Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Adam Burkiewicz"

Otrzymywanie fluorku wapnia z kwasu heksafluorokrzemowego w instalacji przemysłowej DOI:10.15199/62.2020.1.19


  Surowce mineralne stosowane w procesie otrzymywania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego i nawozów fosforowych (superfosfat pojedynczy i potrójny) oprócz fosforanów zawierają cenny pierwiastek, jakim jest fluor (1,5-4% mas. F)1). W procesach tych część fluoru jest odzyskiwana w postaci kwasu heksafluorokrzemowego w ilości zależnej m.in. od stopnia zatężenia surowego ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, zawartości w tym kwasie kationów kompleksujących jony fluorkowe (głównie Al3+, Fe3+) oraz sprawności układów absorpcji związków fluoru (SiF4 i HF)2-4). Kwas heksafluorokrzemowy może być wykorzystany do produkcji fluorku wapnia, fluorowodoru, fluorku glinu, kriolitu i fluorokrzemianów. Większość z tych produktów znajduje zastosowanie jako topniki w przemyśle hutniczym, a także przy otrzymywaniu glazur, emalii, szkła, topników spawalniczych, ogni sztucznych, materiałów ściernych oraz środków grzybo- i owadobójczych. Spośród wymienionych związków fluoru największe praktyczne znaczenie mają związki występujące w naturze w postaci minerałów, czyli kriolit i fluoryt5-8). Fluorek wapnia z kwasu heksafluorokrzemowego lub fluorokrzemianów można otrzymać metodą jednostopniową7, 9-16) lub dwustopniową8, 17, 18). Możliwe jest również wykorzystanie rozcieńczonych H2SiF6·2H2O was sepd. from H3PO4 prodn. mixt. and treated with chalk to obtain CaF2 by pptn. F ions at 20°C in presence of 2 com. flocculants. The product of the high purity (94% by mass CaF2) and low SiO2 content (1.79% by mass) was obtained at Ca-to-F molar ratio 0.5 and liq. phase mass to a suspended solid chalk ratio equal to 50:1. Przeprowadzono badania otrzymywania syntetycznego fluorku wapnia o małej zawartości krzemionki (poniżej 2% mas.) z wykorzystaniem kwasu heksafluorokrzemowego z zatężania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Proces prowadzono w instalacji przemysłowej w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne Police SA. Zbadano wpływ takich parametrów procesu, jak stosunek fazy[...]

Wytwarzanie antykorozyjnych pigmentów fosforanowych w instalacji pilotażowej DOI:10.15199/62.2019.2.27


  Stal jest jednym z podstawowych materiałów konstrukcyjnych, szeroko stosowanych zarówno w przemyśle, jak i w urządzeniach powszechnego użytku. Światowa produkcja tego materiału w 2017 r. wyniosła 1609,5 Tg, a w Polsce było to 9,2 Tg w 2016 r.1, 2). Jednym z najpoważniejszych niebezpieczeństw związanych z wykorzystaniem stali jest jej korozja. Zjawisko to generuje nie tylko duże koszty związane z samą naprawą uszkodzonych urządzeń3), ale także może powodować utratę cennych materiałów, zmniejszenie wydajności procesu (w przypadku instalacji przemysłowych), zanieczyszczenie środowiska produktami korozji, a nawet katastrofy4). Najbardziej efektywną i praktyczną metodą walki z korozją jest stosowanie różnego rodzaju powłok ochronnych5-7). Są to nierozpuszczalne cząstki pigmentów, najczęściej nieorganicznych, w organicznych lub wodnych nośnikach zwanych matrycami. To właśnie pigmenty dodawane do farb mają zdolność inhibitowania korozji, dzięki czemu nadają właściwości ochronne całej kompozycji powłoki8). Dotychczas najpowszechniej stosowanym w tym celu materiałem był fosforan(V) cynku9-13). Jednak jego działanie nie jest wystarczające ze względu na słabą rozpuszczalność14, 15) i wskazana jest jego modyfikacja poprzez wprowadzenie innych kationów lub anionów16-18). Dodatkowo fosforan(V) cynku został zaklasyfikowany jako substancja niebezpieczna dla organizmów wodnych (ze względu na jony cynku), co znacznie ogranicza jego użycie w przemyśle okrętowym19). Od wielu lat prowadzone są badania w kierunku wprowadzenia do obrotu alternatywnych inhibitorów korozji. Jako zamienniki dla fosforanu( V) cynku proponowano inne związki. Jedną z takich grup są fosforany( V), w których kationy cynku są częściowo lub całkowicie zastąpione kationami sodu, potasu, wapnia, magnezu, glinu lub strontu20-25). Kolejne Bogumił Kica, Katarzyna Przyweckaa,*, Barbara Grzmila, Krzysztof Kowalczyka, Adam Burkiewiczb, Robert Pleskaczb 318 98/2(2019) Dr hab. inż. Krzys[...]

 Strona 1