Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Nowak"

WPŁYW SPOSOBU DOBORU DRZEW ROUTINGOWYCH NA PRZEPUSTOWOŚĆ RUCHOWĄ MULTICASTOWYCH SIECI RADIOWYCH DOI:10.15199/59.2019.7.42


  1. WSTĘP Rozpatrywany w artykule problem optymalizacyjny dotyczy maksymalizacji przepustowości kratowych sieci radiowych obsługujacych ruch multicastowy w trybie wielodostępu czasowego TDMA (time division multiple access [7]). Prezentowane rozważania stanowią rozszerzenie artykułu [5], w którym Czytelnik znajdzie dokładny opis poruszanej poniżej tematyki. Rozwiązywany problem zakłada, że na początku każdej kolejnej ramki TDMA węzeł źródłowy każdego z rozważanych strumieni ruchu generuje nowy pakiet, który będzie następnie dostarczony do ustalonego dla danego strumienia zbioru węzłów docelowych (ujść) ze skończonym (i rozsądnym) opóźnieniem. Transmisja generowanych w ten sposób pakietów odbywa się zgodnie z zadanym dla danego strumienia multicastowym drzewem routingowym, o korzeniu umiejscowionym w węźle źródłowym i obejmującym wszystkie węzły docelowe. W ramach ustalonego drzewa każdy węzeł (z wyjątkiem liści) transmituje pochodzące ze źródła (uprzednio odebrane) pakiety do swoich sąsiadów w drzewie korzystając z transmisji rozsiewczej (broadcast). Przedmiotem optymalizacji jest znalezienie najkrótszej ramki TDMA, która powtarzana cyklicznie zapewni bezstratną obsługę opisanego w powyższy sposób ruchu pakietowego. Zauważmy, że w celu określenia ramki należy dla każdej jej szczeliny czasowej wyznaczyć zbiór węzłów transmitujących oraz, dla każdego z nich, zbiór węzłów odbierających. Rozpatrywany problem może znaleźć zastosowanie na przykład w sieciach sensorowych, w których źródłami strumieni są sensory wysyłające cyklicznie pakiety zawierające wyniki pomiarów przeznaczone do węzłów sterujących pewnymi urządzeniami. W takich sieciach efektywność ruchowa rozumiana jako maksymalna częstotliwość pozyskiwania danych uzyskiwana jest właśnie poprzez minimalizację długości ramki. W przedstawionym artykule badamy wpływ sposobu predefiniowania multicastowych drzew routingowych przeznaczonych dla poszczególnych strumieni ruchu [...]

BADANIA SYMULACYJNE PRZETWARZANIA RÓŻNICOWEGO Z ADAPTACJĄ KROKU KWANTYZACJI I CZĘSTOTLIWOŚCI PRÓBKOWANIA DOI:10.15199/59.2015.8-9.103


  Symulacje komputerowe modulacji NS-DM i ANS-DM umożliwiają dobór optymalnych zestawów parametrów wewnętrznych i uzyskanie założonych parametrów wyjściowych. W pracy przedstawiono zmiany kształtu histogramów przy zmianach parametrów wewnętrznych. Stwierdzono, że przy prawidłowym doborze parametrów histogram zmian odstępu próbkowania w funkcji mocy sygnału wejściowego ma rozkład zbliżony do równomiernego. Analiza kształtu histogramów i charakterystyk SNR = f(Swej) i BRavg=g(Swej) przedstawiona w pracy pozwala zaproponować nowy algorytm przetwarzania ANS-DM, w którym wzrastałaby liczba kroków kwantyzacji wraz ze wzrostem poziomu mocy sygnału wejściowego. Poprawę kształtu histogramów daje także zwiększanie parametru P przy wzroście poziomu mocy sygnału wejściowego. Realizacja tych koncepcji wymaga monitorowania poziomu mocy sygnału wejściowego lub wyjściowego. Słowa kluczowe: modulacja delta, adaptacja, nierównomierne próbkowanie, przetwarzanie. 1. WSTĘP 1-bitowe przetworniki delta jako systemy kodowania mowy były stosowane już na pierwszych promach kosmicznych. Zostały wybrane przez NASA dzięki dużej odporności metod 1-bitowych na zakłócenia, znacznie przewyższającej odporność metod PCM. W chwili obecnej modemy delta oparte na algorytmie sylabicznym znajdują powszechne zastosowanie w transmisyjnych i komutacyjnych systemach militarnych zarówno bez- jak i przewodowych. Spotyka się je w wielu komercyjnych systemach radiokomunikacyjnych (telefony cyfrowe). Standard technologii BluetoothTM zaleca stosowanie do kodowania mowy 64-kbit/s sylabicznego przetwornika delta z adaptacją. Tradycyjną aplikacją, w której stosuje się adaptacyjne kodery delta są rozruszniki serca. Ich układy czujników rytmu oparte na koderach adaptacyjnych delta były wielokrotnie patentowane. Zasady kodowania i algorytmy 1-bitowych modulacji delta z nierównomiernym próbkowaniem (NS-DM i ANS-DM) zostały przedstawione w opracowaniach [1, 2, 3, 6]. Najistotn[...]

EFEKTYWNE ROZGŁASZANIE W WIELOHOPOWEJ SIECI BEZPRZEWODOWEJ. EFFECTIVE BROADCASTS IN MULTIHOP WIRELESS NETWORK DOI:10.15199/59.2016.8-9.32


  Znanych jest wiele rozwiązań problemu rozgłaszania wiadomości w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc. Rozwiązania te różnią się w zależności od wielkości sieci, dostępności informacji o topologii, modelu komunikacji, wymagań gwarancji dostarczenia wiadomości itp. Sieci dedykowane są do różnych zastosowań i różnią się specyfiką występujących w nich problemów związanych z komunikacją. W artykule przedstawiono kilka znanych rozwiązań problemu rozgłaszania oraz przedstawiono autorskie rozwiązanie, dedykowane do specyficznego problemu sieci typu AMI (Advanced Metering Infrastructure - zaawansowana infrastruktura pomiarowa). Sieć ta zakładała model komunikacji jeden-do-wielu, stosunkowo niewielką dynamikę zmian w sieci, możliwość istnienia długich ścieżek na drodze transmisji oraz szereg innych wymagań. Analizowane algorytmy nie spełniały postawionych wymagań. Artykuł opisuje opracowaną metodę i porównuje ją do wybranych rozwiązań referencyjnych Abstract: There exists a number of solutions to the problem of messages broadcast in wireless ad-hoc networks. The solutions differ depending on the size of the network, availability of topology information, communication model, requirements on message delivery guarantee etc. The networks are dedicated to different applications and they differ with specificities of communication problems. The paper presents several known solutions of broadcast problem and shows proprietary solution, intended for specific network of AMI (Advanced Metering Infrastructure) type. The network has one-to-many communication model, relatively small dynamics of changes in the network and other requirements. Analyzed algorithms do not meet all the requirements. The article describes developed method and compares it to chosen reference solutions. Słowa kluczowe: Sieci bezprzewodowe, Internet rzeczy, rozgłaszanie w sieciach bezprzewodowych Keywords: Wireless networks, Internet of Things, broadcast in wireless netw[...]

 Strona 1