Wyniki 1-10 spośród 39 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Lisowiec"

Parametry cewek Rogowskiego jako czujników prądu w urządzeniach EAZ

Czytaj za darmo! »

Cewki Rogowskiego jako czujniki prądu są coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnym sprzęcie zabezpieczeniowym w energetyce. Ich zalety to bardzo duża dynamika, doskonała liniowość, niski ciężar i małe wymiary w porównaniu z tradycyjnymi przekładnikami, łatwość instalacji oraz duże bezpieczeństwo użytkowania. Cewki Rogowskiego wymagają odmiennych układów wejściowych od tych stosowanych dla[...]

Dynamika pomiaru toru prądowego urządzenia EAZ współpracującego z cewką Rogowskiego

Czytaj za darmo! »

Cewka Rogowskiego jest przetwornikiem pola magnetycznego w postaci bezrdzeniowego transformatora, gdzie przewód z mierzonym prądem stanowi obwód pierwotny, a uzwojenie wtórne jest toroidem, zwykle o znacznej liczbie zwojów, nawiniętym na karkasie z rdzeniem powietrznym obejmującym przewód prądowy. Napięcie wyjściowe cewki jest proporcjonalne do pochodnej prądu płynącego w obszarze obejmowany[...]

Pomiar widma sygnału prądowego w urządzeniu EAZ

Czytaj za darmo! »

W nowoczesnych urządzeniach zabezpieczeniowych z cyfrową obróbką sygnału wyznaczane jest widmo sygnałów napięciowych oraz prądowych. Składowe widma wykorzystywane są potem do obliczenia wartości skutecznej sygnału zgodnie z zależnością: (1) gdzie Ek jest skuteczną wartością k-tej harmonicznej mierzonego sygnału prądowego lub napięciowego. Wartości skuteczne wyższych harmonicznych są równie[...]

Parametryzacja sygnałów dla celów e-diagnostyki obiektów końcowych sieci energetycznej


  Kompleksowa diagnostyka on-line, tzn. w trakcie normalnej pracy podstawowych obiektów sieci energetycznych, jakimi są wyłączniki odbywa się w sieci teleinformatycznej - rys. 1 [1]. Z każdym wyłącznikiem jest stowarzyszone Urządzenie Akwizycji Danych, które realizuje algorytmy zabezpieczeniowe oraz dokonuje na bieżąco akwizycji wszystkich sygnałów elektrycznych związanych z wyłącznikiem. Sygnały są zapisywane w buforze kołowym. W momencie wystąpienia zdarzenia otwarcia bądź zamknięcia wyłącznika zawartość bufora jest przesyłana do Koncentratora Danych - komputera klasy PC znajdującego się w rozdzielni. Długość bufora pozwala na zapis 6400 próbek sygnałów, co przy częstotliwości próbkującej 16 kHz obejmuje okres 400 ms. Oprogramowanie diagnostyczne zainstalowane w Koncentratorze Danych składa się z modułu parametryzacji sygnałów oraz modułu systemu eksperckiego. System ekspercki na podstawie wyznaczonych parametrów sygnałów oraz bazy wiedzy wnioskuje o stanie wyłącznika. Sygnały elektryczne związane z wyłącznikiem to napięcia i prądy fazowe, prądy cewek otwierających i zamykających wyłącznika, sygnały dwustanowe styków pomocniczych oraz sygnały przetworzone wielkości nieelektrycznych takich jak temperatura styków oraz widmo promieniowania w czasie wyładowań łukowych. Parametryzacja napięć i prądów fazowych do realizacji algorytmów zabezpieczeniowych odbywa się w Urządzeniu Akwizycji Danych, natomiast parametryzacja napięć i prądów fazowych oraz pozostałych sygnałów do celów e-diagnostyki odbywa się w Koncentratorze Danych - komputerze klasy PC. Parametryzacja napięć i prądów fazowych Wyznaczanie częstotliwości przebiegu Podstawowe parametry napięć i prądów fazowych wyznaczane dla celów e-diagnostyki, to częstotliwość składowej podstawowej, widmo Fourierowskie oraz wartość RMS. Częstotliwość sama w sobie nie niesie szczególnych informacji diagnostycznych o wyłączniku, jest natomiast niezbędna w celu przeprowadzenia operacji[...]

Nowoczesne algorytmy wyznaczania jakości energii


  Jednym z istotnych wskaźników jakości napięcia zasilającego jest zawartość harmonicznych i interharmonicznych. Normy EN 50160, EN 61000-4-7 i EN 61000-4-30 określają algorytmy wyznaczania wartości RMS oraz interharmonicznych przebiegu. Algorytmy te są niekompatybilne z pomiarami parametrów sygnałów prądowych i napięciowych do celów realizacji algorytmów zabezpieczeniowych. W przypadku gdy funkcje pomiaru jakości energii należy zaimplementować w urządzeniu zabezpieczeniowym, pojawia się niekompatybilność wymogów dotyczących algorytmów zabezpieczeniowych i wyznaczania jakości energii. W artykule przedstawiono nowoczesne algorytmy cyfrowej zmiany szybkości próbkowania w dziedzinie cyfrowej, które pozwalają zrealizować z tego samego ciągu próbek sygnału - funkcje pomiaru do celów zabezpieczeniowych jak również na potrzeby wyznaczenia wskaźników jakości energii zgodnie z wymienionymi normami. Międzynarodowe standardy dotyczące pomiaru jakości energii [1, 2] precyzyjnie definiują, które parametry sygnałów prądowych i napięciowych mają być mierzone oraz metody ich pomiaru w celu wyznaczenia wskaźników jakości energii. Zgodnie z wytycznymi analizatory jakości energii w celu prawidłowego wyznaczenia zawartości harmonicznych, stosują metodę synchronizacji częstotliwości próbkującej do wielokrotności częstotliwości podstawowej przebiegu mierzonego. Przedział pomiarowy jest równy dziesięciu okresom częstotliwości podstawowej sieci. Aby móc zastosować transformację FFT do wyznaczenia widma sygnału, liczba próbek na okres przedziału pomiarowego (który powinien być wielokrotnością okresu składowej podstawowej sygnału) musi być równa potędze liczby 2. W przypadku gdy częstotliwość próbkująca jest zsynchronizowana z wielokrotnością częstotliwości sieci, spełnienie tego warunku nie jest równocześnie możliwe dla okresu pomiaru równego jednemu okresowi częstotliwości sieci, gdy wyniki pomiarów są używane do po[...]

Układy przetwarzania sygnałów wyjściowych przetworników bezrdzeniowych o małym poziomie szumów własnych


  Bezrdzeniowe przetworniki pola magnetycznego działające na zasadzie cewki Rogowskiego charakteryzują się doskonałą liniowością w bardzo szerokim zakresie mierzonego prądu. Od dołu zakres pomiarowy jest ograniczony szumami termicznymi rezystancji własnej przetwornika, a od góry napięciem przebicia między zwojami jego cewki. Schemat zastępczy bezrdzeniowego przetwornika pola magnetycznego, zwanego dalej przetwornikiem, przedstawiono na rys. 1. Napięcie pomiarowe Up przetwornika jest proporcjonalne do indukcyjności wzajemnej M cewki przetwornika oraz do pochodnej mierzonego prądu. Indukcyjność wzajemna M jest zależna od parametrów geometrycznych cewki tworzącej przetwornik. Dla prądu sinusoidalnego i (t ) = sin(2 ⋅ π ⋅ f ⋅ t) płynącego w obwodzie pierwotnym przetwornika zachodzi Up(t ) = M ⋅ 2 ⋅ π ⋅ f ⋅ i (t). Iloraz Up(t )/ i (t ), równy 100 ⋅ π ⋅ M dla f = 50 Hz, jest nazywany czułością przetwornika i mówi on, jaka jest wartość RMS napięcia Up dla prądu sinusoidalnego o wartości 1 ARMS płynącego w obwodzie pierwotnym cewki przetwornika. Napięcie na wyjściu przetwornika obciążonego rezystancją Robc wyraża się równaniem: (1) gdzie: (2) F( f ) R R R U U obc obc p o ⋅ + = 2 0 2 0 2 0 ( ) ( ) j f Q f j f f F f f + ⋅ ⋅ + ⋅ = Rys. 1. Elektryczny układ zastępczy bezrdzeniowego przetwornika prądowego Fig. 1. Electrical equivalent circuit of an air core current transducer Up=M(di/dt) L R eR C Robc Uo 92 Elektronika 8/2012 jest charakterystyką częstotliwościową przetwornika [1]. Dla typowych konstrukcji przetwornika charakterystyka częstotliwościowa jest płaska do wartości co najmniej 10 kHz. Właściwości szumowe przetwornika Wartość skuteczna szumów termicznych rezystancji R wyraża się zależnością: (3) gdzie T jest temperaturą w Kelvinach, kB = 1,380658(12) ⋅10-23 J·[...]

Technologie informatyczne w diagnozowaniu energetycznych sieci rozdzielczych


  W artykule opisano teleinformatyczną sieć do e-diagnozowania obiektów końcowych sieci energetycznych. Sieć umożliwia automatyczną diagnozę on-line głównie wyłączników SN. Elementami sieci są urządzenia akwizycji danych, z których każde pobiera próbki sygnałów elektrycznych z odpowiadającego mu wyłącznika oraz oprogramowanie składające się z aplikacji parametryzującej dane pomiarowe, a także aplikacji systemu eksperckiego. System ekspercki dokonuje oceny stanu wyłącznika na podstawie parametrów sygnałów elektrycznych wyłącznika oraz bazy wiedzy. Raport o stanie wyłącznika jest przesyłany do centralnej bazy danych znajdującej się w dyspozytorni systemu energetycznego. Sieć wykorzystuje elementy charakterystyczne dla smart grid takie jak komunikacja zgodna ze standardem IEC 61850 oraz korzystanie z protokołu TCP/IP. Monitorowanie stanu urządzeń rozdzielni oraz linii przesyłowych dostarcza informacji technicznych bardzo użytecznych dla optymalnego wykorzystania istniejących środków. Może dostarczyć danych do optymalnego rozłożenia obciążeń w sieci. Pozwala też oszacować czas życia urządzeń, a więc przewidywać przyszłe nakłady inwestycyjne na wymianę czy też modernizację urządzeń. Nowoczesne metody diagnozowania stanu urządzeń umożliwiają operatorowi systemu energetycznego podejmowanie właściwych decyzji dotyczących eksploatacji oraz napraw. Zasadniczym obiekte[...]

Wpływ konstrukcji cewki Rogowskiego w technologii PCB na dokładność pomiaru prądu DOI:10.12915/pe.2014.07.043

Czytaj za darmo! »

In the paper the use of Rogowski coil manufactured in multilayer PCB technology for the measurement of emissions of harmonic currents into the mains has been described. The method of evaluating the frequency characteristic of the coil up to several MHz has been presented. The current measurement resolution has been discussed taking into account the thermal noise of the coil and the equivalent input noise of the modern coil signal amplifier. The algorithms of coil signal processing have been evaluated. The use of Rogowski coil manufactured in multilayer PCB technology for the measurement of emissions of harmonic currents Streszczenie. W artykule przedstawiono zastosowanie cewki Rogowskiego wykonanej w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych do pomiaru harmonicznych prądu pojawiających się w sieci zasilającej. Opisano metodę wyznaczania charakterystyki częstotliwościowej cewki w zakresie częstotliwości do kilku MHz. Przeprowadzono analizę możliwej do osiągnięcia rozdzielczości pomiaru biorąc pod uwagę szumy termiczne cewki oraz równoważne napięcie szumów wzmacniacza sygnału cewki. Przedstawiono algorytmy przetwarzania cyfrowego sygnału pomiarowego. Keywords: Rogowski coil, current harmonics measurement,. Słowa kluczowe: cewka Rogowskiego, pomiar harmonicznych prądu, przetwarzanie cyfrowe sygnałów. doi:10.12915/pe.2014.07.43 Wstęp Pomiar harmonicznych prądu wprowadzanych do sieci zasilającej jest elementem badań kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń zgodnie z normami PNEN 61000-3-2:2007/A2:2010E i PN-EN 61000-3- 2:2007/A2:2010E. Wspomniane normy nie wymieniają cewki Rogowskiego jako pomiarowego przetwornika prądu. Niemniej zalety cewki Rogowskiego takie jak doskonała liniowość w całym zakresie mierzonych prądów oraz bardzo duże pasmo pomiarowe predysponują ten rodzaj przetwornika do pomiaru harmonicznych prądu w przewodach zasilających urządzenia. Cewka Rogowskiego jest wykonana w postaci toroidalnego transformatora be[...]

Nowe rozwiązania cyfrowych zespołów EAZ

Czytaj za darmo! »

Podstawowymi i niezmiennymi wymaganiami stawianymi zespołom elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej są: - selektywność - oznacza zdolność do działania tylko w przypadku wystąpienia zakłócenia w obszarze objętym ochroną przez zabezpieczenie; - niezawodność - oznacza pewne i prawidłowe działanie przez cały okres eksploatacji; - szybkość działania umożliwiająca elim[...]

Nowe rozwiązania cyfrowych zespołów EAZ

Czytaj za darmo! »

Podstawowymi i niezmiennymi wymaganiami stawianymi zespołom elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej są: -selektywność, czyli zdolność do działania tylko w przypadku wystąpienia zakłócenia w obszarze objętym ochroną przez zabezpieczenie, - niezawodność, czyli pewne i prawidłowe działanie przez cały okres eksploatacji, - szybkość działania, umożliwiająca elimi[...]

 Strona 1  Następna strona »