Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Damian Gorczyca"

Polycyclic aromatic hydrocarbons in atmospheric precipitation Oznaczania wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w opadach atmosferycznych DOI:10.15199/62.2016.3.11


  Seven polycyclic arom. hydrocarbons were detd. by high performance liq. chromatog. with fluorescence detection in hexane and CH2Cl2 exts. of particulate matter-contg. rainwater samples. Two stage extn. and addn. of NaCl to the rainwater samples were recommended to increase the recovery of the hydrocarbons from the samples. Związki organiczne zaliczane do wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), szczególnie posiadające w swojej budowie cztery i więcej pierścieni, wykazują działanie kancerogenne i mutagenne. Właśnie dlatego od wielu lat prowadzone są badania nad występowaniem WWA w środowisku. W Europie wykonywane są pomiary monitoringowe WWA w powietrzu atmosferycznym wynikające z przepisów prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej. Celem przeprowadzonych badań była optymalizacja metodyki pozwalającej na ilościowe oznaczanie WWA w opadach atmosferycznych. Sprawdzono parametry mające istotny wpływ na wydajność ekstrakcji. Zamieszczone wyniki wskazują, że najwyższe wartości odzysku, w zakresie 84,4-113%, uzyskano po dodaniu do próbki 1 g chlorku sodu i ekstrakcji dichlorometanem. Pomiary WWA wykonano techniką wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną (HPLC-FLD). Związki organiczne zaliczane do WWA zostały zaklasyfikowane podczas Konwencji Sztokholmskiej do trwałych zanieczyszczeń organicznych1, 2). Są one toksyczne, charakteryzują się dużą trwałością w środowisku, ulegają bioakumulacji i mają zdolność do przemieszczania się na duże odległości. Obecne w środowisku WWA mogą być pochodzenia naturalnego (pożary, wybuchy wulkanów) lub antropogenicznego. WWA powstają podczas niepełnego spalania i pirolizy paliw kopalnych i drewna, oraz przerobu ropy naftowej. Antropogenicznym źródłem pochodzenia WWA jest transport (spaliny silników samochodowych), przemysł oraz wytwarzanie energii. Istotną rolę w transporcie i depozycji WWA odgrywa powietrze atmosferyczne, w którym występują one w formi[...]

Occupational health risks associated with the use of pesticides Zawodowe zagrożenia zdrowotne związane ze stosowaniem pestycydów DOI:10.15199/62.2016.3.7


  A review, with 66 refs. Zidentyfikowano i zaprezentowano zagrożenia zdrowotne związane ze stosowaniem i narażeniem na pestycydy. Liczne badania wykazują negatywne skutki zdrowotne wynikające z oddziaływania pestycydów na osoby bezpośrednio narażone na ich działanie w procesie pracy. Celem artykułu było przedstawienie negatywnych skutków zdrowotnych związanych z narażeniem zawodowym na pestycydy. Rozwój społeczny i gospodarczy zapoczątkowany w XIX w. spowodował wzrost zapotrzebowania na żywność. Wiązało się to z koniecznością wzrostu produkcji, jak również zapewnienie ochrony i jakości zbiorów. W tym celu w 1892 r. wprowadzono do produkcji rolnej pierwszy pestycyd syntetyczny. Był nim dinitroortokrezolan potasu. Jednak dopiero odkrycie w 1939 r. przez szwajcara Paula Müllera właściwości szkodnikobójczych DDT (dichlorodifenylotrichloroetan), zapoczątkowało rozwój wytwarzania i stosowania pestycydów do celów ochrony roślin1). Od tego czasu podstawowymi środkami produkcji rolnej są chemiczne środki ochrony roślin (pestycydy). Pestycydy (łac. pestis - zaraza, pomór, caedo - zabijam) to substancje syntetyczne lub naturalne, stosowane do zwalczania szkodników i chorób roślin. Najczęściej spotykaną klasyfikacją pestycydów jest ich podział w zależności od kierunku zastosowania na: zoocydy (środki do zwalczania szkodników zwierzęcych), fungicydy (środki grzybobójcze), herbicydy (środki chwastobójcze), regulatory wzrostu (środki stymulujące lub hamujące procesy życiowe roślin) oraz atraktanty i repelenty (odpowiednio środki zwabiające i odstraszające)2).Rozpowszechnienie używania pestycydów spowodowało poważne zanieczyszczenie środowiska naturalnego i zagrożenia dla zdrowia ludzkiego3- 5), stając się istotnym problemem dla zdrowia środowiskowego. Wpływ środowiska na jakość życia i zdrowia jest niewątpliwy. W skali populacji generalnej wpływ czynników genetycznych na zdrowie określa się na poziomie 17-20%, jednak choroby uwarunkowane ge[...]

Legal aspects and determination of polychlorinated dioxins in environmental samples Aspekty prawne i oznaczanie polichlorowanych dioksyn w próbkach środowiskowych DOI:10.15199/62.2016.3.9


  A review, with 35 refs., of global legislation acts on pollutant emissions and instrumental methods for their anal. by gas chromatog. coupled optionally with high-resolution mass spectrometry. Wraz z rozwojem cywilizacji nastąpił niekontrolowany wzrost emisji dioksyn do środowiska, związany z działalnością człowieka. Związki te wykazują toksyczne właściwości w odniesieniu do ludzi i zwierząt, dlatego też konieczny jest monitoring rozprzestrzeniania się tych zanieczyszczeń w środowisku. Przedstawiono metody stosowane do oznaczania dioksyn oraz obowiązujące wymogi prawne dotyczące tej grupy zanieczyszczeń. Polichlorowane dibenzo-p-dioksyny PCDD (polychlorinated dibenzo-p-dioxins) i polichlorowane dibenzofurany PCDF (polychlorinated dibenzofurans), zwane powszechnie dioksynami, zaliczane są do trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO). Ze względu na dużą liczbę możliwości podstawienia atomów chloru w cząsteczkach dibenzodioksyny i dibenzofuranu istnieje 75 kongenerów PCDD i 135 kongenerów PCDF. Wybiórcze działanie antyestrogenne wykazują kongenery, w których atomy chloru w cząsteczce PCDD lub PCDF znajdują się w pozycji 2,3,7 oraz 8. W sumie jest ich 17 i dla każdego z nich określono wskaźnik równoważny toksycznemu działaniu 2,3,7,8-TCDD, oznaczany TEQ (toxic equivalent). Należy jeszcze wspomnieć o grupie związków o podobnym do dioksyn mechanizmie działania (dioxin-like), do której zalicza się 12 spośród 209 kongenerów polichlorowanych bifenyli (DL-PCB). Dioksyny nigdy nie były produkowane celowo w żadnym procesie technologicznym, pomimo to są dość rozpowszechnione w środowisku. Powstają głównie w procesach niekontrolowanego spalania odpadów. Mogą się również tworzyć jako zanieczyszczenia w niektórych procesach przemysłowych, takich jak produkcja pestycydów, celulozy i papieru, oraz w procesach metalurgicznych. Ich zawartość w powietrzu na terenach zurbanizowanych wynosi 0,02-3 pg TEQ/m3, w wodach ok. 3 ng TEQ/m3, w glebach[...]

 Strona 1