Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"Marek Kułażyński"

Catalytic purification of flue gases from small capacity boilers Katalityczne oczyszczanie spalin z kotłów małej mocy DOI:10.15199/62.2016.8.44


  Temp. distribution on the surface of the deflector in a retort small power boiler supplied with wood pellet was studied. Two V2O5 catalysts were deposited directly on the deflector surface or intermediately on SiO2 carrier and one Pt catalyst was deposited on an intermediate Al2O3 layer. The exhaust gases were studied for CO and NOx contents. Use of the catalysts resulted in redn. of NOx with CO or hydrocarbons present. The deflector-supported V2O5 catalyst was the most efficient. Przeprowadzono badania rozkładu temperatury na powierzchni deflektora w retortowym kotle małej mocy zasilanym peletem drzewnym. Spreparowano katalizatory wanadowe osadzone bezpośrednio na podłożu deflektora oraz na krzemionkowej warstwie pośredniej o zawartości wanadu 20,1 g/m2 deflektora. Ponadto spreparowano katalizator platynowy o warstwie pośredniej z Al2O3 o zawartości platyny 0,08 g/m2 deflektora. Oznaczono stężenia CO oraz NOx w spalinach emitowanych z kotła podczas rozruchu oraz pracy z mocą nominalną. Efektem działania katalizatorów było zmniejszenie zawartości NOx do ok. 8%. Ogrzewnictwo należy do głównych sektorów emitujących zanieczyszczenia atmosferyczne obok produkcji energii elektrycznej i transportu. Najważniejsze produkty spalania paliw to CO2, CO, węglowodory, NOx, SOx, dioksyny, H2O oraz pyły. Skład gazów spalinowych zależy w głównej mierze od rodzaju i obciążenia paleniska, właściwości fizycznych i chemicznych paliwa oraz warunków przebiegu procesu (w tym od nadmiaru powietrza)1, 2). Tylko para wodna i CO2 są obojętne dla środowiska naturalnego. Szkodliwy wpływ pozostałych składników spalin, zarówno w formie pierwotnej, jak i wtórnej na skutek oddziaływania ze składnikami obecnymi w powietrzu lub pozostałymi produktami przebiegu procesu spalania, wymaga ograniczania. Do głównych skutków spalania paliw węglowych i węglowodorowych zalicza się występowanie kwaśnych deszczów, smogów typu fotochemicznego i londyńskiego oraz niektó[...]

Optymalizacja składu katalizatora trójfunkcyjnego

Czytaj za darmo! »

Badano wpływ zawartości platyny, palladu i rodu w katalizatorze trójfunkcyjnym na jego aktywność w reakcjach redukcji NO i utleniania CO prowadzonych w temp. 300°C, 350°C, 400°C. Stwierdzono, że najkorzystniej wpływa na tę aktywność zwiększenie zawartości platyny przez podwyższenie temperatury do 400°C (zwiększa się wówczas stopień konwersji zarówno NO, jak i CO). o najbardziej szkodliwych [...]

Simulation of the temperature effect on wet flue gas desulfurization Symulacja wpływu temperatury na efekty odsiarczania spalin metodą mokrą DOI:10.12916/przemchem.2014.970


  Process for the flue gas desulfurization by absorption in CaCO3 suspension at 120-160°C was simulated to det. the effect of gas temp. on the process efficiency. The temp. showed a negligible effect on the final suspension temp. (64-66.5°) because of H2O evaporation. Do oceny wpływu obniżenia temperatury spalin na przebieg ich odsiarczania zastosowano oprogramowanie ChemCad. Badania symulacyjne wykazały wpływ temperatury i innych zmiennych procesu na stopień odsiarczenia spalin, usunięcie ditlenku siarki oraz skład zawiesiny absorpcyjnej i tym samym na skład otrzymywanego gipsu. W zakresie 120-160°C wpływ temperatury spalin na efektywność ich odsiarczenia, skład gipsu, pH zawiesiny oraz przereagowanie kamienia wapiennego był niewielki. Zmiany temperatury spalin wprowadzanych do absorbera powodowały największe zmiany w zawartości pary wodnej w spalinach w wyniku odparowania wody z zawiesiny kamienia wapiennego w absorberze. Mokra metoda odsiarczania spalin, ze względu na uzyskiwane efekty, należy do metod najszerzej stosowanych w krajowej i światowej energetyce. Z tego względu parametry procesu, w tym temperatura spalin wprowadzanych do instalacji odsiarczania, są dobrze ustalone i od lat stosowane. Ponieważ temperatura spalin energetycznych wprowadzanych do instalacji odsiarczania spalin wynosi z reguły ponad 100°C, a ilość spalin emitowanych przez instalacje energetyczne sięga 3000 Nm3 na 1 MW mocy, uzasadnione jest poszukiwanie możliwości wykorzystania energii spalin przed odsiarczeniem, prowadzącego w efekcie do obniżenia ich temperatury. Istnieje kilka możliwości odzyskiwania energii spalin i wykorzystania jej do produkcji pary lub energii elektrycznej1). Możliwe jest także ich ochłodzenie, np. przez wykorzystanie do podgrzewania spalin oczyszczonych kierowanych do komina lub powietrza kierowanego do obrotowego podgrzewacza (LUVO). W obydwu przypadkach obniżenie temperatury spalin wprowadzanych do instalacji odsiarcza[...]

Esters of short-chain alcohols and rapeseed oil produced under microwave irradiation Estry oleju rzepakowego i małocząsteczkowych alkoholi otrzymane pod działaniem promieniowania mikrofalowego DOI:10.15199/62.2015.7.16


  Rapeseed oil was transesterified with MeOH and EtOH in presence of KOH to an appropriate biodiesel oil under microwave heating. The fuels were sepd., dried over anhydrous Na2SO4 and studied for d., kinematic viscosity, cold filter plugging point and flash point. The Et esters met the std. requirements and the process for its prodn. was recommended for practical use. Przedmiotem badań był olej rzepakowy, który poddano reakcji transestryfikacji metanolem oraz etanolem przy użyciu homogenicznego KOH jako katalizatora. Proces prowadzono w układzie reaktora przepływowego z grzaniem mikrofalowym. Uzyskane estry poddano analizie, określając ich podstawowe właściwości fizyczne. Wyniki przeprowadzonych badań zostały odniesione do wymogów stawianych biopaliwom estrowym (PN EN 14214). Zarówno estry metylowe, jak i etylowe wykazały zadowalające właściwości fizyczne. Zmniejszanie zasobów paliw kopalnianych powoduje poszukiwanie nowych źródeł energii1-3). Biodiesel jest nietoksycznym i biodegradowalnym paliwem, które w przeciwieństwie do oleju napędowego jest uważane za proekologiczne4-6). Biodiesel stanowi alternatywę dla paliwa silników wysokoprężnych, jako odnawialne źródło energii. W jego skład wchodzą estry alkilowe wyższych kwasów tłuszczowych. Otrzymywanie biodiesla zachodzi zgodnie ze schematem reakcji transestryfikacji przedstawionym na rys. 1. Surowcem do otrzymywania estrów wyższych kwasów tłuszczowych są oleje roślinne i posmażalnicze, oleje z alg oraz tłuszcze zwierzęce7). Obecnie najczęściej stosowaną metodą uzyskiwania tych biopaliw w przemyśle jest reakcja transestryfikacji triglicerydów metanolem w obecności homogenicznych zasadowych katalizatorów, takich jak KOH, NaOH lub CH3ONa. Alkohol metylowy jest najczęściej wybieranym alkoholem do tego procesu ze względu na niską cenę. Reakcja transestryfikacji może być również przeprowadzana z zastosowaniem innych krótkołańcuchowych alkoholi. Etanol stanowi alternatywę dla met[...]

Activated carbons from waste Jatropha curcas L. shells Węgle aktywne z odpadowych łupin jatrofy przeczyszczającej (Jatropha curcas L.) DOI:10.15199/62.2015.7.17


  Jatropha curcas L. shells were 2-step carbonized at 600°C and activated with steam and CO2 or solid KOH to study the effect of temp., burn-off and KOH-to-char ratio on porous texture of the chars and activated C. The micropores contributed mainly to the total pores vol. (up to 94%). The chem. activation with KOH resulted in the highest sp. surface area (1974 m2/g). Zbadano przydatność odpadowych łupin nasiennych jatrofy przeczyszczającej (Jatropha curcas L.) jako surowca do preparatyki węgli aktywnych. Określono wpływ temperatury karbonizacji i fizykochemicznej aktywacji parą wodną na strukturę porowatą otrzymanych produktów, a także wpływ ubytku masy karbonizatu podczas aktywacji fizykochemicznej za pomocą H2O i CO2 oraz stosunku masy aktywatora (KOH) do masy karbonizatu w aktywacji chemicznej na rozwinięcie struktury kapilarnej otrzymanych węgli aktywnych. W badaniach sorpcyjnych scharakteryzowano objętość i powierzchnię porów surowca oraz produktów karbonizacji i aktywacji. Do największego rozwinięcia struktury porowatej karbonizatów prowadziła karbonizacja do temp. 600°C. Otrzymane węgle aktywne odznaczały się przeważającym udziałem mikroporów (do 94% objętości porów adsorpcyjnych), jedynie aktywacja parą wodną kształtowała więcej mezoporów (do 17%). W wyniku aktywacji chemicznej, przy stosunku masowym KOH:karbonizat jak 4:1, otrzymano węgiel aktywny o największej powierzchni właściwej (SBET = 1974 m2/g). Aktywacja fizykochemiczna, niezależnie od czynnika aktywującego, prowadziła do powstania materiałów o mniejszej objętości i powierzchni porów (maksymalnie 0,374 cm3/g i 832 m2/g po aktywacji CO2 w 700°C do 50-proc. ubytku masy). Za optymalne parametry aktywacji parą wodną uznano temp. 700°C i 50-proc. ubytek masy. Jatrofa przeczyszczająca (Jatropha curcas L.) jest jednym z ok. 170 znanych gatunków z rodzaju Jatropha należącego do rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae). Roślina ta pochodzi prawdopodobnie z A[...]

Microwave-assisted transesterification of sunflower oil Transestryfikacja enzymatyczna oleju słonecznikowego z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego DOI:10.15199/62.2015.8.36


  Sunflower oil was transesterified with MeOH to biodiesel on homogenous KOH catalyst or on an enzymatic catalyst (lipase B from Candida antarctica immobilized on Immobead 150) in microwave and conventionally heated reactors. The microwave irradiation resulted in an acceleration of the reaction and increasing the product yield. Olej słonecznikowy poddano reakcji transestryfikacji z udziałem metanolu oraz biokatalizatora enzymatycznego (Lipaza B z Candida antarctica immobilizowana na Immobead 150) lub homogenicznego katalizatora zasadowego (KOH). W reakcji transestryfikacji stosunek molowy metanolu do oleju wynosił odpowiednio 4:1 i 6:1. Proces prowadzono w układzie tradycyjnego ogrzewania oraz w układzie reaktora przepływowego z ogrzewaniem mikrofalowym. Ogrzewanie energią mikrofalową znacząco skraca czas reakcji przy jednoczesnym wzroście jej wydajności. Wzrost zużycia paliw kopalnianych w ostatnich latach prowadzi do zmniejszenia ich naturalnego zasobu oraz do wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Motywuje to do poszukiwania nowych źródeł energii. Alternatywą do dotychczas stosowanych są paliwa odnawialne, do których zaliczany jest m.in. biodiesel. Ten substytut oleju napędowego jest przyjazny dla środowiska naturalnego, nietoksyczny oraz biodegradowalny. Podczas jego spalania wydziela się mniej tlenku węgla(II), związków siarki, węglowodorów aromatycznych i cząstek stałych1). Biodiesel jest paliwem, w skład którego wchodzą estry monoalkilowe wyższych kwasów tłuszczowych. Otrzymuje się go w reakcji transestryfikacji alkoholem olejów roślinnych, tłuszczy zwierzęcych i posmażalniczych, w obecności katalizatora. W ostatnich latach duże zainteresowanie zdobyły również algi2). Reakcja transestryfikacji została przedstawiona na rys. 1. W wyniku reakcji transestryfikacjioprócz produktu właściwego otrzymywany jest produkt uboczny, glicerol, który wykorzystywany jest w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i tworzyw sztucznych3). E[...]

Wet torrefaction of beech wood chips Mokra toryfikacja zrębków drewna bukowego DOI:10.15199/62.2016.2.27


  Beech wood chips were wet torrefacted in a batch reactor. The wet raw material (moisture content 50%) was heated at 190-230°C for 5-30 min. The gas yield was 0.23-2.23%. The gas contained CO2 (up to 94.14%) and CO (up to 5.86%). The solid product had a reduced volatile matter content (up to 67.02%), increased higher heating value (up to 22.24 MJ/kg), irregularly changed ash content (658-749 mg/MJ) and fixed C content (up to 32.31%). Przeprowadzono mokrą toryfikację zrębków drewna bukowego. Surowiec o zawartości 50% mas. wilgoci przetwarzano w reaktorze o pracy okresowej. Wsad wygrzewano przez 5-30 min w zakresie temp. 190-230°C. Określono wpływ warunków czasowo‑temperaturowych na zmianę stopnia uwęglenia, pozostałości po spopieleniu oraz ciepła spalania produktu stałego. Oznaczono stopień konwersji surowca do produktu gazowego oraz udział w nim CO i CO2. Mokra toryfikacja jest procesem termochemicznym polegającym na wygrzewaniu surowca w zakresie temp. 180-260°C pod ciśnieniem nasyconej pary wodnej1, 2). W praktyce proces prowadzony jest w reaktorach o stałej objętości, w których na skutek ogrzewania następuje wzrost ciśnienia. Reakcje chemiczne zachodzące w trakcie procesu nie są jeszcze dobrze poznane. Najczęściej przyjmuje się, że równolegle zachodzą reakcje hydrolizy, odwodnienia, dekarboksylacji, polimeryzacji kondensacyjnej oraz aromatyzacji3). Obecność pary wodnej i katalizatora hydrolizy powoduje wzrost udziału reakcji jonowych, które przebiegają w niższych temperaturach niż reakcje rozpadu wolnorodnikowego.Reakcje hydrolizy, poprzez addycję cząsteczek wody, prowadzą do rozpadu wiązań estrowych i eterowych. Z biomasy lignino-celulozowej powstaje duża grupa związków organicznych, w których skład wchodzą głównie oligomery celulozy i fenolowe fragmenty struktury ligniny. Istotny rozkład hemicelulozy jest obserwowany w temp. powyżej 180°C, a rozkład celulozy i ligniny zachodzi w temp. wyższej niż 200°C. W środow[...]

Use of biogas as an engine and boiler fuel Zastosowanie biogazu jako paliwa silnikowego i kotłowego DOI:10.12916/przemchem.2014.1003


  To simulate to biogas compn., MeH was dild. with CO2 (up to 45%) and used as a fuel for driving a test spark engine at air excess 0.92-1.1. The diln. resulted in a decrease in NOx and CO emission and heat release rate. This observation was confirmed by combustion of MeH-CO2 mixts. in an industrial burner. Silnik o zapłonie iskrowym może być skutecznie zasilany metanem ze znacznym udziałem ditlenku węgla (45%) w dość szerokich granicach składu mieszanki paliwowo-powietrznej 0,92 < λ < 1,1. Wykazano, że zwiększony udział CO2 w biogazie ma bardzo duży wpływ na zmniejszenie udziału tlenków azotu w spalinach silnika. Spalanie mieszanek ubogich (1,0 < λ < 1,1) przy stosowaniu biogazu jako paliwa silnikowego jest korzystne z punktu widzenia ograniczenia emisji węglowodorów i nie skutkuje znaczącym spadkiem momentu obrotowego i sprawności ogólnej silnika. Symulację spalania biogazu zrealizowano przy użyciu zmodyfikowanego palnika olejowego, zaadaptowanego do spalania biogazu. Takie rozwiązanie daje możliwość zastosowania nowego typu palnika do współspalania biogazu z innymi paliwami w istniejącym kotle energetycznym. Wraz ze zwiększeniem udziału CO2 w biogazie obniża się temperatura spalania w komorze, co powoduje zmniejszenie szybkości tworzenia NO. Głównymi składnikami biogazu jest metan i ditlenek węgla zawarty w ilościach 35-50%, obok licznych zanieczyszczeń zawartych w mniejszych ilościach, takich jak para wodna, siarkowodór, organiczne związki siarki i amoniak. Zastosowanie biogazu jako paliwa silnikowego wymaga bezwzględnego ich usunięcia. Nie dotyczy to konieczności pozbycia się inertnego ditlenku węgla. Obecność ditlenku węgla w paliwie jest dopuszczalna, chociaż oczywiście zmniejsza wartość energetyczną paliwa i pogarsza uzyskiwane efekty pracy silnika. Ditlenek węgla wpływa na właściwości mieszaniny paliwowej przez zmianę właściwości termicznych, obniżenie temperatury płomienia, właściwości promieniowania [...]

Impact of catalyst composition on its activity in selective reduction of nitric(II) oxide Wpływ składu katalizatora selektywnej redukcji tlenku azotu(II) na jego aktywność DOI:10.12916/przemchem.2014.1346


  Fourteen Cu-Mn/aluminosilicate catalysts were prepd. by impregnation and studied for catalytic activity in NOx redn. with NH3 in a model flue gas under lab. conditions at 150-450°C. The catalyst activity increased with the increasing Mn content in the catalyst. Określono wpływ składu tlenkowego katalizatora selektywnej katalitycznej redukcji (SCR) na jego aktywność w reakcji odazotowania spalin kotłowych. Zastosowano bimetaliczny katalizator miedziowo-manganowy osadzony na glinokrzemianie naturalnym i gaz modelowy jako surowiec. Optymalizację składu katalizatora w reakcji odazotowania gazu wykonano metodą statystycznego planowania eksperymentu z wykorzystaniem programu Uniplot. Wykazano, że aktywność katalizatora Cu-Mn w reakcji SCR jest determinowana przez zawartość manganu. W celu zmniejszenia ekologicznej uciążliwości procesów technologicznych spalania paliw kopalnych z biomasą stosuje się odpylanie gazów, absorpcję, adsorpcję, spalanie termiczne i katalityczne, odsiarczanie i odazotowanie1, 2). Oczyszczanie gazów odlotowych, a w szczególności spalin energetycznych z tlenków azotu, należy do węzłowych problemów ochrony środowiska. Najbardziej racjonalne jest działanie zapobiegające tworzeniu się tlenków azotu3-5). W tym celu stosowane są tzw. metody pierwotne ograniczania emisji, polegające z reguły na takiej konstrukcji palnika i systemu spalania, by w strefie płomienia nie zachodziło utlenianie azotu atmosferycznego. Ponieważ tworzenie pewnej ilości tlenków w strefie spalania jest nie do uniknięcia, zatem gazy spalinowe muszą być dodatkowo poddawane odazotowaniu. Istnieje kilka metod ograniczenia emisji tlenków azotu w gazach odlotowych i spalinach kotłowych. Należą do nich wysokowydajna (rozszerzona) absorpcja w wodzie, nieselektywna redukcja katalityczna (NSCR) oraz selektywna katalityczna redukcja (SCR). Proces SCR jest określany jako selektywny, gdyż amoniak ma tu większe powinowactwo chemiczne do NOx niż do O2. Ma[...]

The effect of parameters of wet flue gas desulfurization on its effectiveness Wpływ parametrów procesu odsiarczania spalin metodą mokrą na jego efektywność DOI:10.15199/62.2015.7.20


  The impact of recycling portion of the desulfurized gas stream and the amt. of spray levels used in the absorber on the flue gas desulfurization efficiency was simulated. The recycling a part of the desulfurized stream gas resulted in increasing the efficiency of the process by approx. 1%, while the gas recycle, together with an increased no. of spray levels resulted in increasing the efficiency of gas purifn. by approx. 4%. Recyrkulacja spalin może potencjalnie być stosowana jako metoda zwiększenia efektywności ich odsiarczania. W pracy przedstawiono wyniki symulacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapienną przy zastosowaniu recyklowania (zawracania) części spalin odsiarczonych i ich wprowadzania do strumienia spalin nieodsiarczonych. Zgodnie z przewidywaniami uzyskano obniżenie temperatury i zawartości SO2 w spalinach na wlocie do absorbera. Stwierdzono także, że zwiększenie efektywności procesu jest niewielkie, rzędu 1%. Znaczne zwiększenie masy spalin wprowadzanych do absorbera w procesie z ich recyklem powoduje, że metoda może być stosowana tylko w przypadku gdy instalacja odsiarczania spalin dysponuje nadmiarem wydajności wentylatorów. Jak wynika z wyników symulacji i uzyskanych danych przemy-słowych efektywność recyklowania spalin jest ograniczona. Znacznie lepsze efekty uzyskuje się, stosując większą liczbę stopni (poziomów) zraszania spalin. Recyrkulacja spalin odsiarczonych polega na skierowaniu części strumienia tych spalin do strumienia spalin zasiarczonych przed instalacją odsiarczania spalin (IOS). Schemat przepływu spalin odsiarczonych w układzie z ich recyrkulacją pokazano na rys. 1. Odsiarczone spaliny mogą być częściowo (w odpowiedniej proporcji) zawracane i, obok strumienia spalin nieodsiarczonych, kierowane za pomocą wentylatora wspomagającego jako dodatkowy strumień do absorbera (wariant 1). W wariancie 2 część spalin odsiarczonych jest włączana bezpośrednio do strumienia spalin zasiarczony[...]

 Strona 1  Następna strona »