Wyniki 1-10 spośród 17 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz MAJ"

Porównanie właściwości aplikacyjnych oświetlenia żarowego i diodowego LED

Czytaj za darmo! »

Oświetlenie realizowane za pomocą diod elektroluminescencyjnych polega na użyciu od pojedynczej lub do całych grup diod w zależności od wymaganych natężenia światła, kształtu snopu światła oraz barwy i spektrum. Na taką sytuację silnie rzutuje okoliczność, że według aktualnego stanu techniki moc pojedynczej diody LED z reguły nie przekracza 10 W, a wciąż najpopularniejszymi i stosunkowo najt[...]

Systemy prostownicze o podwyższonej sprawności energetycznej

Czytaj za darmo! »

Artykuł omawia innowacyjne metody konfigurowania systemów prostowniczych, przewidzianych do zastosowania głównie w małej i średniej skali energetyki prądów stałych i przemiennych niskiej częstotliwości. Istotą tych rozwiązań jest specyficzne powiązanie i wykorzystanie cech nowoczesnych i tanich elementów elektroniki w szczególny sposób, umożliwiający znaczną redukcję strat energii, wymiarów oraz nakładu środków, dotychczas nieuchronnie związanych z realizacją typowych rozpowszechnionych procesów prostowania napięć przemiennych, kluczowania itp. Z tytułu masowości zastosowań efekty ekonomiczne tych nowych rozwiązań stanowić mogą olbrzymi wkład w jakże aktualnym, naglącym procesie oszczędzania energii elektrycznej. Abstract. The paper discusses innovative methods for configuring rectif[...]

Programowalny rezystor laboratoryjny

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano model zaprojektowanego i wykonanego programowalnego rezystora laboratoryjnego. Do ustawiania żądanej wartości rezystancji, zastosowano zestaw rezystorów o wartościach proporcjonalnych do kolejnych potęg liczby 2 oraz zestaw specjalnie do tego celu dedykowanych przekaźników sterowanych za pośrednictwem mikrokontrolera. Istotną cechą prezentowanego rozwiązania jest to, że wartość rezystancji może być programowana zarówno za pomocą wbudowanej klawiatury jak i PC za pośrednictwem wbudowanego interfejsu RS 232 lub USB. Abstract. The paper presents designed and realized model of programmable laboratory resistor. Set of resistors of values proportional to successive powers of 2 and set of microcontroller-controlled relays, dedicated to applications like these, have been used to establish the desired value of resistance. An important feature of presented solution is, that the resistance value can be programmed either with built-in keyboard, or via RS232 or USB interface. (Programmable laboratory resistor). Słowa kluczowe: Rezystor precyzyjny, rezystor dekadowy, mikrokontroler, interfejs. Keywords: Precision resistor, decade resistor, microcontroller, interface. Wstęp "Oporniki dekadowe" były i są powszechnie spotykanym elementem wyposażenia pracowni i laboratoriów elektronicznych. W ubiegłym wieku były one produkowane przez znaną, renomowaną i już nieistniejącą firmę INCO w Pyskowicach. Obecnie ich produkcja jest kontynuowana przez jedną z krakowskich firm elektronicznych [1].Wygląd zewnętrzny rodziny takich "o[...]

Zastosowanie superkondensatorów w autonomicznych systemach fotowoltaicznych

Czytaj za darmo! »

Superkondensatory (ang. supercapacitors, ultracapacitors, double-layer capacitors, gold capacitors and power capacitors) stanowią istotną nowość w energetyce prądu stałego, zwłaszcza w dziedzinie magazynowania i oddawania energii. Wprawdzie pierwsze sugestie odnośnie ich konstrukcji i zastosowań datują się już od roku 1960 [1], to konkretne rozwiązania związane z technologią wytwarzania oraz[...]

Modelowanie i monitorowanie autonomicznych instalacji fotowoltaicznych dla potrzeb mobilnych stacji pomiarowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z doborem komponentów i monitorowaniem autonomicznych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych do zasilania mobilnych stacji pomiarowych, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, ostrzegawczych i innych. Zaprezentowano bardzo przydatny system, przeznaczony do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz projektowych, umożliwiający symulację parametrów wyjściowych różnych modeli modułów fotowoltaicznych pracujących w odmiennych warunkach pogodowych oraz różnie usytuowanych. Abstract. The article discusses selected issues relating to the choice of components and monitoring of autonomous, photovoltaic installations intended for the supply of mobile stations for measuring, lighting, signaling, alert and other applications. The paper presents a very useful system, designed to carry out research and design, which allows the simulation of output parameters for different types of photovoltaic modules working in different weather conditions, and variously located. (Modeling and monitoring of autonomous photovoltaic installations for the needs of mobile measuring stations) Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, mobilna stacja pomiarowa, symulator modułów fotowoltaicznych, system akwizycji danych. Keywords: photovoltaic installation, mobile measuring station, simulator of photovoltaic modules, data acquisition system. Wstęp Autonomiczne instalacje PV (fotowoltaiczne) są szeroko wykorzystywane do zasilania mobilnych oraz stacjonarnych stacji pomiarowych, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, telekomunikacyjnych i innych, zwłaszcza w przypadku, gdy występuje problem z dostępem do sieci energetycznej. Z reguły instalacje te składają się z jednego lub kilku modułów PV, akumulatora, regulatora ładowania, obciążenia oraz jeśli to jest konieczne z przetwornicy DC/AC pozwalającej na uzyskanie możliwości zasilania odbiorników o napięciu znamionowym 230V lub innym. Typowy schemat blokowy takiej instalacji [...]

Zdalne modelowanie i walidacja projektów hybrydowych instalacji fotowoltaicznych wspomaganych ogniwami paliwowymi


  Dynamiczny rozwój technologii i konstrukcji ogniw paliwowych spowodował, że celowym jest rozważenie możliwości zastosowania ich do wspomagania autonomicznych instalacji fotowoltaicznych. Bazując na rozkładzie nasłonecznienia terenu Polski południowej [1] można prognozować, że dla równomiernej produkcji energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach roku, ok. 70% to energia pochodząca z modułów fotowoltaicznych, a pozostałą część należałoby pozyskać z ogniw paliwowych. Dla zagwarantowania tej samej ilości energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach, wykorzystując wyłącznie moduły fotowoltaiczne, niezbędnym byłoby około siedmiokrotne przewymiarowanie instalacji. Rozwiązanie takie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione i jednocześnie dawałoby mniejszą gwarancję ciągłości dostaw energii. Pomimo, że zaprojektowanie schematu blokowego instalacji jest dosyć proste, to precyzyjny dobór jej komponentów oraz ich parametrów stanowi trudniejsze wyzwanie, zwłaszcza w przypadku zasilania obiektów strategicznych takich jak: mobilne stacje pomiarowe, stacje monitorowania i alarmowania o zagrożeniach, oświetlenie przeszkodowe i drogowe, systemy łączności itp. Wychodząc naprzeciw tym problemom w Instytucie Technologii Elektronowej opracowano i wykonano system wspomagający realizację takich projektów i prowadzenie eksperymentów w tym zakresie. Opis modelu demonstratora systemu Schemat blokowy ostatecznej wersji demonstratora systemu przedstawiono na rysunku 1. W systemie tym, podstawowym źródłem energii jest dziewięć modułów fotowoltaicznych typu SF 110 wytworzonych na bazie ogniw z krzemu monokrystalicznego, o podstawowych parametrach: PMPP=110 W, VOC =21,6 V, VMPP=17,4 V, IMPP=6,32 A, ISC=6,76 A i łącznej mocy 1 kWp. Do dyspozycji jest również dziewięć modułów fotowoltaicznych typu SF 150/10A-155 wytworzonych na bazie ogniw z krzemu monokrystalicznego, o podstawowych parametrach: PMPP=155 W, VOC =43,5 V, VMPP=35 V, IMPP=3,60 A, ISC=4,00[...]

Programowalny system do badań wybranych charakterystyk i parametrów akumulatorów

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano programowalny system przeznaczony do wspomagania badań wybranych charakterystyk i parametrów akumulatorów. Powstał on z myślą o badaniach akumulatorów bazujących na technologii LiFePO4, ale z powodzeniem może być stosowany do rozwiązań opartych o inne technologie. System zbudowano w oparciu o programowalny zasilacz stałoprądowy, programowalne stałoprądowe obciążenie elektroniczne, multimetr oraz w specjalnie do tego celu zaprojektowany i wykonany układ do pomiaru temperatury i nadzoru systemu. Abstract. The article presents programmable system to support of selected characteristics and parameters of batteries. Particularly it is dedicated for testing secondary batteries based on LiFePO4 cells, however is possible to utilize this system in other technologies. System is built on programmable DC power supply, programmable electronic DC load, digital multimeter and dedicated unit for temperature measurement and control system, designed and made by Authors. (Programmable system for research selected characteristics and parameters of batteries). Słowa kluczowe: akumulator, ładowanie akumulatora, rozładowanie akumulatora, parametry akumulatora. Keywords: battery, battery charging, battery discharging, parameters of battery. Wstęp Jednym z podstawowych problemów współczesnej elektroniki, elektrotechniki i energetyki jest wydajne, bezpieczne i nisko budżetowe magazynowanie energii elektrycznej. W chwili obecnej najpopularniejszym zasobnikiem energii jest akumulator elektrochemiczny, w którym energia elektryczna jest magazynowana i uwalniana w wyniku zachodzących w nim reakcji chemicznych. W ostatnim dziesięcioleciu obserwuje się dynamiczny wzrost popularności urządzeń mobilnych, w których podstawowymi źródłami zasilania są akumulatory. Z tego powodu wiele ośrodków badawczych i przemysłowych prowadzi prace związane z opracowaniem nowych i udoskonaleniem istniejących technol[...]

Demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na technologii LiFePO4 dedykowanego dla autonomicznych instalacji fotowoltaicznych DOI:10.12915/pe.2014.09.09

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na technologii LiFePO4, który powstał w wyniku współpracy Instytutu Technologii Elektronowej Oddziału w Krakowie i firmy Zamel sp. z o.o. z Pszczyny, dedykowany dla autonomicznych instalacji fotowoltaicznych. Powstał on z myślą o instalacjach fotowoltaicznych wyposażonych w akumulatory bazujące na technologii LiFePO4, ale z powodzeniem po niewielkich modyfikacjach może być stosowany do rozwiązań opartych o inne technologie. Główną zaletą kontrolera jest funkcja wyszukiwania rzeczywistego punktu mocy maksymalnej. Funkcja ta jest niezwykle istotna w przypadku współpracy z modułami częściowo przesłoniętymi. Zaprezentowano możliwość jego pracy w większych systemach. Przedstawiono koncepcję i schemat blokowy wspomaganego komputerem stanowiska badawczego, pozwalającego na przeprowadzenie licznych, w tym również długofalowych badań regulatora. Zaprezentowano i omówiono wyniki jego badań. Abstract. The paper presents the demonstrator of the charging process controller based on LiFePO4 technology. Developed in cooperation between the Institute of Electron Technology Division in Krakow and Zamel in Pszczyna is dedicated for use with autonomous photovoltaic systems. The controller was designed for the photovoltaic installations equipped with LiFePO4 batteries. However, with minor modifications, it can be applied to other solutions. The main advantage of the controller is the actual maximum power point search capability. This feature is extremely important for cooperation with the partially shaded modules. The possibility of operation in larger systems has been discussed. The concept and schematic block diagram of a computer aided test bench that allows to perform numerous, including long-term, research of the controller has been presented. The results of research were also presented and discussed. (Demonstrator of the charging process controller based on LiFePO4 t[...]

Autonomiczne hybrydowe systemy fotowoltaiczne wspomagane ogniwami paliwowymi


  Warunki meteorologiczne w krajach Europy Środkowej, a w tym i w Polsce, charakteryzują się nierównomiernym rozkładem promieniowania słonecznego w cyklu rocznym: 80% całkowitej rocznej sumy nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego (od początku kwietnia do końca września). Dodatkowo czas operacji słonecznej w zimie skraca się do 8 godzin dziennie, a w lecie w miesiącach najbardziej słonecznych wydłuża się do 16 godzin. Zmienność dobowa i sezonowa promieniowania słonecznego, oraz mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego, która nawet w rejonach równikowych wynosi zaledwie 300 W/m2, zaś w Polsce nie przekracza 100 W/m2, pozwala uzyskać około 100 kWh/m2 w skali roku. Powoduje to pewne trudności związane z wykorzystaniem energii Słońca w klimacie Polski. Z diagramu przedstawionego na rys. 1, na którym pokazano ilości energii generowane przez system PV o mocy 1 kW zainstalowany w Warszawie, wynika że średnia ilość energii elektrycznej wygenerowanej w grudniu jest około 7 razy mniejsza od wygenerowanej w maju czy też w lipcu. Rys. 1. Energia elektryczna generowana przez system PV o mocy 1 kW w Warszawie w poszczególnych miesiącach roku (źródło: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)) Fig. 1. Electricity generated by the PV system with power of 1 kW in Warsaw in different months of the year. (source: Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)) Elektronika 4/2011 35 W przypadku, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczną ma stały charakter, niezbędnym jest kosztowne przewymiarowanie konwencjonalnej instalacji PV, bądź też zastosowanie instalacji hybrydowej, w której jako dodatkowe źródło energii wykorzystuje się generator spalinowy, turbinę wiatrową lub - tak, jak w prezentowanym rozwiązaniu - ogniwo paliwowe. Prace dośw[...]

Przenośny moduł fotowoltaiczny zintegrowany z innowacyjnymi systemami akumulacji i zarządzania energią DOI:10.15199/13.2015.9.6


  Autonomiczne systemy fotowoltaiczne mogą być realizowane z pojedynczych komponentów lub kompletowane i integrowane przez producenta. Zestawy takie często noszą handlową nazwę "Solar Home Station". Na rysunku 1 pokazano przykład takiego systemu zaprojektowanego i wykonanego przez niemiecką firmę Solar Fabrik (po lewej) [1] i drugiego przez Instytut Technologii Elektronowej Oddział w Krakowie na zlecenie firmy Sunflower Farm (po prawej). Elementami takich systemów autonomicznych, pokazanych na rysunku 1 są moduł lub moduły fotowoltaiczne, elektroniczny kontroler ładowania akumulatora oraz akumulator. W takim zestawie napięciem nominalnym instalacji jest napięcie akumulatora, przeważnie 12 V, 24 V lub - rzadziej - 48 V. W przypadkach, gdy instalacja winna zapewnić zasilanie odbiorników energii, wymagających przemiennych napięć zasilających 110 V lub 230 V - nieuniknionym jest wprowadzenie stosownej elektronicznej przetwornicy DC/AC. Elektroniczny kontroler ładowania akumulatora jest szczególnie ważnym elementem systemu. Jego zadaniem jest możliwie najefektywniejsze ładowanie akumulatora energią elektryczną generowaną przez moduł, zrealizowane w możliwie najszerszym zakresie natężenia oświetlenia modułu. Zadaniem drugim jest ograniczanie lub przerwanie procesu ładowania z chwilą, gdy akumulator dochodzi do stanu pełnego naładowania. Trzecim zadaniem regulatora jest automatyczne odłączanie obciążenia w przypadku, gdy w wyniku ujemnego bilansu ładowania i rozładowywania pojawi się nadmierne obniżenie napięcia akumulatora, zagrażające zupełnym rozładowaniem i zasiarczeniem. Z kolei regulator ponownie załącza obciążenie z chwilą doładowa[...]

 Strona 1  Następna strona »