Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Daniel Borowiak"

Konwersja odpadów żywnościowych na energię odnawialną poprzez fermentację beztlenową DOI:10.15199/62.2018.10.19


  Odpady spożywcze to organiczne pozostałości pochodzące z różnych źródeł, włączając w to domowe kuchnie, kawiarnie, restauracje oraz zakłady produkujące żywność. Według danych FAO (Food and Agriculture Organization), ok. 1,3 mld t żywności (warzywa, owoce, mięso, pieczywo i produkty mleczne) jest tracone w łańcuchu wytwórczym i logistycznym. W przyszłości spodziewany jest wzrost produkcji odpadów spożywczych ze względu na przyrost populacji i bogacenie się społeczeństwa1). Prawidłowe przetwarzanie znacznej ilości odpadów jest niezbędne, aby zmniejszyć ich szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka i środowisko naturalne. Ten typ odpadów może służyć jako źródło energii, będące w zgodzie z coraz bardziej popularną filozofią “energia z odpadów"2). Odpady spożywcze stają się ważnym tematem światowych dyskusji. Wzrastające zainteresowanie ich zagospodarowaniem, od etapu produkcji żywności do finalnego konsumenta, spowodowało wypracowanie różnych dyrektyw i regulacji prawnych mających rozwiązać ten problem na poziomie europejskim i światowym3). Obecny stan prawny Unii Europejskiej włącza odpady spożywcze w większą grupę odpadów, tzw. odpadów ulegających biodegradacji, czyli beztlenowemu lub tlenowemu rozpadowi z udziałem mikroorganizmów. Do grupy tej oprócz odpadów spożywczych zostały zaliczone również odpady z ogrodów i parków, gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność4, 5). Zgodnie z przyjętym 2 grudnia 2015 r. przez Komisję Europejską pakietem dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym, wskazane zostały długoterminowe cele dla krajów UE dotyczące odpadów. Wskazano na ograniczenie ich składowania i zwiększenie recyklingu oraz ponownego wykorzystania. Komisja Europejska przyjęła plan działania wspierający gospodarkę odpadami i surowcami wtórnymi, które mogą być ponownie wykorzystane6). Koncepcja przetwar[...]

Komputerowo wspomagane stanowiska dydaktyczne do eksperymentowania z odnawialnymi źródłami energii DOI:10.15199/62.2019.4.12


  Dzięki innowacjom współczesna gospodarka światowa rozwija się bardzo dynamicznie. Intensywny rozwój napotyka jednak na ograniczenia i bariery, z których jedną z ważniejszych jest ograniczony dostęp do szeroko pojętych zasobów naturalnych. Dotyczy to szczególnie surowców energetycznych, takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa, gdyż rozwojowi gospodarczemu towarzyszy coraz większe zapotrzebowanie na energię. Szacuje się, że do 2030 r. zapotrzebowanie na energię wzrośnie o 27% w porównaniu z 2010 r.1). Udokumentowane światowe zasoby, przy obecnym poziomie wydobycia, wystarczą w przypadku ropy naftowej jeszcze na 51 lat, a gazu ziemnego na 53 lata eksploatacji. Z kolei łączne zasoby węgla kamiennego i brunatnego będą mogły być wydobywane przez 153 lata. Daniel Borowiaka,*, Zuzanna Kowalskab, Marek Kowalskib, Paweł Mikulskia, Monika Kaczmarczyka, Marta Wilka, Małgorzata Krzywonosa 576 98/4(2019) Mgr inż. Paweł MIKULSKI w roku 2009 ukończył studia na kierunku biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Od ukończenia studiów pracuje w przemyśle i zajmuje się projektowaniem, budową, uruchamianiem i eksploatacją zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Od 2017 r. jest także doktorantem w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Specjalność - biotechnologia. Mgr inż. Marek KOWALSKI w roku 1983 ukończył studia na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH Akademii Górniczo- -Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Od 1984 r. pracuje w zawodzie automatyk i prowadzi działalność gospodarczą (PPU Micro). Specjalność - automatyka. Konieczne jest więc stopniowe odchodzenie od energetycznego wykorzystywania paliw kopalnych2), zwłaszcza że polityka energetyczno- -klimatyczna Unii Europejskiej zmierza do znaczącego ogranic[...]

 Strona 1