Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KUBICKI"

Funkcjonalność systemów oddymiania jako cel projektu technicznego DOI:


  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet- nia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po- winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 690 z późn. zm.) narzuciło konieczność zasto- sowania systemów wentylacji pożarowej w części obiek- tów. Mowa jest tu m.in. o urządzeniach do oddymiania lub zapobiegania zadymieniu klatek schodowych (§245 i 246) lub o konieczności stosowania oddymiania niektórych garaży zamkniętych. Wdrożenie tych rozwiązań jak też ochrona przeciwpożarowa zalecane są również w innych obiektach budowlanych. W §207 Warunków Technicz- nych [1] oraz art. 6a Ustawy o ochronie przeciwpożarowej [2] w jednobrzmiącej formie zapisana została konieczność realizacji tzw. wymagań podstawowych. W razie pożaru, spełnienie wymagań podstawowych polegać ma m.in. na zachowaniu nośności konstrukcji przez czas przewidziany dla odporności ogniowej danej klasy i ograniczeniu roz- przestrzenianie się pożaru w obiekcie i poza nim. Ponad- to szczególnie w przypadku różnego typu obiektów ZL (zagrożenie ludzi) konieczne jest zachowanie możliwości ewakuacji lub uratowania ludzi w inny sposób (np. prze- trwania zagrożenia w bezpiecznym miejscu do czasu na- dejścia pomocy). Przepisy nakładają również konieczność uwzględnienia bezpieczeństwa ekip ratowniczych. W celu spełnienia tych wymagań, w większości obiektów ko- nieczne jest zastosowanie systemów wentylacji pożarowej oddymiającej lub zapobiegającej zadymieniu. Ponadto czynnikiem, który oprócz wymienionych powyżej powo- dów, skłonić może inwestora do zastosowania wentylacji pożarowej są złagodzenia, mogące obniżyć koszty całej inwestycji. Przykładem może być możliwość (pod warun- kiem wykonania instalacji oddymiania), powiększenia po- wierzchni strefy pożarowej, wydłużenie długości dojścia ewakuacyjnego lub obniżenie klasy odporności pożarowej obiektu. Warunki właściwego funkcjonowania oddymiania Przepisy mówią o zastosowaniu lub objęciu o[...]

Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych -systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych Część 1. Wentylacja pożarowa klatek schodowych w budynkach średniowysokich


  Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest systemom wentylacji pożarowej pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych. Przedstawione i omówione zostaną w nim wyniki prowadzonych przez autorów badań symulacyjnych oraz fizykalnych, układów oddymiania i napowietrzania pożarowego (wentylacji pożarowej) w obiektach o różnym przeznaczeniu, wysokości, organizacji architektonicznej itd. Zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, cechujące się wysoką skutecznością i niezawodnością w ochronie pożarowej budynków.Systemy wentylacji pożarowej - wymagania prawne Podstawowym zadaniem instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków jest umożliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi oraz ułatwienie jednostkom ratowniczym podjęcia akcji gaśniczej. Cel ten realizowany jest przez instalację w obiekcje zintegrowanych systemów detekcji pożarowej, instalacji gaśniczej (np. tryskaczowej) oraz wentylacji pożarowej. Poprawne działanie i współpraca wymienionych elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych ma szczególne znaczenie w przypadku budynków wysokich, gdzie podjęcie akcji ratowniczej z zewnątrz jest bardzo utrudnione, a w przypadku kondygnacji zlokalizowanych powyżej 50 m wręcz niemożliwe. Obiekty tego typu przez czas niezbędny do ewakuacji muszą bronić się same, co oznacza, że drogi ewakuacyjne muszą pozostać drożne i wolne od dymu, aby zapewnić ludziom możliwość bezpiecznego opuszczenia obiektu. Taki stan rzeczy ma odzwierciedlenie w krajowych przepisach, w których znajdują się, m.in. następujące zapisy "z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem" [1] oraz "z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikac[...]

Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych – systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych Część 2. System mechanicznego oddymiania klatki schodowej a bezpieczeństwo ewakuacji


  Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest systemom wentylacji pożarowej pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych. Przedstawione i omówione zostaną w nim wyniki prowadzonych przez autorów symulacyjnych oraz fizykalnych, badań układów oddymiania i napowietrzania pożarowego (wentylacji pożarowej) w obiektach o różnym przeznaczeniu, wysokości, rozwiązania architektonicznego itd. Zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, cechujące się wysoką skutecznością i niezawodnością w ochronie pożarowej budynków.PRZEDSTAWIONE w pierwszej części prezentowanego cyklu artykułów wyniki symulacji CFD, których obiektem była klatka schodowa budynku średniowysokiego jednoznacznie wykazały, że wyposażenie tej przestrzeni budynku jedynie w grawitacyjny system oddymiania nie zawsze zapewnia odpowiednie warunki ewakuacji. Oddymianie takie w pewnym stopniu umożliwia usuwanie dymu, który przedostał się na klatkę, ale tylko pod warunkiem, że jego ilość jest niewielka. Jest to możliwe wtedy, gdy zastosowano wydzielenie pożarowe klatki schodowej oraz jej zamykanie za pomocą szczelnych drzwi wyposażonych w samozamykacze, gwarantujących, że w pozycji otwartej będą one pozostawać tylko w czasie trwania ewakuacji użytkowników danej kondygnacji. Ponadto klapy dymowe w omawianym układzie powinny być otwierane automatycznie po wykryciu pożaru przez system detekcji na zagrożonej kondygnacji. Wobec konieczności spełnienia powyższych warunków praktyczna skuteczność oddymiającej wentylacji grawitacyjnej, jako zabezpieczenia pionowych dróg ewakuacji, jest poważnie ograniczona. Niejednokrotnie, jako alternatywne rozwiązania spełniające, w opinii ich twórców, wymagania bezpiecznej ewakuacji, stosowane są systemy mechanicznego oddymiania klatek schodowych. Na pierwszy rzut oka rozwiązania takie pozbawione są wielu wad systemu grawitacyjnego (np. skuteczności uzależnionej od temperatury dymu czy zewnętrznych warunków atmosfe[...]

Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych – systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych Część 3. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych


  Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest systemom wentylacji pożarowej pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych. Przedstawione i omówione zostaną w nim wyniki prowadzonych przez autorów symulacyjnych oraz fizykalnych, badań układów oddymiania i napowietrzania pożarowego (wentylacji pożarowej) w obiektach o różnym przeznaczeniu, wysokości, rozwiązania architektonicznego itd. Zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, cechujące się wysoką skutecznością i niezawodnością w ochronie pożarowej budynków.OMÓWIONE w poprzednich częściach cyklu wyniki symulacji komputerowych oraz obserwacji prowadzonych podczas testów w obiektach średniowysokich, wskazują jednoznacznie na zdecydowaną przewagę układów różnicowania ciśnienia nad systemami oddymiania w skuteczność ochrony ewakuacyjnych klatek schodowych. Przewaga jest tym bardziej widoczna im większa jest wysokość chronionego budynku. Wobec tego faktu, w pełni uzasadniony jest prawny wymóg (zawarty w przepisach techniczno-budowlanych [1]) obligatoryjnego stosowania systemów zapobiegania zadymieniu w obiektach wysokich i wysokościowych. Jak wykazują jednak doświadczenia praktyczne, uzyskanie wysokiej skuteczności tych systemów nie jest uzależnione wyłącznie od spełnienia założeń projektowych. Równie ważnym zagadnieniem jest uwzględnienie w procesie projektowania i wykonania instalacji faktu, że budynki wysokie są obiektami niestabilnymi hydraulicznie. Oznacza to, że szczególnie przy dynamicznych zmianach warunków otoczenia, podczas pożaru, w budynku występuje wiele czynników wpływających na kształtowanie się układu ciśnienia wewnętrznego, który może wpływać na parametry pracy systemów zapobiegania zadymieniu. W niniejszej trzeciej części cyklu przedstawione i omówione zostaną wymagania stawiane układom różnicowania ciśnienia stosowanym na klatkach schodowych oraz zaprezentowane zostaną wyniki badań przeprowadzonych na przestrzeni ostatnich [...]

Wentylacja pożarowa pionowych dróg ewakuacyjnych- systemy i ich skuteczność w warunkach rzeczywistych Część 4. Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych


  Prezentowany cykl artykułów poświęcony jest systemom wentylacji pożarowej pionowych dróg ewakuacyjnych w budynkach wielokondygnacyjnych. Przedstawione i omówione zostaną w nim wyniki prowadzonych przez autorów symulacyjnych oraz fizykalnych, badań układów oddymiania i napowietrzania pożarowego (wentylacji pożarowej) w obiektach o różnym przeznaczeniu, wysokości, rozwiązania architektonicznego itd. Zaprezentowane zostaną ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, cechujące się wysoką skutecznością i niezawodnością w ochronie pożarowej budynków.W POPRZEDNICH artykułach prezentowanego cyklu opisane zostały zasady funkcjonowania systemów zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych. Z przeprowadzonych rozważań jasno wynika, że najwyższą skutecznością w tym zakresie charakteryzują się systemy różnicowania ciśnienia. Prowadzone od wielu lat badania, próby, symulacje komputerowe i eksperymenty naukowe, wykazują mocne i słabe strony powszechnie stosowanych systemów wentylacji klatek schodowych oraz skutkują opracowaniem nowocześniejszych i bardziej skutecznych rozwiązań. W prezentowanym artykule opisano podstawowe właściwości dwóch typów układów zapobiegania zadymieniu oraz przedstawiono najnowsze rozwiązania, zarówno w sposobach napowietrzania pożarowego jak i automatycznego sterowania układami tego typu. Systemy napowietrzania pożarowego klatek schodowych Do realizacji zadań scenariusza pożarowego (szerzej opisanych w części 3 cyklu) wykonywane są w budynkach wielokondygnacyjnych układy napowietrzania pożarowego potocznie nazywane systemami różnicowania ciśnienia. Systemy te można zaklasyfikować pod względem sposobu regulacji podstawowych parametrów nadciśnienia i przepływu jako pasywne i aktywne. Układy pasywne Działanie układów pasywnych (rys. 1) opiera się najczęściej na wykorzystaniu klap upustowych jako elementów stabilizacji ciśnienia na pionowych drogach ewakuacji. W tego ty[...]

Analiza wpływu wydajności nawiewu w systemach oddymiania klatek schodowych na podniesienie efektywności instalacji DOI:10.15199/9.2019.1.4

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Warunki ochrony przeciwpożarowej sformułowane w krajowych przepisach obligują do zastosowania w klatkach schodowych większości budynków wielokondygnacyjnych rozwiązań służących do oddymiania lub zapobiegania zadymieniu. Skuteczniejsze, ale znacznie droższe rozwiązania zapobiegania zadymieniu (systemy różnicowania ciśnienia) można projektować na podstawie zasady opisanej w PN-EN 12101-6: 2007 [7]. Natomiast wytyczne CNBOP [1] stanowią próbę kompleksowego uporządkowania oraz wypełnienia luki w ogólnodostępnej wiedzy na temat projektowania systemów w miejscach gdzie jeszcze nie trzeba stosować różnicowania ciśnienia [7], a nie można już stosować oddymiania zgodnie z [6]. Ponadto podano tu warunki efektywnego działania systemów oddymiania klatek schodowych. W artykule przedstawiono wnioski z przeprowadzonej analizy numerycznej skutków działania wybranych przypadków instalacji oddymiania klatki schodowej zaprojektowanej zgodnie z wytycznymi [1] oraz na podstawie doświadczeń z [4] oraz [5]. 2. Materiały i metody W celu lepszego zilustrowania zagadnienia oddymiania klatki schodowej przeprowadzono kilka analiz CFD systemu dobranego na podstawie wytycznych [1] oraz artykułu [3]. W przedstawionym przykładzie analizy te zostały rozszerzone o warunki zbliżone do warunków rzeczywistych, tj. pożar projektowy wytwarzający dym znacznikowy, który zlokalizowany został w pomieszczeniu przyległym do klatki schodowej (rys. 1 w [2]). Lokalizację pomieszczenia, jak i pożaru projektowego przedstawiono na rys. 1 ‒ zamiast w przestrzeni samej klatki schodowej jak podano w wytycznych [1]. Ponadto pomieszczenie, w którym zlokalizowano pożar, wyposażono w okno, dzięki któremu przedstawiono wpływ zastosowania zmiennej wydajności nawiewu w aspekcie zwiększenia wydajności w celu wytworzenia prędkości powietrza w świetle otwartych drzwi z klatki do pomieszczenia objętego pożarem. Model klatki schodowej wykonano kierując się obse[...]

Projektowanie systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych wg przepisów obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich DOI:10.15199/9.2015.5.5

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono główne zasady projektowania systemów wentylacji pożarowej w garażach zamkniętych obowiązujące z ZEA, a będące ciekawą alternatywą, lub raczej uzupełnieniem powszechnie stosowanych standardów brytyjskich, amerykańskich lub belgijskich. Bardzo precyzyjnie określone wymagania w odniesieniu do sposobu wydzielenie przestrzeni chronionych i detekcji w garażach, minimalnej wydajności instalacji i rozmieszczenia wentylatorów stanowią dobrą podstawę do budowy efektywnego systemu. Szczególną uwagę należy zwrócić na procedurę i wymagania dotyczące symulacji CFD sprawdzających skuteczność działania systemu. Takich założeń szczególnie brakuje w krajowej rzeczywistości projektowej.1. Wstęp System wentylacji strumieniowej stanowi jeden z najbardziej popularnych sposobów wentylacji bytowej oraz oddymiającej garaży zamkniętych. Od 2009 r. (po nowelizacji warunków technicznych [1]) system ten jest w pełni usankcjonowany przepisami techniczno-budowlanymi. Niestety, od lat projektanci systemów oddymiania garażu zamkniętego nie mają łatwego zadania. Wymóg wynikający z przepisów techniczno-budowlanych nakładający obowiązek zastosowania w tej przestrzeni samoczynnych urządzeń oddymiających, nie został wsparty, żadnymi krajowymi wytycznymi projektowymi określającymi zasady wyboru systemu i określenia wielkości urządzeń. Zatem w projektowaniu koniecznością staje się korzystanie ze standardów zagranicznych, z których najpopularniejsze są zalecenia opisane w BS, NFPA oraz NBN. Jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że istnieją również inne wytyczne, które chociaż mogą wydawać się rodzimym projektantom dość egzotyczne zawierają ciekawe, ale i bardzo precyzyjne zalecenia do projektowania i wykonania systemów wentylacji pożarowej garaży zamkniętych. W artykule przedstawione zostały ważniejsze zapisy, jednego z takich standardów obowiązujących w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, kraju o znacznej liczbie potężnych budynków, z [...]

Funkcjonowanie systemów oddymiania klatek schodowych wspomaganych zmiennym nawiewem powietrza - wyniki badań in-situ DOI:10.15199/9.2018.5.3

Czytaj za darmo! »

W Polsce dochodzi co roku średnio do ponad 13 000 pożarów w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Podczas takiego zdarzenia największym zagrożeniem dla ludzi są toksyczne produkty rozkładu termicznego zawarte w dymie oraz czas, przez który ludzie będą narażeni na działanie tych związków [4]. Poziom bezpieczeństwa użytkowników obiektu jest więc proporcjonalny do czasu opuszczenia zadymionego obszaru lub zależny od ograniczenia przenikania dymu do tych części budynku, w których przebywają ludzie oczekujący na ratunek. Na długość czasu ewakuacji oraz czas bezpiecznego przetrwania pożary ma wpływ wiele czynników. Są to, m.in. sposób działania systemu detekcji, szczelność przegród budowlanych, zastosowane techniczne i budowlane środki zabezpieczenia przed zadymieniem. Po przybyciu jednostek ratowniczogaśniczych możliwość dotarcia do zagrożonej strefy ułatwić mają natomiast systemy wentylacji oddymiającej. W większości państw Unii Europejskiej strategia bezpieczeństwa pożarowego w budynkach mieszkalnych o średniej wysokości lub wysokich zakłada możliwości przetrwania pożaru w mieszkaniu. Praktycznej realizacji takiej koncepcji służy np. wydzielenie mieszkań drzwiami o odporności pożarowej EI30S oraz zabudowanie klatki schodowej ścianami o odporności REI 30. Powszechnie stosowanym rozwiązaniem wentylacji pożarowej są najprostsze (składające się z klapy 178 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/5 (2018) dymowej i ręcznie otwieranych drzwi napływu powietrza) systemy grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych. Systemy te, ze względu na ograniczoną skuteczność, służyć mogą jednak jedynie ułatwieniu działań ekip ratowniczych. W Polsce sytuacja wygląda jednak nieco inaczej. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Warunkach technicznych [6],[7], w szerokiej grupie budynków średniowysokich (w tym ze względu na konieczność zachowania wymaganej długości dojścia ewakuacyjnego również budynkach mieszkalnych -ZL IV) trzeba zast[...]

 Strona 1