Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Cetnarowicz"

Koncepcja trasowania ze zmiennym kosztem dla sieci o sterowaniu rozproszonym DOI:10.15199/59.2015.8-9.7


  Współczesne sieci gwarantują wydajne i skuteczne przesyłanie informacji pomiędzy różnego rodzaju użytkownikami - od indywidualnych do korporacyjnych. Od wielu lat prowadzi się prace nad zdefiniowaniem i realizacją mechanizmów oraz architektur, które zapewniłyby różnicowanie jakości usług transmisji danych oraz dodatkowo możliwość definiowania i dokonywania transmisji zgodnie z określonymi parametrami jakościowymi QoS (Quality of Service). Dostawcy usług pobierają zazwyczaj opłatę, opierając się na maksymalnej możliwej do uzyskania wartości przepływności (wydajności) łącza. Niestety, w rzeczywistości przepływność ta rzadko kiedy jest dostępna głównie ze względu na chwilowe obciążenie poszczególnych węzłów i łączy w sieci. Chwilowa przepływność jest określona przez najmniej wydajne ogniwo w transmisji pomiędzy nadawcą a odbiorcą. Zdefiniowane zostały różnego rodzaju metody i architektury umożliwiające zarządzanie ruchem sieciowym, korzystające z różnych podejść do koncepcji typów usług, priorytetów i kategorii przesyłanych informacji. Dla klasycznych sieci IP zaproponowano modele usług IntServ i DiffServ, dla sieci wielousługowych zdefiniowano kompletną technikę ATM (Asynchronous Transfer Mode), wypieraną przez MPLS (Multiprotocol Label Switching). Współcześnie powstają nowatorskie koncepcje, takie jak Software-Defined Networking (SDN), w której założono separację warstwy transportowej od sterowania, uzyskując w ten sposób większą wydajność sieci. W przypadku SDN przyjęto, iż zarządzanie jest realizowane centralnie - tzn. istnieje centralne repozytorium przechowujące reguły niezbędne do zarządzania siecią, a stworzone na podstawie informacji zebranych z całej sieci. Centralizacja nie zawsze wydaje się dobrym rozwiązaniem ze względu na problemy związane z wydajnością (skalowalnością rozwiązania), bezpieczeństwem zbieranej i przechowywanej informacji (jeden węzeł gromadzący informacje). Do realizacji systemu zdecentralizowanego [...]

MECHANIZM ZDECENTRALIOWANEGO RUTINGU PAY&REQUIRE PAY&REQUIRE MECHANISM FOR DECENTRALIZED ROUTING DOI:10.15199/59.2016.8-9.31


  W niniejszym artykule przedstawiono innowacyjne podejście dla zapewniania jakości w sieciach IP. Zaprezentowana koncepcja nazwana została Pay&Require. Podejście to pozwala na lepsze zarządzanie zasobami. W artykule opisano środowisko emulacji wykorzystane do określenia wpływu protokołu rutingu na jakość transmisji. Wyniki badań wykazały znaczącą redukcję (około 50%) w czasie i opóźnieniu transmisji w przypadku wykorzystania proponowanego podejścia P&R. Dokonano porównania z protokołami rutingu dynamicznego RIP i OSPF. Abstract: The paper describes an innovative approach to quality assurance in IP networks. The concept shown here is called Pay&Require. This approach enables to better manage the resources. The paper describes the emulation environment, which has been used in the study aimed at determining the impact of the routing protocol on the transmission quality. The results of the study showed a significant reduction (around 50%) in the transmission time and delay when the proposed P&R concept was used as compared to dynamic routing protocols RIP and OSPF. Słowa kluczowe: Pay&Require, ruting, SDN, jakość Keywords: Pay&Require, routing, SDN, quality 1. INTRODUCTION Modern computer networks are used to transmit more and more data, and thus often there is an excessive load carried in the network. This type of load affects the quality of transmission - the delay and the number of lost packets increase when the nodes are overloaded and not able to handle the transmission. As a result, a number of quality assurance (QoS) methods have been proposed mainly involving the appropriate marking of transmitted data (packets) and prioritizing the transmission using these markings. Unfortunately, such solutions are not always used by operators. In addition, Internet service providers usually charge fees for the maximum attainable throughput while not guaranteeing it. This means that users pay for the transmission parameters which th[...]

 Strona 1