Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz ŻAL"

REDUKCJA ZUZ˙YCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WPOLACH CLOSA DOI:10.15199/59.2015.8-9.54


  W pracy rozwaz˙ane sa˛metody redukcji zu- ˙zycia energii elektrycznej w polach komutacyjnych o architekturze pola Closa, zarówno w płaszczy´znie danych jak i płaszczy´znie sterowania. Analizie poddane zostały dobrze znane algorytmy wyboru drogi poła˛czeniowej: kolejno ´sciowy, pseudo-losowy oraz Beneša. W sposób symulacyjny wyznaczono ´srednie zapotrzebowanie na energi˛e elektryczna˛ niezbe˛dna˛ do wyznaczenia drogi poła˛czeniowej w polu Closa przy u˙zyciu wymienionych algorytmów. W sposób analityczny i symulacyjny wykazano równie˙z, ˙ze na podstawie znajomo´sci nat˛e˙zenia ruchu oferowanego na wej´sciu pola mo˙zna okre´sli´c liczb˛e komutatorów sekcji ´srodkowej, która przy danym nat˛e˙zeniu ruchu oferowanego moz˙e zostac´ wyła˛czona. Upraszczaja˛c mechanizmy sterowania polem komutacyjnym jak równiez˙ uz˙ywaja˛c prostych elementów, takich jak proste liczniki ruchu, mo˙zna zredukowa´c zu˙zycie energii elektrycznej w polu komutacyjnym w obu płaszczyznach. 1. WPROWADZENIE Prace nad redukcja˛ zuz˙ycia energii elektryczne w sieciach telekomunikacyjnych prowadzone sa˛ od wielu lat w wielu o´srodkach naukowych oraz o´srodkach badawczych operatorów i producentów urza˛dzen´ sieciowych. Wszystkie podj˛ete działania w tym obszarze, zwanym "zielona˛ energia˛" lub "sieciami s´wiadomymi energii", sa˛ niezwykle waz˙ne, gdyz˙ z jednej strony chronia˛ s´rodowisko naturalne przez redukcj˛e emisji gazów cieplarnianych, a z drugiej ograniczaja˛ zuz˙ycie energii elektrycznej, co wpływa na zmniejszenie kosztów eksploatacji urza˛dzen´. Sieci nazywane sieciami ekologicznymi mo˙zna zdefiniowac ´ jako sieci, które zapewniaja˛ wymagana˛ przepustowo ´s´c, obsług˛e wymaganej liczby u˙zytkowników oraz załoz ˙ona˛ jakos´c´ usług przy zachowaniu minimalnego zuz˙ycia energii [1].Wymagane jest, aby urza˛dzenia "s´wiadome energii" były w pełni kompatybilne z urza˛dzeniami działaja ˛cymi w istnieja˛cych sieciach. Obecnie, w celu wykazania korzys´ci jakie [...]

ALGORYTMY STEROWANIA POLAMI KOMUTACYJNYM O TOPOLOGII PERFECT SHUFFLE WYKORZYSTUJACY PAMIĘCI TCAM DOI:10.15199/59.2016.8-9.80


  W artykule rozwa˙zane jest sterowanie polami komutacyjnymi typu banyan o architekturze perfect-shuffle. Zaproponowane zostały algorytmy wyboru drogi poła˛czeniowej wykorzystuja˛ce pamie˛ci TCAM. Algorytmy te charakteryzuja ˛ sie˛ zmniejszonym zuz˙yciem energii elektrycznej niezbe˛dnym do zestawienia nowego poła˛czenia, w porównaniu ze innymi znanymi algorytmami wyboru drogi poła˛czeniowej, a jednoczes´nie pozwalaja˛ na znalezienie tej drogi w trakcie jednego taktu sygnału zegara steruja˛cego praca˛ pami ˛eci TCAM. Abstract: In the paper control plane for banyan-type switching network is considered. There are proposed searching path algorithms based on TCAM memories. The proposed algorithms require less electrical energy to set up a new connection compared to other already known path searching algorithms. What is more, a new algorithms also alow to find a path for a new connection within one clock cycle of the TCAM memory control. Słowa kluczowe: pola komutacyjene typu banyan, grafy de Bruijna, pami˛e´c TCAM, Keywords: banyan type switching network, de Bruijn graphs, TCAM memory, 1. WSTE˛P Do przechowywania danych o zestawionych poła˛- czeniach, kierowaniu danych przez w˛ezeł komutacyjny lub do przedstawiania stanu pola komutacyjnego niezbe ˛dne sa˛ odpowiednie struktury danych. Najprostsza˛ i najcze˛s´ciej wykorzystywana˛ struktura˛ sa˛ tablice jednolub wielowymiarowe, w których dane wskazywane sa˛ bezpo´srednio przez klucz (zwany równie˙z indeksem). W algorytmach, w których wykonuje si˛e pełne przeszukania, np. w sytuacji gdy warto´sci poszukiwanej mo˙ze odpowiadac ´ kilka pozycji tablicy, struktury takie sa˛ bardzo efektywne. W systemach przetwarzaja˛cych pakiety, t.j. w przeła˛cznikach sieci Ethernet lub ruterach, zastosowanie takiej pami˛eci w algorytmach wyboru drogi jest mocno ograniczone. Stosuje si˛e je tylko w przypadkach, gdy przestrze´n adresowa jest relatywnie mała. Innymi strukturami, podobnymi do tablic, [...]

ENERGOOSZCZĘDNE POLA KOMUTACYJNE TYPU BANYAN DOI:10.15199/59.2017.8-9.65


  Prace obejmuja˛ce sieci s´wiadome energii, czyli sieci da˛z˙a˛ce do redukcji zuz˙ycia energii elektrycznej prowadzone sa˛ od wielu lat. Opublikowano wiele prac skupiaja ˛cych sie˛ na redukcji zuz˙ycia energii w poszczególnych elementach ró˙znych typów sieci [2]. Zdecydowana wi˛ekszo ´s´c prac dotyczy zmniejszenia zu˙zycia energii w płaszczy ´znie danych [1, 4]. Równie˙z w tej pracy zaproponowano ograniczenie zu˙zycia energii w płaszczy´znie danych poprzez wyła˛czanie niewykorzystywanych zasobów we˛- zła komutacyjnego. W˛ezeł komutacyjny jest bardzo wa˙znym elementem sieci telekomunikacyjnej. Jego zadaniem jest niezawodne i optymalne (z punktu widzenie jako´sci realizowanych usług) przenoszenie danych pomi˛edzy ró˙znymi sieciami lub urza˛dzeniami sieciowymi [5]. Ogólna struktura we˛zła przedstawiona została na rys. 1.W˛ezeł mo˙zna podzieli´c na płaszczyzn˛e danych i sterowania. W płaszczy´znie danych obsługiwane sa˛ dane uz˙ytkowników (np. przez przesyłanie ich mi˛edzy interfejsami wej´sciowymi i wyj´sciowymi). Wwarstwie sterowania okre´slane jest, czy w˛ezeł mo˙ze obsłuz ˙yc´ napływaja˛ce dane oraz w jaki sposób dane te maja˛ zostac´ przesłane przez pole komutacyjne, be˛da˛ce central- Interfejsy wejściowe Pole komutacyjne Układ sterowania Moduł zarządzania Interfejsy wyjściowe Płaszczyzna sterowania Płaszczyzna danych Rys. 1. Ogólna budowa w˛ezła komutacyjnego nym elementem w˛ezła. Wyła˛czenie zasobów we˛zła jest procedura˛ bardzo skomplikowana˛. Na przykład, jes´li do interfejsów doła˛- czeni sa˛ uz˙ytkownicy kon´cowi, interfejsy nie sa˛ zasobem, który moz˙e byc´ wyła˛czany. Mechanizmy i zasady wyła ˛czania interfejsów obsługuja˛cych sieci moz˙na znalez´c´ mi˛edzy innymi w pracy [4].Wtej pracy skupimy si˛e jedynie na wyła˛czaniu zasobów pola komutacyjnego. Dalsza cz˛e´s´c pracy została zorganizowana w nast˛epuja ˛cy sposób. W rozdziale drugim wyjas´niono budowe˛ rozwa˙zanego pola komutacyjnego. W rozdziale trzec[...]

Rozwój optycznych sieci dostępowych

Czytaj za darmo! »

Gwałtowny rozwój Internetu oraz usług szerokopasmowych prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na dużą szybkość transmisji zarówno w sieciach szkieletowych, jak i w sieciach doprowadzających sygnał do użytkowników końcowych, nazywanych sieciami dostępowymi. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania stosowane w optycznych sieciach dostępowych. Szczególną uwagę zwrócono na budowę i działanie sieci PON oraz na możliwość realizacji systemów FTTx. Przedstawiono również rozwiązania przyszłościowe takie jak SPON oraz ROADM. Abstract. Rapid development of the Internet and broadband services imply a demand for high-speed transmission within core networks as well as within networks delivering services to end-users, called access networks. The paper presents the current developments in optical[...]

 Strona 1