Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Kabaciński"

POLE KOMUTACYJNE W WĘZŁACH ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH - WARUNKI NIEBLOKOWALNOŚCI DOI:10.15199/59.2015.8-9.99


  Wartykule rozwaz˙ano problemnieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie we˛złów komutacyjnych pracuja˛cych w elastycznych sieciach optycznych. W sieciach tych s´ciez˙ki optyczne moga˛ zajmowa´c ró˙zne szeroko´sci pasma, przy czym najmniejsza szerokos´c´ pasma jaka˛ moz˙na przypisac´ s´ciez˙ce optycznej jest nazywana podstawowym kanałem cz˛estotliwo´sciowym. S´ ciez˙ki optyczne m[...]

Rozwój optycznych sieci dostępowych

Czytaj za darmo! »

Gwałtowny rozwój Internetu oraz usług szerokopasmowych prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na dużą szybkość transmisji zarówno w sieciach szkieletowych, jak i w sieciach doprowadzających sygnał do użytkowników końcowych, nazywanych sieciami dostępowymi. W niniejszym artykule przedstawiono rozwiązania stosowane w optycznych sieciach dostępowych. Szczególną uwagę zwrócono na budowę i działanie sieci PON oraz na możliwość realizacji systemów FTTx. Przedstawiono również rozwiązania przyszłościowe takie jak SPON oraz ROADM. Abstract. Rapid development of the Internet and broadband services imply a demand for high-speed transmission within core networks as well as within networks delivering services to end-users, called access networks. The paper presents the current developments in optical[...]

ALGORYTM ZESTAWIANIA POŁ ˛ ACZE´N W POLU KOMUTACYJNYM DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH THE ALGORITHM FOR SETTING UP CONNECTIONS IN SWITCHING FABRIC FOR ELASTIC OPTICAL NETWORKS DOI:10.15199/59.2016.8-9.16


  W niniejszym artykule przedstawimy algorytm do obsługi poła˛czen´ w polu komytacyjnym w we˛z´le dla elastycznych sieci optycznych. Takie pole mo˙ze by´c zbudowane z elementów konwertuja˛cych długos´ci fal sygnału optycznego w pierwszej i trzeciej sekcji oraz selektywnego wzgle˛dem długos´ci fali przeła˛cznika przestrzennego w drugiej sekcji. Przedstawione sa˛ równiez˙ wymagania na nieblokowalno ´s´c takiego pola w szerokim sensie. Abstract: In this paper we present an algorithm for setting up connections in switching fabric of a network node for elastic optical networks. Such a fabric can be composed of elements with waveband conversion in the first and the third stages and the waveband selective space switch in the middle stage.We also present conditions for wide sense nonblocking operations. Słowa kluczowe: Elastyczne Sieci Optyczne, algorytmy sterowania poła˛czeniami dla we˛zła sieci EON, EON, przeła˛czanie w sieci EON Keywords: Elastic Optical Networks, connection control algorithms for node of EON, EON, Switching in EON 1. WPROWDZENIE Sieci optycznie sa˛ dzis´ bardzo popularne, włas´ciwie to sa˛ jedynym racjonalnym sposobem realizacji transmisji danych na małe, ´srednie i du˙ze odległo´sci, szczególnie je- s´li chodzi o poła˛czenia o duz˙ych przepustowos´ciach. Poszczególne kanały moga˛byc´ realizowane w pasmach zefiniowanych jako stała siatka ITU [1], która przedstawiona jest na rysunku 1(a). Wada˛ takiego rozwia˛zania jest brak elastyczno´sci w przydziale pasma dla poszczególnych poła ˛czen´ - musza˛ one zaja˛c´ cały kanał. W przypadku siatki dla sieci elastycznej poszczególne kanały równiez˙ sa˛ s´cis´le podefiniowane (rysunek 1(b)), ale w tym przypadku pojedyncze poła˛czenie moz˙e by´c realizowane w kilku kanałach o stałym pa´smie i sumarycznie zajmuje wi˛eksze pasmo, które jest adekwatne do z˙a˛danej przepustowos´ci. Taki pojedynczy kanał nazywany jest szczelina˛ cze˛stotliwos´ciowa˛ (FSU - Frequency Slot Unit[...]

ARCHITEKTURA POLA KOMUTACYJNEGO NIEBLOKOWALNEGO WWA˛SKIM SENSIE DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH DOI:10.15199/59.2016.8-9.57


  W artykule przedstawiono i udowodniono warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie dla jednej z moz˙- liwych architektur pola komutacyjnego przeznaczonego do pracy w w˛ezłach elastycznych sieci optycznych. Proponowane pole trzysekcyjne zawiera w sekcjach skrajnych po jednym komutatorze przeła˛czaja˛cym sygnał w przestrzeni a w sekcji s´rodkowej p komutatorów konwertuja˛cych sygnał w dziedzinie długo´sci fali.Warunki nieblokowalno´sci wyznaczaja ˛ konieczna˛ i wystarczaja˛ca˛ liczbe˛ komutatorów p, dla których moz˙liwe jest zestawienie kaz˙dego poła˛czenia optycznego z˙a˛daja˛cego nie wie˛cej niz˙ m podstawowych szczelin cze˛- stotliwo´sciowych. Abstract: Strict-sense nonblocking conditions for one of possible architectures of a switching fabric for elastic optical networks are presented and proven in this paper. The proposed three stage switching fabric has one space switch in every outer stage and p wavelength switches in the middle stage. Sufficient and necessary nonblocking conditions define a number of middle stage switches p for which it is possible to set up every connection which requires no more than m frequency slot units. Słowa kluczowe: Elastyczne sieci optyczne, fotoniczne systemy komutacyjne, optyczne pola komutacyjne, warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie. Keywords: Elastic optical networks, optical switching fabrics, photonic switching systems, strict-sense nonblocking conditions. 1. WPROWADZENIE Elastyczne sieci optyczne (ang. elastic optical networks - EON) stanowia˛ nowy paradygmat w sieciach teleinformatycznych. Sieci EON umoz˙liwiaja˛bardziej efektywne wykorzystanie przepustowo´sci ´swiatłowodów w porównaniu do tradycyjnych rozwia˛zan´ DWDM (ang. dense wavelength division multiplexing). W sieciach EON pasmo przyznane kanałowi optycznemu zale˙zy od z˙a˛danej pre˛dkos´ci transmisji, wymaganej odległos´ci transmisji, jako´sci transmisji oraz/lub rodzaju modulacji [1, 3, 8, 10]. Aby umoz˙liwic´ prak[...]

Pola komutacyjne SWS1 nieblokowalne w wąskim sensie dla połączeń elastycznych DOI:10.15199/59.2017.8-9.10


  W sieci Internet systematycznie rosną wymagania co do szybkości transmisji oraz ilości przesyłanych danych. Mogą one być zaspokojone przez zwiększanie liczby łączy i węzłów komutacyjnych [1]. Przewidywany roczny wzrost ruchu internetowego, który będzie się zwiększał o ok. 22% oraz obserwowany wzrost ilości przesyłanych danych, przekraczający w ubiegłym roku 1 zettabajt [2], wskazują na to, że wspomniane działania nie będą wystarczające. Należy pracować nad doskonaleniem technik transmisyjnych i komutacyjnych. Elastyczne sieci optyczne są rozwiązaniem w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania przepustowości sieci [3, 4]. W sieciach tego typu kanały optyczne mogą mieć różną szerokość spektralną. Można ją dopasować do żądanej w połączeniu szybkości transmisji, odległości, jakości przekazu oraz schematu modulacji. W sieci EON pasmo jest podzielone na małe części o szerokości 12,5 GHz. Każda część została nazwana podstawową szczeliną częstotliwościową FSU. Pasmo przyznane kanałowi optycznemu (lub inaczej ścieżce optycznej, połączeniu optycznemu) rozpościera się na pewną liczbę sąsiednich FSU. Gdy ścieżce optycznej przyznawanych jest m FSU, wtedy pasmo zajmowane przez tę ścieżkę jest równe m x 12,5 GHz i jest nazywane szczeliną częstotliwościową (frequency slot). Połączenie takie jest nazywane połączeniem m-szczelinowym [5, 6]. W [3, 7] przedstawiono zależność odległości i szybkości transmisji od wybranego sposobu modulacji oraz liczby szczelin w pojedynczym połączeniu w sieci EON. Sieci EON wymuszają używanie dopasowanych do nich węzłów komutacyjnych, które mają możliwość przełączania połączeń m-szczelinowych. W [5, 6] autorzy zaproponowali nowe struktury pól typu S-W-S i wyznaczyli dla nich warunki nieblokowalności w wąskim sensie. Pola te wykorzystują komutatory przestrzenne BV-SS oraz komutatory konwertujące długość fali BV-WS.Dokładny opis elementów optycznych, które służą do budowy pól typu S-W-S, można znaleźć w [5]. W a[...]

PRZESTROJENIA WPOLACH KOMUTACYJNYCH O MAŁEJ POJEMNO´SCI DLA ELASTYCZNYCH SIECI OPTYCZNYCH OBSŁUGUJ ˛ ACYCH KILKA RODZAJÓW POŁ ˛ ACZE DOI:10.15199/59.2017.8-9.63


  Elastyczne sieci optyczne sa˛ rozszerzeniem dotychczasowych sieci optycznych bazuja˛cych na stałej szeroko- ´sci kanałów optycznych [7, 12, 16]. Chocia˙z ´swiatłowody dostarczaja˛ szerokiego pasma, umoz˙liwiaja˛cego transmisje ˛ danych z bardzo duz˙a˛ szybkos´cia˛, wraz ze wzrostem ruchu internetowego efektywne zarza˛dzanie pasmem, tak- ˙ze w sieciach optycznych, staje si˛e powoli coraz istotniejszym problemem. Problem ten staje si˛e jeszcze bardziej istotny, gdy charakter ruchu w sieci optycznej zmienia si˛e ze statycznego na dynamiczny, czyli gdy ´scie˙zki optyczne sa˛ cze˛sto zestawiane i rozła˛czane. W elastycznych sieciach optycznych pasmo jest przydzielane dla ´scie˙zki optycznej w zale˙zno´sci od wymaga´n u˙zytkownika. Pozwala to na elastyczne i efektywne wykorzystanie widma dost˛epnego w ´swiatłowodach. Pasmo przypisane do kanału optycznego zale˙zy od wymaganej szybko´sci transmisji, odległos´ci, na która˛ maja˛ byc´ przesłane dane, jako´sci ´scie˙zki optycznej, odst˛epu mi˛edzy kanałami, a tak- ˙ze zastosowanej metody modulacji [7, 12, 18, 19]. W celu efektywnego przydzielania pasma, całe spektrum optyczne jest podzielone na wa˛skie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe, a kanał optyczny mo˙ze zajmowa´c kilka takich szczelin cz˛estotliwo´sciowych. Szczelina cz˛estotliwo´sciowa jest cz˛esto w literaturze okre´slana skrótem FSU (ang. Frequency Slot Unit). Ogólnie, pasmo przydzielone do jednej ´scie˙zki optycznej mo˙ze zajmowa´cmszczelin cz˛estotliwo- ´sciowych, przy czym istotnym ograniczeniem jest to, ˙ze musza˛ to byc´ sa˛siednie szczeliny cze˛stotliwos´ciowe. Poła ˛czenie zajmuja˛ce m szczelin cze˛stotliwos´ciowych jest nazywane poła˛czeniem m-szczelinowym. Poła˛czenia realizowane w elastycznych sieciach optycznych musza˛ byc´ tak˙ze obsługiwane w w˛ezłach tych sieci. W˛ezły te nazywane sa˛ elastycznymi we˛złami optycznymi ba˛dz´ tez˙, mówia ˛c s´cis´lej o samym polu komutacyjnym takich we˛złów, elastycznymi polami komut[...]

POLA KOMUTACYJNE SWS1 NIEBLOKOWALNE WW ˛ ASKIM SENSIE DLA POŁ ˛ ACZE´N ELASTYCZNYCH DOI:10.15199/59.2017.8-9.67


  W sieci Internet systematycznie rosna˛ wymagania co do pr˛edko´sci transmisji oraz ilo´sci przesyłanych danych. Wymagania te moga˛ byc´ zaspokojone przez zwie˛kszanie liczby ła˛czy i we˛złów komutacyjnych [1]. Przewidywany roczny wzrost ruchu internetowego, który b˛edzie si˛e zwi˛ekszał o ok. 22% oraz obserwowany wzrost ilo- s´ci przesyłanych danych przekraczaja˛cy w zeszłym roku 1 zettabajt [2], wskazuja˛na to, z˙e wspomniane działania nie be˛da˛wystarczaja˛ce. Nalez˙y pracowac´ nad doskonaleniem technik transmisyjnych i komutacyjnych. Elastyczne sieci optyczne sa˛ rozwia˛zaniem w kierunku bardziej efektywnego wykorzystania przepustowo´sci sieci [3, 4]. W sieciach tego typu, kanały optyczne moga˛ miec´ róz˙na˛ szerokos´c´ spektralna˛, która˛ moz˙na dopasowac´ do z˙a˛danej w poła˛czeniu pre˛dkos´ci transmisji, odległos´ci, jako ´sci przekazu oraz schematu modulacji. W sieci EON pasmo podzielone jest na małe cz˛e´sci o szeroko´sci 12,5 GHz. Kaz˙da cze˛s´c´ została nazwana podstawowa˛ szczelina ˛ cze˛stotliwos´ciowa˛ FSU. Pasmo przyznane kanałowi optycznemu (lub inaczej s´ciez˙ce optycznej, poła˛czeniu optycznemu) rozpos´ciera sie˛ na pewna˛ liczbe˛ sa˛siednich FSU. Gdy ´scie˙zce optycznej przyznawanych jest m FSU wtedy pasmo zajmowane przez t˛e ´scie˙zk˛e jest równe m12;5 GHz i pasmo to nazywane jest szczelina˛ cze˛- stotliwos´ciowa˛ (ang. frequency slot). Poła˛czenie takie nazywane jest poła˛czeniem m-szczelinowym [5, 6].W[3, 7] przedstawiono zale˙zno´s´c odległo´sci i pr˛edko´sci transmisji od wybranego sposobu modulacji oraz liczby szczelin w pojedynczym poła˛czeniu w sieci EON. Sieci EON wymuszaja˛ uz˙ywanie dopasowanych do nich we˛złów komutacyjnych, które maja˛moz˙liwos´c´ przeła ˛czania poła˛czen´ m-szczelinowych. W [5, 6] autorzy zaproponowali nowe struktury pól typu S-W-S i wyznaczyli dla nich warunki nieblokowalnos´ci w wa˛skim sensie. Pola te wykorzystuja˛ komutatory przestrzenne BV-SS oraz komutatory konwertuj[...]

ALGORYTMY DO JEDNOCZESNEGO ZESTAWIANIA POŁ ˛ ACZE´N WPOLACH TYPU WSW1 O POJEMNO´SCI 2 × 2 OBSŁUGUJ ˛ ACYCH DWA RODZAJE POŁ ˛ ACZE´N DOI:10.15199/59.2018.8-9.58


  1. WPROWADZENIE W elastycznych sieciach optycznych całe spektrum optyczne jest podzielone na wa˛skie szczeliny cze˛stotliwo ´sciowe, a kanał optyczny mo˙ze zajmowa´c kilka takich szczelin cz˛estotliwo´sciowych [9]. Szczelina cz˛estotliwo ´sciowa jest cz˛esto w literaturze okre´slana skrótem FSU (ang. Frequency Slot Unit) Poła˛czenie zajmuja˛ce m szczelin cze˛stotliwos´ciowych jest nazywane poła˛czeniem m-szczelinowym. Poła˛czenia realizowane w elastycznych sieciach optycznych musza˛ byc´ takz˙e obsługiwane w w˛ezłach tych sieci, nazywanymi elastycznymi w˛ezłami optycznymi ba˛dz´ tez˙, mówia˛c o samym polu komutacyjnym, elastycznymi optycznymi polami komutacyjnymi. W literaturze zaproponowano kilka struktur elastycznych optycznych pól komutacyjnych [2, 3, 7, 11], a krótki ich przegla˛d moz˙na znalez´c´ w pracy [1]. Jedna˛ ze struktur jest pole typu W-S-W (ang. Wavelength-Space- Wavelength), zaproponowane w pracy [6], i nazywane te˙z polem WSW1 [7]. W niniejszym artykule opiszemy algorytmy jednoczesnego zestawiania poła˛czen´ w tego typu polach, bazuja˛ce na dekompozycji macierzy na macierze permutacyjne, a nast˛epnie sklejaniu macierzy, w których w niektórych wierszach i kolumnach wyste˛puja˛ same elementy zerowe. Niniejszy artykuł stanowi kontynuacj˛e bada´n zamieszczonych w [8], w którym zaproponowano reprezentacje ˛ stanu pola za pomoca˛macierzy poła˛czen´ oraz wykorzystanie dekompozycji tych macierzy na macierze permutacyjne do zestawiania poła˛czen´ jednoczesnych. W niniejszym artykule przedstawiamy rozszerzenie algorytmu dekompozycji macierzy o ich scalanie. W algorytmie dekompozycji macierzy, cz˛e´s´c macierzy permutacyjnych ma niektóre wiersze i kolumny wypełnione samymi elementami zerowymi. W szczelinach cz˛estotliwo´sciowych odpowiadaja ˛cych tym macierzom moz˙na realizowac´ poła˛czenia odpowiadaja˛ce innym szybkos´ciom transmisyjnym i w ten sposób zredukowac´ liczbe˛ wymaganych w ła˛czach mi˛edzysekcyjnych szc[...]

Sieci sterowane programowo SDN oraz środowisko OpenFlow


  Sieci sterowane programowo SDN (Software Defined Networks) zostały wprowadzone przez naukowców jako wynik ich niezadowolenia, wynikającego z braku możliwości testowania nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Wynikało to z wielkości sieci dostępnych czy też możliwych do zbudowania dla celów testowych (koszty). Typowe sieci akademickie nie były wystarczająco duże i wystarczająco rozbudowane - niewystarczające pasmo, drogi sprzęt (przełączniki, rutery) uniemożliwiały testowanie nowych pomysłów na odpowiednio dużą skalę. Z drugiej strony przełączniki i rutery w sieci szkieletowej Internetu są zamknięte - ich oprogramowanie stanowi własność intelektualną takich firm, jak Cisco czy Hewlett-Packard. Z tego względu w niektórych przypadkach było niemożliwe programowanie sieci, nawet jeżeli był do nich dostęp. Ponadto operatorzy nie dopuszczają możliwości wprowadzania ruchu testowego do rzeczywistych sieci ze względów bezpieczeństwa. Odpowiedzią naukowców (z uniwersytetów w Stanford, Princeton, Kalifornii, Waszyngtonu oraz z MIT) na taki stan rzeczy było zaproponowanie w marcu 2008 roku standardu OpenFlow. Otworzył on Internet dla środowiska akademickiego [1, 2]. OpenFlow jest standardem otwartym, umożliwiającym scentralizowanie programowania tabel przepływów w przełącznikach i ruterach [3, 4]. Tabele te zawierają informacje o przepływach, które stanowią instrukcje dla rutingu i przetwarzania pakietów. Innymi słowy - decydują one np. o tym, jaki pakiet powinien być wysłany jakim portem. Podejście to umożliwia zarządzanie tabelami przepływów (dodawanie, usuwanie albo modyfikowanie wpisów w tabeli przełącznika lub rutera) przez centralny kontroler SDN (SDN Controller). Mocną stroną tego rozwiązania jest to, iż naukowcy mogą eksperymentować z zupełnie nowymi typami przepływów nieoddziałującymi na już istniejące [5]. Proponowane podejście dość znacznie ułatwia testowanie protokołów rutingu i przełączania. Pomysły tego ty[...]

 Strona 1