Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Hajduk"

The problems of waste management of EPS and XPS insulation boards Problemy gospodarki odpadami płyt EPS i XPS DOI:10.15199/62.2015.9.40


  A review, with 38 refs., of legal regulation connected with plastic waste management in European Union and in Poland. Economic data on the prodn. of insulating boards were also included. Heksabromocyklododekan (HBCD lub HBCDD) jest jednym z trzech najczęściej stosowanych bromowanych środków obniżających palność BFR, otrzymywanym w procesie bromowania cis,trans,trans-1,5,9-cyklododekatrienu. Jest stosowany sam lub w połączeniu z innymi substancjami obniżającymi palność, głównie w materiałach izolacyjnych stosowanych do ocieplania budynków. Na terenie Unii Europejskiej ok. 90% produkowanego HBCD stosowane jest jako dodatek do płyt z polistyrenu ekspandowanego EPS (styropianu) oraz do płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS (styroduru), wykorzystywanych następnie do produkcji płyt izolacyjnych w budownictwie, materiałów opakowaniowych, płyt izolacyjnych w pojazdach transportowych, np. w ciężarówkach i przyczepach kempingowych. Heksabromocyklododekan jest na rynku od ok. 50 lat (nazwy handlowe: heksabromocyklododekan, HBCD, Bromkal 73-6CD, Nikkafainon CG 1, Pyroguard F 800, Pyroguard SR 103, Pyroguard SR 103A, Pyrovatex 3887, Great Lakes CD-75P™, Great Lakes CD-75, Great Lakes CD75XF, Great Lakes CD75PC). Został zidentyfikowany jako substancja spełniająca kryteria PBT i, jako substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy (SVHC), został włączony do załącznika XIV rozporządzenia REACH1) oraz podlega procedurze udzielania zezwoleń. HBCD jest jedną z najczęściej zgłaszanych substancji w wyrobach przez wytwórców i importerów2). HBCD jako środek BFR został wpisany do wykazu substancji chemicznych wymagających podjęcia natychmiastowego działania3) w ramach konwencji OSPAR oraz został włączony do załącznika A (Eliminacja) do Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Zgodnie z informacjami od przedstawicieli przemysłu HBCD jest produkowany w USA, Azji, Japonii, Izraelu i Europie. Według danych Envi[...]

Uncontrolled emissions of persistent organic pollutants in Poland Niekontrolowane uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych do powietrza w Polsce DOI:10.15199/62.2016.3.3


  Monitoring data on air emissions of selected persistent org. pollutants from largest economy sectors in Poland in 1995-2012 were collected. In particular, the emissions of polycyclic arom. hydrocarbons, polychlorinated benzodioxins, dibenzofuranes, biphenyls and C6Cl6 in 2010 in the country regions (voivodships) were estd. by using the topdown approach and presented on maps. Zebrano i przedstawiono dane z monitoringu emisji wybranych substancji o charakterze trwałych zanieczyszczeń organicznych do powietrza w Polsce w latach 1995-2012. Oszacowano, z zastosowaniem systemu top-down, poziom uwolnień HCB, PCB, PCDD/F, BaP, BbF, BkF, IdP oraz sumarycznie WWA w 2010 r. Wyniki przedstawiono na mapach z podziałem na regiony (województwa). W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się trwałym zanieczyszczeniom organicznym (TZO), jako substancjom stanowiącym zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Międzynarodowe konwencje, rozporządzenia oraz dokumenty BAT (best available techniques) i BREF (BAT reference documents) są uzupełniane o nowe zagadnienia i wytyczne oraz o nowe substancje TZO, których trwałość w środowisku, właściwości toksyczne, bioakumulacja w organizmach żywych oraz potencjał przenoszenia na dalekie odległości od źródeł uwalniania zostały udokumentowane. TZO powstają jako produkty uboczne w licznych procesach antropogenicznych, w głównej mierze w procesach termicznych w przemyśle i gospodarstwach domowych, w metalurgii (prażenie rud i wtórna produkcja metali), przemyśle chemicznym (chemia związków chlorowców) lub podczas procesów termicznego przetwarzania odpadów. TZO mogą występować jako zanieczyszczenia w gazach odlotowych z procesów technicznych w przemyśle, w ściekach, a także w produktach, wszędzie tam, gdzie w surowcach występują związki chlorowców i związki organiczne, a proces przebiega w podwyższonej temperaturze. Właściwości substancji TZO wymagają zachowania szczególnych środków ostrożności na etap[...]

Problem nowo pojawiających się zanieczyszczeń na przykładzie substancji perfluoroalkilowych DOI:10.15199/62.2018.10.23


  Nowo pojawiające się zanieczyszczenia definiowane są jako substancje, które obecne są w próbkach środowiskowych oraz tkankach ludzi i zwierząt, a które nie są objęte (lub objęte są dopiero od niedawna) przepisami prawnymi, i co do których istnieją obawy o ich negatywne oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko. Cechą wspólną różnych nowo pojawiających się zanieczyszczeń jest duży stopień niepewności w odniesieniu do ich właściwości oraz losu i zachowania w środowisku, co prowadzi do braku spójnych strategii i polityk. Substancje te nie są badane w ramach regularnych badań monitoringowych, z czego wynika brak wiedzy o ryzyku zanieczyszczania gleby, wód i osadów.Część z nowo pojawiających się zanieczyszczeń należy do substancji o znacznej toksyczności i trwałości w środowisku, zdolnych do bioakumulacji w organizmach żywych i przenoszenia się w środowisku na duże odległości, przez co mogą gromadzić się w rejonach, w których nigdy nie były produkowane czy stosowane, np. w obszarach arktycznych. Ze względu na te właściwości pewne substancje określane jako nowo pojawiające się zanieczyszczenia zostały już objęte przepisami międzynarodowymi i krajowymi regulującymi kwestie ich produkcji i stosowania, a organy rządowe i doradcze niektórych krajów wydały zalecenia odnośnie wartości granicznych w środowisku czy wielkości tolerowanego dziennego spożycia. Właściwości, ważniejsze regulacje prawne Z substancji fluorowanych, znajdujących dotychczas szerokie zastosowanie w przemyśle konsumenckim, do nowo pojawiających się zanieczyszczeń można zaliczyć kwas perfluorooktanosulfonowy PFOS (perfluorooctane sulfonic acid) i jego sole, fluorek sulfonylu perfluorooktanu PFOSF (perfluorooctane sulfonyl fluoride), kwas perfluorooktanowy PFOA (perfluorooctanoic acid) oraz perfluoroheksanowy kwas sulfonowy PFHxS (perfluorohexane sulfonic acid). Są to syntetycznie produkowane związki zaliczane do grupy perfluoropochodnych związków węgla PFCs (perfluoroc[...]

 Strona 1