Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Dyjakon"

Określenie dominującego mechanizmu powstawania NOx w kotłach małej mocy zasilanych biomasą DOI:10.15199/62.2020.2.8

Czytaj za darmo! »

Tlenki azotu należą do bardzo licznej i zróżnicowanej pod względem budowy oraz właściwości grupy związków chemicznych. Należą do istotnych związków zanieczyszczających atmosferę. Emitowany podczas procesu spalania tlenek węgla(II) lub ditlenek siarki są kilkakrotnie mniej szkodliwe niż tlenki azotu. Wielkość emisji tlenków azotu, oznaczanych jako NOx, określa sumaryczną emisję NO i NO2 1). Tlenki azotu biorą udział w reakcjach fotochemicznych, których następstwami są takie zjawiska, jak smog, kwaśne deszcze i niszczenie ochronnej warstwy ozonowej2). Duże stężenia NOx w atmosferze bezpośrednio zagrażają również organizmom żywym, powodując u roślin opadanie liści lub ich całkowite obumarcie, a u ludzi mogą one powodować problemy z układem krwionośnym, oddechowym lub być bezpośrednią przyczyną chorób nowotworowych3). Emisja NOx zachodzi w wyniku zjawisk naturalnych, jednak nie jest tak groźna jak emisja antropogeniczna. Tlenki azotu pochodzące ze źródeł naturalnych są rozprzestrzeniane równomiernie po całej kuli ziemskiej. Poziom stężenia NO2 nad obszarami słabo zaludnionymi mieści się w przedziale 0,0004-0,0094 mg/m3. W rejonach zurbanizowanych i uprzemysłowionych stężenia ditlenku azotu są kilkakrotnie wyższe4). 99/2(2020) 229 Dr hab. inż. Arkadiusz DYJAKON w roku 1999 ukończył studia na Wydziale Mechaniczno- -Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Od 2010 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Zakładzie Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami. Specjalność - wykorzystanie biomasy w celach energetycznych. Prof. dr hab. inż. Leszek ROMAŃSKI w roku 1972 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej. Od 1976 r. pracuje w Instytucie Inżynierii Rolniczej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, od 2010 r. na stanowisku profesora. Jest kierownikiem Zakładu Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami. Specjalność - niskoemisyjne źró[...]

 Strona 1