Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Rzym"

ANALIZA MOZ˙ LIWOS´CI ZARZA˛DZANIA RUCHEMW WIELODOMENOWEJ SIECI MPLS IMPLEMENTUJA˛CEJ KONCEPCJE˛ SIECI STEROWANYCH PROGRAMOWO ANALYSIS OF TRAFFIC MANAGEMENT OPTIONS IN MULTIDOMAIN MPLS NETWORK IMPLEMENTING SOFTWARE DEFINED NETWORKS PARADIGM DOI:10.15199/59.2016.8-9.43


  Artykuł przedstawia analiz˛e architektury i funkcjonalno´sci koncepcji PCE (Path Computation Element) w wielodomenowej sieci MPLS. W pracy niniejsze została omówiona i wdro˙zona implementacja PCE z wykorzystaniem kontrolera sieci SDN OpenDaylight i zwirtualizowanych ruterów Cisco XRv. Abstract: The paper analyzes architecture and functionality of PCE (Path Computation Element) concept in multidomain MPLS networks. The work presents an implementation of PCE module deployed in OpenDaylight SDN controller connecting with virtualized Cisco XRv routers. Słowa kluczowe: PCE, wilodomenowa sie´c MPLS, SDN, BGP-LS Keywords: PCE, multidomain MPLS network, SDN, BGP-LS 1. WSTE˛P Wyszukiwanie tras w sieciach jest podstawa˛ działania protokołów rutingu. O ile wewna˛trz własnej domeny administracyjnej, rozumianej jako zbiór urza˛dzen´ zarza˛- dzanych przez te˛ sama˛ jednostke˛ (osobe˛, firme˛ s´wiadcza ˛sa˛usługi sieciowe) problem ten wydaje sie˛ byc´ stosunkowo prosty, o tyle w poła˛czeniu z koniecznos´cia˛ transmisji poprzez odległe domeny administracyjne, staje si˛e zagadnieniem bardzo złoz˙onym. Rosna˛ce zapotrzebowanie na usługi gwarantuja˛ce okres´lony przez uz˙ytkownika poziom QoS (Quality of Service) rozszerzonej na subiektywnie postrzegana˛ jakos´c´ QoE (Quality of Experience) sprawia, z˙e od lat stosowane protokoły trasowania staja˛ sie˛ mało efektywne. Z pomoca˛ przychodza˛ nowoczesne techniki in˙zynierii ruchu (Traffic Engineering) implementuja ˛ce koncepcje˛ sieci sterowanych programowo. Sterowanie ruchem w sieci nalez˙a˛cej do innego, niezale˙znego operatora telekomunikacyjnego jest cz˛esto sprzeczne z jego wewn˛etrznymi politykami. Niemniej jednak współpraca w zakresie udost˛epniania zasobów i modelowania przepływów mo˙ze okaza´c si˛e korzystna zarówno z punktu widzenia dostawcy, jak i odbiorcy usług. Dostawcy łatwiej jest zapewnic´ odpowiednia˛ jako ´s´c ´swiadczonych usług, gdy zapewnia klientowi ustalona ˛ wartos´c[...]

WYKRYWANIE ANOMALII W SIECIACH STEROWANYCH PROGRAMOWO Z WYKORZYSTANIEM DYNAMICZNEJ TELEMETRII ORAZ GŁĘBOKICH SIECI NEURONOWYCH DOI:10.15199/59.2019.7.29


  Tradycyjne metody zarządzania sieciami komputerowymi jak i monitorowania owych sieci, opierają się na zbieraniu danych przez protokoły takie jak np. SNMP (Simple Network Management Protocol), NetFlow, IPFIX, czy NETCONF (Network Configuration Protocol) [1]. Wiele firm tworzy na tej podstawie własne narzędzia pozwalające na wgląd w stan swojej sieci komputerowej jak i reagowanie na awarie. Wraz z imponującym wzrostem zapotrzebowania na usługi sieciowe, wzrosły wymogi dotyczące poszczególnych komponentów jak i aplikacji monitorujących. Ilość danych generowanych przez urządzenia sieciowe, zarówno danych kontrolnych, statystycznych jak i użytkowych, rośnie niewyobrażalnie szybko [2]. Tradycyjne metody analizy z udziałem człowieka wymagają wykwalifikowanych zasobów ludzkich jak i czasu pracy, co w dzisiejszej dobie komputeryzacji jest coraz bardziej wypierane przez rozwiązania zautomatyzowane. Jednym z rozwiązań pozwalającym na implementację nowoczesnych metod zarządzania i monitorowania sieci teleinformatycznych jest koncepcja sieci sterowanych programowo (SDN, Software Defined Networks) [3]. Wprowadza ona scentralizowaną architekturę zarządzania siecią komputerową, która jest w pełni programowalna. Jednak nadal pozostaje aspekt analityczny, którego zadaniem jest ciągłe monitorowanie sieci jak i wykrywanie anomalii. Zbieranie danych w jednym, centralnym miejscu ma swoje korzyści z punktu widzenia biznesowego. Wspólna baza ułatwia koordynację oraz korelację zbieranych wyników. Mimo wszystko, przeszukiwanie takiej bazy może stanowić duży problem obliczeniowy znany jako "big data analytics"[4]. Z pomocą przychodzą narzędzia ułatwiające implementację, wdrożenie oraz wykorzystywanie ogromnych zbiorów danych. Przykładem jest rozwiązanie otwarte (open source) zaproponowane przez firmę Cisco - Platform for Network Data Analytics (PNDA) [5]. PNDA pozwala na gromadzenie oraz odczyt danych wraz z ich analizą w czasie niemalże rzeczywi[...]

OCENA JAKO´SCI DZIAŁANIA SYSTEMU VoIP ZREALIZOWANEGO Z ZASTOSOWANIEM PROGRAMOWEJ CENTRALI ASTERISK QUALITY ASSESSMENT FOR VoIP SYSTEM BASED ON ASTERISK SOFTWARE PBX DOI:10.15199/59.2016.8-9.35


  Technika transmisji głosu z zastosowaniem sieci pakietowej IP (VoIP) i realizacji usługi zaste˛puja˛cej tradycyjna˛ telefonie˛ rozwija sie˛ intensywnie i w znacznym stopniu zmieniła rynek telekomunikacyjny. Artykuł przedstawia architektur˛e, funkcje oraz aspekty jako´sciowe i wydajno ´sciowe implementacji centrali programowej Asterisk z otwartym kodem be˛da˛cej przykładem cze˛sto stosowanego rozwia˛zania dla realizacji usługi VoIP. Zaprezentowane wyniki wskazuja˛na poprawne działanie oprogramowania Asterisk w warunkach jego zastosowania w ´srodowiskach małych i ´srednich przedsi˛ebiorstw. Abstract: IP network has proven its usefulness as a reasonable solution for voice transmission technology and solution replacing traditional telephone service and has changed significantly telecommunication market. The paper describes quality and efficiency aspects when employing Asterisk — popular VoIP open source PBX software. Presented measurement results show reasonable applicability of Asterisk software PBX for small and medium size enterprizes. Słowa kluczowe: Asterisk, VoIP, SIP, QoS Keywords: Asterisk, VoIP, SIP, QoS 1. WSTE˛P System VoIP (Voice over Internet Protocol) jest forma˛ komunikacji, która pozwala na realizacje˛ poła˛- cze´n telefonicznych z zastosowaniem sieci Internet. Do usług VoIP zalicza sie˛ równiez˙ poła˛czenia z uz˙ytkownikami tradycyjnej sieci telefonicznej, analogowej lub cyfrowej (PSTN, POTS) oraz komórkowej, ale wia˛z˙e sie˛ to z koniecznos´cia˛ uiszczania opłat za poła˛czenia. Realizacja niektórych usług wymaga zastosowania komputera lub specjalnego telefonu VoIP, ale sa˛ równiez˙ takie usługi, z których mo˙zna korzysta´c przy pomocy zwykłego telefonu i odpowiedniego adaptera (bramy). Transmisja głosu w pakietowej sieci IP pozwala nie tylko na redukcje˛ kosztów zwia˛zanych z wykorzystanym sprz˛etem. Istnieje tak˙ze wiele darmowych i otwartych rozwia ˛zan´ pozwalaja˛cych na stworzenie własnych central[...]

TESTY WSPÓŁPRACY PROGRAMOWEJ CENTRALI ASTERISK Z TECHNIKA˛WEBRTC TESTS OF INTERWORKING BETWEEN ASTERISK SOFTWARE PBX AND WEBRTC TECHNOLOGY DOI:10.15199/59.2016.8-9.36


  Technika WebRTC jest obecnie intensywnie rozwijana i umoz˙liwia bezpos´rednia˛ transmisje˛ strumieni multimedialnych pomie˛dzy przegla˛darkami internetowymi, zatem mo˙ze by´c równie˙z stosowana w realizacji systemów VoIP. Artykuł opisuje motywacj˛e oraz wyniki testów współpracy techniki WebRTC z programowa˛ centrala˛ Asterisk z otwartym kodem. Przedstawione wyniki wskazuja ˛ na poprawne funkcjonowanie oprogramowania Asterisk jako bramki multimedialnej współpracuja˛cej z technika ˛ Web RTC. Artykuł ilustruje róz˙ne podejs´cia do realizacji usług multimedialnych, bowiem Asterisk reprezentuje podej´scie scentralizowane a WebRTC - zdecentralizowane, peer-to-peer. Abstract: WebRTC technology is currently intensively developed and it enables direct transmission of multimedia streams between web browsers. The paper describes motivation and results of cooperation tests when WebRTC technology interworks with Asterisk, an open source software PBX. Presented results show correct functioning of Asterisk software as multimedia gateway cooperating with WebRTC technology. The paper illustrates different concepts for multimedia services since Asterisk is centralized solution whileWebRTC represents decentralized approach. Słowa kluczowe: WebRTC, SIP, VoIP, współpraca protokołów, Asterisk Keywords: WebRTC, SIP, VoIP, protocol interworking, Asterisk 1. WSTE˛P Sygnalizacja stosowana podczas transmisji multimedialnej ewoluowała wraz z rozwijaja˛cymi sie˛ rozwia˛zaniami stosowanymi do transmisji tych strumieni. Sygnalizacja rozwijała sie˛ od rozwia˛zan´ wywodza˛cych sie˛ z klasycznych sieci telefonicznych z komutacja˛ ła˛czy, poprzez rozwia˛zania oparte na protokole H.323 do rozwia˛zan´ wykorzystuja ˛cych protokół SIP (Session Initiation Protocol). Stosowane pocza˛tkowo protokoły sygnalizacyjne przekazywały komunikaty w postaci binarnej. Obecnie komunikaty takie sa˛ przesyłanie w postaci tekstowej, łatwej do interpretacji przez ró˙zne j˛ezy[...]

WIELOŚCIEŻKOWA TRANSMISJA Z WYKORZYSTANIEM MECHANIZMU AGREGACJI PRZEPŁYWÓW W SIECI STEROWANEJ PROGRAMOWO DOI:10.15199/59.2017.8-9.73


  Koncepcja sieci sterowanych programowo (SDN, Software Defined Networks) została pierwotnie zaproponowana dla rozwiązań kampusowych [1], [2]. Wraz z jej rozwojem dostrzeżono szerokie pole zastosowań w sieciach operatorskich, centrach danych i chmurach obliczeniowych. Dodatkowo, elastyczna definicja przepływów implementowana m.in. przez szeroko przyjęty protokół OpenFlow [3], pozwala na uproszczenie zarządzania tego typu sieciami. Jednakże wielkość sieci operatorów, a także sieci centrów danych, uwidoczniły podstawowe problemy związane z ograniczoną wielkością tablic przepływów w dostępnych urządzeniach. Stosowane przez producentów szybkie pamięci TCAM (Ternary Content Addressable Memory) nie pozwalają na obsługę ogromnych tablic przełączania [4], [5], [6]. Proponowany w niniejszym artykule mechanizm rozwiązuje ten problem dzięki redukcji liczby wpisów w tablicach. W przeciwieństwie do tradycyjnie stosowanych protokołów rutingu pakietów, podejście oparte na sterowaniu ruchem przepływów pozwala na równoczesną, wielościeżkową transmisję między tymi samymi węzłami końcowymi (tj. przepływy ulegają tzw. bifurkacji). Ponadto, w klasycznym podejściu niemożliwa jest dynamiczna reakcja na zmiany ruchu (tzw. inżynieria ruchu, TE, traffic engineering), ponieważ próba częstych modyfikacji wartości metryk (powodujących zmiany tras) mogłaby całkowicie zdestabilizować pracę sieci [7]. Standardowo wykorzystywanym protokołem w celu implementacji TE jest wieloprotokołowa komutacja etykietowa MPLS (Mutliprotocol Label Switching) [8], niemniej jednak jest to rozwiązanie statyczne. Proponowany mechanizm wykorzystuje zarówno możliwość dynamicznej modyfikacji metryk jako reakcję na zmiany w obciążeniach łączy, jak również przełączanie oparte na przepływach. Takie przełączanie zapewnia stabilną, tj. używającą tej samej ścieżki (trasy), transmisję pakietów należących do jednego przepływu. Ponadto, dzięki zastosowaniu procedury agregacji przepływ[...]

DYNAMICZNY WYBÓR WAG ŁĄCZY SŁUŻĄCY DO STEROWANIA RUCHEM W SIECHACH SDN Z WYKORZYSTANIEM TRANSMISJI WIELOŚCIEŻKOWEJ I AGREGACJI PRZEPŁYWÓW DOI:10.15199/59.2018.8-9.44


  1. WSTĘP W tradycyjnych sieciach komputerowych protokół rutingu wybiera zawsze jedną, najlepszą trasę między węzłami źródłowym a docelowym. Trasa ta obliczana jest na podstawie wag łączy. Gdy w sieci dojdzie do przeciążenia na danej ścieżce, waga przeciążonego łącza (bądź kilku łączy) powinna zostać zmieniona (podwyższona) tak, aby po przeliczeniu trasa z danego źródła do danego celu omijała to przeciążenie. W tradycyjnej sieci, po przeliczeniu ścieżek, wszystkie pakiety zostaną przekierowane na nowo obliczone trasy. Efektem tego będzie zmiana tras przepływów, co może skutkować nowymi przeciążeniami w innych miejscach sieci. Modyfikacja chociażby jednej z wag w sieci może spowodować wiele problemów: (a) przeliczenie i aktualizacja tablic rutingu przez wszystkie rutery zajmuje stosunkowo dużo czasu, (b) bardzo prawdopodobne jest wprowadzenie chwilowych pętli w rutingu powodujących straty pakietów, przeciążanie łączy do tej pory nieznacznie obciążonych, napływanie pakietów w złej kolejności itp. [1]. Oczywiste jest, że im więcej takich zmian nastąpi, tym większy chaos jest wprowadzany do sieci. Z drugiej strony, w prawie każdej sieci istnieje co najmniej jedna inna (konkurencyjna) ścieżka łącząca te same węzły źródłowe i docelowe. Wykorzystanie jej pozwala na ominięcie przeciążenia i zrealizowanie transmisji rozumianej przez nas jako transmisja wielościeżkowa. Pakiety należące do istniejących uprzednio przepływów przemieszczają się dotychczasowymi ścieżkami, zaś nowe przepływy — nowo wyznaczonymi ścieżkami. Do tej pory wiele metod transmisji wielościeżkowych zostało zaproponowanych dla różnych warstw. Ich przegląd można znaleźć m.in. w [2], [3]. Obecnie najczęściej stosowanym protokołem pozwalającym na przełamywanie domyślnego rutingu oraz inżynierię ruchu jest MPLS. Jednakże ścieżki zestawione za pomocą tego protokołu nie pozwalają na podążanie za dużą dynamiką zmian ruchu w sieciach (szczególnie w centrach danych)[...]

EWOLUCJA KONCEPCJI SIECI W KIERUNKU SIECI ZORIENTOWANYCH NA PRZEPŁYWY DOI:10.15199/59.2015.8-9.14


  Artykuł przedstawia w zwarty sposób koncepcję przepływów (ang. flows), która stanowi obecnie popularne podejście do sterowania i monitorowania w sieciach rozwijane w różnych rozwiązaniach od 20 lat. W zakresie monitorowania i pomiarów opisano architekturę i działanie protokołu NetFlow, ilustrując opis wynikami reprezentatywnymi przy identyfikacji ruchu dla popularnych sieci społecznościowych. W zakresie sterowania zaprezentowano technikę FAN (ang. Flow-Aware Networking), stanowiącą nowatorskie podejście do zapewnienia jakości usług w sieciach IP oraz SDN (ang. Software Defined Network). Rozwiązania stosujące przepływy stanowią ilustrację ewolucji sieci w kierunku pozornie uproszczonego podejścia uznającego przepływy jako podstawowy obiekt reprezentujący ruch w sieciach komputerowych, w opozycji do wcześniejszego podejścia zorientowanego na pakiety. 1. WPROWADZENIE Współczesne sieci są głównie rozwijane jako sieci pakietowe. Ta tendencja - a nawet paradygmat konstrukcji sieci - obowiązuje od samego początku realizacji sieci opartych na protokole IP. Zaletą sieci pakietowych jest przede wszystkim elastyczność transmisji i dopasowanie do transmisji ruchu nierównomiernego. Natomiast należy nadmienić, że sieci pakietowe wykazują także wady, których znaczenie jest systematycznie zmniejszane. Wadami sieci pakietowych jest statystyczny charakter gwarancji jakości transmisji (lub nawet best effort) oraz zależność od protokołów (transportu, sieciowych, itd.). Skuteczna obsługa ruchu pakietowego oznacza realizację obciążających (intensywnych) procedur trasowania oraz aktywnej obsługi ruchu w węzłach sieci (ruterach). Sytuacja ta prowadzi do budowy wydajnych ruterów o nieblokowalnej strukturze i przepustowościach rzędu Tbit/s . Rozwój sieci pakietowych doprowadził do realizacji prac mających na celu uproszczenie metod akceptacji ruchu, obsługi w węzłach i ogólnie: planowania transportu. W takim przypadku, naturalne jest zaintereso[...]

SPOSOBY OCHRONY RUCHU WYSOKIEGO PRIORYTETU W SIECIACH ZORIENTOWANYCH NA PRZEPŁYWY DOI:10.15199/59.2015.8-9.50


  Zapewnianie gwarancji jakości obsługi dla wyselekcjonowanego ruchu w sieciach teleinformatycznych, jest prawdziwym wyzwaniem dla operatorów. Wielu naukowców na całym świecie prowadzi badania nad mechanizmami, które poprawiają jakość transmisji ruchu generowanego przez aplikacje w czasie rzeczywistym. W niniejszej pracy są przedstawione trzy mechanizmy, które zapewniają wysokiej jakości, stabilną transmisję przepływów strumieniowych w sieciach zorientowanych na przepływy (FAN - Flow-Aware Networks). W szczególności, przedstawione rozwiązania pozwalają na zapewnienie gwarancji obsługi dla przepływów strumieniowych w przypadku awarii łącza sieciowego. Dwa z proponowanych rozwiązań zapewniają protekcję dla ruchu wysokiego priorytetu w warstwie sieciowej. Przedstawiony został również mechanizm wielowarstwowej ochrony, uwzględniający protekcję w warstwie optycznej. Proponowane rozwiązania poprawiają jakość obsługi aplikacji strumieniowych i są łatwe do wdrożenia w ruterach FAN. 1. WSTĘP Ilość ruchu internetowego istotnie wzrasta każdego roku. Aplikacje czasu rzeczywistego, takie jak transmisje wideo za pośrednictwem stron internetowych, wideo na żądanie (VoD) czy nawet Voice over IP (VoIP), generują obecnie znaczącą ilość ruchu internetowego [1]. Operatorzy sieci w celu zapewnienia jakości usług (ang. Quality of Service, QoS) starają się zapewnić odpowiednie wartości parametrów decydujących o jakości, tj. niewielkie opóźnienie, stabilność transmisji, niskie straty pakietów i - co bardzo ważne - krótkie opóźnienia akceptacji i niezawodność. Wydajna transmisja tego typu ruchu jest możliwa w sieci bez przeciążeń. Jednak kluczową kwestią jest, aby chronić go również w sieci z przeciążeniami oraz w sytuacjach, gdy dochodzi do awarii łączy lub węzłów sieciowych. Operatorzy sieci zwykle decydują się na zakup dodatkowej przepustowości w łączach, którymi administrują niż na implementację zaawansowanych mechanizmów zapewniających gwar[...]

ANALIZA WSPÓŁPRACY TERMINALI MOBILNYCH WYKORZYSTUJĄCYCH TECHNIKĘ WEBRTC Z TELEFONIĄ VOIP STOSUJĄCĄ PROTOKÓŁ SIP DOI:10.15199/59.2016.6.41


  AN ANALYSIS OF COOPERATION BETWEEN WEBRTC-BASED MOBILE TERMINALS WITH SIPBASED VOIP TELEPHONY Streszczenie: Technika WebRTC pozwala na realizację mobilnych terminali (wideo)konferencyjnych i (wideo)telefonicznych, które korzystają z przeglądarki WWW jako interfejsu użytkownika. Technika ta różni się, niekiedy znacząco, od klasycznej telefonii VoIP. Artykuł przedstawia analizę współpracy terminali mobilnych wykorzystujących technikę WebRTC z terminalami telefonii VoIP, które klasycznie budowane są z zastosowaniem protokołu SIP. W artykule dokonano analizy współpracy sygnalizacji WebRTC z sygnalizacją VoIP oraz przedyskutowano zagadnienia transmisji mediów. Abstract: The WebRTC allows the developer to create mobile terminals for (video)conferencing and (video) telephony purposes. Such terminals use Web browsers as user interfaces. The WebRTC technology differs, sometimes significantly, from the classic VoIP telephony. This paper presents an analysis of cooperation of mobile terminals that use the WebRTC conferencing systems with terminals that use the SIP-based telephony. Some aspects of cooperation of WebRTC and SIP signaling, as well as media transmission are also discussed. Słowa kluczowe: bramka, SIP, sygnalizacja, WebRTC Keywords: gateway, SIP, signaling, WebRTC 1. WSTĘP Technika WebRTC [7][12] oraz protokół SIP (ang. Session Initiation Protocol) powstały w tej samej grupie roboczej IETF (ang. Internet Engineering Task Force) - grupie MMUSIC (z ang. Multiparty MUltimedia SessIon Control). Oba te rozwiązania są podstawą budowy systemów transmisji informacji multimedialnej w czasie rzeczywistym, jak np. systemy (wideo)konferencyjne czy (wideo)telefoniczne. Różnią się jednak znacząco. Z punktu widzenia użytkownika różnica dotyczy interfejsu - przeglądarki WWW (strony WWW) w przypadku terminali bazujących na WebRTC i osobnej aplikacji multimedialnej w przypadku terminali implementujących protokół SIP. Z punktu widzenia [...]

ZASTOSOWANIE PROTOKOŁU SDP W SYSTEMACH MULTIMEDIALNYCH REALIZOWANYCH W TECHNICE WEBRTC DOI:10.15199/59.2016.6.97


  APPLICABILITY OF THE SDP PROTOCOL IN WEBRTC-BASED MULTIMEDIA SYSTEMS Streszczenie: Artykuł przedstawia opis sesji multimedialnej za pomocą protokołu SDP, jednego z elementów sygnalizacji WebRTC. Omówiono protokół SDP wraz z odniesieniami do techniki WebRTC oraz komponenty semantyczne sesji WebRTC. Opis formalny zilustrowano przykładami praktycznej realizacji transmisji, z uwzględnieniem danych przesyłanych na poziomach: sesji i mediów. Abstract: The paper presents a description sessions using the SDP protocol, functional component of WebRTC signaling. The paper describes the SDP with reference to the WebRTC, as well as semantic components of SDP for the WebRTC. Formal description is illustrated by an example of SDP offer and answer, accomplished with the use of the WebRTC. Signaling data, generated and transferred at the session and media layers, are also presented. Słowa kluczowe: opis sesji, SDP, sygnalizacja, WebRTC Keywords: session description, SDP, signaling, WebRTC 1. WSTĘP Protokół warstwy sesji SDP (ang. Session Description Protocol) [4] modelu OSI/ISO został opisany w roku 1998 dokumentem RFC 2327 [5]. Standard ten został zmieniony w roku 2006 po opublikowaniu RFC 4566 [6]. Wprowadzone zmiany były na tyle duże, że wymagały opracowania nowego dokumentu RFC i jednocześnie na tyle małe, że pozostawiono poprzedni numer wersji protokołu (wersja 0). Jeszcze wcześniej, bo w 2002 roku, pojawiły się rozszerzenia SDP do modelu komunikacji typu oferta-odpowiedź (Offer/Answer) [15] oraz do grupowania strumieni mediów [2]. Oba te rozszerzenia są intensywnie wykorzystywane przez technikę WebRTC (ang. Web Real-Time Communications) [1][18] przeznaczoną do realizacji systemów multimedialnych zorientowanych na WWW i do realizacji transmisji bezpośrednio pomiędzy przeglądarkami WWW. Protokół SDP jest protokołem opisu sesji. Jest to protokół ogólnego przeznaczenia, który może być używany do sporządzania opisu sesji na potrzeby ró[...]

 Strona 1  Następna strona »