Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Zygmunt Mierczyk"

Opracowanie i badanie czujników - optopar do detekcji metanu i dwutlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Do podstawowych zadań monitorowania środowiska należy dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska zarówno w sposób kontrolowany, jak i przypadkowy, a także prognozowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń [1]. Głównym celem monitorowania atmosfery jest dostarczanie informacji o wielkości stężeń lub zawartości poszczególnych zanieczyszczeń (najczęściej dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, ozonu, węglowodorów) w powietrzu na danym obszarze [2]. Informacje takie w połączeniu z danymi między innymi o kierunku i prędkości wiatru pozwalają ocenić i przewidzieć przenoszenie się tych zanieczyszczeń na duże odległości. Powszechnie stosowane klasyczne metody kontro[...]

Korelacyjne analizatory ditlenku azotu i metanu w oparciu o filtr interferencyjno-polaryzacyjny (CIPS)


  Metan i ditlenek azotu są bardzo ważnymi gazowymi zanieczyszczeniami atmosfery i, pomimo istnienia wielu opracowanych metod pomiarowych [1-10], wciąż istnieje zapotrzebowanie na przenośne, zwarte i tanie przyrządy o wysokiej czułości, i przede wszystkim selektywności. Popularne, niedyspersyjne analizatory nie rozróżniają metanu od butanu i oznaczana jest całkowita zawartość węglowodorów. W warunkach miejskich jest to przyczyna fałszywych dodatnich alarmów na podwyższoną obecność metanu w powietrzu. Metan znajduje zastosowanie w technice, jako paliwo do silników, surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych i wielu innych związków organicznych oraz w przemyśle energetycznym, jako gaz opałowy. Metan stanowi też główny składnik gazu ziemnego (gaz kopalniany, błękitne paliwo). Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. W przyrodzie metan powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu szczątek roślinnych, np. na bagnach, wysypiskach śmieci (biogaz, gaz błotny, wysypiskowy). Metan jest gazem cieplarnianym, którego potencjał cieplarniany jest 21 razy większy niż dwutlenku węgla. Wobec tak wielu źródeł metanu, jego zastosowań technicznych, istotnego wpływu na środowisko, potrzeby monitorowania stężeń gazu w atmosferze stają się oczywiste. Metan występuje w powietrzu wydychanym przez ludzi mających problemy gastryczne i chorych na cukrzycę. Pojawia się więc kolejna ważna aplikacja detekcji niskich stężeń tego gazu. Do innych podstawowych zanieczyszczeń powietrza zalicza się tlenki azotu powstające w większości procesów spalania. Największe ilości tlenków azotu emitują duże elektrownie i silniki spalinowe środków transportu. Naturalnymi źródłami tlenków azotu znajdujących się w powietrzu atmosferycznym powstają głównie w wyniku zjawisk naturalnych w ilości około 1100 mln ton rocznie są: erupcje wulkanów, wyładowania elektryczne czy bakterie. Natomiast roczna emisja NO 2 wynikająca [...]

Układy diagostyczne i źródła światła w fotodynamicznej metodzie terapii DOI:10.15199/ELE-2014-217


  Podstawy metod PDD/PDT Fotodynamiczna metoda leczenia (Photodynamic Therapy - PDT) polega na selektywnym fotoutlenianiu tkanek biologicznych przy jednoczesnym udziale wprowadzonego do organizmu fotouczulacza (fotosensybilizatora), absorbowanego przez niego światła i tlenu. W pierwszym etapie podaje się dożylnie lub śródtkankowo barwnik lub jego prekursor, który se[...]

Metoda optycznej transmisji danych z wykorzystaniem laserów impulsowych DOI:10.15199/13.2016.11.3


  Aktualnie użytkowane optyczne systemy transmisji danych najczęściej, jako źródła promieniowania wykorzystują lasery pracujące w sposób ciągły. Lasery impulsowe ze względu na impulsowy charakter generowanego promieniowania w systemach transmisji danych praktycznie nie znalazły zastosowania. Ponieważ lasery impulsowe, w zależności od typu mogą generować impulsy o mocy wielokrotnie większej niż lasery CW, zatem bardzo atrakcyjna wydaje się możliwość wykorzystania ich w systemach transmisji danych. W Instytucie Optoelektroniki WAT opracowano metodę transmisji danych wykorzystującą, jako źródło promieniowania półprzewodnikowy laser impulsowy. W artykule przedstawiono opis opracowanej metody transmisji danych oraz analizę możliwej do uzyskania szybkości transmisji. Ponieważ, w celu weryfikacji założeń teoretycznych przedstawionej metody opracowane i wykonane zostały moduły umożliwiające transmisję mowy i danych użytkowych, praca zawiera również opis budowy wykonanych urządzeń oraz wyniki praktycznych testów zestawionego łącza optycznego, w tym badania elementowej stopy błędu oraz badania zasięgowe. Słowa kluczowe: transmisja danych, lasery impulsowe, łącze optoelektroniczne.W chwili obecnej, jako źródła promieniowania w laserowych systemach transmisji danych głównie wykorzystywane są lasery pracy ciągłej (ang. CW - Continous Wave). Wynika to z możliwej do uzyskania szybkości modulacji, oraz względnie prostego sposobu modulacji mocy optycznej lasera przez cyfrowy strumień transmitowanych danych, w najprostszej postaci poprzez zmianę prądu wzbudzającego laser. Lasery impulsowe powszechnie wykorzystywane w systemach militarnych, medycynie i przemyśle, w tego typu systemach wykorzystywane są w sposób marginalny. Możliwość wykorzystania ich w systemach transmisji danych jest bardzo interesująca z punktu widzenia zasięgu transmisji, ponieważ lasery impulsowe mogą generować w impulsie moce kilkadziesiąt razy większe niż lasery pracy ciągłej[...]

Laserowa transmisja danych z zastosowaniem modulatora współczynnika odbicia DOI:10.15199/13.2016.11.4


  Artykuł przedstawia istotne kwestie związane z opracowaniem sytemu laserowej transmisji danych. Omawia zasadę transmisji danych zarówno w kierunku od nadajnika laserowego, gdzie zastosowano modulację położenia impulsu, jak i w kierunku do nadajnika, gdzie następuje modulacja promieniowania odbitego. Wyniki przedstawionych w artykule badań terenowych potwierdzają możliwość zastosowania opracowanej metody, w obszarze cywilnym, do monitoringu i telemetrii urządzeń nieposiadających źródeł promieniowania. W zastosowaniach militarnych system może służyć do identyfikacji obiektów własnych na polu walki z wykorzystaniem impulsowego dalmierza laserowego w roli intrerogatora. Słowa kluczowe: laserowa transmisja danych w wolnej przestrzeni, identyfikacja swój - obcy, dalmierz laserowy.Prace prowadzone przez ostatnie lata w Zespole Laserowej Teledetekcji IOE WAT w dziedzinie impulsowych dalmierzy laserowych zaowocowały opracowaniem metody przetwarzania danych odbiciowych, która pozwala na wykorzystanie ich do transmisji danych z obiektu, posiadającego element o zmiennym współczynniku odbicia. W efekcie narodziła się idea zbudowania systemu, w którym dalmierz laserowy współpracuje z modulatorem współczynnika odbicia w celu realizacji systemu identyfikacji własnych obiektów na polu walki takich jak pojedynczy żołnierze, pojazdy oraz inne elementy. O ile systemy identyfikacji dla statków powietrznych istnieją od wielu lat, to z wyposażaniem w systemy tego typu obiektów lądowych są pewne problemy, a najtrudniejsze zagadnienie stanowi adaptacja elementów systemu identyfikacji do wyposażenia pojedynczego żołnierza, zarówno ze względu na masę poszczególnych elementów systemu, jak i kompatybilność elektromagnetyczną. Zaproponowany system wymiany danych opiera się w pełni na promieniowaniu optycznym, emitowanym i odbijanym kierunkowo, co stanowi jego zaletę zarówno pod względem bezpieczeństwa (możliwości ujawnienia) jak i zapotrzebowania na energ[...]

Nowe rozwiązanie technicznego systemu zabezpieczającego schronowe układy wentylacyjne


  Przedmiotem artykułu są rozwiązania ochronne systemów wentylacyjnych schronów. Systemy wentylacyjne należą do grupy podstawowych instalacji zapewniających bezpieczne funkcjonowanie schronów. W związku z tym podlegają one szczególnej ochronie przed czynnikami rażącymi, które stanowią zagrożenie dla całego schronu. W tradycyjnych systemach ochronnych praktycznie nie diagnozowano stanu zagrożenia środowiska zewnętrznego. Ochronę realizowano za pomocą zaworów przeciwwybuchowych typu mechanicznego. Natomiast nowoczesne systemy ochronne mogą zawierać elementy realizujące proces diagnostyki stanu otaczającego środowiska jak i środowiska wewnętrznego, a także stanu kompleksowo rozumianej techniki schronowej za pomocą układu elektronicznego. Odpowiednie rozwiązania należą do grupy zaworów typu automatycznego. W artykule zostanie przedstawione własne rozwiązanie zaworu automatycznego nowej generacji. W zaworze tym szeroko rozumianą diagnostykę realizuje układ zawierający zestaw detektorów określonych czynników rażących z układem analizy informacji, typowania decyzji i sterowania. Komplet rozwiązania omawianego zaworu dopełnia wielofunkcyjny, mechaniczny układ wykonawczy z osłoną antytermiczną. W wyniku analizy fizyki zjawisk stanowiących zbiór głównych czynników rażących, generowanych wybuchem nuklearnym wytypowano zestaw sensorów. Uwzględniono następujące zjawiska: promieniowanie kuli ognistej, impuls elektromagnetyczny i powietrzną falę podmuchu. Charakterystyka schronowego układu wentylacyjnego Do głównych elementów składowych schronów należy system wentylacji. System ten ewoluował stosownie do określonych faz rozwoju środków rażenia. Dostarczanie czystego powietrza i odprowadzanie zużytego musi odbywać się w sposób ciągły, co z kolei zapewnia się przez zachowanie odpowiedniej struktury i odporności systemu na założone czynniki rażące. W związku z tym stosowano różne koncepcje strukturalne polegające głównie na rozróżnianiu wenty[...]

Analiza strukturalna i badania wytrzymałości na ściskanie betonów z siarką polimeryczną DOI:10.15199/148.2019.5.2


  Mieszanki betonowe cechują się różną konsystencją i zagęszczaniem wpływającym na właściwości wytworzonego betonu [1, 2]. W pracy [2] autor opisał wpływ miejsca pobierania próbek na wyniki wytrzymałości na ściskanie. Zauważył, że w technologii produkcji betonu [3, 4] i normach [5 i 6] nie przedstawiono istotnych różnic wytrzymałości na ściskanie próbek o różnych średnicach i wyciętych z różnych wysokości odwiertów. Autorzy pracy [7] podjęli próbę zastosowania betonów siarkowych jako materiałów zestalających lub utrwalających nisko aktywne odpady promieniotwórcze. "Beton siarkowy (BS) jest sztuczną skałą podobną do betonu tradycyjnego wykonanego z cementu portlandzkiego, w którym matryca cementowa zastąpiona została siarkowym materiałem wiążącym. Materiałem tym jest polimeryzowana siarka" [7]. Proces wytwarzania BS prowadzony był na gorąco, w temperaturze ok. 145°C. Istnieje wiele różnych związków chemicznych zawierających siarkę z szerokim wachlarzem właściwości różniących się strukturą, lepkością, stabilnością termiczną itd. Niektóre z tych polimerów znalazły zastosowanie komercyjne, inne są przedmiotem badań [8]. Zakres i przebieg badań Badania strukturalne przeprowadzono przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego Quanta 3D FEG (firmy FEI) (rys. 1b) po uprzednim napyleniu próbek 5 nm warstwą złota w celu utworzenia warstwy przewodzącej (rys. 1a). Eksperyment wyznaczenia składu chemicznego wykonano metodą spektroskopii emisyjnej ze wzbudzeniem S treszczenie W pracy przedstawiono wyniki bada[...]

Dwubarwny lidar rozproszeniowy do zdalnej detekcji aerozoli naturalnych i sztucznych

Czytaj za darmo! »

Zadaniem lidara rozproszeniowego jest analiza sygnałów rozproszonych od obiektów znajdujących się na drodze promieniowania wiązki laserowej emitowanej przez układ nadawczy. Celem realizowanych prac naukowo-badawczych nad opracowaniem systemu zdalnego wykrywania aerozoli jest detekcja przez układ odbiorczy lidara sygnałów rozproszonych od sztucznych chmur aerozolowych, pozwalających na podsta[...]

Wielospektralny skaner laserowy do rozpoznania i analizy elementów terenu DOI:10.15199/13.2015.12.10


  Wielospektralny skaner laserowy jest urządzeniem optoelektronicznym, którego podstawa działania oparta jest na technice dalmierczej. W technice tej pomiarom podlega czas upływający pomiędzy momentem wyemitowania impulsu laserowego, a detekcją powracającego echa, będącego efektem odbicia wiązki laserowej od obiektu. Na tej podstawie wyznaczany jest profil terenu [1]. W skanerze zastosowano nie jedną, lecz trzy długości fali generowanego promieniowania, co powoduje wprowadzenie podstawowej techniki dalmierczej w obszar detekcji wielospektralnej. Dzięki zwielokrotnieniu liczby analizowanych długości fali promieniowania, możliwy jest nie tylko pomiar odległości od obiektu, ale także natężenia powracającego sygnału dla poszczególnych długości fal. Na tej podstawie możliwe staje się dokonanie analizy porównawczej echa optycznego dla poszczególnych długości fal oraz oszacowania ich wzajemnych relacji. Zarówno natężenie sygnału powrotnego dla wszystkich analizowanych długości fali, jak również wzajemne ich relacje, wynikają wprost ze spektralnych charakterystyk analizowanych substancji, a będąc ich unikatową cechą, stanowią podstawę do ich identyfikacji. W oparciu o taką zasadę działania, wielospektralny skaner laserowy jest urządzeniem umożliwiającym określenie rzeźby terenu wraz z naniesioną informacją dotyczącą identyfikacji oraz głębszej analizy elementów pokrycia terenu. Charakterystyka głównych elementów wielospektralnego skanera laserowego Wielospektralny skaner laserowy jest systemem, którego działanie opiera się na prawidłowej współpracy 5 podstawowych elementów: - optycznego układu nadawczego; - optycznego układu odbiorczego; - układu skanowania terenu; - elektronicznego układu przetwarzania sygnału i akwizycji danych; - systemu zasilnia. Otrzymywane w czasie lotu wyniki są porównywane z[...]

 Strona 1  Następna strona »