Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR PROKARYN"

Elektrochemiczne oznaczanie kwasu askorbinowego za pomocą elektrod Au/PANI

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy została przedstawiona technologia elektrochemicznego nakładania warstw polianiliny (PANI) na elektrody złote oraz pomiary analityczne stężenia kwasu askorbinowego (AA) w buforowanym roztworze wodnym wykonane metodą woltamperometrii cyklicznej i chronoamperometrii z wykorzystaniem elektrod złotych i Au/PANI. W przypadku czujników z elektrodami pracującymi - Au/PANI, sygnał analityczny był znacznie wyższy od sygnału analitycznego uzyskanego za pomocą elektrod złotych, a potencjał prądu piku utleniania znacznie niższy. Abstract. This paper describes the technology of electrochemical deposition of polyaniline (PANI) layer on gold electrode, and the analytical determination of ascorbic acid (AA) in buffer solution by cyclic voltammetry and chronoamperommetry with fabricated gold and Au/PANI electrodes. In the case of sensors with Au/PANI electrodes, analytical signal was much higher then for the bare Au electrodes, while the oxidation potential peak was much lower. (Electrochemical measurements of ascorbic acid with Au/PANI electrodes.). Słowa kluczowe: polianilina, kwas askorbinowy, woltamperometria cykliczna, chronoamperometria, czujniki elektrochemiczne. Keywords: polyaniline, ascorbic acid, cyclic voltammetry, chronoamperometry, electrochemical sensors. Wstęp W ostatnich latach prace nad czujnikami chemicznymi oraz bioczujnikami z wykorzystaniem polimerów przewodzących - w tym polianiliny (PANI), jako warstwy elektroaktywnej, jest szeroko eksploatowanym obszarem działań na pograniczu chemii, elektroniki i bioinżynierii [1-5]. Polianilina może być wytwarzana na szereg sposobów wykorzystujących zarówno chemiczne utlenianie monomeru jak i w procesach elektrochemicznych [6]. Jedną z często wykorzystywanych metod jest woltamperometria cykliczna (CV ang.: cyclic voltammetry) pozwalająca na wytwarzanie warstw PANI na elektrodach metalowych w sposób dobrze kontrolowany i precyzyjny. Dzięki tej metodzie możliwe jest uzyskiwa[...]

Wytwarzanie miniaturowych sensorów elektrochemicznych i matryc sensorów na podłożu krzemowym


  Materiały i metody technologiczne, wypracowane dla potrzeb technologii planarnej układów scalonych, znajdują także zastosowanie w produkcji różnego rodzaju sensorów. W Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Nanostruktur Krzemowych ITE w Piasecznie podejmowano już prace związane z wytwarzaniem czujników chemicznych na podłożach krzemowych [1, 2]. W ramach niniejszej pracy wytworzono trzy rodzaje sensorów w technologii planarnej, kompatybilnej z technologią CMOS. Prace prowadzone były na linii technologicznej, działającej w cleanroomach klasy ISO 6 (1000) i ISO 4 (10). Opis technologii W pracach używano jednostronnie polerowane płytki z monokrystalicznego krzemu o orientacji (100) i średnicy 100 mm. Na płytkach o rezystywności 0,01 Ωcm wytwarzano warstwę tlenku termicznego o grubości 100 nm w rurze kwarcowej w 1000°C. Następnie w reaktorze LPCVD w wyniku reakcji dwuchlorosilanu (SiH2Cl2) z amonia[...]

Design and manufacturing of heterogeneous microsystems for micro- and nanotechnology applications

Czytaj za darmo! »

The potential and growth of microsystem require integration of mechanical, electrical, optical and many more domains within the small dimensions associated with very large scale integration (VLSI). The behavior of the overall system is not just the simple connection of separate mechanical and electrical behaviors, but the simultaneous combination of mechanical, electrical and optical behaviors. The integration of modern MEMS has to be considered on various levels: - materials used for microsystem construction, - processes used for fabrication of the system, - mechanical and electrical properties of the elements of microsystem, - function of overall integrated microsystem including packaging. Therefore modern tool for multi-domain, heterogeneous microsystem modeling and simulation has to allow the designer take into account all these aspects of integration. Modern methodology of MEMS design presented in this paper is based on a system-level, top-down MEMS design process [1]. The objectives of this method are to optimize the function of the devices and to minimize development time and cost by avoiding unnecessary design cycles and foundry runs. This methodology (Fig.1a) uses an initial set of MEMS re quirements to select a design and fabrication approach. Instead of using a layoutdrawing tool to create a 2D model, high-level design techniques use a graphical schematic capture tool to position and connect the model symbols that represent functional blocks (masses, plates, electrodes or micro-fluidic parts) with underlying analytical formula. Because the simulations are run using code-based, six Degree-Of-Freedom (DOF) behavioral models, instead of FEM based or BEM-based partial differential equation models, the simulation time is reduced by orders of magnitude. Once the design is complete a device layout can be generated automatically from the high level description. In next step, 3D PDE Design and manufacturing of h[...]

Modelowanie i wytwarzanie mikrosystemów dla zastosowań w chemii i diagnostyce biomedycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono procesy technologiczne mikroinżynierii krzemowej wykorzystane do wytwarzania przyrządów opracowywanych w ramach projektu MNS-DIAG. Kluczowymi procesami dla wytwarzania opracowywanych w ramach tego projektu demonstratorów są: głębokie plazmowe trawienie podłoża krzemowego, procesy łączenia płytek podłożowych z innymi płytkami krzemowymi, ceramicznymi lub szklanymi, procesy elektrochemicznego osadzania metali szlachetnych oraz procesy nakładania i kształtowania warstw polimerowych. Abstract. The development of silicon technology over the last few decades has enabled production of complex integrated circuits and has also contributed to the development of microsystems containing sensors, actuators, and signal processing circuits. Currently, microsystems based on silicon technology, complemented by processes specific to MEMS technology, are widely used in both automotive as well as in chemistry, biology or medicine. The paper presents processes used to manufacture silicon microsystems developed in the fame of the project “Microsystems for biology, chemistry and medical applications". The project goal is to develop a range of biomedical devices and chemical sensors: lab on a chip for determination of psychotropic drugs in saliva samples, diagnostic instruments for analysis of body secretion for fertility and pathological states monitoring, diagnostic instruments for evaluation of bovine embryos, microreactors for cell culture, arrays of chemical sensors for detection of Gramnegative bacteria and MEMS for medical diagnostic equipment. Key manufacturing processes used for fabrication of these devices are: deep plasma etching of silicon substrate, bonding of silicon, ceramic or glass substrates, electrochemical deposition and patterning of noble metals and coating and patterning of polymer layers on silicon and glass substrates. (Preparation Modeling and manufacturing of microsystems for applications in chemistry and bio[...]

Mikroprzepływowe immunoczujniki z detekcją amperometryczną

Czytaj za darmo! »

W przypadku nowoczesnych urządzeń analitycznych, takich jak bioczujniki bardzo istotnymi cechami są: niski koszt pojedynczego testu, jak najkrótszy czas w którym można uzyskać wyniki, wielofunkcyjność, duża czułość oraz możliwość analizowania złożonych próbek. Można to uzyskać poprzez zastosowanie układu mikroprzepływowego, amperometrycznego systemu detekcji oraz analitycznych technik immunoenzymatycznych, takich jak ELISA (Enzyme-Linked Immunoassay), czy ELISPOT (Enzyme-Linked Immuno-Spot Assay) [1]. W przypadku detekcji amperometrycznej najczęściej używane są immunoglobuliny z klasy G (IgG) znakowane enzymami, takimi jak: fosfataza alkaliczna, peroksydaza, katalaza, laktaza i galaktozydaza. Istnieje szeroki wybór testów ELISA nadający się do aplikacji w czujnikach do oznacz[...]

Technologia wytwarzania terahercowych laserów kaskadowych DOI:10.15199/48.2017.08.13

Czytaj za darmo! »

Pasmo częstotliwości terahercowych znajduje zastosowanie w spektroskopii molekularnej, nieinwazyjnym obrazowaniu (co ma znaczenie np. dla celów medycznych, w naukach biologicznych, wojskowości i ochronie bezpieczeństwa publicznego) [1, 2] oraz w komunikacji bezprzewodowej wewnątrz budynków. Od 2002 roku wytwarzane są półprzewodnikowe monolityczne unipolarne źródła spójnego promieniowania terahercowego - lasery kaskadowe (THz QCLs) [3]. Lasery takie osiągają obecnie kilkudziesięciomiliwatowe moce optyczne w temperaturach rzędu kilku K, ich maksymalne temperatury działania wynoszą  200 K [4]. Półprzewodnikowe lasery terahercowe charakteryzują się niezwykle małą wydajnością pompowania, co jest wynikiem wysokiej trudności w uzyskaniu inwersji obsadzeń. Poza zagadnieniem związanym z półprzewodnikowym obszarem czynnym, innym ważnym warunkiem uzyskania działającego terahercowego lasera kaskadowego jest wykonanie odpowiedniego, niskostratnego falowodu, co wiąże się m.in. z koniecznością dokonania właściwego doboru materiału płaszcza falowodu oraz metody i warunków jego wytwarzania. Dotychczas stosowane materiały płaszcza obejmują wysoko domieszkowany arsenek galu typu n, lub różnego rodzaju warstwy metaliczne. Jednak w przypadku GaAs następuje stosunkowo głębokie wnikanie promieniowania w warstwę płaszcza i w efekcie wysokie straty falowodowe. Natomiast właśnie dzięki zastosowaniu odpowiednich warstw metalicznych uzyskuje się stosunkowo dobre uwięzienie promieniowania i niższe straty falowodowe - jak pokazują obliczenia [5, 6] zależne od rodzaju metalu (metali) tworzącego płaszcz. Dlatego też niezmiernie ważne jest odpowiednie opracowanie elementów technologii wytwarzania płaszcza (dobranie rodzaju metalu/metali i ich grubości oraz rodzaju zastosowanej technologii) w celu minimalizacji strat falowodowych a zarazem uzyskania odpowiednich właściwości elektrycznych. Kwestia wysokości strat falowodowych i ich redukcji jest [...]

 Strona 1