Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JAN DZIUBAN"

Miniaturowe źródła światła wykorzystujące emisję polową z nanorurek węglowych

Czytaj za darmo! »

Lab-on-chipy wykorzystują najczęściej optyczną detekcję sygnałów analitycznych z wykorzystaniem metod fluorometrycznych. Źródłami wzbudzającymi są lasery lub diody LED o widmie emisji dobranym do danego chromoforu. Wadą tych źródeł jest trudna integracja on-chip, czyli bezpośrednio w obrębie chipu. Rozwiązaniem problemu może być opracowanie miniaturowego polowego źródła światła, emitującego [...]

Modelowanie krzemowo-szklanej struktury czujnika MEMS do wykrywania dawki promieniowania wysokoenergetycznego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono koncepcję miniaturowego, pasywnego, krzemowo-szklanego czujnika wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego. Cechą szczególną zaproponowanej konstrukcji czujnika pasywnego jest połączenie możliwości pomiaru wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego z zaletami bezpośredniego odczytu, dotychczas możliwego tylko w dozymetrach elektronicznych. Założono, że czujnik powinien mierzyć dawki promieniowania ≥ 10 kGy. Przedstawiono założenia konstrukcyjne czujnika, wyniki obliczeń oraz modelowania numerycznego. Abstract. In this paper the concept of a miniature, passive, silicon-glass sensor of high dose energy radiation is presented. A special attribute of proposed construction is a combination of passive measurement capabilities of high-energy radiation with the advantages of real time monitoring till now possible only in active, electronic dosimeters. Presented sensor should measure the radiation dose ≥ 10 kGy. The paper presents the project of construction of sensor, the results of calculation and numerical modeling. (Modeling and tests of silicon-glass structure of dose high-energy radiation MEMS sensor) Słowa kluczowe: czujnik MEMS, promieniowanie wysokoenergetyczne, modelowanie membrany krzemowej, pomiar dozy promieniowania Keywords: MEMS sensor, high energy radiation, modeling of silicon membrane, measurement of radiation dose Wstęp Pomiar wysokich dawek promieniowania wysokoenergetycznego (˃ 10 kGy), jakie występują w elektrowniach jądrowych, eksperymentalnych infrastrukturach badawczych takich jak Wielki Zderzacz Hadronów, Europejski Projekt Lasera na Elektronach Swobodnych, Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny, a także składowiskach odpadów promieniotw[...]

Metoda detekcji optycznej przeznaczona dla membranowych krzemowych czujników ciśnienia typu MEMS DOI:10.12915/pe.2014.11.35

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono nową metodę optycznej detekcji opracowaną dla czujników ciśnienia typu MEMS. Wykonany technikami mikroinżynieryjnymi mikrosystem może być zastosowany do pomiaru ciśnienia w warunkach silnego pola elektromagnetycznego, wysokiej temperatury i silnego promieniowania jonizującego. Wstępne testy czujnika ciśnienia zintegrowanego z elementami systemu optycznej detekcji dały pozytywne wyniki. Abstract. In paper a new optical detection method for silicon MEMS pressure sensors has been presented. Fabricated with using of the microengineering techniques microsystem is especially suitable for the pressure measurements in high temperature, high electromagnetic and high radiation environment. Preliminary testing of the pressure sensor integrated with components of the optical detection system has been successful. (Optical detection method suitable for diaphragm silicon MEMS pressure sensors). Słowa kluczowe: detekcja optyczna, czujnik ciśnienia, MEMS. Keywords: optical detection, pressure sensor, MEMS. doi:10.12915/pe.2014.11.35 Wstęp Krzemowe czujniki ciśnienia MEMS znalazły szerokie zastosowanie w medycynie, motoryzacji, przemyśle, sprzęcie wojskowym oraz w urządzeniach użytkowych np. smartfonach czy tabletach. Jednakże różnego typu krzemowe czujniki elektryczne (piezorezystancyjne, pojemnościowe) i czujniki optyczne (interferencyjne, odbiciowe) mają ograniczony zakres stosowania. Trudne warunki środowiskowe: wysoka temperatura, silne pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące, zagrożenie wybuchem wymagają zastosowania czujnika ciśnienia o nowej konstrukcji [1]. Czujnik ciśnienia MEMS powinien być odporny na wysoką temperaturę, iskrobezpieczn[...]

Rozproszony system czujnikowy dla jachtów treningowych


  Żeglarstwo od lat jest wspomagane urządzeniami elektronicznymi w celu ułatwienia żeglugi, zwiększenia jej bezpieczeństwa oraz poprawy parametrów nautycznych jednostek pływających. W literaturze przedmiotu coraz częściej spotyka się opisy wykorzystania techniki mikrosystemów połączonej z nowoczesną informatyką w celu parametryzacji żeglarstwa [1, 2]. Wieloczujnikowe systemy nadzoru znajdują zastosowanie przede wszystkim na bardzo dużych, luksusowych jednostkach, ze względu na wysoki koszt tego rodzaju systemów [3]. W ramach niniejszej pracy zaprojektowano i wykonano wieloczujnikowy system wspomagający naukę żeglowania na jachtach typu Omega. Jest to pierwszy w Polsce wieloczujnikowy system nadzoru zachowań żeglarza i łodzi w czasie rzeczywistym. Dzięki możliwości prowadzenia pomiarów w trakcie żeglugi, system ten pozwala na pomiar parametrów, który nie był możliwy w nowoczesnych [...]

System automatycznej oceny stanu zdrowia krów mlecznych

Czytaj za darmo! »

Kulawizny, po zaburzeniach rozrodu oraz stanach zapalnych gruczołu mlekowego są najczęściej występującymi schorzeniami u krów mlecznych. Zła profilaktyka lub zbyt późne zdiagnozowanie stanu zdrowia zwierzęcia zwiększa straty ekonomiczne hodowcy. Powszechnie stosowana tzw. punktowa ocena chodu powinna być zastąpiona przez metodę nadającą się do automatyzacji, która pozwoli na detekcję schorzeń kończyn we wczesnym stadium. W pracy opisano system, który na podstawie sygnałów rejestrowanych przez czujniki mikromechaniczne (MEMS), umożliwi ocenę zachowania zwierzęcia oraz stan jego zdrowia. Abstract. Lameness, and reproductive disorders and mastitis are the most common illnesses in dairy cows. Bad prophylaxis or late diagnosis of the animal health status of breeders increased economic losses. Commonly used method called Locomotion score needs to be replaced by a method suitable for the purpose of the automatic, remote detection of limb diseases at an early stage. This paper describes a system that on the basis of the signals recorded by the micromechanical sensors (MEMS), will assess the animal's behavior and the state of his health. (The automatic system for evaluation of the health status of dairy cows). Słowa kluczowe: kulawizna, bydło mleczne, schorzenia kończyn, automatyczna detekcja. Keywords: lameness, dairy cattle, limb disorders, automatic detection. Wstęp Detekcja kulawizn u krów mlecznych w sposób zautomatyzowany nie jest problemem prostym do rozwiązania. Trudność w wykrywaniu kulawizn u poszczególnych krów w dużych stadach, [1] doprowadziła do wzrostu zainteresowania alternatywnymi metodami ich wykrywania. Niektóre z nich skupiają się na monitorowaniu chodu przy użyciu technik analizy obrazu [2,3] lub ruchu z zastosowaniem akcelerometrów MEMS [4]. Inne badania skupiają się na monitorowaniu behawioryzmu krów tzn. częstotliwości i czasu trwania okresu spoczynku [5] lub karmienia [6]. W ostatnim czasie intensywnie prowadzone są [...]

Miniaturowy mikroskop elektronowy - koncepcje i możliwości technologiczne DOI:10.12915/pe.2014.11.32

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano różne próby miniaturyzacji mikroskopów elektronowych lub ich elementów opublikowane w literaturze. Przedstawiono nową koncepcję miniaturyzacji mikroskopu transmisyjnego wytworzonego całkowicie metodami mikroinżynierii krzemu i szkła z wykorzystaniem nowoopracowanej mikropompy wysokiej próżni. Opisano problemy technologiczne, które muszą być rozwiązane, aby mógł powstać mikrosystemowy mikroskop elektronowy. Abstract. This article analyzes different attempts of electron microscope (and it’s elements) miniaturization presented in literature. It describes a new concept of miniaturization of a transmission electron microscope, created with use of silicon and glass microengineering techniques, integrated with newly developed high vacuum micropump. Technological problems are described, which must be overcome for MEMS electron microscope to be created. (Miniature electron microscope - concept and technology capabilities). Słowa kluczowe: miniaturyzacja, mikroskopia elektronowa, mikropompa, MEMS. Keywords: miniaturization, electron microscopy, micropump, MEMS. doi:10.12915/pe.2014.11.32 Wstęp Mikroskopy elektronowe od wielu lat są jednym z podstawowych narzędzi poznania materii. Wysokie wymagania co do próżni powodują, że wielkość tych instrumentów jak i ich złożoność jest duża. Od wielu lat trwają intensywne prace nad miniaturyzacją mikroskopów elektronowych. Pierwszym krokiem w miniaturyzacji mikroskopów było zastosowanie wyrzutni polowej, która daje wiązkę bardziej skupioną w porównaniu z wyrzutnią termojonową. Umożliwiło to uproszczenie konstrukcji systemu soczewek elektronowych i zmniejszenie głównego wymiaru kolumny elektronooptycznej do kilkunastu centymetrów. Dodatkowo miniaturyzacja pomp próżniowych, układów sterujących, zasilaczy oraz detektorów spowodowała, że cały system można zmieścić na biurku w obudowie o rozmiarach ok. 15×30×30 cm3 [1]. Takie urządzenia są już powszechnie dostępne i można j[...]

Lab-on-a-chip for developmental competence assessment of bovine oocytes

Czytaj za darmo! »

The recent development of assisted reproductive technologies is based on apply of advanced molecular biology and cell biology techniques, including analysis of genes expression, transcriptional profile and proteomics research of oocytes and embryos. Currently by using of new molecular biology techniques it is possible to define the quality of oocytes in relation to its ability to maturation, fertilization and proper embryo development in preimplantation stages. However, applying of molecular genetics methods in gametes and embryos quality assessment are invasive and lead to partially or completely loss of cell viability. On the other hand, the popular veterinarian method of qualitative selection of animals oocytes for artificial fertilization is based on morphological aspects of reproductive cells. In case of oocytes quality and maturity of ovarian follicles (more mature gives better oocytes) and complex of the cumulus cells surrounding particular oocyte (greater number of cells is a positive factor) are two most important morphological factors to be taken into account prior in vitro fertilization. Qualification and selection is done by a trained veterinarian specialist observing under a microscope oocytes “flowing" in a buffer. As long as the cell has the surrounding cumulus, it is relatively easy to divide oocyte into boundary classes. However, there is no sharp criteria dividing the oocytes into intermediate classes. What more, before in vitro fertilization, cumulus of the oocyte is removed. It causes, that on the pre-fertilization step it is very hard to classified the “naked" oocytes by microscope observation only. This is unsatisfactory selection method and one of the weakest points of agriculture breading industry because introduces large personal factor and can not be automated. For example, only in Poland at least ten thousand artificial fertilizations of bovines oocytes is done yearly, what introduces pr[...]

 Strona 1