Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ KAŁUCKI"

Bezpośrednia przemiana metanu do metanolu, formaldehydu i kwasów organicznych.

Czytaj za darmo! »

Metan jest najtańszym i najbardziej rozpowszechnionym węglowodorem, ale jego wykorzystanie jako surowca dla przemysłu chemicznego jest ograniczone. Procesy katalityczne zachodzące na powierzchni, a także procesy rodnikowe często prowadzą do utleniania metanu do ditlenku węgla i wody. Wiele organometalicznych kompleksów w homogenicznych roztworach ulega reakcjom z metanem z niespodziewanie [...]

Chlorek potasu w procesach otrzymywania siarczanu potasu Część I. Wytwarzanie siarczanu potasu z surowców naturalnych

Czytaj za darmo! »

Omówiono rolę potasu w procesie odżywiania roślin oraz przedstawiono zalety siarczanu potasu lub azotanu potasu - w porównaniu z chlorkiem potasu -jako składników nawozów. Podano przykładowe rozwiązania technologiczne dotyczące otrzymywania siarczanu potasu z surowców naturalnych. Potas - oprócz azotu, fosforu, wapnia, magnezu i siarki - należy do głównych składników pokarmowych niezbędnych [...]

Chlorek potasu w procesach otrzymywania siarczanu potasu Część II. Wytwarzanie siarczanu potasu z odpadowych siarczanów

Czytaj za darmo! »

Omówiono niektóre rozwiązania technologiczne otrzymywania nawozowego siarczanu potasu z chlorku potasu i siarczanowych produktów ubocznych różnych procesów. Zwrócono uwagę na konieczność zagospodarowania odpadowych siarczanów oraz na trudności związane z realizacją proponowanych procesów powodujące wzrost kosztów wytwarzania tego bezchlorkowego nawozu potasowego. lorek potasu jest surowcem [...]

Katalizator absorpcyjnego procesu usuwania SO2 z gazów odlotowych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad nowym katalizatorem procesu odsiarczania gazów odlotowych, polegającego na absorpcji i utlenianiu SO2 w roztworze. Jako katalizator zastosowano odpadowy siarczan (VI) żelaza (II) pochodzący z produkcji bieli tytanowej i zawierający domieszki soli metali z bloku 3d. ostatnich latach obserwuje się coraz większe problemy ekologiczne związane z obecnością odpadowego di[...]

Metoda odsiarczania naturalnego węgla aktywnego - nośnika katalizatorów heterogennych

Czytaj za darmo! »

Opisano nową metodę odsiarczania naturalnego węgla aktywnego Carbopol W produkcji Zakładów Przemysłu Drzewnego w Hajnówce. Dokładne odsiarczenie węgla można osiągnąć przez wygrzewanie go w atmosferze wodorowej w temp. 873 K i gotowanie z rozcieńczonym kwasem solnym. Otrzymano stopień odsiarczenia równy 95%. ęgiel aktywny jest często stosowany jako nośnik katalizatorów. Dotyczy to głównie ka[...]

Badanie szybkości termicznego rozkładu azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu

Czytaj za darmo! »

Stopień kalcynacji azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu obliczano na podstawie intensywności najsilniejszego refleksu dyfrakcyjnego pochodzącego od CO3O4. Stwierdzono, że w temp. 437 K kalcynacja nie zachodzi do końca. Zastosowanie wyższej temperatury (503 K i 583 K) umożliwia całkowity jej przebieg. Wartość obliczonej energii aktywacji jest mniejsza od przedstawionej w l[...]

Badanie szybkości termicznego rozkładu azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu

Czytaj za darmo! »

Stopień kalcynacji azotanu kobaltawego osadzonego na aktywnym tlenku glinu obliczano na podstawie intensywności najsilniejszego refleksu dyfrakcyjnego pochodzącego od CO3O4. Stwierdzono, że w temp. 437 K kalcynacja nie zachodzi do końca. Zastosowanie wyższej temperatury (503 K i 583 K) umożliwia całkowity jej przebieg. Wartość obliczonej energii aktywacji jest mniejsza od przedstawionej w l[...]

Aktywność w syntezie amoniaku katalizatorów żelazowych osadzonych na węglu aktywnym

Czytaj za darmo! »

Badano katalizatory syntezy amoniaku otrzymywane metodą impregnacji węgla aktywnego roztworami Fe(N03)3 i K4[Fe(CN)6]. Pomiary aktywności próbek prowadzono w stalowym reaktorze całkowym pod ciśnieniem równym 10 MPa, a ich skład fazowy badano za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Stwierdzono występowanie dwóch form żelaza - krystalicznego α-Fe oraz mocno zdyspergowanego żelaza niewyk[...]

Badania przebiegu wytopu katalizatora żelazowego do syntezy amoniaku

Czytaj za darmo! »

Zbadano zależność zawartości promotorów oraz stopnia utlenienia żelaza w lawie katalizatora żelazowego przeznaczonego do syntezy amoniaku od czasu wytopu. Stwierdzono, że zawartość promotorów w fazie ciekłej właściwie nie zmienia się w czasie wytopu i odpowiada ilości tych dodatków w gotowym katalizatorze, natomiast stopień utlenienia żelaza zwiększa się w czasie wytopu (zmniejsza się stosu[...]

Konwersja m etanu w wyższe węglowodory DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd prac dotyczących konwersji metanu w wyższe węglowodory, ze szczególnym uwzględnieniem konwersji katalitycznej. Omówiono kinetyczne i termodynamiczne podstawy takiego procesu oraz zaprezentowano różne sposoby jego realizacji. Przedstawiono też zestawienie najczęściej badanych i najwydajniejszych układów katalitycznych. Metan jest rozpowszechnionym surowcem stanowiącym zwykle 60 ч- 95% gazu ziemnego, którego obecne światowe zasoby szacuje się na ok. 100 miliardów m3 l). Niestety, aż dwie trzecie tych zasobów znajduje się w rejonach odległych od rynków zbytu, a więc transport gazu wymagałby drogiego systemu rurociągów. Stosowana metoda kriogenicznego skraplania gazu ziemnego w celu ułatwienia transportu jest energochłonna i wymaga zachowania wyjątkowych środków ostrożności. Wszystko to sprawia, że potencjalne rezerwy naturalnego gazu mają często znikomą wartość rynkową. Duże jego ilości spala się, a tym samym bezpowrotnie traci. Dotyczy to również sporej ilości metanu powstającego ubocznie w wielu syntezach organicznych. Powyższe rozważania prowadzą do koncepcji przerobu gazu ziemnego na łatwo transportowane produkty już w miejscu jego wydobycia. Analiza sytuacji na rynkach zbytu dla potencjalnych produktów takiej przeróbki wskazuje na to, że zdecydowanie pierwszoplanowymi produktami przerobu ogromnej ilości gazu są paliwa ciekłe2). Wśród wykorzystywanych w przemyśle metod realizacji takiego procesu dwie zasługują na największą uwagę: - reforming gazu naturalnego z utworzeniem gazu syntezowego, a następnie (metodą Fischera-Tropscha) syntetycznego paliwa; - utworzenie gazu syntezowego w wyniku reformingu, konwersja tego gazu w metanol, a metanolu - w procesie Mobil - w benzynę (gazolinę). Drogi te są jednak dość złożone, a w głównych etapąph występują istotne ograniczenia termodynamiczne3*. W świetle powyższego zrozumiałe się staje, jakim wyzwaniem dla chemików jest możliwość opracowania technologii [...]

 Strona 1  Następna strona »