Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna Porębska*"

Gas emissions from the waste management sector in some European Union countries Emisja gazów z sektora gospodarki odpadami w wybranych krajach Unii Europejskiej DOI:10.15199/62.2016.3.36


  Data on CO2, MeH and N2O emissions from waste management in Austria, Czech Republic, Denmark, Lithuania, Germany, Sweden and Poland were collected and evaluated. Dokonano analizy rodzajów i emisji gazów z gospodarki odpadami w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Kraje te dążą do ograniczenia emisji gazów z sektora odpadów głównie poprzez ograniczanie ilości odpadów. Podstawowym mechanizmem zmniejszającym emisje, jak i ilości odpadów są mechanizmy finansowe, takie jak podatki, oraz prawne regulacje ograniczające możliwość składowania. Kraje o dużej "produkcji" odpadów (Szwecja, Dania) intensywnie ograniczają ich objętość przede wszystkim poprzez wykorzystanie odpadów jako surowców energetycznych. Na tle tych krajów Polska nie prezentuje się korzystnie z jednym z najwyższych wskaźników wytwarzania odpadów 4,241 Mg/r per capita. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery jest wyzwaniem w skali globalnej. Ograniczenie emisji gazów wynika z zobowiązań krajów rozwiniętych, które ratyfikowały Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu1), a następnie Protokół z Kioto2). Przedmiotem pracy są emisje ditlenku węgla, metanu i tlenku azotu(I) z sektora gospodarki odpadami. Analizę przeprowadzono dla Austrii, Czech, Danii, Litwy, Niemiec,Szwecji i Polski. Przy wyborze kierowano się położeniem kraju (sąsiedztwo Polski) i różnym poziomem gospodarki odpadami. Do analizy wykorzystano dane o emisjach3) zawarte w szóstym raporcie krajowym złożonym przez kraje rozwinięte (National Communications NC6) oraz w raportach inwentaryzacji gazów cieplarnianych (GHG National Inventory Submissions 2013) i pierwszym raporcie dwuletnim (Biennial Reports). Analizę gospodarki odpadami oparto na danych Eurostatu4). Aby zapewnić porównywalność danych o odpadach i emisjach w analizie uwzględniono 2004 r. i 2011 r. Globalna bezpośrednia emisja gazów CO2, CH4 i N2O pochodząca ze składowania i przetwarzania odpadów[...]

 Strona 1