniku długotrwałej emisji przemysłowej nadmierna ilość pierwiastków śladowych, głównie metali ciężkich, prowadzi do niekorzystnych zmian gleby. Zmiany te stwarzają zagrożenie dla organizmów żywych poprzez włączanie metali ciężkich do obiegu biologicznego przez rośliny oraz wskutek ich migracji z wierzchnich warstw gleby do poziomów wodonośnych będących źródłem wody pitnej. Miedź i inne pierwiastki śladowe kumulują się w wierzchnich warstwach gleby, a ich ogólna zawartość służy do oceny antropopresji i chemicznej degradacji gleb. Jest to podstawą do podjęcia decyzji w zakresie prac rekultywacyjnych na tym terenie. Do oceny zagrożenia ekologicznego i doboru odpowiedniej metody rekultywacji nie[...]

 Strona 1