Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"HELENA KUCZYŃSKA"

ETCC 2018 European Technical Coatings Congress DOI:


  European Technical Coatings Congress co dwa lata skupia specjalistów w dziedzinie farb i lakierów z całego świata. Tegoroczny odbył się w Amsterdamie w dniach 26-29 czerwca, na terenie pięknego, zabytkowego obiektu Beurs van Berlage. Kongres został zorganizowany we współpracy następujących organizacji: The Dutch Association of Paint Technicians (NVVT), The Federation of Associations of Technicians for Industry of Paints in European Countries (FATIPEC), The Oil&Colour Chemists΄ Association (OCCA) i Coatings Science International (COSI). Prezydent ETCC 2018, Pieter Geurink, pokreślił wyjątkową rangę tegorocznego Kongresu, bowiem po raz pierwszy FATIPEC i CoSI połączyły swoje starania w organizacji tego wydarzenia. Przedstawiane referaty i postery dotyczyły kolejnych etapów rozwoju technologii farb: od nauki, rozwoju surowców do farb, do badań i pomiarów z uwzględnieniem produkcji urządzeń i aparatów pomiarowych. Młodzi naukowcy mieli możliwość prezentowania swoich pierwszych osiągnięć w "pięknym świecie chemii farb".W kongresie wzięło udział około 400 specjalistów z branży farb oraz przedstawicieli świata nauki. W ciągu 4 dni wygłoszono 120 referatów podzielonych na 36 sekcji tematycznych i zaprezentowano 49 posterów. Podczas sesji plenarnej wygłoszono trzy referaty: pierwszy przez prof. Bena Feringa z Uniwersytetu w Groningen w Holandii, laureata Nagrody Nobla w dz[...]

Zastosowanie nanowypełniacza haloizytowego w farbach antykorozyjnych DOI:10.15199/40.2018.12.1


  1. Wstęp Dążeniem nowych technologii wyrobów lakierowych jest zmniejszenie ich szkodliwości dla środowiska, obniżenie kosztów surowcowych i poprawa jakości. Największymi restrykcjami prawnymi objęte są farby antykorozyjne, ze względu nie tylko na zawartość lotnych związków organicznych, ale przede wszystkim na udział pigmentów antykorozyjnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Farby antykorozyjne zawierają najczęściej jako aktywny składnik pigmenty antykorozyjne, które zabezpieczają podłoże stalowe przed korozją. W kolejnych generacjach tych farb, toksyczne pigmenty zastępowano innymi, o mniejszej szkodliwości. Najbardziej skuteczne pigmenty, takie jak minia i związki sześciowartościowego chromu, zaklasyfikowane do substancji niebezpiecznych (Dyrektywa 1997/69/ EC), zostały zastąpione już dawno, tzw. nietoksycznymi pigmentami antykorozyjnymi, do których zaliczamy m.in.: ortofosforany cynku, wapnia o zróżnicowanej alkaliczności, fosforany cynkowo-glinowe, cynkowo-wapniowe, cynkowo-molibdenowe i in. [4, 11]. W badaniach [3] stwierdzono, że oddziaływanie tych pigmentów może być skuteczniejsze w wyniku wprowadzenia tlenku cynku do składu farb alkidowych. Na mocy ostatnio wprowadzonej i obowiązującej od roku 2005 Dyrektywy 2004/73/EC, najczęściej stosowany i poznany fosforan cynku, został zaliczony do substancji niebezpiecznych dla środowiska wodnego (symbol ryzyka R50-53 - bardzo toksyczny dla organizmów wodnych), co powoduje konieczność ograniczania jego stosowania. W jednej z ostatnio opublikowanych prac, autorzy wykazali możliwość zmniejszenia ilości fosforanu cynku w farbach alkidowych nawet do 1/3 przez zastosowanie małych ilości rozpuszczalnych inhibitorów korozji bez obniżenia ich właściwości ochronnych [1]. Należy nadmienić, że antykorozyjne farby alkidowe pigmentowane fosforanem cynku należą do najbardziej popularnych na rynku farb na podłoże stalowe. Swoją popularność zawdzięczają: względo[...]

Nowe podejście do formułowania powłokowych systemów ochronno-dekoracyjnych

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne wyroby lakierowe, obok doskonałych właściwości użytkowych, powinny być efektywne pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Wiąże się to z minimalizacją pracochłonności nakładania oraz zużycia drogich i ekologicznych komponentów na jednostkę powierzchni powłoki dekoracyjnej lub ochronnej o wymaganej grubości. Można to osiągnąć przez zastosowanie tzw. farb samorozwarstwiających się, [...]

Zabezpieczanie termoizolacyjnych pianek poliuretanowych przed działaniem warunków atmosferycznych

Czytaj za darmo! »

Metoda izolacji termicznej dużych powierzchni wykorzystująca aplikacyjne możliwości szybkiego nakładania warstw ze sztywnych pianek poliuretanowych jest coraz szerzej stosowana w budownictwie ze względu na jej korzyści ekonomiczne. Warstwa pianki poliuretanowej (PUR) na zewnętrznych elementach obiektów budowlanych wymaga zabezpieczenia jej przed działaniem warunków atmosferycznych, np. przy u[...]

Farby proszkowe modyfi kowane nanocząstkami polimerowymi

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowe osiągnięcia z zastosowaniem nanocząstek w materiałach powłokowych. Otrzymane nanocząstki organiczne, o rozmiarach 100- 150 nm, o specyfi cznej budowie i morfologii, stosowano jako dodatek modyfi - kujący do hybrydowych farb proszkowych (poliestrowo-epoksydowych). Nanoproszki polimerowe otrzymywano poprzez wysuszenie rozpyłowe dyspersji polisiloksanowo-akrylowych, wcześniej [...]

Badanie napięcia powierzchniowego natryskiwanych pianek poliuretanowych

Czytaj za darmo! »

Zewnętrzne izolacje ze sztywnej pianki poliuretanowej narażone na działanie warunków atmosferycznych wymagają malowania ochronnego. O możliwości ich malowania, zwłaszcza farbami wodorozcieńczalnymi, decyduje wartość ich napięcia powierzchniowego. Stwierdzono, że wartość ta zmienia się w czasie. Badano wpływ komponentów pianek poliuretanowych natryskowych i wylewanych oraz warunków ich przechowywania na kształtowanie się napięcia powierzchniowego i łatwość ich malowania. Ustalono, że najkorzystniejsze jest wykonywanie zabezpieczeń powłokami ochronnymi po co najmniej dwóch dniach od aplikacji pianek poliuretanowych na izolowanych powierzchniach. Słowa kluczowe: pianki poliuretanowe, termoizolacja, ochronne malowanie, farby, napięcie powierzchniowe Investigation of the surface ten[...]

Kopalina z pokładów "Dunino" jako nanosurowiec do otrzymywania farb

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań składu chemicznego i mineralogicznego oraz niektórych właściwości fizykochemicznych kopaliny z pokładów "Dunino" na Dolnym Śląsku i dwóch frakcji (FL i FC) otrzymanych przez separację kopaliny za pomocą hydrocyklonu. Do oznaczania morfologii ziaren i struktury krystalicznej badanych próbek, oraz próbek kaolinu prod. Zakładów Surmin-Kaolin S.A. i próbek haloizytu pochodzących ze złóż w Ameryce i Nowej Zelandii, stosowano techniki SEM, XRD, IR, DTA i DSC. Otrzymane wyniki pozwoliły na wskazanie zakresu stosowania kopaliny i obu frakcji wyodrębnionych w hydrocyklonie, po odpowiedniej obróbce mechanicznej. Stwierdzono, że kopalina jest dobrym surowcem do fasadowych farb dyspersyjnych, FC może być wykorzystana w farbach antykorozyjnych a FL jako nośnik biocydu w farbach dyspersyjnych o podwyższonej odporności na działanie mikroorganizmów, zabezpieczający jego stopniowe uwalnianie. Wnioski zweryfikowano przez sformułowanie odpowiednich farb i przebadanie ich właściwości. The mineral from Dunino mine was sepd. into light and heavy fractions in hydrocyclone and studied for chem. compn., grain morphol., cryst. structure, thermal properties and applicability in paints. Halloysite clays from USA, New Zeland and other Polish deposits were studied for comparison. The mineral studied was recommended as pigment for dispersion paints, its heavy fraction for anticorrosive paints and its light fraction as biocide carrier in paint formulations. W przemyśle farb stosuje się wiele minerałów występujących w skorupie ziemskiej, przeważnie w charakterze wypełniaczy wyrobów lakierowych. Dobór złoża do produkcji wypełniacza musi być poprzedzony analizą mineralogiczną, chemiczną i badaniem specyficznych właściwości decydujących o funkcyjności minerału i związanym z tym prognozowaniem jego przeznaczenia. Nie mniej istotna jest analiza ekonomiczna. Spośród wielkiej liczby naturalnych związków krzemu, minerały ilaste w [...]

Właściwości ochronne i aplikacyjne pigmentowanych systemów samorozwarstwiających się


  W ciągu ostatnich 20 lat prowadzono wiele badań nad spontanicznie rozwarstwiającymi się powłokami. Przebadano szereg par: żywica epoksydowa/ żywica akrylowa, określono warunki przy jakich następują procesy rozdziału fazowego i rozwarstwiania oraz czynniki mające na nie wpływ. Trudniejszym zagadnieniem było uzyskanie ochronno-dekoracyjnych systemów powłokowych o powtarzalnym, założonym i określonym stopniu rozdziału pigmentów: barwiących w warstwie górnej oraz antykorozyjnych w dolnej warstwie powłoki, przy podłożu. W artykule omówiono ochronne i aplikacyjne właściwości samorozwarstwiających się systemów zawierających jako spoiwo żywicę epoksydową i akrylową i jeden z wybranych pigmentów barwiących (biel tytanowa, zielony tlenek chromu) oraz pigment barierowy MIO. Stopień rozdziału pigmentów i wygląd powłoki oznaczano w zależności od rodzaju pigmentu barwiącego, środków pomocniczych używanych do otrzymywania dyspersji pigmentu w żywicy akrylowej/epoksydowej i sposobu nakładania. Wyniki badań wskazują, że systemy samorozwarstwiające się mają porównywalne lub lepsze właściwości ochronne w porównaniu z systemami klasycznymi, nakładanymi warstwa na warstwę, zawierającymi te same pigmenty i żywice. W wyniku badań stwierdzono również, że tylko właściwy dobór pigmentu barwiącego i środków pomocniczych umożliwia otrzymanie samorozwarstwiającego się systemu, który można nakładać natryskiem. Słowa kluczowe: samorozwarstwianie, rozdział pigmentów, właściwości antykorozyjne Protective and application properties of self-stratifying pigmented systems Spontaneously stratifying coatings have been widely studied by many scientists for over two decades. So far, series of epoxy/acrylic resins pairs were investigated, conditions of phase separation and stratifi cation processes were established, parameters having an infl uence on them, were determined. Far more diffi cult task is to obtain protectivedecorative coating with repeatable, established pigm[...]

Nowe samorozwarstwiające się organiczne kompozycje powłokowe o poprawionej odporności na czynniki atmosferyczne i doskonałej adhezji do podłoża metalowego


  Badano nowe samorozwarstwiające się układy powłokowe złożone z dwóch żywic akrylowych, różniących się budową chemiczną i właściwościami fizycznymi. Stopień rozwarstwienia żywic dla wielu niepigmentowanych i pigmentowanych systemów akrylowo-akrylowych oznaczano techniką NMR i mikroskopii optycznej. Stwierdzono, że istnieje możliwość dobrania pary żywic akrylowych zdolnych do separacji fazowej i migracji rozdzielonych faz do granicy powietrze/powłoka i powłoka/podłoże. Próby pigmentowania płatkowym aluminium żywicy gromadzącej się w górnej warstwie pozwoliły na uzyskanie dwuwarstwowej powłoki o dekoracyjnym wyglądzie górnej powierzchni oraz doskonałej adhezji do stali powierzchni dolnej. aInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw, Gliwice; bPolitechnika Śląska, Gliwice Helena Kuczyńskaa,*, Ewa Langera, Sylwia Waśkiewiczb Nowe samorozwarstwiające się organiczne kompozycje powłokowe o poprawionej odporności na czynniki atmosferyczne i doskonałej adhezji do podłoża metalowego New self-stratifying organic coating compositions with improved durability and excellent adhesion to metallic substrate Dr inż. Sylwia WAŚKIEWICZ w roku 2001 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej. Jest adiunktem w Katedrze Fizykochemii i Technologii Polimerów tej uczelni. W 2006 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych. Specjalność - synteza i badanie właściwości materiałów polimerowych. Mgr inż. Ewa LANGER - notkę biograficzną i fotografię Autorki drukujemy w bieżącym numerze na str. 1542. Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. Chorzowska 50a, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 231-90-41, fax: (32) 231-26-74, e-mail: h.kuczynska@impib.pl Mgr inż. Helena KUCZYŃSKA w roku 1974 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest specjalistą badawczo-technicznym i kierownikiem Laborat[...]

 Strona 1  Następna strona »