Wyniki 1-10 spośród 38 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Wlazło"

Graficzna konfiguracja algorytmów automatyk i zabezpieczeń w sterownikach polowych


  Instytut Tele- i Radiotechniczny od wielu lat prowadzi prace badawczo-wdrożeniowe w zakresie teleinformatycznych systemów oraz uniwersalnych sterowników polowych EAZ dla energetyki. Prace te - bazujące na dotychczasowych doświadczeniach Instytutu - odpowiadają nowym, światowym wyzwaniom, dotyczącym efektywniejszego wykorzystania energii elektrycznej oraz jej rozdziału przez inteligentne sieci elektroenergetyczne (smart power grids). Wiąże się to z modernizacją starzejącej się infrastruktury energetycznej oraz optymalizacją systemów energetycznych i przemysłowych. Ponieważ proces wdrażania inteligentnych sieci elektroenergetycznych wymaga dłuższego okresu i poniesienia znaczących kosztów, w okresie przejściowym konieczne jest przygotowanie specjalnych rozwiązań, które będą dobrze sprawdzały się w dotychczasowej praktyce oraz w przyszłości. W artykule przedstawiono problemy związane z projektowaniem logiki działania stacji elektroenergetycznej i sterowników zabezpieczeniowych oraz jej implementację na obiekcie, uwzględniając specyficzne wymagania i przyzwyczajenia klienta. Skupiono się na dostosowaniu nowoczesnych sterowników polowych do projektowanej stacji w zakresie dokumentacji oraz komunikacji poziomej i pionowej z systemem teleinformatycznym SCADA. Zaprezentowane narzędzia programistyczne (wchodzące w skład aplikacji ELF) pozwalają zaprojektować sposób działania automatyk i zabezpieczeń dla poszczególnych pól, sekcji oraz całego obiektu stacji. Uzyskane w ten sposób rozwiązanie i dokumentacja pozwalają na optymalny dobór urządzeń i ich nastaw, zmniejszenie kosztów inwestycyjnych, a w przyszłości na proste dostosowanie do standardu IEC 61850 i inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Pod hasłem inteligentne sieci kryją się m.in. następujące pojęcia: - smart metering - system inteligentnego opomiarowania, - smart power grid - sieć elektroenergetyczna zintegrowana z infrastrukturą komunikacyjną w celu zwiększenia bezpiec[...]

Konfiguracja a programowanie inteligentnych sterowników polowych


  Rozwój funkcjonalny urządzeń EAZ, a szczególnie inteligentnych sterowników polowych spowodował szybki rozwój narzędzi programowych do ich obsługi. Dotychczasowe pojęcie konfiguracji urządzenia jest wypierane przez programowanie i reprogramowanie, zapożyczone od sterowników przemysłowych PLC. Taka sytuacja związana jest z wprowadzaniem logiki programowalnej użytkownika do sterowników polowych oraz ich przystosowywaniem do inteligentnych sieci elektroenergetycznych - smart power grids. Wykorzystanie nowych technologii ICT w oprogramowaniu narzędziowym wymusza jednocześnie wzrost funkcjonalności urządzeń EAZ, niekoniecznie związanej z ich podstawowym przeznaczeniem. Od pewnego czasu rozwój cywilizacyjny podąża ku społeczeństwu informacyjnemu, które związane jest z przesyłaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem informacji. Zostanie to osiągnięte, gdy ponad połowa osób będzie zatrudnionych przy przetwarzaniu informacji. Zanim ten poziom zostanie osiągnięty, programiści muszą dostarczyć pozostałej części społeczeństwa narzędzi programowych do sprawnego i bezpiecznego przesyłania danych, ich filtrowania i analizowania. Takie postępowanie powoduje wprowadzanie nazw, haseł i pojęć używanych przez informatyków do innych dziedzin technicznych oraz do języka potocznego. Nastawianie parametrów urządzenia pochodzi od pokręteł i przełączników, które znajdowały się w analogowych urządzeniach EAZ . Opracowanie sterowników mikroprocesorowych spowodowało zastosowanie pojęć - nastawianie i konfiguracja do pojedynczych parametrów lub grupy parametrów o tym samym przeznaczeniu. Wprowadzenie oprogramowania narzędziowego spowodowało wprowadzenie wyrazu programowanie, które jest uzupełniane o szczegóły typu: nastaw, portu transmisyjnego, interfejsu użytkownika, sterowania, itp. Należy zwrócić uwagę, że wyraz reprogramowanie ma szersze znaczenie od programowania, ponieważ w czasie wysyłania danych do urządzenia ze względów praktycznych najczęściej p[...]

Badanie wpływu temperatury na parametry przekładnika reaktancyjnego, współpracującego z platformą pomiarową do pomiaru mocy w sieciach średnich napięć

Czytaj za darmo! »

Badany układ do pomiaru mocy w rozdzielniach średniego napięcia, po stronie układów pierwotnych bazuje na opracowanym specjalizowanym przekładniku reaktancyjnym. W celu określenia parametrów układu wykonano wiele specjalizowanych przekładników, które poddano gruntownym badaniom. Bardzo istotnym dla tego rodzaju układów, ze względu na ich pracę w różnorodnych warunkach jest określenie wpływu temperatury na parametry układu. Ze względu na to, że pomiarowy przekładnik reaktancyjny opracowano na bazie dzielnika pojemnościowego i przekładnika prądowego, główne badania w tym zakresie dotyczyły określenia zmian parametrów wykonanych izolatorów pojemnościowych. Do budowy dzielnika reaktancyjnego współpracującego z układem pomiarowym użyto specjalnie wykonanych izolatorów typu: JO8-125[...]

Badanie i analiza emisyjności urządzeń EAZ w zakresie dyrektywy EMC

Czytaj za darmo! »

Emisja zaburzeń Emisja zaburzeń jest jednym z podstawowych zagadnień kompatybilności elektromagnetycznej. We Wspólnocie Europejskiej kompatybilność elektromagnetyczna została obligatoryjnie wprowadzona dyrektywą EMC, a później kraje członkowskie odpowiednimi ustawami wprowadziły je do swojego prawodawstwa. Aktualnie obowiązującą jest dyrektywa 2004/108/WE "Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)". Normą zharmonizowaną jest norma PN-EN 50263:2004: Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Norma wyrobu dotycząca przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych. Normy wykonawcze dotyczące badań i wymagań to: - PN-EN 60255-25:2002. Przekaźniki energoelektryczne - Część 25: Badanie zaburzeń elektromagnetycznych emitowanych przez przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczen[...]

Algorytm śledzenia częstotliwości rezonansowej zespołu drgającego w systemie zgrzewania ultradźwiękowego z cyfrowym sprzężeniem zwrotnym

Czytaj za darmo! »

Zgodnie z teorią [1,2] istnieją dwie częstotliwości charakteryzujące rezonans ultradźwiękowego zespołu drgającego: - częstotliwość rezonansu mechanicznego fm (rezonans szeregowy i rezonans napięć), - częstotliwość rezonansu elektromechanicznego fem (rezonans równoległy, rezonans prądów i antyrezonans). Zagadnienie dostrajania częstotliwości generowanych sygnałów zasilających ultradźwiękowy zespół drgający do częstotliwości rezonansowej tego zespołu, a następnie utrzymywanie tego dostrojenia (śledzenie) w czasie rzeczywistym, jest jednym z kluczowych zagadnień związanych z systemami zgrzewania ultradźwiękowego. Ultradźwiękowy zespół drgający jest optymalizowany do pracy dla danej częstotliwości znamionowej i tylko dla takiej częstotliwości jest on najbardziej efektywny, czyli [...]

System do e-diagnozowania rozdzielnic współpracujący z inteligentną siecią elektroenergetyczną - smart grid


  W artykule przedstawiono koncepcję diagnozowania pól rozdzielczych wykorzystującą technologię sztucznej inteligencji - poczynając od inteligentnych urządzeń elektronicznych, poprzez system wymiany danych, a kończąc na bazie wiedzy i systemie ekspertowym. Szczególnie skupiono się na analizie stanu wyłącznika w czasie jego eksploatacji jako najważniejszego elementu pola rozdzielczego. Instytut Tele- i Radiotechniczny od wielu lat prowadzi prace w zakresie opracowań i wdrażania teleinformatycznych systemów oraz urządzeń zabezpieczeniowych dla energetyki. Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, Instytut podejmuje szeroko zakrojone prace badawcze, odpowiadające nowym tendencjom i wyzwaniom światowym dotyczącym jeszcze bardziej efektywnego niż dotąd wykorzystania energii, co wpisuje się w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (smart power grids). Nowe rozwiązania wiążą się z modernizacją starzejącej się infrastruktury energetycznej oraz optymalizacją systemów energetycznych, która dotyczy wielu elementów: od źródeł energii odnawialnej, które powinny być lepiej zintegrowane z systemem, poprzez tworzenie jednostek magazynowania energii, wykorzystanie małych, zdecentralizowanych dostawców energii, po transmisję powodującą mniejsze straty i wreszcie inteligentne użytkowanie energii. Uporanie się z tymi wyzwaniami wymaga sieci o elastycznej, "myślącej" infrastrukturze, która kierowałaby energię dokładnie tam, gdzie jest ona potrzebna. Takie możliwości stwarza inteligentna sieć energetyczna - smart grid [1], która zapewni komunikację między wszystkimi uczestnikami rynku energii (musi nastąpić integracja różnego rodzaju producentów energii oraz odbiorców energii w jedną całościową strukturę). Smart grid może istnieć i funkcjonować dzięki dwóm elementom: automatyce, zbudowanej na zaawansowanych czujnikach, oraz systemowi teleinformatycznemu. Wykorzystując te wysoko zaawansowane rozwiązania smart grid może zwiększyć efek[...]

Analiza stanu elektroenergetycznych pól rozdzielczych


  W artykule przedstawiono metodę diagnozowania pól rozdzielczych, wykorzystującą technologię sztucznej inteligencji poczynając od inteligentnych urządzeń elektronicznych, poprzez system wymiany danych, a kończąc na systemie ekspertowym. Szczególnie skupiono się na analizie stanu wyłącznika w czasie jego eksploatacji jako najważniejszego elementu pola rozdzielczego. Zaprezentowane rozwiązania stanowią część opracowanych w Instytucie metod, które powstały w wyniku realizacji projektu rozwojowego finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 "Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych". Idea inteligentnych sieci elektroenergetycznych smart grid powstała przeszło 15 lat temu. Oparta jest na inteligentnych urządzeniach elektronicznych IED (intelligent electronic device). Urządzenia te wraz ze stanowiskami dyspozytorskimi są połączone teleinformatyczną infrastrukturą komunikacyjną do przesyłania danych między wszystkimi elementami sieci (w płaszczyźnie pionowej i poziomej), bazując na łączach światłowodowych i Ethernecie przemysłowym z redundancją, o przepustowości co najmniej 100 Mbit/s. Wysoka funkcjonalność systemu zapewnia wyposażenie wszystkich elementów w jeden interfejs wymiany danych zgodny ze standardem IEC 61850. Określa on szczegółowo sposób wymiany danych między elementami sieci poprzez wprowadzenie znormalizowanego mechanizmu identyfikacji urządzeń, nadawaniu nazw zaimplementowanych w nich funkcji zabezpieczeń oraz czasu przekazywania informacji między elementami sieci. Wysoki poziom normalizacji został osiągnięty dzięki wprowadzeniu jednego mechanizmu opracowywania dokumentacji dotyczącej interfejsu wymiany danych. Zgodnie z wymaganiami standardu opis przesyłanych danych jest opracowywany w języku XML (extensible markup language - rozszerzalny język znaczników) zgodnie z regułami zawartymi w definicji SCL (substation configuration la[...]

Nowa seria sterowników polowych MUPASZ 710 plus - nowatorska konstrukcja, intuicyjna obsługa, integracja wielu funkcji w jednym sterowniku


  Głównym celem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań sprzętowo-programowych, technologii ICT i narzędzi programowych służących rozwojowi inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz ciągłe podnoszenie kompetencji ITR w obszarze smart grid. Prowadzone projekty są ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie uniwersalnych sterowników polowych EAZ zawierających mechanizmy ich e-diagnozowania i e-serwisowania oraz mają być przygotowane do nowoczesnych narzędzi projektowania oraz użytkowania w zakresie rozproszonych automatyk, które w niedalekiej przyszłości staną się standardem w elektroenergetyce. Opracowanie nowej generacji sterowników polowych MUPASZ 710 plus jest również kontynuacją projektu "Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych", realizowanego w ramach PO IG i stanowi dalszy rozwój koncepcji opracowywania innowacyjnych rozwiązań na potrzeby interoperacyjności elementów inteligentnej sieci elektroenergetycznej, bazując na standardzie IEC 61850. Na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli sterowników polowych krajowych oraz zagranicznych producentów. Każdy sterownik charakteryzuje różna specyfika zastosowania, jak i funkcjonalność, począwszy od realizacji zabezpieczeń dla różnych typów pól rozdzielczych, automatyk stacyjnych, czy monitoringu stanu pracy infrastruktury elektroenergetycznej. Dodatkowym wymaganiem jest ich uniwersalność oraz zdolność do współpracy z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi - smart grid. Z każdym dniem rosnące wymagania klientów sprawiają, że przed projektantami stacji rozdzielczych stawiane są nowe wyzwania, których spełnienie wymaga zastosowania wielu specjalistycznych metod, sterowników programowalnych i urządzeń wspomagających. Taka sytuacja powoduje, że proces zaprojektowania, a następnie wdrożenia nowej koncepcji wyd[...]

Specjalizowane urządzenia EAZ dla górnictwa


  Górnictwo i związane z tym wydobycie węgla i nieenergetycznych surowców mineralnych stanowi podstawowy filar współczesnego przemysłu i energetyki. Niezawodność oraz bezpieczeństwo ludzi pracujących przy wydobyciu to ważny czynnik przy wyborze i zastosowaniu urządzeń elektrycznych i mechanicznych w przemyśle górniczym. Wysokie wymagania stawiane urządzeniom, jak np.: praca w wysokiej temperaturze i wilgotności, iskrobezpieczeństwo obwodów sterowania, kontrola upływności kabla przed załączeniem to tylko kilka z nich. Spełnienie tych wymagań w połączeniu z małymi gabarytami urządzeń wymaga zastosowania specjalistycznych metod w fazie projektowania i produkcji najwyższej jakości podzespołów. W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym już od wielu lat są projektowane i wdrażane rozwiązania kierowane do przemysłu wydobywczego do pracy w rozdzielniach przyszybowych i w samym miejscu wydobycia w rozdzielnicach przodkowych. Urządzenia MiZAS 510, PW -2, MUPASZ 740G i MUPASZ 741G to najnowsza propozycja przeznaczona dla przemysłu wydobywczego. Charakteryzują się one dopasowaniem funkcjonalności do nowych trendów i rosnących wymagań klientów. Nowa seria zapewnia pełną skalowalność, dając projektantom możliwość dopasowania urządzeń zabezpieczeniowych do konkretnych wymagań takich jak, np. wymiary urządzenia, liczba wejść/wyjść dwustanowych i iskrobezpiecznych, zastosowany typ przekładników prądowych, czy liczba zabezpieczeń oraz zmiana funkcjonalności poprzez wykorzystanie logiki programowalnej. Małogabarytowe zabezpieczenie prądowe MiZAS 510 MiZAS 510 (rys. 1) to obecnie jedno z najmniejszych zabezpieczeń elektroenergetycznych na rynku. Przeznaczone jest do wszystkich typów rozdzielnic, w których głównym kryterium wyboru jest wymiar urządzenia oraz realizacja zabezpieczeń prądowych. Urządzenie ma zaimplementowany kompletny profil zabezpieczeniowy dla silników małej i średniej mocy (realizowane zabezpieczenia: zwarciowe I >>, przeciążeniowe [...]

Opracowanie mobilnego systemu pomiaru promieniowania UV do oceny indywidualnej dawki napromieniowania


  Pomysł opracowania miernika promieniowania UV powstał w wyniku sygnałów docierających do Instytutu związanych z brakiem na rynku takiego produktu o małych wymiarach, taniego i prostego w obsłudze. Jednym z ważnych obszarów zastosowań dla takiego miernika miały być badania stopnia napromieniowania pacjenta w komorze naświetlającej naświetlania promieniowaniem UV. Badania miały także dotyczyć rozkładu natężenia promieniowania UVA i UVB wewnątrz komory. Komory takie są stosowane przez dermatologów. Komora ma kształt zbliżony do prostopadłościanu i złożona jest z czterech pionowych ścianek naświetlających. Na każdej ze ścianek zainstalowano 8 lamp UV. Komora umożliwia naświetlanie promieniami UVA (4 lampy), promieniami UVB (4 lampy), lub promieniami UVAB. Aby uzyskać stosunkowo równomierny rozkład promieniowania w komorze ścianki naświetlające są wyłożone materiałem odblaskowym. Oprócz badań promieniowania UV w komorach naświetlających przedmiotem zainteresowania są także badania promieniowania UV, które emituje słońce. Natężenie promieniowania UV jest znacznie mniejsze w porównaniu do promieniowania widzialnego. W komorze naświetlającej występuje promieniowanie UVA lub UVB o stosunkowo dużym natężeniu. Tło, które towarzyszy temu promieniowaniu (promieniowanie słoneczne, oświetlenie pokoju) jest do pominięcia. Zatem miernik przeznaczony do badania promieniowania UV w komorze nie musi się charakteryzować dużym tłumieniem promieniowania widzialnego. Przy pomiarach promieni[...]

 Strona 1  Następna strona »