Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KUBIAK"

Wpływ parametrów odkształcania na procesy wydzieleniowe w nadstopie niklu typu inconel

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników badań określono zmiany mikrostruktury przesyconego stopu Inconel 718 odkształconego z prędkością odkształcania 10-4 i 4×10-4 s-1 w zakresie temperatury wydzielania faz umacniających (fazy γ" i węglików). Stwierdzono, że podczas odkształcania w zakresie temperatury 720÷850 °C występuje lokalizacja odkształcenia powodująca niejednorodny rozkład wydzielających się w czasi[...]

Wytwarzanie lotniczych elementów konstrukcyjnych ze stopów tytanu

Czytaj za darmo! »

Krajowy przemysł metalurgiczny wciąż nie wytwarza tytanu i jego stopów pomimo znacznego w ostatnich latach zwiększenia ich zastosowania. Stopy stosowane przez krajowych producentów lotniczych elementów konstrukcyjnych są z importu. W ostatnich latach praktycznie zaprzestano zakupów tytanu i jego stopów z Rosji i Ukrainy. Obecnie wykorzystywane są głównie półwyroby (blachy, taśmy, pręty, druty, odkuwki) produkowane w Niemczech, USA i Japonii, zarówno konwencjonalnymi metodami metalurgii, jak i metalurgii proszków. Znacząco zwiększył się udział elementów wykonywanych z tytanu i jego stopów w konstrukcjach lotniczych, np. w samolocie Boeing 747-100 (lata 70. ubiegłego wieku) wynosił ok. 2,6%, natomiast w Boeing’u 777 (początek XXI wieku) ‒ ok. 8,3% [1]. Pomimo swoich [...]

Mikrostruktura i żaroodporność warstwy aluminidkowej wytworzonej na podłożu nadstopu René 77 w niskoaktywnym procesie CVD

Czytaj za darmo! »

Prowadzono badania wpływu żaroodpornej warstwy aluminidkowej na właściwości mechaniczne nadstopu niklu René 77 uzyskanej w niskoaktywnym procesie aluminiowania CVD. Przyjęto schemat procesu aluminiowania i wytworzono warstwę aluminidkową o głębokości 40 µm. Wykonano badania odporności warstwy na utlenianie izotermiczne w temperaturze 950ºC, czas wygrzewania - 529 h. Prowadzono prób[...]

Wybrane zagadnienia natryskiwania plazmowego w warunkach obniżonego ciśnienia LPPS powłokowych barier cieplnych na podłożu stopów tytanu na osnowie faz międzymetalicznych γ (TiAl)

Czytaj za darmo! »

Stopy tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej γ (TiAl) mają mniejszą gęstość przy większej żaroodporności - w porównaniu z konwencjonalnymi stopami tytanu. Stopy te mają zastosowanie w przemysłach lotniczym (łopatki sprężarki wysokiego ciśnienia, łopatki turbiny niskiego ciśnienia) oraz motoryzacyjnym (zawory, wirniki turbosprężarek samochodowych). Podstawowe ograniczenie w aplikacji tych materiałów stanowią wciąż wysokie koszty ich wytwarzania oraz mała odporność na utlenianie. Na powierzchni stopów γ (TiAl) nie powstaje jednolita warstwa złożona z tlenków. Tworzy się wielowarstwowa złożona z Al2O3 oraz TiO2. Taką budowę warstwy zgorzeliny cechuje mniejsza odporność na utlenianie. Warstwy o zwiększonej odporno ści na utlenianie wytworzone na podło żu stop ów tytanu na osnowie fazy międzymetalicznej γ (TiAl) Podstawowym sposobem zwiększenia odporności na utlenianie elementów wykonanych ze stopów γ (TiAl) jest wytwarzanie na ich powierzchni warstwy ochronnej o większej żaroodporności. Obecnie warstwy ochronne są wytwarzane w wielu procesach i różnymi metodami: kontaktowo-gazową, fizycznego osadzania z fazy gazowej z odparowaniem za pomocą łuku elektrycznego (Arc-PVD), rozpylania magnetronowego, galwanicznymi i natryskiwania plazmowego. Opracowano dotychczas różne rodzaje warstw żaroodpornych dla podłoża stopów γ (TiAl). Najczęściej są stosowane warstwy aluminidkowe na osnowie faz TiAl2, TiAl3, w tym modyfikowane krzemem i chromem, oraz warstwy metaliczne - wieloskładnikowy stop typu MeCrAlY [1]. Analiza danych literaturowych wskazuje, że pełna charakterystyka warstw żaroodpornych dotyczy warstw aluminidkowych opartych na fazach międzymetalicznych TiAl2 i TiAl3. Warstwy te są wytwarzane zwykle metodą proszkową (pack cementation) [2]. Jung w swojej pracy [3] wykazał, ze duży wpływ na morfologię składników fazowych warstw aluminidkowcyh mają główne pierwiastki stopowe wprowadzane do stopów tytanu γ[...]

Influence of microstructure and deformation parameters on technological plasticity of Ti-6Al-4V titanium alloy

Czytaj za darmo! »

In the paper the influence of morphology and dispersion of phases and deformation conditions (temperature, strain rate) on technological plasticity (plastic flow stress and critical strain) of Ti-6Al-4V alloy is characterized. Technological plasticity was determined on the basis of the results obtained from plastometric and tensile tests. Microstructural investigations were carried out using [...]

Influence of thermomechanical processing conditions on microstructure and hot plasticity of Ti-6Al-4V alloy

Czytaj za darmo! »

Two phase titanium alloys are widely used structural materials thanks to their high relative strength and good corrosion resistance. Constructional parts most often are fabricated in hot working processes, mainly by open die or die forging. It is well known that achievement of desired mechanical properties is related to development of proper microstructure in plastic working and heat treatment processes. Proper selection of process conditions should take into consideration microstructural changes caused by deformation in α+β↔β phase transformation range, which cannot be eliminated or decreased by heat treatment. Therefore in many cases required properties of products cannot be achieved [1÷3]. Other factors which make difficult or even preclude obtaining pro[...]

Odporność stopów tytanu z powłoką metaliczną na wysokotemperaturowe utlenianie

Czytaj za darmo! »

Wyniki prezentowanej pracy dotyczą wysokotemperaturowego utleniania stopów TiAl pokrytych ochronną warstwą aluminidku niklu. Warstwę aluminidku niklu wytwarzano metodą pack aluminization powłoki niklowej nałożonej na powierzchnie stopów elektrochemicznie. Przed niklowaniem stopy poddano aluminizowaniu w celu wytworzenia warstwy wzbogaconej w glin. Stwierdzono, że podczas aluminizowania powłoka niklowa przekształca się w aluminidek niklu Ni2Al3. Stopy Ti48Al i Ti48Al2Cr2Nb oraz stopy pokryte powłoką były utleniane w atmosferze powietrza w temperaturze 800oC. Podczas utleniania warstwa ochronna NiAl pokrywa się zgorzeliną Al2O3. Słowa kluczowe: stopy TiAl, utlenianie, aluminizowanie, powłoki metaliczne High temperature behavior of γ-TiAl alloys coated by nickel aluminide A nicke[...]

Influence of manufacture conditions on the properties of CMSX-4 single crystal castings

Czytaj za darmo! »

Single crystal turbine blades of the first turbine stages were casted of nickel and cobalt superalloys. Beginning of their production requires significant capital expenditure. It also causes many technological difficulties. Thus, it is essential to have suitable set of casting equipments, vacuum furnaces for the heat treatment and last but not least all the processing know-how. Therefore, only a few foundries are capable to manufacture such turbine blades. Mass production of these single crystal parts of an aircraft engines so far has not been implemented in Poland. The studies performed allow to realize a production technology for single crystal turbine blades casting in Research and Development Laboratory for Aerospace Materials of Rzeszów University of Technology. In practice, precise single crystal casts are obtained via directional crystallization with the use of a block starter and spiral grains selector in a ceramic mould. In the process of monocrystallization the ceramic mould is withdrawn from the heating zone of the furnace to grow the blade. The grains in the cast’s starter grow in a columnar way against their spiral selector. Only one grain survives during competitive growth in the spiral grain selector. The phenomenon of grains growth ‘competition’ is the basis for this process [1÷3]. A single crystal grain nucleus growing from the spiral selectors is the beginning of the single crystal crystallisation consisting in dendrites growth in three orthogonal crystallographic orientations [001]. The direction of [001] axis is parallel to single crystal’s growth axis [4÷10]. Intensive examinations of quality assessment methods were carried out in recent years for single crystal casts of a second generation[...]

Nowoczesne technologie wytwarzania powłokowych barier cieplnych w Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój lotnictwa pasażerskiego i transportowego na świecie. Mimo istniejącej sytuacji ekonomicznej produkcja nowoczesnych samolotów komunikacyjnych znacznie się zwiększyła. W ich konstrukcji dąży się do obniżenia kosztów eksploatacji m.in. zużywanego paliwa. Wprowadza się jednocześnie dodatkowe wymagania w zakresie ochrony środowiska - zmniejszenie ilości szkodliwych substancji powstających w trakcie spalania paliwa lotniczego. Jednym z zasadniczych kierunków rozwoju konstrukcji silnika lotniczego, który może sprostać tym wymogom jest podwyższenie temperatury w komorze spalania. Determinuje to stosowanie materiałów żaroodpornych i żarowytrzymałych o złożonym składzie chemicznym i wieloskładnikowej mikrostrukturze na elementy gorącej części silników lotniczych - łopatki I i II stopnia turbiny wysokiego ciśnienia. Podwyższenie temperatury pracy silników lotniczych jest możliwe przez stosowanie łopatek turbiny z nadstopów niklu o mikrostrukturze równoosiowej (EQ - equiaxed), kierunkowym ułożeniem ziarn (DS - directionally solidified) lub monokrystalicznej (SC - single crystal). Na powierzchni tych łopatek wytwarzane są powłokowe bariery cieplne (Thermal Barier Coatings, TBC) pełniące funkcję izolacji cieplnej oraz ochrony przed korozją wysokotemperaturową [1÷3]. W Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (LBMPL) są rozwijane technologie wytwarzania zaawansowanych materiałów i powłok stosowanych w najnowocześniejszych silnikach lotniczych na świecie. Koncepcja działania LBMPL jest związana z opracowywaniem technologii wytwarzania elementów na każdym etapie - od modelu CAD aż do końcowego wyrobu. LBMPL ma aktualne certyfikaty na prowadzenie badań dla techniki lotniczej w zakresie charakterystyki materiałów - NADCAP oraz zgodność z normą ISO 17025. Proces wytwarzania łopatek o budowie monokrystalicznej zawsze jest połączony z wytworzeniem warstw ża[...]

 Strona 1  Następna strona »