Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard J. Katulski"

Statkowa technika antenowa

Czytaj za darmo! »

Rozwiązania antenowe stosowane na morskich jednostkach pływających wynikają z wymagań eksploatacyjnych światowego systemu radiokomunikacji morskiej o nazwie GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System - tzn. Globalny Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa), który w praktyce morskiej obowiązuje w pełni od 1999 roku [1, 2, 3]. Kształt tego systemu jest w pierwszym rzędzie podyktowany potrzebami bezpieczeństwa statków oraz ich załóg (w sensie safety) które są narażone na nieprzewidywalne działania żywiołów morskich. W rezultacie, mając na uwadze zwłaszcza zagadnienie poprawy bezpiecznej pracy na morzu, w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy to wprowadzono do eksploatacji system satelitarnej radiokomunikacji morskiej INMARSAT (International Maritime Satellite [...]

System wywołania w niebezpieczeństwie – uwarunkowania propagacyjne w telefonii komórkowej w strefie przybrzeżnej na morzu

Czytaj za darmo! »

Posługiwanie się telefonem komórkowym stało się tak powszechne, że łączność taka coraz częściej jest używana także w strefie przybrzeżnej na morzu przez użytkowników wszelkiego rodzaju rekreacyjnego sprzętu pływającego, jak np. łodzie, kajaki i deski surfingowe. Często sprzyja temu korzystne położenie stacji bazowych telefonii komórkowej w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Tego rodzaju nawiązywanie łączności ma duże znaczenie zwłaszcza w sytuacjach zagrożeń , których liczba, według danych regionalnej służby SAR (Search and Rescue), gwałtownie wzrasta [1, 2]. Mając to na uwadze, w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej, w ramach realizacji projektu badawczego 3 T11D 024 29 - sfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w [...]

Szanowni Czytelnicy!

Czytaj za darmo! »

Mam wielką przyjemność i zaszczyt serdecznie zaprosić do udziału w tegorocznej Krajowej Konferencji Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji - KKRRiT 2012, która odbędzie się w Politechnice Gdańskiej, w dniach 14 - 16 maja, pod honorowym patronatem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pana Jana Dworaka, prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Magdaleny Gaj, marszałka województwa pomorskiego Pana Mieczysława Struka i JM Rektora prof. Henryka Krawczyka. Konferencja została także objęta honorowym patronatem przez Komitet Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk oraz Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej. Natomiast patronat medialny sprawują: Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne oraz Radio Plus Gdańsk. Obrady będą się odbywały w nowym budynku Wydziału El[...]

Katedra systemów i sieci radiokomunikacyjnych politechniki gdańskiej - nowoczesny ośrodek badawczy w dziedzinie współczesnej radiokomunikacji


  Niniejszy artykuł stanowi kontynuację poprzednich publikacji, omawiających działalność Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (KSiSR), które zostały zamieszczone na łamach Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych, np. autorstwa prof. D. Rutkowskiego w zeszycie 9/1999 [1]. W ostatnim czasie, w zeszycie 2-3/2010, ukazał się zestaw dziesięciu artykułów autorstwa pracowników Katedry pod wspólną nazwą: Radiokomunikacja w Gdańsku. Opisano w nich zagadnienia związane z realizowanymi pracami badawczymi [2]. Natomiast następny zeszyt, tj. 5/2012, będzie zawierał pełny opis aktualnej działalności, opracowany z okazji Jubileuszu 60-lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (ETI) Politechniki Gdańskiej (PG) i tym samym także 60-lecia działalności Katedry SiSR. Znajdzie się tam wstęp w postaci krótkiego rysu historycznego oraz opis działalności naukowej i dydaktycznej, wraz z ofertą współpracy skierowaną do środowiska zewnętrznego [3]. W tym zaś miejscu, nawiązując do wymienionych opracowań, zwłaszcza do dwóch ostatnich, scharakteryzowano bazę badawczą Katedry i omówiono dotychczasowe wyniki zakończonych oraz aktualnie prowadzonych projektów badawczych rozwojowych. W ostatnich latach, poczynając od 2005 roku, zespół katedry pozyskał drogą konkursową wiele projektów badawczych rozwojowych, w ramach których opracowano i zbudowano, przeważnie w postaci demonstratorów technologii, rozwiązania układowe specyficznych zastosowań współczesnej techniki radiokomunikacyjnej, zwłaszcza dla potrzeb bezprzewodowego monitoringu zagrożeń oraz ochrony bezpieczeństwa publicznego i przemysłowego. Na przełomie lat 2010 i 2011, dzięki grantowemu wsparciu Funduszu Nauki i Technologii Polskiej oraz zbudowanym demon- * Kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej, e-mail: radiokom@eti.pg.gda.pl Ryszard J. Katulski* Katedra systemów i sieci radiokomunikacyjnych politechniki gdański[...]

Szanowni Czytelnicy ! DOI:

Czytaj za darmo! »

Działalność naukowa Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej była wielokrotnie, przy różnych okazjach, przedstawiana na łamach Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych, np. w zeszytach 2 - 3/2010 oraz 4,5/2012. Zespół Katedry prowadzi działalność badawczą w dziedzinie szeroko rozumianej radiokomunikacji, przy czym do najważniejszego nurtu naszej działalności należą badania systemowe w następujących obszarach: kierunki rozwojowe współczesnej radiokomunikacji, obejmujące systemy LTE, nowe interfejsy radiowe oraz zarządzanie - zasobami radiowymi, - radio programowalne, określane skrótowo nazwą SDR - Software Defined Radio - zwłaszcza opracowywanie narzędzi programowych do elastycznego doboru parametrów systemowych toru radiowego, - radio kognitywne, zwłaszcza wypracowywanie efektywnych sposobów zarządzania dostępem do zasobów częstotliwościowych, - radiolokalizacja i radionawi[...]

5G/BAN w Politechnice Gdańskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Czytelnicy To kolejne wydanie Przeglądu Telekomunikacyjnego i Wiadomości Telekomunikacyjnych poświęcone działalności naukowo-badawczej Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. W zeszycie nr 2-3/2010 przedstawiono w sposób chronologiczny kilkudziesięcioletni rozwój Katedry od początku jej powstania w 1952 r., zaś w zeszycie nr 12/2014 opisano nasze osiągnięcia w dziedzinie współczesnej radiolokalizacji. Obecnie pragniemy przybliżyć Czytelnikom wyniki badań w stosunkowo nowej dziedzinie wiedzy osadzonej w sieciach 5G, tj. w sieciach BAN (Body Area Networks). Od kilku lat badania w tej dziedzinie prowadzimy we współpracy z zespołem prof. L. M. Correia z Instytuto Superior Tecnico - University of Lisbon w Portugalii. W związku z tą współpracą na szczególne podkreślenie zasługuje działalność naszego kolegi d[...]

Radiowe łącze ruchome do szybkiej transmisji danych multimedialnych dla systemu kontroli obszaru DOI:10.15199/59.2018.8-9.4


  Bezprzewodowa technika radiowa jest coraz intensywniej stosowana dla wsparcia telekomunikacyjnego w obszarze obronności i bezpieczeństwa publicznego, zwłaszcza dla potrzeb zdalnego monitorowania wszelkiego rodzaju zagrożeń. Z tego względu na całym świecie w wielu ośrodkach naukowych podejmowane są prace badawcze zmierzające do uzyskania wyników wychodzących naprzeciw wzrastającemu zapotrzebowaniu na rozwiązania użytkowe w tej dziedzinie. Zadania te wymagają rozwiązania wielu zawansowanych problemów badawczych, związanych z kierunkami rozwojowymi w dziedzinie współczesnej radiokomunikacji, osadzonych w różnych jej obszarach. Problemy te polegają m.in. na przetwarzaniu sygnałów w czasie rzeczywistym, co przekłada się na opracowywanie złożonych algorytmów, będących punktem wyjścia do realizacji wydajnych aplikacji obliczeniowych. Mając to na uwadze, od wielu już lat w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej podejmuje się prace badawczo-rozwojowe inspirowane potrzebami m.in. Marynarki Wojennej RP oraz Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Projekty takie były i są współfinansowane na drodze konkursowej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przy współpracy z Akademią Marynarki Wojennej i zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi, głównie z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej SA w Gdyni i gdańską firmą DGT, specjalizującą się w rozwiązaniach systemowych w dziedzinie telekomunikacji i teleinformatyki. Okolicznością sprzyjającą podejmowaniu takich prac jest uruchomione w Katedrze w 2010 roku Środowiskowe laboratorium systemów łączności bezprzewodowej do zastosowań specjalnych, dofinansowane przez Fundusz Nauki i Technologii Polskiej. Laboratorium to dysponuje szerokim zestawem urządzeń badawczo-pomiarowych najwyższej klasy. Na jego wyposażeniu znajdują się m.in. programowalne urządzenia nadawczo-odbiorcze, analizatory widma sygnałów i protokołów radiokomunikacyjnych oraz testery praktyc[...]

Standard TETRA dla potrzeb obsługi służb państwowych w strefie przybrzeżnej Bałtyku

Czytaj za darmo! »

Standard TETRA (Trans-European Truncked RAdio) stanowi szczególne rozwiązanie telekomunikacyjnego systemu komórkowego, przeznaczonego do obsługi użytkowników profesjonalnych, zwłaszcza zaś: administracji rządowej i samorządowej, wszelkiego rodzaju służb bezpieczeństwa i ratownictwa publicznego, takich jak np. policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, urzędy obsługi ruchu granicznego [...]

 Strona 1  Następna strona »