Wyniki 1-10 spośród 36 dla zapytania: authorDesc:"Marek FLORKOWSKI"

Ocena uszkodzeń uzwojeń na podstawie odpowiedzi częstotliwościowych

Czytaj za darmo! »

Badania diagnostyczne uzwojeń transformatorów i maszyn elektrycznych są systematycznie rozszerzane. Stan techniczny uzwojeń wpływa bowiem w zasadniczy sposób na niezawodność pracy tych urządzeń. Do wykrywania uszkodzeń uzwojeń jest stosowana coraz szerzej metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej, a jednocześnie doskonalone są kryteria oceny stanu technicznego uzwojeń. W artykule przedstawio[...]

Rozpoznawanie uszkodzeń uzwojeń na podstawie funkcji przenoszenia transformatorów

Czytaj za darmo! »

Metody badań diagnostycznych transformatorów są obecnie systematycznie rozszerzane i doskonalone. Do wykrywania uszkodzeń uzwojeń coraz szerzej jest stosowana metoda analizy odpowiedzi częstotliwościowej. Jej podstawą są zależności częstotliwościowe funkcji przenoszenia transformatorów. Jednocześnie jest ona ciągle doskonalona. W artykule przedstawiono metodę identyfikacji uszkodzeń uzwojeń przy[...]

Transfer function based analysis of fast transients impact on winding insulation

Czytaj za darmo! »

Transformers in electrical power systems are subjected to overvoltages generated during fast transients due to switching operations and lightning strokes. If the frequency of incoming surge voltage matches the winding one, the corresponding resonance will be excited. Therefore external fast transients occurring in power systems might trigger internal overvoltages with large maximum value in transformer windings. Overvoltages having such character have been the root cause of many power transformer failures. The paper presents an approach to the identification of sensitive zones in the transformer windings based on the measurements of overvoltages inside windings and frequency dependences of admittance of the transformer. Streszczenie: Transformatory w układach elektroenergetycznych są poddawane działaniu przepięć generowanych podczas szybkich stanów przejściowych związanych z czynnościami łączeniowymi oraz wyładowaniami atmosferycznymi. Jeżeli częstotliwość fali napięciowej oddziałującej na uzwojenie jest równa częstotliwości własnej uzwojeń to wewnątrz transformatora może wystąpić zjawisko rezonansu. Dlatego szybkie stany przejściowe występujące w układach elektroenergetycznych mogą generować przepięcia wewnętrzne o dużych wartościach maksymalnych w uzwojeniach transformatorów. Przepięcia o takim charakterze były przyczyną awarii wielu transformatorów energetycznych. Artykuł przedstawia propozycję identyfikacji wrażliwych obszarów w uzwojeniach transformatorów na podstawie pomiarów przepięć w uzwojeniu oraz zależności częstotliwościowych admitancji transformatora. (Analiza wpływu szybkich stanów przejściowych na izolację uzwojeń na podstawie funkcji przenoszenia) Keywords: transformer windings, overvoltages, diagnostic investigations, frequency method Słowa kluczowe: uzwojenia transformatorów, przepięcia, badania diagnostyczne, metoda częstotliwościowa Introduction Transformers are subjected to fast transients during switching operations,[...]

Analysis of transient voltage distributions in transformer windings at different voltage stimuli

Czytaj za darmo! »

Transformers operating in power grid or in industrial environment are nowadays subjected to different overvoltages. Traditionally, in the case of power transformers the stresses are related to lightning and switching phenomena. In industrial networks distribution transformers are exposed to many switching operations often generating overvoltages. Transformer windings subjected to such effects are stressed due to the voltage distribution along the winding and potential resonance phenomena. External transients occurring in power systems might trigger out internal overvoltages of high maximum value in transformer windings. The paper presents results of voltage distribution measurements performed on disk and layer winding subjected to different voltage stimuli. The presented results might be used both for design and optimization of transformers windings. Streszczenie: Transformatory pracujące w układach elektroenergetycznych są obecnie narażone na działanie różnych przepięć. Tradycyjnie w przypadku transformatorów energetycznych narażenia te są związane z wyładowaniami atmosferycznymi i zjawiskami łączeniowymi. W przemysłowych sieciach rozdzielczych transformatory są poddawane działaniu wielu operacjom łączeniowym, którym zawsze towarzyszą przepięcia. Uzwojenia transformatorów poddanych działaniu takich efektów są narażone na działanie rozkładów napięcia wzdłuż uzwojenia i zjawisk rezonansowych. Zjawiska występujące w systemach elektroenergetycznych mogą generować przepięcia wewnętrzne o dużych wartościach szczytowych w uzwojeniach transformatorów. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów rozkładów napięcia w uzwojeniu dyskowym oraz warstwowym poddanych działaniu różnych wymuszeń napięciowych. Przedstawione wyniki mogą być wykorzystane do projektowania oraz optymalizacji uzwojeń transformatorów. (Analiza rozkładów napięć przejściowych w uzwojeniach transformatorów dla różnych wymuszeń napięciowych). Keywords: transformer windings, internal overv[...]

Modelowanie narażeń elektrycznych w układzie izolacyjnym transformatora energetycznego

Czytaj za darmo! »

Transformatory pracujące w układach elektroenergetycznych są w warunkach eksploatacji poddawane oddziaływaniu wielu narażeń. Narażenia te mają negatywny wpływ na stan układu izolacyjnego transformatora i powodują jego degradację, co w efekcie może prowadzić do awarii. W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowych rozkładu napięcia oraz natężenia pola elektrycznego w dwóch konstrukcjach uzwojenia wysokiego napięcia transformatora energetycznego. Abstract. Power transformers are subjected to electrical stresses during exploitation. These stresses have negative influence on power transformer insulation system and accelerate degradation processes which in effect could lead to transformer failure. In this article the simulation results of voltage and electric field distribution in two types of high voltage transformer windings are presented. (Modeling of electrical stresses in power transformer insulation system). Słowa kluczowe: transformator, uzwojenie dyskowe, uzwojenie warstwowe, narażenia elektryczne, modelowanie. Keywords: power transformer, disc winding, layer winding, electrical stresses, modeling. Wstęp Transformatory jako jedne z najważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące niezawodności. Transformatory powinny pracować bezawaryjnie przez kilkadziesiąt lat, dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne zaprojektowanie oraz wykonanie ich układu izolacyjnego. Obecnie, w procesie projektowania transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych powszechnie wykorzystuje się programy komputerowe do numerycznej analizy zjawisk zachodzących podczas ich pracy. Narzędzia symulacyjne oraz modele urządzeń są cały czas doskonalone i pozwalają na uzyskiwanie coraz lepszej zgodności wyników symulacji z wynikami pomiarów dokonanych na rzeczywistym obiekcie. Niemniej jednak, modelowanie matematyczne odbywa się cały czas z zastosowaniem pewnych uproszczeń, ponieważ dokł[...]

Modeling of overvoltages in gas insulated substations

Czytaj za darmo! »

Gas Insulated Substations (GIS) are broadly used for transmission and distribution of electric power. Due to the interactions with a network and various environmental phenomena like lightning the GIS are subjected to the Very Fast Transients (VFT). Such VFT can be also created within GIS mainly by the disconnector operations. Paper will present an approach towards modeling of transient phenomena in GIS. The simulation of transients in exemplary high voltage power supply substation will be shown. Streszczenie. Stacje izolowane gazem SF6 (GIS) są szeroko wykorzystywane w elektroenergetycznych systemach przesyłowych i dystrybucyjnych. W wyniku zjawisk przejściowych takich jak operacje łączeniowe oraz wyładowania atmosferyczne, stacje GIS narażone są na występowanie przepięć bardzo szybko zmiennych. Artykuł przedstawi zasady modelowania zjawisk przejściowych w stacjach GIS oraz przykładową analizę przepięć generowanych poprzez operowanie odłącznikiem. (Modelowanie przepięć w stacjach elektroenergetycznych izolowanych gazem SF6) Keywords: very fast transients overvoltages, switching, GIS substation, disconnector, EMTP/ATP modeling, simulation Słowa kluczowe: szybkozmienne zjawiska przepięciowe, stacja izolowana gazem SF6, odłącznik, EMTP/ATP modelowanie, symulacja Introduction The Very Fast Transients (VFT) in power systems cover a frequency range from 100 kHz up to hundreds of MHz [1, 2]. VFT are an effect of GIS disconnector opening or closing, as well as other events such as operation of a circuit breakers or grounding switches. An electromagnetic wave is generated, which propagates along the busbars and substation apparatus. Due to the fact that in can be multiple times reflected at joints between substation equipment, its maximum overvoltage peak values can reach significant levels. Their magnitude is in the range of 1.5 to 2.0 p.u. of the line-to-neutral voltage crest, but they can also reach values as high as 2.5 p.u. to 3 p.u. in c[...]

Symulacje przepięć w uzwojeniach transformatorów energetycznych

Czytaj za darmo! »

Układy izolacyjne uzwojeń transformatorów energetycznych są narażone na oddziaływanie przepięć wewnętrznych generowanych w warunkach prób napięciowych oraz podczas pracy w układach elektroenergetycznych. Przepięcia wewnętrzne w transformatorach są zależne od charakterystyk ochronnych ograniczników przepięć i ich lokalizacji, przebiegów i wartości szczytowych przepięć zewnętrznych oraz reakcji transformatorów na napięcia na zaciskach wejściowych uzwojeń. W artykule przedstawiono symulacje przepięć w transformatorach wykonane przy zastosowaniu modelu z parametrami skupionymi uzwojeń. Zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń przepięć generowanych w uzwojeniach transformatorów o zróżnicowanych parametrach i konstrukcjach. Symulacje porównano z wynikami badań. Abstract: Insulation systems of windings for power transformers are influenced to the action of internal overvoltages generated during voltage tests and work of transformers in electrical power systems. Internal overvoltages in transformers are depended form protection characteristics of surge arresters its location, courses and maximal values of external overvoltages as well as the reaction of transformer to transient voltage at input clamps of windings.Simulations of overvoltages in transformers performed by use of the model with concentrated parameters of windings there are presented in the paper. Simplified results of calculations for overvoltages in transformer windings of different parameters and constructions there are shown. Simulations are compared to the results of investigations. (Simulations of overvoltages in windings of power transformers). Słowa kluczowe: transformatory energetyczne, przepięcia wewnętrzne, symulacje. Keywords: power transformers, internal overvoltages, simulations. Wprowadzenie Analiza narażeń przepięciowych układów izolacyjnych transformatorów wymaga wyznaczania przebiegów przepięć wewnątrz uzwojeń stanowiących złożone nieliniowe układy elektromagnetyczne[...]

Simulations of lightning overvoltages in HV electric power system for various surge arresters and transmission lines models DOI:10.12915/pe.2014.10.35

Czytaj za darmo! »

This paper deals with frequency-dependent surge arresters models and transmission lines models utilized for insulation coordination studies. Simulations have performed by means of EMTP/ATP software. Various frequency-dependent surge arresters models and transmission lines models have been compared in this article. Simulations of lightning transient in analyzed power system have been performed and results presented in this paper for various surge arrester and overhead line models. Influence of models application during calculations on simulation results has also been analyzed. Streszczenie. Artykuł dotyczy modelowania zmienno-częstotliwościowych modeli ograniczników przepięć oraz modeli linii przesyłowych, stosowanych do obliczeń koordynacji izolacji przy użyciu programu symulacyjnego EMTP/ATP. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki symulacji przepięć podczas wyładowań piorunowych w rozpatrywanej sieci elektrycznej. Obliczenia przeprowadzono z wykorzystaniem różnych modeli ograniczników przepięć oraz linii przesyłowych, w celu porównania wpływu zastosowanego modelu ograniczników przepięć i linii przesyłowych, na wyniki symulacji. (Symulacje przepięć atmosferycznych występujących w sieci elektroenergetycznej WN dla różnych modeli matematycznych ograniczników przepięć oraz linii przesyłowych). Słowa kluczowe: modele linii przesyłowych, modele ograniczników przepięć, przepięcia atmosferyczne, symulacje w programie EMTP/ATP Keywords: lightning overvoltages, simulations in EMTP/ATP program, surge arresters models, transmission lines models doi:10.12915/pe.2014.10.35 Introduction Lightning overvoltages occurring in an electrical power systems are very dangerous phenomenon, which may cause damages of insulation systems in electrical devices installed in the electrical network. For this reason, from insulation coordination viewpoint limitation of overvoltages values occurring during lightning strokes is very important to increase supply rel[...]

Operacje łączeniowe wyłącznikiem próżniowym w sieciach średniego napięcia - analiza przepięciowa dla układów z filtrami LC falowników solarnych DOI:10.15199/74.2015.4.4


  Dzisiejszy rozwój energetyki jasno wskazuje na kierunek związany z energią odnawialną. Najszybciej rozwija się rynek energii słonecznej, który w przeciągu ostatnich 13 lat zwiększył swoje obroty o kilkaset procent [1]. Dotyczy to zarówno małych instalacji przydomowych, jak również dużych elektrowni fotowoltaicznych o maksymalnej generowanej mocy większej niż 500 kWp [2]. Ogniwa fotowoltaiczne generują moc, która jest zależna od nasłonecznienia (irradiacji) oraz temperatury otoczenia [3, 4]. Generowane napięcie oraz prąd stały (DC ) są konwertowane za pomocą falownika wyposażonego w filtry LC [6], których zadaniem jest ograniczenie tętnień prądu i napięcia, a także zmniejszenie poziomu THD. Następnie moc ta jest przetransformowana za pomocą transformatora SN /nN na stronę średniego napięcia, gdzie zazwyczaj dokonywane jest przyłącze do sieci dystrybucyjnej. Należy dodać, iż dla bardzo dużych elektrowni fotowoltaicznych przyłączenie może być dokonane do sieci przesyłowej transformatorem SN /WN , aczkolwiek nie jest to przedmiotem obecnej analizy. Rozdzielnia średniego napięcia, do której jest przyłączona elektrownia fotowoltaiczna jest zazwyczaj wyposażona w wyłącznik próżniowy, który ma zapewnić skuteczne wyłączanie prądów roboczych oraz zwarciowych. Wcześniej wymieniony transformator SN /nN może być poddany operacji wyłączania, dokonywanej wyłącznikiem próżniowym. Przy pewnych topologiach sieci oraz poziomach obciążenia transformatora, otwieranie wyłącznika próżniowego może doprowadzić do generacji ponownych zapłonów łuku elektrycznego, a co za tym idzie - przepięć charakteryzujących się dużą wartością maksymalną oraz stromością. Przepięcia te, rejestrowane na zaciskach średniego napięcia wyłączanego transformatora, mogą w pewnych przypadkach doprowadzić do jego uszkodzenia. Analizy tychże zjawisk były wielokrotnie publikowane (np. [7, 8]), aczkolwiek dotyczyły zazwyczaj nieobciążonych transformatorów dystrybucyjnych, czy te[...]

Analiza rozkładu przepięć piorunowych w uzwojeniu warstwowym transformatora energetycznego DOI:10.15199/48.2016.10.35

Czytaj za darmo! »

Przepięcia piorunowe stanowią realne zagrożenie dla izolacji transformatorów energetycznych oraz ograniczenie ich niezawodności eksploatacyjnej. Bezpośrednie skutki ekonomiczne tych zjawisk wskazują na potrzebę rozpoznania rzeczywistych warunków oddziaływania przepięć na układy izolacyjne oraz analizę ich wpływu na pracę transformatorów. Przepięcia piorunowe w uzwojeniach transformatorów stanowią szczególnie ważne zagadnienie. W pracy przedstawiono wyniki analizy rozkładu przepięć piorunowych w eksperymentalnym uzwojeniu warstwowym transformatora energetycznego, wyposażonym w dwa ekrany elektrostatyczne. Analizowano wpływ ekranów na wartości maksymalne przepięć oraz ich przebiegi czasowe. Wyniki symulacji rozkładów początkowych napięcia w uzwojeniu warstwowym ekranowanym oraz nieekranowanym zostały również przedstawione w artykule. Abstract. Surge overvoltages pose a threat to a power transformer insulation system and may lead to the transformer failure. Internal overvoltages in the windings are particularly dangerous due to their direct impact on condition of the winding insulation system. The analysis of surge overvoltages distribution in an experimental layer type winding of power transformer is presented in this paper. The influence of electrostatic shields on magnitude and waveforms of surge voltages in the winding is analyzed based on measurement results. The simulation results of initial voltage distributions for shielded and unshielded winding are also presented. (Analysis of surge overvoltages in layer winding of power transformer). Słowa kluczowe: transformator, uzwojenie, przepięcia, początkowy rozkład napięcia. Keywords: transformer, winding, overvoltages, initial voltage distribution. Wstęp Transformatory w trakcie eksploatacji są narażone na oddziaływanie przepięć różnego pochodzenia - atmosferyczne, łączeniowe, długotrwałe. Przepięcia piorunowe, jakim poddawana jest izolacja transformatorów podczas prób odbiorczych lub w c[...]

 Strona 1  Następna strona »