Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Wajda"

ANALIZA MOZ˙ LIWOS´CI ZARZA˛DZANIA RUCHEMW WIELODOMENOWEJ SIECI MPLS IMPLEMENTUJA˛CEJ KONCEPCJE˛ SIECI STEROWANYCH PROGRAMOWO ANALYSIS OF TRAFFIC MANAGEMENT OPTIONS IN MULTIDOMAIN MPLS NETWORK IMPLEMENTING SOFTWARE DEFINED NETWORKS PARADIGM DOI:10.15199/59.2016.8-9.43


  Artykuł przedstawia analiz˛e architektury i funkcjonalno´sci koncepcji PCE (Path Computation Element) w wielodomenowej sieci MPLS. W pracy niniejsze została omówiona i wdro˙zona implementacja PCE z wykorzystaniem kontrolera sieci SDN OpenDaylight i zwirtualizowanych ruterów Cisco XRv. Abstract: The paper analyzes architecture and functionality of PCE (Path Computation Element) concept in multidomain MPLS networks. The work presents an implementation of PCE module deployed in OpenDaylight SDN controller connecting with virtualized Cisco XRv routers. Słowa kluczowe: PCE, wilodomenowa sie´c MPLS, SDN, BGP-LS Keywords: PCE, multidomain MPLS network, SDN, BGP-LS 1. WSTE˛P Wyszukiwanie tras w sieciach jest podstawa˛ działania protokołów rutingu. O ile wewna˛trz własnej domeny administracyjnej, rozumianej jako zbiór urza˛dzen´ zarza˛- dzanych przez te˛ sama˛ jednostke˛ (osobe˛, firme˛ s´wiadcza ˛sa˛usługi sieciowe) problem ten wydaje sie˛ byc´ stosunkowo prosty, o tyle w poła˛czeniu z koniecznos´cia˛ transmisji poprzez odległe domeny administracyjne, staje si˛e zagadnieniem bardzo złoz˙onym. Rosna˛ce zapotrzebowanie na usługi gwarantuja˛ce okres´lony przez uz˙ytkownika poziom QoS (Quality of Service) rozszerzonej na subiektywnie postrzegana˛ jakos´c´ QoE (Quality of Experience) sprawia, z˙e od lat stosowane protokoły trasowania staja˛ sie˛ mało efektywne. Z pomoca˛ przychodza˛ nowoczesne techniki in˙zynierii ruchu (Traffic Engineering) implementuja ˛ce koncepcje˛ sieci sterowanych programowo. Sterowanie ruchem w sieci nalez˙a˛cej do innego, niezale˙znego operatora telekomunikacyjnego jest cz˛esto sprzeczne z jego wewn˛etrznymi politykami. Niemniej jednak współpraca w zakresie udost˛epniania zasobów i modelowania przepływów mo˙ze okaza´c si˛e korzystna zarówno z punktu widzenia dostawcy, jak i odbiorcy usług. Dostawcy łatwiej jest zapewnic´ odpowiednia˛ jako ´s´c ´swiadczonych usług, gdy zapewnia klientowi ustalona ˛ wartos´c[...]

Protokół RPR - możliwości i kierunki rozwoju

Czytaj za darmo! »

Protokół RPR (Resilient Packet Ring), oznaczony jako IEEE 802.17, jest nowym standardem dla sieci miejskich i rozległych. Jego podstawowe właściwości zostały już wielokrotnie opisane w literaturze. W niniejszym artykule, stanowiącym kontynuację opisu techniki RPR zapoczątkowanego w [1], wskazano najbardziej dynamicznie badane i rozwijane obecnie obszary zainteresowań implementacyjnych tego [...]

Koncepcja trasowania ze zmiennym kosztem dla sieci o sterowaniu rozproszonym DOI:10.15199/59.2015.8-9.7


  Współczesne sieci gwarantują wydajne i skuteczne przesyłanie informacji pomiędzy różnego rodzaju użytkownikami - od indywidualnych do korporacyjnych. Od wielu lat prowadzi się prace nad zdefiniowaniem i realizacją mechanizmów oraz architektur, które zapewniłyby różnicowanie jakości usług transmisji danych oraz dodatkowo możliwość definiowania i dokonywania transmisji zgodnie z określonymi parametrami jakościowymi QoS (Quality of Service). Dostawcy usług pobierają zazwyczaj opłatę, opierając się na maksymalnej możliwej do uzyskania wartości przepływności (wydajności) łącza. Niestety, w rzeczywistości przepływność ta rzadko kiedy jest dostępna głównie ze względu na chwilowe obciążenie poszczególnych węzłów i łączy w sieci. Chwilowa przepływność jest określona przez najmniej wydajne ogniwo w transmisji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Zdefiniowane zostały różnego rodzaju metody i architektury umożliwiające zarządzanie ruchem sieciowym, korzystające z różnych podejść do koncepcji typów usług, priorytetów i kategorii przesyłanych informacji. Dla klasycznych sieci IP zaproponowano modele usług IntServ i DiffServ, dla sieci wielousługowych zdefiniowano kompletną technikę ATM (Asynchronous Transfer Mode), wypieraną przez MPLS (Multiprotocol Label Switching). Współcześnie powstają nowatorskie koncepcje, takie jak Software-Defined Networking (SDN), w której założono separację warstwy transportowej od sterowania, uzyskując w ten sposób większą wydajność sieci. W przypadku SDN przyjęto, iż zarządzanie jest realizowane centralnie - tzn. istnieje centralne repozytorium przechowujące reguły niezbędne do zarządzania siecią, a stworzone na podstawie informacji zebranych z całej sieci. Centralizacja nie zawsze wydaje się dobrym rozwiązaniem ze względu na problemy związane z wydajnością (skalowalnością rozwiązania), bezpieczeństwem zbieranej i przechowywanej informacji (jeden węzeł gromadzący informacje). Do realizacji systemu zdecentralizowanego [...]

MECHANIZM ZDECENTRALIOWANEGO RUTINGU PAY&REQUIRE PAY&REQUIRE MECHANISM FOR DECENTRALIZED ROUTING DOI:10.15199/59.2016.8-9.31


  W niniejszym artykule przedstawiono innowacyjne podejście dla zapewniania jakości w sieciach IP. Zaprezentowana koncepcja nazwana została Pay&Require. Podejście to pozwala na lepsze zarządzanie zasobami. W artykule opisano środowisko emulacji wykorzystane do określenia wpływu protokołu rutingu na jakość transmisji. Wyniki badań wykazały znaczącą redukcję (około 50%) w czasie i opóźnieniu transmisji w przypadku wykorzystania proponowanego podejścia P&R. Dokonano porównania z protokołami rutingu dynamicznego RIP i OSPF. Abstract: The paper describes an innovative approach to quality assurance in IP networks. The concept shown here is called Pay&Require. This approach enables to better manage the resources. The paper describes the emulation environment, which has been used in the study aimed at determining the impact of the routing protocol on the transmission quality. The results of the study showed a significant reduction (around 50%) in the transmission time and delay when the proposed P&R concept was used as compared to dynamic routing protocols RIP and OSPF. Słowa kluczowe: Pay&Require, ruting, SDN, jakość Keywords: Pay&Require, routing, SDN, quality 1. INTRODUCTION Modern computer networks are used to transmit more and more data, and thus often there is an excessive load carried in the network. This type of load affects the quality of transmission - the delay and the number of lost packets increase when the nodes are overloaded and not able to handle the transmission. As a result, a number of quality assurance (QoS) methods have been proposed mainly involving the appropriate marking of transmitted data (packets) and prioritizing the transmission using these markings. Unfortunately, such solutions are not always used by operators. In addition, Internet service providers usually charge fees for the maximum attainable throughput while not guaranteeing it. This means that users pay for the transmission parameters which th[...]

OCENA JAKO´SCI DZIAŁANIA SYSTEMU VoIP ZREALIZOWANEGO Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWEJ CENTRALI ASTERISK QUALITY ASSESSMENT FOR VoIP SYSTEM BASED ON ASTERISK SOFTWARE PBX DOI:10.15199/59.2016.8-9.35


  Technika transmisji głosu z zastosowaniem sieci pakietowej IP (VoIP) i realizacji usługi zaste˛puja˛cej tradycyjna˛ telefonie˛ rozwija sie˛ intensywnie i w znacznym stopniu zmieniła rynek telekomunikacyjny. Artykuł przedstawia architektur˛e, funkcje oraz aspekty jako´sciowe i wydajno ´sciowe implementacji centrali programowej Asterisk z otwartym kodem be˛da˛cej przykładem cze˛sto stosowanego rozwia˛zania dla realizacji usługi VoIP. Zaprezentowane wyniki wskazuja˛na poprawne działanie oprogramowania Asterisk w warunkach jego zastosowania w ´srodowiskach małych i ´srednich przedsi˛ebiorstw. Abstract: IP network has proven its usefulness as a reasonable solution for voice transmission technology and solution replacing traditional telephone service and has changed significantly telecommunication market. The paper describes quality and efficiency aspects when employing Asterisk — popular VoIP open source PBX software. Presented measurement results show reasonable applicability of Asterisk software PBX for small and medium size enterprizes. Słowa kluczowe: Asterisk, VoIP, SIP, QoS Keywords: Asterisk, VoIP, SIP, QoS 1. WSTE˛P System VoIP (Voice over Internet Protocol) jest forma˛ komunikacji, która pozwala na realizacje˛ poła˛- cze´n telefonicznych z zastosowaniem sieci Internet. Do usług VoIP zalicza sie˛ równiez˙ poła˛czenia z uz˙ytkownikami tradycyjnej sieci telefonicznej, analogowej lub cyfrowej (PSTN, POTS) oraz komórkowej, ale wia˛z˙e sie˛ to z koniecznos´cia˛ uiszczania opłat za poła˛czenia. Realizacja niektórych usług wymaga zastosowania komputera lub specjalnego telefonu VoIP, ale sa˛ równiez˙ takie usługi, z których mo˙zna korzysta´c przy pomocy zwykłego telefonu i odpowiedniego adaptera (bramy). Transmisja głosu w pakietowej sieci IP pozwala nie tylko na redukcje˛ kosztów zwia˛zanych z wykorzystanym sprz˛etem. Istnieje tak˙ze wiele darmowych i otwartych rozwia ˛zan´ pozwalaja˛cych na stworzenie własnych central[...]

TESTY WSPÓŁPRACY PROGRAMOWEJ CENTRALI ASTERISK Z TECHNIKA˛WEBRTC TESTS OF INTERWORKING BETWEEN ASTERISK SOFTWARE PBX AND WEBRTC TECHNOLOGY DOI:10.15199/59.2016.8-9.36


  Technika WebRTC jest obecnie intensywnie rozwijana i umoz˙liwia bezpos´rednia˛ transmisje˛ strumieni multimedialnych pomie˛dzy przegla˛darkami internetowymi, zatem mo˙ze by´c równie˙z stosowana w realizacji systemów VoIP. Artykuł opisuje motywacj˛e oraz wyniki testów współpracy techniki WebRTC z programowa˛ centrala˛ Asterisk z otwartym kodem. Przedstawione wyniki wskazuja ˛ na poprawne funkcjonowanie oprogramowania Asterisk jako bramki multimedialnej współpracuja˛cej z technika ˛ Web RTC. Artykuł ilustruje róz˙ne podejs´cia do realizacji usług multimedialnych, bowiem Asterisk reprezentuje podej´scie scentralizowane a WebRTC - zdecentralizowane, peer-to-peer. Abstract: WebRTC technology is currently intensively developed and it enables direct transmission of multimedia streams between web browsers. The paper describes motivation and results of cooperation tests when WebRTC technology interworks with Asterisk, an open source software PBX. Presented results show correct functioning of Asterisk software as multimedia gateway cooperating with WebRTC technology. The paper illustrates different concepts for multimedia services since Asterisk is centralized solution whileWebRTC represents decentralized approach. Słowa kluczowe: WebRTC, SIP, VoIP, współpraca protokołów, Asterisk Keywords: WebRTC, SIP, VoIP, protocol interworking, Asterisk 1. WSTE˛P Sygnalizacja stosowana podczas transmisji multimedialnej ewoluowała wraz z rozwijaja˛cymi sie˛ rozwia˛zaniami stosowanymi do transmisji tych strumieni. Sygnalizacja rozwijała sie˛ od rozwia˛zan´ wywodza˛cych sie˛ z klasycznych sieci telefonicznych z komutacja˛ ła˛czy, poprzez rozwia˛zania oparte na protokole H.323 do rozwia˛zan´ wykorzystuja ˛cych protokół SIP (Session Initiation Protocol). Stosowane pocza˛tkowo protokoły sygnalizacyjne przekazywały komunikaty w postaci binarnej. Obecnie komunikaty takie sa˛ przesyłanie w postaci tekstowej, łatwej do interpretacji przez ró˙zne j˛ezy[...]

KONCEPCJA ZAPEWNIANIA JAKOŚCI PAY&REQUIRE - BADANIA WYDAJNOŚCI Z ZASTOSOWANIEM SYMULATORA NS3 DOI:10.15199/59.2017.8-9.27


  Obserwujemy ciągły i spektakularny rozwój technik sieciowych. Tendencja ta związana jest z postępem dotyczącym sprzętu, oprogramowania czy wykorzystywanych protokołów. Bardzo istotną kwestią stała się jakość usługi transmisji danych przez sieć. Zasada besteffort, zgodnie z którą świadczona jest usługa transmisji informacji bez gwarancji jakościowych jest coraz częściej jest niewystarczająca. Zapewnienie jakości transmisji w selektywny sposób w przypadku sieci wielousługowej jest kluczowym problemem. Klienci wymagają, aby transmisja odbywała się na określonym poziomie. Bardzo często dostawcy usług internetowych pobierają opłaty za maksymalną możliwą do uzyskania przepustowość nie dając przy tym gwarancji, że ten parametr kiedykolwiek zostanie osiągnięty. W związku z tym definiowane są różnego rodzaju mechanizmy, dzięki którym jest możliwe różnicowanie oferowanych usług i zagwarantowanie wymaganych parametrów QoS. Pojęcie QoS (Quality of Service) to ogół mierzalnych parametrów usługi, które mają wpływ na zdolność zrozumienia i zaspokojenia potrzeb użytkownika [1,10,13]. Główne założenie QoS to klasyfikacja i priorytetyzowanie ruchu sieciowego w zależności od strumienia informacji, co umożliwia zagwarantowanie parametrów takich jak np. szybkość transmisji, stały poziom opóźnienia, poziom fluktuacji opóźnienia. Do rezerwacji zasobów może zostać wykorzystany protokół RSVP (z ang. Resource Reservation Protocol) [2,11]. Dzięki niemu możliwe jest zapewnienie określonych parametrów transmisji. RSVP umożliwia rezerwację zasobów w jedną stronę (i rozpoczynając od odbiorcy). W protokole tym zdefiniowano format komunikatów, po wymianie których usługa transmisji danych będzie odbywała się zgodnie z ustalonymi parametrami. Na potrzeby klasyfikacji ruchu sieciowego oraz zapewniania parametrów transmisji takich jak przepływność, opóźnienie, fluktuacja opóźnienia, strata pakietów zdefiniowano architekturę DiffServ [9]. Architektura ta p[...]

EWOLUCJA KONCEPCJI SIECI W KIERUNKU SIECI ZORIENTOWANYCH NA PRZEPŁYWY DOI:10.15199/59.2015.8-9.14


  Artykuł przedstawia w zwarty sposób koncepcję przepływów (ang. flows), która stanowi obecnie popularne podejście do sterowania i monitorowania w sieciach rozwijane w różnych rozwiązaniach od 20 lat. W zakresie monitorowania i pomiarów opisano architekturę i działanie protokołu NetFlow, ilustrując opis wynikami reprezentatywnymi przy identyfikacji ruchu dla popularnych sieci społecznościowych. W zakresie sterowania zaprezentowano technikę FAN (ang. Flow-Aware Networking), stanowiącą nowatorskie podejście do zapewnienia jakości usług w sieciach IP oraz SDN (ang. Software Defined Network). Rozwiązania stosujące przepływy stanowią ilustrację ewolucji sieci w kierunku pozornie uproszczonego podejścia uznającego przepływy jako podstawowy obiekt reprezentujący ruch w sieciach komputerowych, w opozycji do wcześniejszego podejścia zorientowanego na pakiety. 1. WPROWADZENIE Współczesne sieci są głównie rozwijane jako sieci pakietowe. Ta tendencja - a nawet paradygmat konstrukcji sieci - obowiązuje od samego początku realizacji sieci opartych na protokole IP. Zaletą sieci pakietowych jest przede wszystkim elastyczność transmisji i dopasowanie do transmisji ruchu nierównomiernego. Natomiast należy nadmienić, że sieci pakietowe wykazują także wady, których znaczenie jest systematycznie zmniejszane. Wadami sieci pakietowych jest statystyczny charakter gwarancji jakości transmisji (lub nawet best effort) oraz zależność od protokołów (transportu, sieciowych, itd.). Skuteczna obsługa ruchu pakietowego oznacza realizację obciążających (intensywnych) procedur trasowania oraz aktywnej obsługi ruchu w węzłach sieci (ruterach). Sytuacja ta prowadzi do budowy wydajnych ruterów o nieblokowalnej strukturze i przepustowościach rzędu Tbit/s . Rozwój sieci pakietowych doprowadził do realizacji prac mających na celu uproszczenie metod akceptacji ruchu, obsługi w węzłach i ogólnie: planowania transportu. W takim przypadku, naturalne jest zaintereso[...]

SPOSOBY OCHRONY RUCHU WYSOKIEGO PRIORYTETU W SIECIACH ZORIENTOWANYCH NA PRZEPŁYWY DOI:10.15199/59.2015.8-9.50


  Zapewnianie gwarancji jakości obsługi dla wyselekcjonowanego ruchu w sieciach teleinformatycznych, jest prawdziwym wyzwaniem dla operatorów. Wielu naukowców na całym świecie prowadzi badania nad mechanizmami, które poprawiają jakość transmisji ruchu generowanego przez aplikacje w czasie rzeczywistym. W niniejszej pracy są przedstawione trzy mechanizmy, które zapewniają wysokiej jakości, stabilną transmisję przepływów strumieniowych w sieciach zorientowanych na przepływy (FAN - Flow-Aware Networks). W szczególności, przedstawione rozwiązania pozwalają na zapewnienie gwarancji obsługi dla przepływów strumieniowych w przypadku awarii łącza sieciowego. Dwa z proponowanych rozwiązań zapewniają protekcję dla ruchu wysokiego priorytetu w warstwie sieciowej. Przedstawiony został również mechanizm wielowarstwowej ochrony, uwzględniający protekcję w warstwie optycznej. Proponowane rozwiązania poprawiają jakość obsługi aplikacji strumieniowych i są łatwe do wdrożenia w ruterach FAN. 1. WSTĘP Ilość ruchu internetowego istotnie wzrasta każdego roku. Aplikacje czasu rzeczywistego, takie jak transmisje wideo za pośrednictwem stron internetowych, wideo na żądanie (VoD) czy nawet Voice over IP (VoIP), generują obecnie znaczącą ilość ruchu internetowego [1]. Operatorzy sieci w celu zapewnienia jakości usług (ang. Quality of Service, QoS) starają się zapewnić odpowiednie wartości parametrów decydujących o jakości, tj. niewielkie opóźnienie, stabilność transmisji, niskie straty pakietów i - co bardzo ważne - krótkie opóźnienia akceptacji i niezawodność. Wydajna transmisja tego typu ruchu jest możliwa w sieci bez przeciążeń. Jednak kluczową kwestią jest, aby chronić go również w sieci z przeciążeniami oraz w sytuacjach, gdy dochodzi do awarii łączy lub węzłów sieciowych. Operatorzy sieci zwykle decydują się na zakup dodatkowej przepustowości w łączach, którymi administrują niż na implementację zaawansowanych mechanizmów zapewniających gwar[...]

ANALIZA WSPÓŁPRACY TERMINALI MOBILNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH TECHNIKĘ WEBRTC Z TELEFONIĄ VOIP STOSUJĄCĄ PROTOKÓŁ SIP DOI:10.15199/59.2016.6.41


  AN ANALYSIS OF COOPERATION BETWEEN WEBRTC-BASED MOBILE TERMINALS WITH SIPBASED VOIP TELEPHONY Streszczenie: Technika WebRTC pozwala na realizację mobilnych terminali (wideo)konferencyjnych i (wideo)telefonicznych, które korzystają z przeglądarki WWW jako interfejsu użytkownika. Technika ta różni się, niekiedy znacząco, od klasycznej telefonii VoIP. Artykuł przedstawia analizę współpracy terminali mobilnych wykorzystujących technikę WebRTC z terminalami telefonii VoIP, które klasycznie budowane są z zastosowaniem protokołu SIP. W artykule dokonano analizy współpracy sygnalizacji WebRTC z sygnalizacją VoIP oraz przedyskutowano zagadnienia transmisji mediów. Abstract: The WebRTC allows the developer to create mobile terminals for (video)conferencing and (video) telephony purposes. Such terminals use Web browsers as user interfaces. The WebRTC technology differs, sometimes significantly, from the classic VoIP telephony. This paper presents an analysis of cooperation of mobile terminals that use the WebRTC conferencing systems with terminals that use the SIP-based telephony. Some aspects of cooperation of WebRTC and SIP signaling, as well as media transmission are also discussed. Słowa kluczowe: bramka, SIP, sygnalizacja, WebRTC Keywords: gateway, SIP, signaling, WebRTC 1. WSTĘP Technika WebRTC [7][12] oraz protokół SIP (ang. Session Initiation Protocol) powstały w tej samej grupie roboczej IETF (ang. Internet Engineering Task Force) - grupie MMUSIC (z ang. Multiparty MUltimedia SessIon Control). Oba te rozwiązania są podstawą budowy systemów transmisji informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym, jak np. systemy (wideo)konferencyjne czy (wideo)telefoniczne. Różnią się jednak znacząco. Z punktu widzenia użytkownika różnica dotyczy interfejsu - przeglądarki WWW (strony WWW) w przypadku terminali bazujących na WebRTC i osobnej aplikacji multimedialnej w przypadku terminali implementujących protokół SIP. Z punktu widzenia [...]

 Strona 1  Następna strona »