Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof WIECZOREK"

O problemie oceny stanu technicznego eksploatowanych izolatorów kompozytowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono problem oceny stanu izolatorów kompozytowych eksploatowanych w liniach elektroenergetycznych na podstawie wyników badań laboratoryjnych reprezentatywnej grupy izolatorów zdemontowanych z linii. Przedstawiono ich typowe uszkodzenia eksploatacyjne oraz program badań odpowiadający zagrożeniom eksploatacyjnym spotykanym w warunkach krajowych. Zaproponowano procedurę badawczą oraz schemat oceny izolatorów. Abstract. The paper discusses the problem of technical state evaluation of exploited composite insulators. The state evaluation was performed on the base of laboratory tests of a representative group of insulators removed from the line. Typical in-service damages and the research program corresponding to exploitation exposures met in domestic conditions were also presented. The test procedure and the diagram of examinations were proposed. (Problems of technical state evaluation of in-service composite insulators). Słowa kluczowe: wysokie napięcie, izolator kompozytowy, próby laboratoryjne, eksploatacja. Keywords: high voltage, composite insulator, laboratory test, exploitation. . Wstęp Izolatory kompozytowe eksploatowane są w liniach przesyłowych i rozdzielczych już od ponad 40 lat. W odróżnieniu od izolatorów klasycznych - ceramicznych i szklanych - materiał kompozytowych osłon ma w sposób aktywny ograniczać rozwój prądu upływu. Aktywne działanie materiału związane jest z unikatowymi cechami takimi jak hydrofobowość powierzchni, zdolność do hydrofobizacji zakumulowanych zabrudzeń oraz zdolność do regeneracji czasowo utraconych właściwości hydrofobowych [1-3]. Wadą izolatorów kompozytowych jest ich mniejsza odporność starzeniowa w porównaniu do izolatorów klasycznych. Dostępne na rynku izolatory kompozytowe - klasyfikowane już jako izolatory IV generacji - produkowane są przez różnych producentów, z różnych materiałów i często w odmiennej technologii. Wszystkie te różnice oraz różne warunki eksploatacji/nara[...]

Wybrane zagadnienia laboratoryjnych pomiarów wysokiego napięcia DOI:10.12915/pe.2014.10.25

Czytaj za darmo! »

Celem badań laboratoryjnych jest weryfikacja wytrzymałości układów i materiałów izolacyjnych na narażenia napięciowe spotykane podczas eksploatacji. Do najgroźniejszych z nich należą stromo narastające impulsy napięciowe. Podstawą prawidłowej oceny w tego typu badaniach są wyniki pomiarów wykonanych z zachowaniem wymagań obowiązujących norm. Abstract. The aim of laboratory tests is verification of the insulation systems electric strength for the different voltage stress occurred during operation. For the most dangerous of them belong steeply rising voltage pulses. The basis of proper assessment in this type of studies are the results of measurements made with the requirements in the standards. (Selected issues of laboratory measurement of high-voltage). Słowa kluczowe: wysokie napięcie, pomiary, niepewność pomiaru, strome impulsy napięciowe. Keywords: high voltage, measurement, measurement uncertainty, steep voltage pulses. doi:10.12915/pe.2014.10.25 Wstęp Technika pomiaru wysokich napięć stałych, przemiennych i udarowych stanowi podstawę badań wytrzymałości elektrycznej materiałów i układów izolacyjnych. Jako ważna dziedzina techniki wysokich napięć towarzyszy rozwojowi elektroenergetyki zapoczątkowanemu pod koniec XIX wieku. Wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych i materiałowych oraz rozbudowa systemów elektroenergetycznych wymusiły podwyższanie standardów również w dziedzinie pomiarów wysokonapięciowych, których specyfika klasyfikuje je jako odrębny dział miernictwa elektrycznego. Badania laboratoryjne, które mają stanowić weryfikację nowych rozwiązań technicznych opracowanych na podstawie obliczeń teoretycznych wymagają często zastosowania wysokich napięć stałych, przemiennych 50 Hz i udarowych odwzorowujących narażenia napięciowe jakie towarzyszą wyładowaniom piorunowym lub różnego rodzaju przepięciom. Podstawą prawidłowej oceny w tego typu badaniach są wyniki pomiarów wykonanych z zachowaniem wymagań obowiązujących no[...]

Influence of the Shape of Composite Insulators Housing on their Aging Resistance in presence of High DC Voltage and Clean Fog DOI:10.15199/48.2018.10.19

Czytaj za darmo! »

The implementation of composite insulators with silicone rubber sheds was to solve problems with so-called pollution flashovers that often led to failures of high voltage transmission and distribution networks. Due to the hydrophobic surface and the ability to hydrophobize the accumulated contamination, the insulators are known for their considerable resistance that limits the leakage current and the energy of surface electric discharge [1-5]. Although the polymers show the ability to restore their hydrophobic properties that were temporarily lost, they have poorer ageing resistance in comparison to the ceramics and glass [6,7]. Therefore, the optimum use of those properties that help actively limit the leakage current requires that the shape of the sheds be optimized because at present the shed design of classical ceramic and glass insulators is used. During normal exploitation, the ageing process of the shed surface takes place unevenly [8,9]. Those areas that are exposed to more intense rainfalls and contamination deteriorate more quickly than the areas protected against direct contact with them [10]. The size and shape of those protected areas depends on the profile of sheds [11] and their inclination towards the direction of the exposure [8]. The exposure to rainfalls and fog poses a major ageing risk to composite insulators. The impact of water and high voltage results in deteriorating the hydrophobic properties of the insulator and accelerating the ageing process. A prolonged exposure may lead to the ignition of arcing concentrated on the insulator’s rod, which at first results in the erosion of the composite cover and then the erosion of the fiberglass rod and the deterioration of the insulator’s mechanical performance [12,13]. A growing interest in electrical energy transmission using high DC voltage lines forced researchers to test the ageing performance of insulating systems subjected to high DC volt[...]

Degradacja właściwości izolatorów kompozytowych starzonych laboratoryjnie w położeniu pionowym i poziomym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych izolatorów kompozytowych różniących się kształtem silikonowej osłony, narażonych na działanie wysokiego napięcia i cyklicznych opadów deszczu lub czystej mgły. Izolatory badano w położeniu pionowym i poziomym. Obserwowano stopniową degradację właściwości powierzchniowych materiału osłony i rozwój prądu upływu. Stwierdzono występowanie wpływu pozycji pracy izolatora i rodzaju narażenia na sposób zwilżania powierzchni osłony. Abstract. This paper describes results of tests performed on model composite insulators having different shape of silicone housings. The insulators were stressed by high voltage under rain or clean fog in vertical and horizontal positions. Different patterns of surface wetting were found depending on the insulator position, which influenced the degree of surface degradation of the housing and the rate of leakage current increase. (Degradation of composite insulators aged in laboratory conditions in vertical and horizontal positions). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, położenie pracy, próba starzeniowa, czysta mgła, deszcz. Keywords: composite insulator, operate position, aging test, clean fog, rain. Wstęp Izolatory kompozytowe z osłoną wykonaną z elastomerów silikonowych stanowią obecnie - podobnie jak izolatory porcelanowe i szklane - podstawowe wyposażenie elektroenergetycznych sieci przesyłowych i rozdzielczych. Cenną właściwością tych izolatorów jest hydrofobowość powierzchni, dzięki której zwilżająca powierzchnię osłony woda przyjmuje postać pojedynczych kropli i nie tworzy ciągłej, przewodzącej prąd warstwy. Zjawisko to sprzyja zachowaniu dużej wartości rezystancji powierzchniowej ograniczając rozwój prądów upływu i wyładowań powierzchniowych [1,2]. Dodatkowo materiał osłony posiada zdolność do szybkiego odzysku hydrofobowości, w przypadku jej czasowej utraty, na skutek migracji molekuł o małej masie cząsteczkowej z wnętrza na powierzchnię materiału [3-5[...]

Wytrzymałość elektryczna izolatorów kompozytowych w położeniu pionowym i poziomym

Czytaj za darmo! »

W artykule dokonano oceny wpływu położenia pracy wybranych modelowych izolatorów kompozytowych na utratę ich właściwości powierzchniowych w warunkach działania wysokiego napięcia i opadów czystej mgły. Przedstawiono wyniki badań napięcia przeskoku elektrycznego na wstępnie postarzonych i zwilżonych izolatorach. Nie stwierdzono wpływu degradacji właściwości osłon we wstępnym etapie starzenia na wytrzymałość elektryczną izolatorów. Abstract. This paper describes results of tests performed on model composite insulators having different shape of silicone housings. The insulators were stressed by high voltage under rain or clean fog in vertical and horizontal positions. After initial ageing period the measurements of flashover voltage on the wetted insulators were made. Influence of insulators operates position on the loss their surface properties and electric strength were estimated. (Composite insulators electric strength in vertical and horizontal position). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, starzenie, hydrofobowość, wytrzymałość elektryczna. Keywords: composite insulator, ageing, hydrophobicity, electric strength. Wstęp Izolatory kompozytowe z osłonami z gumy silikonowej charakteryzują się dużą odpornością zabrudzeniową, która pozwala na poprawienie niezawodności dostaw energii elektrycznej w niekorzystnych warunkach środowiska [1-3]. Ich dobre właściwości eksploatacyjne są związane z niewielką zwilżalnością powierzchni osłon przez krople wody oraz zdolnością do hydrofobizacji osadzonych na izolatorach zanieczyszczeń [4-6]. W wyniku tych procesów powierzchnia izolatora posiada zazwyczaj dużą rezystancję, która wpływa na ograniczenie wartości prądu upływu i energii powierzchniowych wyładowań elektrycznych [7,8]. Istotnym problemem w przypadku materiałów polimerowych jest ich niska, w porównaniu z ceramiką i szkłem, odporność starzeniowa [9,10]. W warunkach eksploatacyjnych powierzchnia osłony starzona jest nierównomiernie [11,12[...]

Problematyka napowietrznej izolacji wysokonapięciowej w 100-leciu wrocławskich wyższych uczelni technicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiony tekst charakteryzuje osiągnięcia polskiego środowiska naukowego i inżynierskiego elektryków w zakresie rozwoju izolacji wysokonapięciowej elektroenergetycznych linii napowietrznych. Nawiązano do jubileuszy: 100-lecia wrocławskich wyższych uczelni technicznych, 110 rocznicy urodzin głównego autora tych osiągnięć prof. Jerzego I. Skowrońskiego oraz 10. kolejnej ogólnopolskiej konferencji "Napowietrzna izolacja wysokonapięciowa w elektroenergetyce". Abstract. The paper presents polish electrical scientific and engineering achievements related to development of outdoor high voltage insulation lines. Authors refer to the following jubilees: 100th anniversary of Wrocław universities of technology, 110th anniversary of profesor’s Jerzy Skowroński birthday (who was chief author of these achievements) and also the 10th all-Polish Conference on Outdoor High Voltage Insulation in Electrical Power Enginnering. (Polish electrical scientific and engineering achievements related to development of outdoor high voltage insulation lines) Słowa kluczowe: napowietrzna izolacja wysokonapięciowa, wrocławskie uczelnie techniczne, jubileusz 100-lecia. Keywords: high-voltage outdoor insulation, universities of technology of Wrocław, 100th anniversary, scientific and engineering conference. Narodziny Uczelni i okres początkowego rozwoju W 1910 roku na mocy decyzji cesarza Wilhelma II została uruchomiona we Wrocławiu (ówczesnym Breslau) Königliche Technische Hochschule. Była to pierwsza na Śląsku wyższa uczelnia techniczna. Jej utworzenie wiązało się z potrzebami przemysłu. Stanowiło odpowiedź na burzliwy rozwój elektrotechniki i elektroenergetyki u progu 20. stulecia. Utworzono wówczas zarówno zręby organizacyjne Uczelni, jak oddano do użytku pierwsze budynki. Struktura dydaktyczno-organizacyjna obejmowała od początku 3 wydziały: Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Chemii i Hutnictwa oraz Nauk Podstawowych (matematyka, fizyka, chemia jak rów[...]

Wyładowania niezupełne na izolatorach kompozytowych DOI:10.15199/48.2016.10.40

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych powierzchniowych wyładowań niezupełnych na modelowych izolatorach kompozytowych z osłoną z kauczuku silikonowego typu HTV o różnym kształcie osłon i różnym stopniu zestarzenia ich powierzchni. Wykazano, że wyniki pomiarów wyładowań niezupełnych mogą być wykorzystane w ocenie diagnostycznej stanu powierzchni izolatorów kompozytowych z eksploatacji. Abstract. In the paper results of the comparison tests of the partial discharges on the surface of model HTV composite insulators were shown. Insulators differed in shape of housings and degree of aging their surfaces. It has been shown that the results of the measurement of partial discharges can be used in the diagnostic evaluation of composite insulators in service. (Partial discharges on the composite insulators surfaces). Słowa kluczowe: izolator kompozytowy, wyładowania niezupełne, diagnostyka, odporność starzeniowa. Keywords: composite insulator, partial discharges, diagnostic, aging resistance. Wstęp Zastosowanie wysokonapięciowych izolatorów kompozytowych w liniach napowietrznych stanowi obecnie atrakcyjną alternatywę dla izolatorów klasycznych - ceramicznych i szklanych. Ich zalety zostały docenione w wielu krajach, a blisko czterdziestoletnie doświadczenia eksploatacyjne zaowocowały opracowaniem już czwartej ich generacji. Znaczący postęp w dziedzinie produkcji materiału osłon i rdzeni jak również poprawa procesu technologicznego produkcji spowodowały wyeliminowanie niektórych wad pierwszych konstrukcji oraz zwiększyły ich odporność starzeniową w warunkach eksploatacyjnych [1]. W czasie opadów atmosferycznych oraz mgły właściwości hydrofobowe powierzchni polimerowych osłon izolatorów ograniczają rozwój prądu upływu uniemożliwiając tworzeniu się ciągłej warstwy przewodzącej [2]. Stopniowa utrata hydrofobowości spowodowana narażeniami eksploatacyjnymi może prowadzić do pojawienia się groźnych wyładowań powierzchniowych [3-5].[...]

Zachowanie się układu hybrydowego izolatorów kompozytowego i ceramicznego w warunkach eksploatacyjnych DOI:10.15199/48.2016.10.41

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki rozkładów napięcia na połączonych w łańcuch izolatorach: kompozytowym na 110 kV i pojedynczym izolatorze kołpakowym pokrytym warstwą silikonu RTV. Zasymulowano zmianę właściwości powierzchniowych izolatorów w czasie eksploatacji. Stwierdzono, że dołączenie do izolatora kompozytowego niewielkiego izolatora ceramicznego, powleczonego silikonem RTV, w istotny sposób łagodzi występującą na izolatorze kompozytowym nierównomierność rozkładu napięcia. Abstract. The article presents the results of voltage distribution at the coupled insulators: composite 110 kV and single-insulator cup and pin covered with a layer of silicone RTV. During experiment changing the surface properties of insulators was simulated. It was found that the presence of small ceramic insulator coated with RTV silicone greatly reduced unequal voltage distribution on the composite insulator. (The behavior of the composite and ceramic insulators hybrid arrangement in operating conditions). Słowa kluczowe: izolatory liniowe, układ hybrydowy izolatorów, właściwości powierzchniowe, rozkład napięcia Keywords: overhead insulator, hybrid arrangement of insulators, surface properties, voltage distribution. Wstęp Lokalizacja wielkich elektrowni w pobliżu źródeł surowców niezbędnych do zasilania generatorów: kopalin lub wody, sprawiła, że koniecznością stał się przesył wytworzonej energii elektrycznej do odległych odbiorców. Zapewnienie niezawodności dostaw energii elektrycznej wymaga zachowania przez izolatory zastosowane do konstrukcji linii energetycznych odpowiednich odstępów mechanicznych i elektrycznych między przewodami linii, konstrukcją nośną oraz obiektami na powierzchni ziemi w całym okresie eksploatacji. Oprócz występujących w sposób ciągły narażeń związanych z napięciem roboczym, izolacja linii poddana jest działaniu licznych, zmiennych w czasie czynników środowiskowych takich jak: promieniowanie słoneczne, temperatura, wilgotność powi[...]

Badania starzeniowe modelowych izolatorów kompozytowych w komorze czystej mgły

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań modelowych izolatorów kompozytowych różniących się kształtem silikonowej osłony, narażonych na działanie wysokiego napięcia i cyklicznych opadów czystej mgły. Obserwowano stopniową degradację właściwości powierzchniowych materiału osłony i rozwój prądu upływu. Stwierdzono istotny wpływ kąta nachylenia kloszy na poprawę odporności izolatorów na starzenie w w[...]

 Strona 1  Następna strona »